Procedūra : 2019/0076(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0026/2019

Pateikti tekstai :

A9-0026/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/12/2019 - 13.3

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0026/2019</NoDocSe>
PDF 196kWORD 55k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Protokolo dėl to Partnerystės susitarimo įgyvendinimo sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Žuvininkystės komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Carmen Avram</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Protokolo dėl to Partnerystės susitarimo įgyvendinimo sudarymo projekto

(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08974/2019),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo projektą (08984/2019),

 atsižvelgdamas į Protokolo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo projektą (09949/2019),

 atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0106/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A9-0026/2019),

1. pritaria susitarimo ir protokolo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Gambijos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

11 420 kv. km ploto ir maždaug 1,36 milijono gyventojų turinti Gambijos Respublika yra viena mažiausių Afrikos valstybių, kurios vakarinę pakrantę skalauja Atlanto vandenynas. Vis dėlto žvejybos potencialas yra gana didelis. Gambijos kontinentinis šelfas, apimantis maždaug 4 000 kv. km, ir jos išskirtinė ekonominė zona (IEZ), apimanti beveik 10 500 kv. km, suteikia šaliai galimybę naudotis labai daug rūšių žuvų ištekliais, įvairovę ir pelnytą tarptautinę vieno iš turtingiausių pasaulyje žvejybos rajonų reputaciją – kaip teigia ekspertai, Gambijos vandenyse užregistruota daugiau kaip 500 jūrinių žuvų rūšių.

Nors šie ištekliai galėtų suteikti labai daug galimybių Gambijos socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, Gambijos žvejybos sektorius menkai prisideda prie ekonomikos. Jį sudaro du subsektoriai (plačiai šalyje paplitusios tradicinės žvejybos subsektorius – daugiausia pirogos ir kanojos su prikabinamais varikliais ir pramoninės žvejybos subsektorius – jį sudaro palyginti mažai tralerių, kurių dauguma priklauso užsienio įmonėms). Remiantis Gambijos 2012 m. biudžeto sąmata, žvejybos sektorius buvo vienas iš sektorių, mažiausiai prisidedančių prie valstybės pajamų: žvejybos licencijos ir registracijos rinkliavos sudarė vos 0,1 proc. visų valstybės pajamų, kaip atskleista 2014 m. vienoje iš Jungtinių Tautų ataskaitų. Visgi Gambijos žvejybos departamentas nurodo, kad žvejybos sektorius yra vienas svarbiausių maisto gamybos sektorių, nusileidžiantis savo svarba tik žemės ūkio ir gyvulininkystės sektoriams. Taigi, žvejyba Gambijos gyventojams yra nepaprastai svarbi, nes jiems ji yra pagrindinis gyvūninių baltymų šaltinis.

Jei pažvelgtume į šio paradokso priežastis, būtų nesunku suprasti, kad tokia padėtis susidaro dėl, be kita ko, darnaus žvejybos išteklių valdymo stokos, struktūrinės paramos stygiaus, naujų mokslinių tyrimų trūkumo ir neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos. Visa tai prieštarauja reformuotos bendrosios žuvininkystės politikos principams ir prisideda prie Gambijos žvejybos sektoriaus nuvertinimo.

Todėl reikia skubiai sudaryti tausios žvejybos partnerystės susitarimą tarp Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos, siekiant padėti šaliai žingsnis po žingsnio įgyti savo žvejybos išteklių kontrolę ir ieškoti darnaus vystymosi perspektyvų ateityje.

Naujasis susitarimas, dėl kurio Taryba suteikė Europos Komisijai įgaliojimus derėtis su Gambija Europos Sąjungos vardu, panaikina ir pakeičia esamą susitarimą, įsigaliojusį 1987 m. birželio 2 d., tačiau jau baigusį galioti. Naujasis protokolas bus taikomas šešerius metus nuo jo laikino taikymo pradžios dienos ir yra savaime pratęsiamas. Pagrindinis naujojo susitarimo tikslas – užtikrinti atnaujintą abiem šalims naudingą pagrindą, atsižvelgiant į reformuotos bendros žuvininkystės politikos prioritetus ir jos išorės aspektą, suteikiant galimybes Europos Sąjungos laivams žvejoti Gambijos vandenyse, atsižvelgiant į turimas patikimiausias mokslines rekomendacijas ir sykiu skatinant darnios žuvininkystės politiką ir tausų žvejybos išteklių naudojimą.

Europos Sąjungos laivams suteikiamos žvejybos galimybės susijusios su toli migruojančiomis rūšimis (galimybės numatytos 28 tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams šaldikliams ir 10 tunus kartinėmis ūdomis žvejojančių laivų) ir giliavandenių demersinių rūšių žuvimis (galimybės numatytos 3 traleriams).

Laikantis griežtų Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo nuostatų, per šešerių metų laikotarpį bendras finansinis įnašas, kurį Sąjunga sumokės, bus 3 300 300 EUR, t. y. 550 000 EUR per metus. Metinę 275 000 EUR sumą Europos Sąjunga mokės už prieigą prie žvejybos išteklių Gambijos žvejybos zonoje – už šią sumą bus galima per metus sužvejoti orientacinį 3 300 tonų toli migruojančių rūšių žuvų kiekį, o kita metinio įnašo pusė bus naudojama kaip struktūrinė parama, siekiant stiprinti darnų žvejybos išteklių valdymą ir Gambijos žvejybos sektoriaus plėtrą – tai atitinka Gambijos nacionalinės politikos tikslus, susijusius su darniu žemyninės ir jūrinės žvejybos išteklių valdymu.

Pirmiausias ir svarbiausias susitarimo tikslas – bendradarbiavimas kovojant su NNN žvejyba ir skatinant mėlynąją ekonomiką, įskaitant akvakultūrą. Be to, speciali parama bus skiriama tradicinės žvejybos sektoriui, kuris šiuo metu išgyvena sunkius laikus.

Antra, pranešėja atsižvelgia į faktą, kad Gambija įsipareigojo tapti Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) nare. Todėl turėtų užsimegzti labai tvirtas Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos bendradarbiavimas atsakingos žvejybos klausimais, daug dėmesio skiriant tiriamajai žvejybai ir naujoms žvejybos galimybėms, geram ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimui ir labai reikalingiems elektroniniams duomenų mainams, kad Gambija galėtų žengti svarbų žingsnį tausios žvejybos politikos link. Tai svarbus žuvininkystės politikos elementas. Metams bėgant Gambijos Respublikos vyriausybė daug dėmesio skirdavo tarptautiniam bendradarbiavimui, o ypač bendradarbiavimui su Europos Sąjunga. Gambija neturi reikiamų finansinių, žmogiškųjų ir techninių išteklių, kad galėtų pati atlikti mokslinius tyrimus, tačiau kliaujasi tarptautinių įstaigų ir organizacijų teikiama pagalba.

Be to, pranešėja yra įsitikinusi, kad Gambijos žvejybos sektoriuje ši struktūrinė parama padės šaliai įveikti tokias problemas kaip sandėliavimo pajėgumo stoka, dideli energijos kaštai ir prastas valdymas, dėl kurių pastaruoju metu keli žuvų fabrikai bankrutavo. ES tiki įtrauktimi ir sudaro susitarimus, kad trečiosios valstybės partnerės įtvirtintų mūsų standartus ir pasiektų bendro intereso tikslus.

Atsižvelgusi į visas paminėtas priežastis, pranešėja rekomenduoja Parlamentui pritarti tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo protokolo sudarymui, nes jie labai svarbūs tiek Gambijos Respublikai, tiek šios šalies vandenyse jau žvejojantiems ES laivams.


 

 

Biudžeto KOMITETO NUOMONĖ (6.11.2019)

<CommissionInt>pateikta Žuvininkystės komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Protokolo dėl to Partnerystės susitarimo įgyvendinimo sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

 

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija Europos Sąjungos vardu derėjosi dėl naujo Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir naujo jo įgyvendinimo protokolo; toms deryboms pasibaigus, 2018 m. spalio 19 d. partnerystės susitarimas ir protokolas buvo parafuoti. Partnerystės susitarimu panaikinamas ankstesnis Gambijos Respublikos Vyriausybės ir Europos ekonominės bendrijos sudarytas ir 1987 m. birželio 2 d. įsigaliojęs susitarimas dėl žvejybos Gambijos vandenyse.

Pagrindinis naujojo susitarimo tikslas – atsižvelgiant į reformuotos bendros žuvininkystės politikos prioritetus ir jos išorės aspektą užtikrinti atnaujintą strateginės Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos žvejybos partnerystės pagrindą.

Protokolo tikslas – suteikti galimybę Europos Sąjungai ir Gambijos Respublikai glaudžiau bendradarbiauti siekiant skatinti darnios žuvininkystės politiką ir atsakingą Gambijos vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą. Be to, protokolu siekiama Europos Sąjungos laivams suteikti žvejybos Gambijos vandenyse galimybių, neišnaudojant daugiau nei esamas perviršis, atsižvelgiant į turimus mokslinius vertinimus, visų pirma tuos, kuriuos pateikė Žvejybos rytų vidurio Atlante komitetas (CECAF), ir remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis bei Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijomis. Protokole numatomos žvejybos galimybės šių kategorijų laivams: 28 tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, 10 kartinėmis ūdomis su jauku žvejojančių laivų, 3 traleriams (vykdantiems tikslinę senegalinių jūrinių lydekų (giliavandenė demersinė žuvų rūšis) žvejybą).

Metinis finansinis įnašas yra 550 000 EUR ir jį sudaro:

– 275 000 EUR metinė suma už galimybę naudotis Gambijos žvejybos zonoje esančiais žvejybos ištekliais, atitinkanti metinį 3 300 tonų orientacinį toli migruojančių rūšių žuvų kiekį,

– 275 000 EUR metinė suma, skiriama kaip parama Gambijos žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai. Ši parama atitinka Gambijos nacionalinės darnaus vidaus vandenų ir jūros žvejybos išteklių valdymo politikos tikslus.

Derybos dėl naujojo žvejybos partnerystės susitarimo su Gambija yra vienas iš Sąjungos išorės veiksmų, susijusių su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėmis, ir per jas visų pirma atsižvelgta į Sąjungos tikslus, susijusius su pagarba demokratijos principams ir žmogaus teisėms. Naujasis susitarimas ir naujasis protokolas bus taikomi šešerius metus nuo laikino taikymo pradžios dienos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai Sąjungos vardu tvirtinti pagal partnerystės susitarimą įsteigto jungtinio komiteto priimtus protokolo pakeitimus.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Protokolo dėl to Partnerystės susitarimo įgyvendinimo sudarymo projektui.


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas

Nuorodos

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Atsakingas komitetas

 

PECH

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

16.9.2019

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Olivier Chastel

23.7.2019

Svarstymas komitete

14.10.2019

 

 

 

Priėmimo data

6.11.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

1

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Erik Bergkvist, Monika Vana

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

 

 


 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas

Nuorodos

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

26.8.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

16.9.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Priėmimo data

12.11.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Pateikimo data

14.11.2019

 

 


 

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika