Förfarande : 2018/0418(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0025/2019

Ingivna texter :

A9-0025/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2019 - 4.5

Antagna texter :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0025/2019</NoDocSe>
PDF 163kWORD 55k

<TitreType>REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål

(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (15783/2018),

 med beaktande av utkastet till protokoll mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15781/2018),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 87.2 a och 88.2 första stycket a samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0025/2019),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0025/2019).

1. Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein.

MOTIVERING

Den omarbetade Eurodacförordningen (förordning (EU) nr 603/2013) gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att söka i Eurodac för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. Syftet är att brottsbekämpande myndigheter ska kunna begära jämförelser av fingeravtrycksuppgifter med sådana som lagras i Eurodacs centrala databas när de försöker fastställa den exakta identiteten eller få mer information för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott och andra grova brott.

Sedan 2004 täcker avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz också tillämpningen av de delar av Eurodac som rör Dublinkonventionen. Sedan 2008 gäller detta även Liechtenstein genom ett protokoll som ingåtts mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om det sistnämnda landets anslutning till det ovannämnda avtalet. Åtkomst för brottsbekämpande ändamål, som var en ny del i den omarbetade Eurodacförordningen i förhållande till den ursprungliga Eurodacordningen (rådets förordning (EG) nr 2725/2000), har dock hittills inte reglerats av ovannämnda avtal.

Förhandlingarna om ett avtal mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Schweiz och Liechtenstein, å andra sidan, om formerna för Schweiz och Liechtensteins deltagande i det förfarande för jämförelse och överföring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål som föreskrivs i kapitel VI i den omarbetade Eurodacförordningen har slutförts, och ett avtal i form av ett protokoll till avtalet av den 26 oktober 2004 varigenom tillämpningen av avtalet av den 26 oktober 2004 utvidgas till att omfatta brottsbekämpande ändamål har paraferats.

Utvidgningen av brottsbekämpningsbestämmelserna i förordning (EU) nr 603/2013 till att omfatta även Schweiz och Liechtenstein skulle göra det möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna i Schweiz och Liechtenstein att begära en jämförelse av fingeravtrycksuppgifter med uppgifter som förts in av andra deltagande stater och lagrats i Eurodacdatabasen när de försöker fastställa identiteten för eller få mer information om en person som misstänks för ett grovt brott eller terrorism eller om ett brottsoffer. Det skulle också bli möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna i alla andra deltagande stater, oavsett om de är EU-medlemsstater eller associerade länder, att för samma ändamål begära en jämförelse av fingeravtrycksuppgifter med uppgifter som förts in av Schweiz och Liechtenstein och lagrats i Eurodacdatabasen.

Rådet kommer att besluta med kvalificerad majoritet efter det att avtalet undertecknats för unionens räkning och efter att ha inhämtat Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218.6 andra stycket a led v och artikel 218.8 i EUF-fördraget.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor stöder detta betänkande och att Europaparlamentet ger sitt godkännande.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av ett protokoll mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål

Referensnummer

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

1.7.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Behandling i utskott

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Antagande

12.11.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Ingivande

13.11.2019

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 21 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy