SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä

20.11.2019 - (08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)) - ***

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Carmen Avram

Menettely : 2019/0076(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0026/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0026/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä

 (08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08974/2019),

 ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Gambian tasavallan väliseksi kestävää kalastusta koskevaksi kumppanuussopimukseksi (08984/2019),

 ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta (09949/2019),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan sekä 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0106/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen (A9-0026/2019),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen ja pöytäkirjan tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Gambian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Lännessä Atlantin valtamereen rajoittuva Gambian tasavalta on yksi Afrikan pienimmistä maista. Sen pinta-ala on 11 420 neliökilometriä ja asukasluku noin 1,36 miljoonaa. Sen kalastusmahdollisuudet ovat kuitenkin melko mittavat. Sen noin 4 000 neliökilometrin laajuinen mannermaajalusta-alue sekä sen talousvyöhyke, joka on laajuudeltaan lähes 10 500 neliökilometriä, tarjoavat sille runsaasti erilaisia kalalajeja sekä hyvin ansaitun kansainvälisen maineen yhtenä maailman rikkaimmista kalastusalueista. Asiantuntijoiden mukaan siellä on tavattu yli 500 merikalalajia.

Vaikka näihin luonnonvaroihin voisi sisältyä loistavia mahdollisuuksia Gambian sosioekonomiselle kehitykselle, sen kalastusala antaa vain vähäisen panoksen maan talouteen. Se jakautuu kahteen alasektoriin (pienimuotoiseen kalastukseen, jota harjoitetaan yleisesti kaikkialla maassa ja jossa käytetään pääasiassa ulkolaitamoottoreilla varustettuja veneitä/kanootteja, sekä teolliseen kalastukseen, joka käsittää suhteellisen pienen määrän troolareita, jotka ovat pääasiassa ulkomaisessa omistuksessa). Gambian vuoden 2012 talousarviolaskelmien mukaan kalatalousala oli yksi pienimmistä valtiolle tuloja tuottaneista aloista. Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2014 julkaiseman raportin mukaan kalastusluvat ja rekisteröintimaksut muodostivat vaivaiset 0,1 prosenttia valtion kokonaistuloista. Gambian kalatalousministeriön mukaan kalatalousala on kuitenkin elintarviketuotantoalan kärjessä maanviljelyksen ja karjankasvatuksen jälkeen. Sillä on näin ollen äärimmäisen suuri merkitys gambialaisille, koska kala on väestön tärkein eläinproteiinin lähde.

Jos tämän paradoksin syihin paneutuu tarkemmin, huomaa helposti, että tämä tilanne johtuu muiden syiden ohella maan kalavarojen kestävän hallinnoinnin puutteesta, johon yhdistyvät rakenteellisen tuen puute, ajanmukaisen tieteellisen tutkimuksen puute sekä laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS-kalastus). Kaikki tämä yhdessä toimii vastoin uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan periaatteita ja edistää osaltaan Gambian kalatalousalan aliarvostusta.

Näin ollen tarvitaan pikaisesti Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus, jotta Gambiaa voidaan auttaa saamaan vähitellen kalavaransa hallintaansa ja jotta voidaan odottaa tulevaisuudessa noudatettavan kestävämpiä käytäntöjä.

Uusi sopimus, jota varten neuvosto valtuutti Euroopan komission käymään Euroopan unionin puolesta neuvotteluja Gambian kanssa, kumoaa ja korvaa nykyisen sopimuksen, joka tuli voimaan 2. kesäkuuta 1987 mutta joka on tällä välin mennyt umpeen. Uusi pöytäkirja on voimassa kuusi vuotta sen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä, ja se voidaan uusia hiljaisesti. Uuden sopimuksen tärkeimpänä tavoitteena on luoda ajantasaistettu kehys, jossa otetaan huomioon uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan painopisteet ja sen ulkoinen ulottuvuus, tarjoamalla Euroopan unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Gambian vesillä ottaen huomioon parhaat saatavilla olevat tieteelliset lausunnot edistäen samalla kestävää kalastuspolitiikkaa ja kalavarojen vastuullista hyödyntämistä kummankin osapuolen edun mukaisesti.

Euroopan unionin aluksille tarjottavat kalastusmahdollisuudet koskevat yhtäältä laajalti vaeltavia lajeja – 28 nuottaa käyttävää tonnikalan pakastusalusta ja 10 vapapyydysalusta – ja toisaalta syvänmeren pohjakalalajeja – 3 troolaria.

Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan” tiukkojen määräysten mukaisesti unionin maksama taloudellisen korvauksen kokonaismäärä kuuden vuoden jakson osalta on 3 300 000 euroa eli 550 000 euroa vuodessa. Euroopan unioni maksaa Gambian kalastusalueen kalavaroihin pääsystä 275 000 euron vuosittaisen summan, joka vastaa laajasti vaeltavien lajien 3 300 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää, kun taas toinen puolisko tästä vuosittaisesta määrästä käytetään rakenteellisena tukena kalavarojen kestävän hallinnoinnin vahvistamiseen ja Gambian kalastusalan kehittämiseen, mikä on sisävesi- ja merikalavarojen kestävää hallinnointia koskevan Gambian kansallisen politiikan tavoitteiden mukaista.

Ensinnäkin sopimus koskee LIS-kalastuksen torjumiseksi tehtävää yhteistyötä ja sinisen talouden edistämistä vesiviljely mukaan luettuna. Lisäksi tällä hetkellä vaikeuksissa olevalle pienimuotoiselle kalastukselle annetaan erityistä tukea.

Toiseksi esittelijä ottaa huomioon sen, että Gambia on sitoutunut liittymään Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) jäseneksi. Tämän vuoksi Euroopan unionin ja Gambian tasavallan tulisi tehdä erittäin tiivistä vastuullista kalastusta koskevaa tieteellistä yhteistyötä painottaen koekalastusta ja uusia kalastusmahdollisuuksia, talouden toimijoiden välistä hyvää yhteistyötä sekä kipeästi kaivattua sähköistä tietojenvaihtoa, jotta Gambia kykenisi ottamaan merkittäviä askelia kohti kestävää suhtautumista kalastukseen. Tämä on kalastuspolitiikan olennainen osa, ja viime vuosina Gambian tasavallan hallitus on painottanut voimakkaasti kansainvälistä yhteistyötä varsinkin Euroopan unionin kanssa. Gambialla ei ole tarvittavia taloudellisia, teknisiä eikä henkilöstöresursseja tieteellisten tutkimusten toteuttamiseksi omin avuin vaan se tarvitsee tukea kansainvälisiltä laitoksilta ja organisaatioilta.

Lopuksi esittelijä arvelee, että tämä Gambian kalastusalalle annettava rakenteellinen tuki auttaa maata ratkaisemaan sellaiset ongelmat kuin varastointitilojen puute, kalliit energiakustannukset ja heikko hallinto, jotka ovat viime aikoina johtaneet kalanjalostuslaitosten konkursseihin. EU uskoo osallistamiseen ja sopimusten tekemiseen, jotta kumppanimaat saadaan ankkuroitua EU:n normeihin ja yhteisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Esittelijä suosittelee kaikki edellä mainitut syyt huomioon ottaen, että parlamentti hyväksyy tämän kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen pöytäkirjan tekemisen, koska se on tärkeää sekä Gambian tasavallalle että sen aluevesillä jo toimiville EU:n laivastoille.


 

 

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.11.2019)

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä

(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))

Valmistelija: Olivier Chastel

 

 

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on neuvotellut Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen uuden kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kumppanuussopimuksen uuden täytäntöönpanopöytäkirjan. Kumppanuussopimus ja pöytäkirja parafoitiin neuvottelujen päätteeksi 19. lokakuuta 2018. Kumppanuussopimuksella kumotaan Gambian tasavallan hallituksen ja Euroopan talousyhteisön välinen Gambian rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskeva aiempi sopimus, joka tuli voimaan 2. kesäkuuta 1987.

Uuden sopimuksen tavoitteena on luoda ajantasaistettu kehys, jossa otetaan huomioon uudistetun kalastuspolitiikan painopisteet ja kyseisen politiikan ulkoinen ulottuvuus ja jolla pyritään luomaan Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välinen strateginen kumppanuus kalastusalalla.

Pöytäkirjan tavoitteena on antaa Euroopan unionille ja Gambian tasavallalle mahdollisuus tehdä tiiviimpää yhteistyötä kestävän kalastuspolitiikan ja kalavarojen vastuullisen hyödyntämisen edistämiseksi Gambian vesillä. Lisäksi pöytäkirjan tavoitteena on tarjota Euroopan unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Gambian vesillä ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset arvioinnit, erityisesti Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) laatimat tieteelliset arvioinnit, ja noudattaen parhaita saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja ja Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksia käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa: nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: 28 alusta, vapapyydysalukset: 10 alusta, troolarit: 3 alusta (jotka pyytävät senegalinkummelia, joka on syvänmeren pohjalaji).

Vuosittainen taloudellinen korvaus 550 000 euroa jakautuu seuraavasti:

– Gambian kalastusalueen kalavaroihin pääsystä suoritettava 275 000 euron vuosittainen määrä, joka vastaa laajasti vaeltavien lajien 3 300 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää

– 275 000 euron vuotuinen tuki Gambian alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen. Tämä tuki on Gambian sisävesi- ja merikalavarojen kestävää hoitoa koskevan kansallisen politiikan tavoitteiden mukaista.

Gambian kanssa tehtävän uuden kalastuskumppanuussopimuksen neuvotteleminen tapahtuu AKT-maita koskevan unionin ulkoisen toiminnan yhteydessä, ja siinä otetaan huomioon erityisesti unionin tavoitteet demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Uusi sopimus ja uusi pöytäkirja ovat voimassa kuusi vuotta niiden väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä.

Komissio voi hyväksyä unionin puolesta pöytäkirjan muutokset, jotka kumppanuussopimuksella perustetun sekakomitean on hyväksyttävä.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä hyväksytään.


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja

Viiteasiakirjat

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

16.9.2019

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Olivier Chastel

23.7.2019

Valiokuntakäsittely

14.10.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.11.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

1

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Merkkien selitykset:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

 


 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja

Viiteasiakirjat

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

26.8.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

16.9.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.11.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

1

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.11.2019

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö