Procedūra : 2018/0418(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0025/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0025/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2019 - 4.5

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0025/2019</NoDocSe>
PDF 182kWORD 49k

<TitreType>IETEIKUMS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos

(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (15783/2018),

 ņemot vērā projektu Protokolam starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos (15781/2018),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 88. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punktu (C9-0025/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A9-0025/2019),

1. sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu, Šveices Konfederācijas un Lihtenšteinas Firstistes valdībām un parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Ar pārstrādāto Eurodac regulu (Regula (ES) Nr. 603/2013) ir atļauta tiesībaizsardzības iestāžu piekļuve Eurodac konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus. Tās mērķis ir ļaut tiesībaizsardzības iestādēm pieprasīt daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar Eurodac centrālajā datubāzē uzglabātajiem datiem, kad tās mēģina noteikt precīzu identitāti vai iegūt papildu informāciju, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

 

Kopš 2001. gada Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, attiecas arī uz to Eurodac daļu piemērošanu, kas saistītas ar Dublinas sistēmu. Kopš 2018. gada tas attiecas arī uz Lihtenšteinu, kā noteikts starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti noslēgtajā Protokolā par Lihtenšteinas pievienošanos iepriekš minētajam nolīgumam. Tomēr līdz šim ar minēto nolīgumu nav reglamentēta piekļuve Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos, kas salīdzinājumā ar sākotnējo Eurodac režīmu (Padomes Regula (EK) Nr. 2725/2000) bija jauns elements pārstrādātajā regulā.

 

Sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Šveici un Lihtenšteinu, no otras puses, par kārtību, kādā Šveice un Lihtenšteina piedalās salīdzināšanas un datu pārsūtīšanas tiesībaizsardzības nolūkos procedūrā, kas paredzēta pārstrādātās regulas VI nodaļā, ir pabeigtas, un tika parafēts nolīgums 2004. gada 26. oktobra nolīgumam pievienota protokola veidā, ar ko 2004. gada 26. oktobra nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību.

 

Regulā (ES) Nr. 603/2013 iekļauto tiesībaizsardzības noteikumu attiecināšana uz Šveici un Lihtenšteinu ļautu Šveices un Lihtenšteinas tiesībaizsardzības iestādēm pieprasīt daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar citu iesaistīto valstu Eurodac datubāzē ievadītajiem un uzglabātajiem datiem, kad tās mēģina noteikt personas identitāti vai iegūt papildu informāciju par personu, kas tiek turēta aizdomās par smagu noziegumu vai terorismu, vai par cietušo personu. No otras puses, tas ļautu visu pārējo iesaistīto valstu, neatkarīgi no tā, vai tās ir citas ES dalībvalstis vai asociētās valstis, tiesībaizsardzības iestādēm tiem pašiem nolūkiem pieprasīt daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar Šveices un Lihtenšteinas Eurodac datubāzē ievadītajiem un uzglabātajiem datiem.

 

Padome pieņems lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu pēc tam, kad nolīgums tiks parakstīts Savienības vārdā un no Eiropas Parlamenta būs saņemta piekrišana saskaņā ar LESD 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu un 218. panta 8. punktu.

 

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referente iesaka Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas locekļiem atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam — sniegt savu piekrišanu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos

Atsauces

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

1.7.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Pieņemšanas datums

12.11.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

50

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Iesniegšanas datums

13.11.2019

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika