Procedura : 2018/0418(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0025/2019

Teksty złożone :

A9-0025/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2019 - 4.5

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0025/2019</NoDocSe>
PDF 179kWORD 57k

<TitreType>ZALECENIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (15783/2018),

 uwzględniając projekt Protokołu między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego (15781/2018),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 87 ust. 2 lit. a), art. 88 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0025/2019),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0025/2019),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Księstwu Liechtensteinu.

UZASADNIENIE

Przekształcone rozporządzenie Eurodac (rozporządzenie (UE) nr 603/2013) umożliwiło organom ścigania przeglądanie bazy Eurodac na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie. Ma to umożliwiać organom ścigania występowanie z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w centralnej bazie Eurodac, gdy organy te dążą do ustalenia dokładnej tożsamości danej osoby lub do uzyskania dodatkowych informacji na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie.

 

Od 2004 r. Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii obejmuje również stosowanie elementów Eurodac związanych z systemem dublińskim. Od 2008 r. dotyczy to również Liechtensteinu, na podstawie protokołu zawartego między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia tego ostatniego do wspomnianej umowy. Jednakże w umowie tej nie został dotąd uregulowany dostęp na potrzeby ochrony porządku publicznego, stanowiący nowy – w porównaniu z pierwotnym systemem Eurodac (rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000) – element przekształconego rozporządzenia Eurodac.

 

Negocjacje w sprawie umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a Szwajcarią i Liechtensteinem, z drugiej strony, w sprawie warunków udziału Szwajcarii i Liechtensteinu w procedurze porównywania i przekazywania danych na potrzeby ochrony porządku publicznego, przewidzianej w rozdziale VI przekształconego rozporządzenia Eurodac, zakończono parafowaniem umowy w formie protokołu do umowy z dnia 26 października 2004 r., rozszerzając zakres jej stosowania na ochronę porządku publicznego.

 

Objęcie Szwajcarii i Liechtensteinu przepisami rozporządzenia (UE) nr 603/2013 dotyczącymi ochrony porządku publicznego umożliwiłoby organom ścigania tych państw występowanie z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi wprowadzonymi przez inne państwa uczestniczące i przechowywanymi w bazie danych Eurodac, gdy organy te dążą do ustalenia tożsamości osoby podejrzanej o popełnienie poważnego przestępstwa lub aktu terrorystycznego lub do uzyskania dalszych informacji o takiej osobie lub o ofierze przestępstwa. Z drugiej strony umożliwiłoby ono organom ścigania wszystkich pozostałych uczestniczących państw, zarówno innych państw członkowskich UE, jak i państw stowarzyszonych, występowanie z wnioskiem o porównanie, w tym samym celu, danych daktyloskopijnych z danymi wprowadzonymi przez Szwajcarię i Liechtenstein i przechowywanymi w bazie danych Eurodac.

 

Rada podejmie decyzję kwalifikowaną większością głosów po podpisaniu umowy w imieniu Unii i wyłącznie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt v) oraz art. 218 ust. 8 TFUE.

 

Z powyższych względów sprawozdawca zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie niniejszego sprawozdania, a Parlamentowi Europejskiemu wyrażenie zgody.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Protokołu między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

Odsyłacze

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

1.7.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Data przyjęcia

12.11.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Data złożenia

13.11.2019

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności