Procedure : 2018/0418(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0025/2019

Ingediende teksten :

A9-0025/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/12/2019 - 4.5

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0025/2019</NoDocSe>
PDF 166kWORD 55k

<TitreType>AANBEVELING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9‑0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden

(15783/2018 – C9‑0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15783/2018),

 gezien het ontwerpprotocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden (15781/2018),

 gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 87, lid 2, onder a), artikel 88, lid 2, eerste alinea, onder a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0025/2019),

 gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0025/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein.

TOELICHTING

De “herschikte” Eurodacverordening (Verordening (EU) nr. 603/2013) heeft het mogelijk gemaakt dat Eurodac wordt geraadpleegd door rechtshandhavingsinstanties voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten. Rechtshandhavingsinstanties moeten kunnen verzoeken om vergelijking van vingerafdrukgegevens met de gegevens in de centrale gegevensbank van Eurodac wanneer zij de juiste identiteit willen vaststellen of nadere informatie willen verkrijgen met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of van andere ernstige strafbare feiten.

 

Sinds 2004 heeft de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, ook betrekking op de toepassing van de “Dublin-gerelateerde” delen van Eurodac. Dit is sinds 2008 ook het geval voor Liechtenstein door middel van een protocol dat is gesloten tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van Liechtenstein tot bovengenoemde overeenkomst. De toegang van rechtshandhavers, een nieuw element van de herschikte Eurodac-verordening in vergelijking met de oorspronkelijke Eurodac-regeling (Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad), is tot dusver echter nog niet geregeld in de genoemde overeenkomst.

 

De onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie, enerzijds, en Zwitserland en Liechtenstein, anderzijds, over de wijze waarop Zwitserland en Liechtenstein zullen deelnemen aan de procedure voor de vergelijking en de doorgifte van gegevens voor rechtshandhavingsdoeleinden als bedoeld in hoofdstuk VI van de herschikte Eurodac-verordening zijn afgerond en er is een overeenkomst in de vorm van een protocol bij bovengenoemde overeenkomst van 26 oktober 2004 geparafeerd, waarbij de toepassing van de overeenkomst van 26 oktober 2004 wordt uitgebreid tot rechtshandhaving.

 

De uitbreiding van de toepassing van de rechtshandhavingsbepalingen van Verordening (EU) nr. 603/2013 tot Zwitserland en Liechtenstein zou het mogelijk maken dat de rechtshandhavingsinstanties van Zwitserland en Liechtenstein verzoeken om een vergelijking van vingerafdrukgegevens met door andere deelnemende staten ingevoerde vingerafdrukgegevens die in de gegevensbank van Eurodac zijn opgeslagen, wanneer zij de identiteit van een verdachte van een ernstig strafbaar feit of terroristisch misdrijf of van een slachtoffer daarvan wensen vast te stellen of meer informatie over een dergelijke persoon wensen te verkrijgen. Tegelijkertijd zou het voor de rechtshandhavingsinstanties van alle andere deelnemende staten, zowel andere EU-lidstaten als geassocieerde landen, mogelijk worden om met hetzelfde doel te verzoeken om een vergelijking van vingerafdrukgegevens met door Zwitserland en Liechtenstein ingevoerde vingerafdrukgegevens die in de gegevensbank van Eurodac zijn opgeslagen.

 

De Raad zal met gekwalificeerde meerderheid een besluit nemen nadat de overeenkomst is ondertekend, namens de Unie en slechts nadat de goedkeuring van het Europees Parlement is verkregen overeenkomstig artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), en artikel 218, lid 8, van het VWEU.

 

Rekening houdend met bovenstaande overwegingen beveelt de rapporteur de leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan dit verslag te steunen en raadt hij het Europees Parlement aan zijn goedkeuring te verlenen.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Sluiting van het protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden

Document- en procedurenummers

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Datum indiening bij EP

1.7.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Datum goedkeuring

12.11.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

50

6

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Datum indiening

13.11.2019

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid