Postup : 2019/0076(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0026/2019

Předložené texty :

A9-0026/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2019 - 13.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0026/2019</NoDocSe>
PDF 192kWORD 61k

<TitreType>DOPORUČENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění této dohody o partnerství</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Výbor pro rybolov</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Carmen Avram</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění této dohody o partnerství

(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08974/2019),

 s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (08984/2019),

 s ohledem na Protokol o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (09949/2019),

 s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0106/2019),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,

 s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A9‑0026/2019),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením výše uvedené dohody a protokolu;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Gambijské republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

S celkovou plochou 11 420 km2 a počtem obyvatel přibližně 1,36 miliónu je Gambijská republika, hraničící na západě s Atlantickým oceánem, jednou z nejmenších zemí v Africe. Její potenciál rybolovu je však docela velký. Její kontinentální šelf o rozloze přibližně 4 000 km2 a její výlučná ekonomická zóna o rozloze téměř 10 500 km2 poskytují zemi hojnost a rozmanitost druhů ryb a podle odborníků zasloužený mezinárodní věhlas jako jedné z nejbohatších rybolovných oblastí na světě, s více než 500 evidovanými druhy mořských ryb.

Přestože tyto zdroje představují pro sociálně-ekonomický rozvoj Gambie velkou příležitost, její odvětví rybolovu přispívá k ekonomice jen málo. Odvětví je rozděleno do dvou pododvětví (tradiční rybolov, rozšířený po celé zemi a využívající hlavně pirogy/kánoe s přívěsnými motory, a průmyslový rybolov, který zahrnuje relativně malý počet plavidel lovících pomocí vlečných sítí, převážně v zahraničním vlastnictví). Podle odhadů rozpočtu Gambie na rok 2012 bylo odvětví rybolovu jedním z nejmenších přispěvatelů do státních příjmů – podle zprávy OSN z roku 2014 představovaly licence k rybolovu a registrační poplatky pouhých 0,1 procenta celkových státních příjmů. Přesto resort rybolovu Gambie ukazuje, že rybolov je v rámci odvětví produkce potravin na prvním místě po zemědělství a chovu hospodářských zvířat. Má tedy pro obyvatele Gambie nesmírný význam, protože se jedná o hlavní zdroj živočišných bílkovin pro obyvatelstvo.

Pokud se podíváme podrobněji na příčiny tohoto paradoxu, snadno pochopíme, že tato situace je způsobena mimo jiné  neexistencí udržitelného řízení rybolovných zdrojů, spolu s nedostatečnou strukturální podporou, chybějícím aktuálním vědeckým výzkumem a nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem. To vše společně působí proti zásadám reformované společné rybářské politiky a přispívá k podceňování odvětví rybolovu v Gambii.

Proto je nezbytně nutná dohoda mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, která by zemi pomohla postupně získat kontrolu nad vlastními rybolovnými zdroji a zamířit v budoucnosti na cestu udržitelnosti.

K jednáním o nové dohodě s Gambií jménem Evropské unie Rada zmocnila Evropskou komisi a touto novou dohodou se zrušuje a nahrazuje stávající dohoda, která vstoupila v platnost dne 2. června 1987, ale mezitím pozbyla platnosti. Nový protokol pokrývá období šesti let ode dne počátku jeho prozatímního provádění a jeho platnost se automaticky prodlužuje. Hlavním cílem nové dohody je poskytnout aktualizovaný rámec, který zohlední priority reformované společné rybářské politiky a jejího vnějšího rozměru tím, že poskytne rybolovná práva plavidlům Evropské unie v gambijských vodách s přihlédnutím k nejlepším dostupným vědeckým doporučením, a současně podpoří udržitelnou rybářskou politiku a řádné využívání rybolovných zdrojů v zájmu obou stran.

Rybolovná práva poskytnutá plavidlům Evropské unie se týkají na jedné straně vysoce stěhovavých druhů (28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí a 10 plavidel lovících na pruty) a na druhé straně ryb žijících při dně (3 plavidla lovící pomocí vlečných sítí).

Podle přísných ustanovení stanovených v „Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu“ se celkový finanční příspěvek vyplacený Unií v průběhu šestiletého období stanoví na 3 300 000 EUR, což znamená 550 000 EUR ročně. Evropská unie zaplatí za přístup k rybolovným zdrojům v gambijské rybolovné oblasti roční částku ve výši 275 000 EUR odpovídající referenčnímu množství 3 300 tun ročně pro vysoce stěhovavé druhy, přičemž druhá polovina tohoto ročního příspěvku bude použita jako strukturální podpora k posílení udržitelného řízení rybolovných zdrojů a rozvoje gambijského odvětví rybolovu, což splňuje cíle státní politiky Gambie v oblasti udržitelného řízení rybolovných zdrojů v kontinentálních a mořských lovištích.

Dohoda se v první řadě týká spolupráce v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a při podpoře modré ekonomiky, včetně akvakultury. Zvláštní podpora bude rovněž poskytnuta odvětví tradičního rybolovu, které prochází těžkým obdobím.

Zadruhé zpravodajka zohledňuje skutečnost, že se Gambie zavázala, že se stane členem Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Z tohoto důvodu by mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou měla existovat velmi silná vědecká spolupráce v oblasti odpovědného rybolovu se zaměřením na průzkumný rybolov a nová rybolovná práva, dobrá spolupráce mezi hospodářskými subjekty a naprosto nezbytná elektronická výměna údajů, aby mohla Gambie dosáhnout významného pokroku na cestě k udržitelnému přístupu k rybolovu. Jedná se o závažný prvek rybářské politiky a vláda Gambie klade v průběhu let velký důraz na mezinárodní spolupráci, zejména s Evropskou unií. Gambie sama nemá potřebné finanční, lidské a technické zdroje pro provádění vědeckých průzkumů, ale spoléhá na pomoc mezinárodních institucí a organizací.

V neposlední řadě se zpravodajka domnívá, že tato strukturální podpora pomůže Gambii překonat omezení v odvětví rybolovu, jako je nedostatek skladovacích zařízení, vysoké náklady na energii a špatné řízení, což mělo před nedávnem za následek zkrachování některých továren na zpracování ryb. EU věří v integraci a uzavírání dohod s cílem upevnit naše normy u partnerů ze třetích zemí a dosáhnout cílů společného zájmu.

S ohledem na všechny výše uvedené důvody zpravodajka doporučuje, aby Parlament schválil uzavření této dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a jejího protokolu, a to vzhledem k jejímu významu jak pro Gambijskou republiku, tak pro loďstva EU, která již působí ve vodách této země.


 

 

 

STANOVISKO Rozpočtového výboru (6.11.2019)

<CommissionInt>pro Výbor pro rybolov</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění dohody o partnerství</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise sjednala jménem Evropské unie novou Dohodu mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, jakož i nový prováděcí protokol k dohodě o partnerství. Dohoda o partnerství a protokol byly parafovány na konci těchto jednání dne 19. října 2018. Dohoda o partnerství zrušuje předchozí dohodu o rybolovu při pobřeží Gambie, která byla uzavřena mezi vládou Gambijské republiky a Evropským hospodářským společenstvím a jež vstoupila v platnost dne 2. června 1987.

Hlavním cílem nové dohody je poskytnout aktualizovaný rámec, který zohledňuje priority reformované společné rybářské politiky a jejího vnějšího rozměru, aby mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou mohlo vzniknout strategické partnerství v odvětví rybolovu.

Cílem protokolu je umožnit Evropské unii a Gambijské republice intenzivněji spolupracovat na podpoře politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v gambijských vodách. Protokol má rovněž zajistit rybolovná práva pro plavidla Evropské unie v gambijských vodách s ohledem na dostupná vědecká hodnocení, zejména hodnocení Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF), a v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými stanovisky a doporučeními Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a v mezích dostupného přebytku. Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích: 28 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí; 10 plavidel lovících na pruty; 3 trawlery (lovící štikozubce senegalského, druh žijící v hloubce při dně).

Roční finanční příspěvek činí 550 000 EUR a vychází z:

– roční částky za přístup k rybolovným zdrojům v gambijské rybolovné oblasti ve výši 275 000 EUR odpovídající referenčnímu množství pro vysoce stěhovavé druhy ve výši 3 300 tun za rok;

– podpory rozvoje odvětvové politiky rybolovu Gambie ve výši 275 000 EUR ročně. Tato podpora splňuje cíle vnitrostátní politiky Gambie v oblasti udržitelného řízení rybolovných zdrojů v kontinentálních a mořských lovištích.

Jednání o nové dohodě o partnerství v odvětví rybolovu s Gambií je součástí vnější činnosti Unie ve vztahu k zemím AKT a zohledňuje zejména cíle Unie v oblasti dodržování demokratických zásad a lidských práv. Nová dohoda a nový protokol pokrývají období šesti let ode dne počátku jejich prozatímního uplatňování.

Změny protokolu, které přijímá společný výbor zřízený podle dohody o partnerství, by jménem Unie na základě zmocnění schvalovala Komise.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění dohody o partnerství.


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda o udržitelném partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou a prováděcí protokol k této dohodě

Referenční údaje

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

BUDG

16.9.2019

Zpravodaj(ka)

 Datum jmenování

Olivier Chastel

23.7.2019

Projednání ve výboru

14.10.2019

 

 

 

Datum přijetí

6.11.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

9

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU
POŽÁDANÉM O STANOVISKO

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

 


 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o udržitelném partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou a prováděcí protokol k této dohodě

Referenční údaje

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

26.8.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

PECH

16.9.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Datum přijetí

12.11.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Datum předložení

14.11.2019

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 6. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí