Nós Imeachta : 2019/0076(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0026/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0026/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 18/12/2019 - 13.3

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0026/2019</NoDocSe>
PDF 187kWORD 58k

<TitreType>MOLADH</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia, agus an Phrótacail ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta sin</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}An Coiste um Iascach</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Carmen Avram</Depute>

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia, agus an Phrótacail ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta sin

(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (08974/2019),

 ag féachaint don dréacht-Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia (08984/2019),

 ag féachaint don dréachtPhrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia (09949/2019),

 ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 43, le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), agus le hAirteagal 218(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9‑0106/2019),

 ag féachaint do Riail 105(1) agus do Riail (4) agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Buiséid,

 ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Iascach (A9-0026/2019),

1. ag tabhairt a toilithe chun an comhaontú agus an prótacal a thabhairt chun  críche;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig rialtas agus parlaimint Phoblacht na Gaimbia.

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Le hachar iomlán de 11 420 km2 agus le daonra de thart ar 1 36 milliún duine, tá Poblacht na Gaimbia ar cheann de na tíortha is lú dá bhfuil san Afraic, agus a teorainn Thiar ag síneadh le hAigéan an Atlantaigh. Mar sin féin, tá a hacmhainneacht iascaigh réasúnta mór. Lena limistéar scairbhe ilchríochaí, arb ionann é agus thart ar 4 000 km2 agus lena Limistéar Eacnamaíoch Eisiach (LEE), arb ionann é agus geall le 10 500 km2, tugtar di flúirse speiceas éisc, éagsúlacht agus cáil idirnáisiúnta, atá tuillte go maith aici, maidir lena bheith ar cheann de na limistéir iascaigh is saibhre ar domhan, le níos mó ná 500 speiceas d’iasc muirí taifeadta, dar leis na saineolaithe.

Cé go bhféadfadh sé go mbeadh an acmhainn sin ina deis iontach d’fhorbairt shocheacnamaíoch na Gaimbia, is beag a rannchuidíonn earnáil iascaigh na tíre leis an ngeilleagar. Tá sí roinnte ina dhá fho-earnáil (an fho-earnáil mhionscála, atá scaipthe go forleathan ar fud na tíre, agus atá bunaithe ar phireaguanna/canúnna le hinnill transaim go bunáiteach; agus an fho-earnáil thionsclaíoch, lena gcuimsítear líon measartha beag trálaer, atá faoi úinéireacht eachtrach den chuid is mó). De réir mheastacháin bhuiséid na Gaimbia, 2012, bhí earnáil an iascaigh ar cheann de na hearnálacha ba lú a rannchuidigh le hioncaim an rialtais – bhí an t-ioncam a gnóthaíodh ó tháillí ceadúnais iascaigh agus ó tháillí clárúcháin chomh híseal le 0.1 faoin gcéad d’ioncam an rialtais ina iomláine, a léirigh tuarascáil ó na Náisiúin Aontaithe in 2014. Fós féin, tugann Roinn Iascaigh na Gaimbia le fios go bhfuil earnáil an iascaigh ar bharr an liosta san earnáil táirgthe bia, i ndiaidh earnálacha na talmhaíochta agus an bheostoic. Dá bhrí sin, tá an earnáil ríthábhachtach do mhuintir na Gaimbia, ós rud é go bhfuil sí ar an bpríomhfhoinse próitéine ainmhíche do mhuintir na tíre.

Má scrúdaítear níos géire na cúiseanna a bhaineann leis an neamhréireacht sin, b’fhurasta a thuiscint gurb é is cionsiocair leis an staid seo ná, i measc nithe eile, an easpa bainistithe inbhuanaithe a dhéantar ar a hacmhainní iascaigh, mar aon leis an easpa tacaíochta struchtúraí, an easpa taighde eolaíoch atá cothrom le dáta agus an t-iascach neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte (NNN). Déanann na nithe sin le chéile, gníomh i gcoinne phrionsabail an Chomhbheartais Iascaigh athchóirithe agus rannchuidíonn siad leis an bhfomheastachán ar earnáil iascaigh na Gaimbia.

Dá bhrí sin, tá gá práinneach le Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia chun cabhrú leis an tír, céim ar chéim, smacht a fháil ar a hacmhainní iascaigh agus féachaint i dtreo bhealach na hinbhuanaitheachta sa todhchaí.

Leis an gComhaontú nua, a ndearna an Chomhairle an Coimisiún Eorpach a údarú chun dul i mbun caibidlíochta leis an nGaimbia ina leith, thar ceann an Aontais Eorpaigh, déantar an Comhaontú atá ann faoi láthair a aisghairm agus a ionadú, ar comhaontú é a tháinig i bhfeidhm an 2 Meitheamh, 1987, ach a chuaigh in éag idir an dá linn. Cumhdaítear leis an bPrótacal nua, tréimhse sé bliana ó dháta a chur i bhfeidhm shealadaigh, ar féidir é a athnuachan le comhaontú intuigthe. Is é príomhaidhm an Chomhaontaithe nua ná creat nuashonraithe a sholáthar lena gcuirfear tosaíochtaí an Chomhbheartais Iascaigh athchóirithe agus a ghné sheachtrach san áireamh, trí dheiseanna iascaigh a dheonú do shoithí de chuid an Aontais Eorpaigh in uiscí na Gaimbia, lena gcuirfear an chomhairle eolaíoch is fearr atá le fáil san áireamh, agus lena ndéanfar beartas iascaigh inbhuanaithe agus saothrú fónta acmhainní iascaigh a chur chun cinn, chun leasa an dá pháirtí.

Baineann na deiseanna iascaigh a dheonaítear do shoithí de chuid an Aontais Eorpaigh, ar láimh amháin, leis an speiceas mórimirceach – 28 mbád saighne tuinnín ina bhfuil saoráidí reoiteora agus 10 soitheach cuaille agus dorú – agus, ar an láimh eile, leis an iascach grinnill domhainmhara – 3 thrálaer.

Faoi na forálacha diana a bheartaítear leis an ‘bPrótacal maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia’, le linn na tréimhse sé bliana, socrófar gur EUR 3 300 000 an ranníocaíocht airgeadais iomlán a bheidh le híoc ag an Aontas, arb ionann é agus EUR 550 000 in aghaidh na bliana. Déanfaidh an tAontas Eorpach méid bliantúil de EUR 275 000 a íoc le haghaidh rochtain ar na hacmhainní iascaigh i limistéar iascaigh na Gaimbia, a bheidh comhionann le, le haghaidh speiceas mórimirceach, 3 300 tonna in aghaidh na bliana, agus úsáidfear an leath eile den ranníocaíocht bhliantúil, mar thacaíocht struchtúrach, chun an bainistiú inbhuanaithe ar acmhainní iascaigh agus an fhorbairt ar earnáil iascaigh na Gaimbia a neartú, lena ndéanfar cuspóirí bheartas náisiúnta na Gaimbia maidir leis an mbainistiú inbhuanaithe ar acmhainní iascaigh ilchríochacha agus muirí a chomhlíonadh.

Ar an gcéad dul síos, cumhdaítear sa chomhaontú an comhar i gcoinne iascach NNN agus cur chun cinn an gheilleagair ghoirm, lena n-áirítear an dobharshaothrú. Chomh maith leis sin, tabharfar tacaíocht speisialta don earnáil iascaigh mhionscála, atá ag dul i ngleic le tréimhse chorrach faoi láthair.

Ar an dara dul síos, cuireann an Rapóirtéir san áireamh go ndearna an Ghaimbia gealltanas a thabhairt maidir le bheith ina comhalta den Choimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT). Is é sin an chúis gur cheart go mbeadh comhar eolaíoch an-láidir maidir le hiascach freagrach idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia, a bheidh dírithe ar iascaigh thaiscéalaíocha agus ar dheiseanna nua iascaigh, ar dhea-chomhar idir na hoibreoirí eacnamaíocha, agus ar na malartuithe leictreonacha sonraí atá ag teastáil go géar, chun go mbeidh ar chumas na Gaimbia na céimeanna tábhachtacha a thógáil ionsar dhearcadh iascaigh inbhuanaithe. Is gné thromchúiseach é sin den Bheartas Iascaigh agus i gcaitheamh na mblianta chuir Rialtas Phoblacht na Gaimbia béim mhór ar chomhar idirnáisiúnta, go háirithe leis an Aontas Eorpach. Níl na hacmhainní riachtanacha airgeadais, daonna agus teicniúla ag an nGaimbia chun suirbhéanna eolaíocha a dhéanamh as a stuaim féin, agus braitheann sí ar chabhair arna tabhairt ag eagraíochta agus institiúidí idirnáisiúnta.

Agus ar deireadh, creideann an Rapóirtéir, ó thaobh earnáil iascaigh na Gaimbia de, go gcuideoidh an tacaíocht struchtúrach sin leis an tír na srianta atá ann a shárú, amhail an easpa saoráidí stórála, an costas ard atá ar fhuinneamh agus an drochbhainistíocht, a raibh mar thoradh air, le déanaí, go ndeachaigh roinnt de na monarchana éisc i bhféimheacht. Creideann AE sa chuimsiú agus in idirbhearta a thabhairt i gcrích chun nasc daingean a chruthú le comhpháirtithe tríú tiortha i dtaca lenár gcaighdeáin agus le cuspóirí leasa choitinn a bhaint amach.

Agus na cúiseanna uile thuasluaite á gcur san áireamh, molann an Rapóirtéir don Pharlaimint tabhairt chun críche an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe (SFPA) agus a phrótacal a fhormheas, i bhfianaise a thábhacht do chabhlaigh iascaigh Phoblacht na Gaimbia agus an Aontais araon atá ag oibriú in uiscí na tíre sin cheana.


 

 

TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid (6.11.2019)

<CommissionInt>chuig an gCoiste um Iascach</CommissionInt>


<Titre>ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia, agus an Phrótacail ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta sin</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

Rapóirtéir don tuairim: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

 

 

RÉASÚNÚ GEARR

Rinne an Coimisiún, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Comhaontú Comhpháirtíochta nua Iascaigh Inbhuanaithe a chaibidliú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia mar aon le Prótacal nua Chur Chun Feidhme a ghabhann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta. Rinneadh an Comhaontú Comhpháirtíochta agus an Prótacal a inisiliú ag deireadh na gcaibidlíochtaí sin an 19 Deireadh Fómhair 2018. Aisghairtear leis an gComhaontú Comhpháirtíochta an Comhaontú a bhí ann roimhe seo maidir le hiascaireacht amach ó chósta na Gaimbia a tugadh i gcrích idir Rialtas Phoblacht na Gaimbia agus an Comhphobal Eorpach agus a tháinig i bhfeidhm an 2 Meitheamh 1987.

Is é príomhaidhm an Chomhaontaithe nua ná creat nuashonraithe a sholáthar lena ndéanfar tosaíochtaí an Chomhbheartais Iascaigh athchóirithe agus a ghné sheachtrach a chur san áireamh, d’fhonn comhpháirtíocht straitéiseach idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia i réimse an iascaigh a bhunú.

Is é is cuspóir don Phrótacal a chur ar chumas an Aontais Eorpaigh agus Phoblacht na Gaimbia a bheith ag obair le chéile ar bhealach níos dlúithe chun beartas iascaigh inbhuanaithe agus saothrú freagrach acmhainní iascaigh in uiscí na Gaimbia a chur chun cinn. Ina theannta sin, táthar chun deiseanna iascaireachta a dheonú leis an bPrótacal do shoithí de chuid an Aontais Eorpaigh in uiscí na Gaimbia, agus aird á tabhairt ar mheasúnaithe eolaíocha atá ar fáil, go háirithe deiseanna do na soithí sin ón gCoiste Iascaigh um an Atlantach Thoir Láir (CECAF), agus i gcomhréir leis an gcomhairle eolaíoch is fearr dá bhfuil ar fáil agus na moltaí ón gCoimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), laistigh de theorannacha an bharrachais atá ar fáil. Déantar foráil sa Phrótacal maidir le deiseanna iascaireachta sna catagóirí seo a leanas: 28 mbád saighne tuinnín; 10 soitheach cuaille agus dorú; 3 thrálaer (ag spriocdhíriú ar an gcolmóir Seineagálach, ar speiceas grinnill domhainfharraige é).

Is ionann an ranníocaíocht bhliantúil airgeadais agus EUR 550 000, bunaithe ar an méid seo a leanas:

- méid bliantúil EUR 275 000 le haghaidh rochtain ar acmhainní iascaigh i limistéar iascaigh na Gaimbia, ar méid é is comhionann le tonnáiste tagartha, do speicis mhórimirceacha, arb ionann é agus 3 300 tonna in aghaidh na bliana;

- tacaíocht d’fhorbairt bheartas earnála iascaigh na Gaimbia, arb ionann í agus EUR 275 000 in aghaidh na bliana. Comhlíontar leis an tacaíocht sin cuspóirí bheartas náisiúnta na Gaimbia maidir le bainistiú inbhuanaithe acmhainní iascaigh ilchríochacha agus muirí.

Tá caibidlíocht Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh leis an nGaimbia ina cuid de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais maidir le tíortha ACC agus cuirtear san áireamh léi, go háirithe, cuspóirí an Aontais maidir le prionsabail an daonlathais agus cearta an duine a urramú. Cumhdaítear leis an gComhaontú nua agus leis an bPrótacal nua, tréimhse sé bliana ón dáta cur i bhfeidhm sealadach.

Dhéanfaí an Coimisiún a údarú, thar ceann an Aontais, na leasuithe ar an bPrótacal a fhormheas lena nglacadh ag an gComhchoiste arna chur ar bun faoin gComhaontaithe Comhpháirtíochta.

******

Iarann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go bhformheasfaí an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia, agus an Phrótacail ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta sin.


NÓS IMEACHTA – AN COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia agus an Prótacal Cur Chun Feidhme a ghabhann leis

Tagairtí

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

An coiste freagrach

 

PECH

 

 

 

 

Tuairim ó

 Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

BUDG

16.9.2019

Rapóirtéir:

 Dáta an cheapacháin

Olivier Chastel

23.7.2019

Pléite sa choiste

14.10.2019

 

 

 

Dáta a ghlactha

6.11.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

25

1

9

Comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Na comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Gaimbia agus an Prótacal Cur Chun Feidhme a ghabhann leis

Tagairtí

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

26.8.2019

 

 

 

An coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

PECH

16.9.2019

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Rapóirtéir/Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Pléite sa choiste

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Dáta a ghlactha

12.11.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

21

1

6

Comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Dáta an chur síos

14.11.2019

 


 

 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 4 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais