SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja nimetatud partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta

14.11.2019 - (08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE)) - ***

Kalanduskomisjon
Raportöör: Carmen Avram

Menetlus : 2019/0076(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0026/2019
Esitatud tekstid :
A9-0026/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja nimetatud partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta

(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08974/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu eelnõu (08984/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli eelnõu (09949/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning artikli 218 lõikele 7 (C9‑0106/2019),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni arvamust,

 võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust (A9‑0026/2019),

1. annab nõusoleku lepingu ja protokolli sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Gambia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Gambia Vabariigi pindala on 11 420 km2 ja elanike arv on 1,36 miljonit, seega on tegu ühe Aafrika väikseima riigiga. Läänest piirneb Gambia Atlandi ookeaniga. Riigi kalapüügipotentsiaal on see-eest üsnagi suur. Gambia 4000 km2 suurune mandrilava ja ligi 10 500 km2 suurune majandusvöönd võimaldavad kalaliikide küllust ja mitmekesisust ning kalapüügi piirkond on rahvusvaheliselt õigustatult tuntud kui üks maailma rikkalikumaid; asjatundjate sõnul esineb seal üle 500 merekala liigi.

Sellised varud võiksid Gambia sotsiaalmajanduslikule arengule palju kaasa aidata, kuid tegelikkuses on kalandussektori panus majandusse väike. Sektor jaguneb kaheks: väikesemahuline kalapüük, mis on hajutatud üle riigi ja toimub peamiselt päramootoriga piroogides või kanuudes, ning tööstuslik kalapüük, mis toimub suhteliselt väikesearvulistes ja peamiselt välismaises omandis olevates traalerites. Gambia 2012. aasta eelarveprognoosi kohaselt oli kalanduse osa valitsemissektori tuludes üks väiksemaid – ÜRO 2014. aasta aruande kohaselt andsid kalapüügiload ja registreerimistasud valitsemissektori tuludest üksnes 0,1%. Gambia kalandusministeeriumi andmetel on kalapüügisektor siiski toiduainete tootmise sektori nimekirja eesotsas, pärast põllumajandus- ja karjakasvatussektoreid. Seetõttu on see Gambia elanikele ülioluline kui peamine loomse valgu allikas.

Seda paradoksi sügavamalt analüüsides võime lihtsasti järeldada, et olukorra üheks põhjuseks on kalavarude mittesäästev majandamine, millele lisandub struktuuriabi puudumine, nüüdisaegsete teadusuuringute puudumine ja ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük (ETR-kalapüük). Kõik need tegurid töötavad vastu reformitud ühisele kalanduspoliitikale ja annavad oma osa Gambia kalandussektori alahindamisse.

Seetõttu on tekkinud terav vajadus Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu järele, et riik saaks oma kalavarud järkjärgult kontrolli alla ja kujundada kalanduse alal jätkusuutlikku tulevikku.

Uue lepinguga, mille üle nõukogu volitusel pidas Euroopa Liidu nimel Gambiaga läbirääkimisi Euroopa Komisjon, tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse olemasolev leping, mis jõustus 2. juunil 1987, kuid on vahepeal aegunud. Uus protokoll hõlmab kuueaastast ajavahemikku alates selle ajutise kohaldamise kuupäevast ja selle kehtivusaeg pikeneb automaatselt. Uue lepingu peamine eesmärk on luua ajakohane raamistik, võttes arvesse reformitud ühise kalanduspoliitika prioriteete ja selle välismõõdet, sätestades Euroopa Liidu laevade kalapüügivõimalused Gambia vetes, võttes arvesse parimaid kättesaadavaid teadusalaseid nõuandeid, samas arendades mõlema lepinguosalise huvides säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude vastutustundlikku kasutust.

Euroopa Liidu laevade kalapüügivõimalused puudutavad ühest küljest pika rändega liike, mida püütakse 28 tuunikülmutusseineriga ja 10 ritvõngelaevaga, ning teisest küljest põhjalähedasi süvamereliike, mida püütakse 3 traaleriga.

Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokollis kavandatud rangete sätete kohaselt on kuueaastasel ajavahemikul antava liidu rahalise toetuse kogusumma 3 300 000 eurot, seega 550 000 eurot aastas. Euroopa Liit maksab aastas Gambia püügipiirkonnas kalavarudele juurdepääsu eest toetust 275 000 eurot, mis vastab pika rändega liikide 3 300 tonni suurusele aastasele võrdlustonnaažile, samas kui teine pool aastasest toetussummast läheb struktuuriabiks, et tugevdada kalavarude säästvat majandamist ja Gambia kalandussektori arengut, mis vastab riikliku poliitika eesmärkidele edendada Gambia sisevete ja merekalavarude säästlikku majandamist.

Ennekõike hõlmab leping võitlust ETR-kalapüügi vastu ja sinise majanduse, sh vesiviljeluse edendamist. Raskes olukorras olevale väikesemahulisele kalapüügile antakse eritoetust.

Teiseks võtab raportöör arvesse asjaolu, et Gambia on kohustunud astuma Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) liikmeks. Sel põhjusel on vaja Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelist väga tihedat teadusalast koostööd vastutustundliku kalapüügi valdkonnas, mis keskenduks uurimuslikule kalapüügile ja uutele kalapüügivõimalustele, ettevõtjate heale koostööle ja väga vajalikule elektroonilisele teabevahetusele, et Gambia saaks teha märgatavaid edusamme säästva kalapüügi alal. See on kalanduspoliitika oluline osa ning Gambia Vabariigi valitsus on aastate vältel kindlalt rõhutanud rahvusvahelist koostööd eelkõige Euroopa Liiduga. Gambial ei ole vajalikke rahalisi, inim- ja tehnilisi ressursse teadusuuringute iseseisvaks läbiviimiseks, vaid ta sõltub rahvusvaheliste asutuste ja organisatsioonide abist.

Raportöör on seisukohal, et Gambia kalapüügisektorile antav struktuuriabi võimaldab riigil ületada selliseid takistusi nagu ebapiisavad ladustamisrajatised, kallis elektrienergia ja halb majandamine, mille tõttu mõned kalatehased hiljuti pankrotti läksid. EL usub kaasamisse ja kokkulepete sõlmimisse, et veenda kolmandaid riike lähtuma liidu normidest ja saavutada ühist huvi pakkuvaid eesmärke.

Võttes arvesse kõiki eespool nimetatud põhjusi, soovitab raportöör Euroopa Parlamendil kiita heaks säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle juurde kuuluv protokoll, sest need on olulised nii Gambia Vabariigi jaoks kui ka ELi laevastiku jaoks, mis juba Gambia vetes tegutseb.


 

 

 

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (6.11.2019)

kalanduskomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja nimetatud partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta

(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))

Arvamuse koostaja: Olivier Chastel

 

 

 

LÜHISELGITUS

Komisjon on pidanud Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise uue säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli üle. Partnerlusleping ja protokoll parafeeriti läbirääkimiste lõpus 19. oktoobril 2018. Partnerluslepinguga tunnistatakse kehtetuks eelmine leping, mis sõlmiti Gambia Vabariigi valitsuse ja Euroopa Majandusühenduse vahel Gambia rannikuvetes kalastamise kohta ning mis jõustus 2. juunil 1987.

Uue lepingu peamine eesmärk on luua Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi kalandusalase strateegilise partnerluse jaoks ajakohane raamistik, võttes arvesse reformitud ühise kalanduspoliitika prioriteete ja välismõõdet.

Protokolli eesmärk on võimaldada Euroopa Liidul ja Gambia Vabariigil teha tihedamat koostööd, et edendada säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude vastutustundlikku kasutamist Gambia vetes. Lisaks on protokolli eesmärk sätestada Euroopa Liidu laevade kalapüügivõimalused Gambia vetes kalavarude kasutamata ülejäägi piires, võttes arvesse eelkõige Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitee (CECAF) teadusalaseid hinnanguid ning lähtudes parimatest saadaolevatest teadusuuringutest ja järgides Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) soovitusi. Protokolliga on ette nähtud kalapüügivõimalused järgmistele laevakategooriatele: 28 tuunipüügiseinerit, 10 ritvõngelaeva, 3 traalerit (püüavad süvamere põhjalähedast senegali merluusi).

Ette nähtud 550 000 euro suurune aastane rahaline toetus jaguneb järgmiselt:

– Gambia püügipiirkonnas kalavarudele juurdepääsu eest makstav rahaline toetus 275 000 eurot aastas, mis vastab pika rändega liikide 3300 tonni suurusele aastasele võrdlustonnaažile, ja

– 275 000 euro suurune iga-aastane toetus Gambia kalandussektori arenguks. Toetus vastab riikliku poliitika eesmärkidele edendada Gambia sisevete ja merekalavarude säästlikku majandamist.

Läbirääkimised uue säästva kalapüügi partnerluslepingu sõlmimiseks Gambiaga on osa AKV suunalisest ELi välistegevusest ning kooskõlas liidu eesmärkidega austada demokraatlikke põhimõtteid ja inimõigusi. Uus leping ja protokoll hõlmavad kuueaastast ajavahemikku, mis algab nende ajutise kohaldamise kuupäevast.

Komisjonil on õigus kiita liidu nimel heaks muudatused, mis partnerluslepingu alusel moodustatud ühiskomitee protokolli kohta vastu võtab.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil anda soovituse kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimist.


NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll

Viited

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Vastutav komisjon

 

PECH

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

16.9.2019

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Olivier Chastel

23.7.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

14.10.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

6.11.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

1

9

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 


 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll

Viited

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

26.8.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

PECH

16.9.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.11.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

1

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Esitamise kuupäev

14.11.2019

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 6. detsember 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika