Postup : 2018/0418(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0025/2019

Predkladané texty :

A9-0025/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2019 - 4.5

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0025/2019</NoDocSe>
PDF 176kWORD 55k

<TitreType>ODPORÚČANIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9‑0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

(15783/2018 – C9‑0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15783/2018),

 so zreteľom na návrh Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (15781/2018),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 87 ods. 2 písm. a), článkom 88 ods. 2 prvým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0025/2019),

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0025/2019),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov, Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežactva.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prepracované znenie nariadenia Eurodac (nariadenie (EÚ) č. 603/2013) umožňuje orgánom presadzovania práva nahliadať do systému Eurodac na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov. Cieľom je, aby orgány presadzovania práva mohli požiadať o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi, ktoré sú uložené v centrálnej databáze systému Eurodac, keď chcú zistiť presnú totožnosť alebo získať informácie na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov.

 

Od roku 2004 sa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku vzťahuje aj na uplatňovanie častí Eurodacu, ktoré sa týkajú Dublinského dohovoru. Od roku 2008 to platí aj pre Lichtenštajnsko prostredníctvom protokolu medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k uvedenej dohode. Prístup na účely presadzovania práva, ktorý bol v porovnaní s pôvodným režimom Eurodac (nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000) novým prvkom prepracovaného nariadenia Eurodac, predmetná dohoda však doposiaľ neupravovala.

 

Rokovania o dohode medzi Európskou úniou na jednej strane a Švajčiarskom a Lichtenštajnskom na strane druhej o dojednaní foriem účasti Švajčiarska a Lichtenštajnska na postupe porovnávania a prenosu údajov na účely presadzovania práva uvedené v kapitole VI prepracovaného znenia nariadenia Eurodac boli ukončené a parafovaná bola dohoda vo forme protokolu k dohode z 26. októbra 2004, ktorou sa rozširuje uplatňovanie dohody z 26. októbra 2004 na presadzovanie práva.

 

Rozšírenie ustanovení nariadenia (EÚ) č. 603/2013 týkajúcich sa presadzovania práva na Švajčiarsko a Lichtenštajnsko by umožnilo švajčiarskym a lichtenštajnským orgánom presadzovania práva požiadať o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi uloženými v databáze systému Eurodac inými zúčastnenými štátmi, keď chcú zistiť totožnosť osoby podozrivej zo závažnej trestnej činnosti alebo terorizmu, resp. totožnosť obete týchto činov, alebo o nich získať ďalšie informácie. Na druhej strane by to umožnilo orgánom presadzovania práva všetkých ostatných zúčastnených štátov, či už iných členských štátov EÚ alebo pridružených krajín, požiadať na tie isté účely o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi uloženými v databáze systému Eurodac, ktoré vložili Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

 

Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou po podpise dohody v mene Únie a až po získaní súhlasu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodu v) a článkom 218 ods. 8 ZFEÚ.

 

Na základe uvedených úvah spravodajca odporúča, aby členovia Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci túto správu podporili a aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

Referenčné čísla

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Dátum predloženia/žiadosť o udelenie súhlasu

1.7.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Spravodajcovia:

 dátum vymenovania

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Dátum prijatia

12.11.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Dátum predloženia

13.11.2019

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia