Procedūra : 2019/0076(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0026/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0026/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 18/12/2019 - 13.3

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0026/2019</NoDocSe>
PDF 193kWORD 63k

<TitreType>IETEIKUMS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un Protokolu par minētā partnerattiecību nolīguma īstenošanu</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Zivsaimniecības komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Carmen Avram</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Budžeta komitejas ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un Protokolu par minētā partnerattiecību nolīguma īstenošanu

(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (08974/2019),

 ņemot vērā projektu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku (08984/2019),

 ņemot vērā projektu protokolam, ar ko īsteno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku (09949/2019),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C9-0106/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Budžeta komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu (A9‑0026/2019),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Gambijas Republikas valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

Gambijas Republika (kopējā platība 11 420 km2 , iedzīvotāju skaits aptuveni 1,36 miljoni) ir viena no mazākajām Āfrikas valstīm, tās rietumdaļu apskalo Atlantijas okeāns. Tomēr tai ir salīdzinoši liels zvejas potenciāls. Kontinentālā šelfa zona aptuveni 4000 km2 platībā un ekskluzīvā ekonomikas zona (EEZ) gandrīz 10 500 km2 platībā šai valstij nodrošina bagātīgus un daudzveidīgus zvejas resursus, un Gambija pamatoti tiek uzskatīta par vienu no pasaulē bagātīgākajām zvejas zonām, kurā pēc speciālistu norādītās informācijas ir reģistrētas vairāk nekā 500 jūras zivju sugu.

Lai arī šis resurss varētu būt lieliska iespēja, kā nodrošināt Gambijas sociālekonomisko attīstību, tās zvejas nozare sniedz ļoti mazu ieguldījumu valsts tautsaimniecībā. Minētā nozare ir iedalīta divās apakšnozarēs (nerūpnieciskās zvejas apakšnozare, kas šajā valstī ir plaši pārstāvēta, zveja galvenokārt notiek ar pirogām/ kanoe laivām, kas aprīkotas ar piekarināmiem motoriem, un rūpnieciskās zvejas apakšnozare, kuru veido salīdzinoši mazs skaits traleru, kas galvenokārt pieder ārvalstu uzņēmumiem). Apvienoto Nāciju Organizācijas 2014. gada ziņojumā bija norādīts, ka pēc Gambijas 2012. gada budžeta aplēsēm zvejas nozare sniedza vienu no mazākajiem ieguldījumiem valsts ieņēmumos — zvejas atļaujas un reģistrācijas maksa veidoja tikai 0,1 % no kopējiem valsts ieņēmumiem. Tomēr Gambijas Zivsaimniecības departamenta sniegtā informācija liecina, ka zvejas nozare ir viena no galvenajām pārtikas ražošanas nozarēm tieši pēc lauksaimniecības un lauksaimniecības dzīvnieku nozares. Tātad šī nozare Gambijas iedzīvotājiem ir ārkārtīgi svarīga, jo tā nodrošina viņu galveno dzīvnieku olbaltumvielu avotu.

Rūpīgāk izpētot šī paradoksa iemeslus, ir viegli saprotams, ka minētā situācija ir radusies tādēļ, ka cita starpā netiek veikta zivsaimniecības resursu ilgtspējīga pārvaldība, turklāt valstij trūkst strukturālā atbalsta, nav pieejamas jaunākās zinātniskās pētniecības atziņas un notiek nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja. Visu šo faktoru kombinācija ir pretrunā reformētās kopējās zivsaimniecības politikas principiem, un tās dēļ Gambijas zivsaimniecības nozare netiek pienācīgi novērtēta.

Tādēļ ir steidzami vajadzīgs Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku, lai palīdzētu šai valstij pakāpeniski iegūt kontroli par tās zvejas resursiem un turpmāk attīstīties ilgtspējīgā virzienā.

Jaunais nolīgums, par kuru Padome pilnvaroja Eiropas Komisiju Eiropas Savienības vārdā risināt sarunas, atceļ un aizstāj pašreizējo nolīgumu ar jau beigušos termiņu, kas stājās spēkā 1987. gada 2. jūnijā. Jaunais protokols aptver sešu gadu laikposmu no tā provizoriskās piemērošanas sākumdienas, un tas ir automātiski atjaunojams. Jaunā nolīguma galvenais mērķis ir nodrošināt atjauninātu satvaru, kurā ņemtas vērā reformētās kopējās zivsaimniecības politikas prioritātes un tās ārējā dimensija, paredzot Eiropas Savienības kuģiem zvejas iespējas Gambijas ūdeņos, šajā jautājumā balstoties uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem un vienlaikus veicinot ilgtspējīgu zvejsaimniecības politiku un zvejas resursu atbildīgu izmantošanu, kas ir abu pušu interesēs.

Eiropas Savienības kuģiem piešķirtās zvejas iespējas attiecas, no vienas puses, uz tālu migrējošām zivju sugām (28 tunzivju saldētājseineri un 10 kuģi zvejai ar makšķerrīkiem) un, no otras puses, uz dziļūdens demersālajām zivīm (3 traleri).

Protokolā, ar ko īsteno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku, ir paredzēti stingri noteikumi — sešu gadu laikposmā Savienības kopējais finansiālais ieguldījums būs 3 300 000 EUR, proti, 550 000 EUR gadā. Eiropas Savienība katru gadu maksās ikgadēju summu 275 000 EUR apmērā, ko piešķir par piekļuvi zvejas resursiem Gambijas zvejas zonā un kas atbilst tālu migrējošo sugu atsauces daudzumam 3300 tonnu gadā, savukārt ikgadējā ieguldījuma otra daļa tiks izmantota kā strukturālais atbalsts, lai stiprinātu zvejas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un Gambijas zvejas nozares attīstību atbilstīgi Gambijas valsts politikas mērķiem par kontinentālo un jūras zvejas resursu ilgtspējīgu pārvaldību.

Pirmkārt, ir jānorāda, ka nolīgums attiecas uz sadarbību NNN zvejas apkarošanā un zilās ekonomikas, tostarp akvakultūras, veicināšanu. Īpašs atbalsts tiks sniegts nerūpnieciskās zvejas nozarei, kas patlaban saskaras ar grūtībām.

Otrkārt, referente ņem vērā faktu, ka Gambija ir apņēmusies kļūt par Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) locekli. Tas ir iemesls, kādēļ starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku būtu jāveido spēcīga zinātniskā sadarbība atbildīgas zvejošanas jomā, kas koncentrētos uz izpētes zveju un jaunām zvejas iespējām, labu sadarbību starp ekonomikas dalībniekiem un ārkārtīgi nepieciešamo elektronisko datu apmaiņu, lai Gambija varētu spert vajadzīgos soļus ilgtspējīgas zvejas virzienā. Tas ir svarīgs zivsaimniecības politikas elements, un gadu gaitā Gambijas Republikas valdība ir likusi spēcīgu uzsvaru uz starptautisko sadarbību, jo īpaši ar Eiropas Savienību. Gambijai nav finanšu līdzekļu, cilvēkresursu un tehnisko resursu, kas ir vajadzīgi, lai tā pati spētu veikt zinātniskos apsekojumus, tomēr tā izmanto starptautisko iestāžu un organizāciju sniegto palīdzību šajā jomā.

Visbeidzot, referente uzskata, ka Gambijas zvejas nozarei sniegtais strukturālais atbalsts palīdzēs šai valstij pārvarēt tādus šķēršļus kā uzglabāšanas iekārtu trūkums, augstās elektroenerģijas izmaksas un vāja pārvaldība, kuru dēļ nesen ir bankrotējušas vairākas zivju pārstrādes rūpnīcas. ES atbalsta iekļaušanu un nolīgumu slēgšanu ar mērķi mudināt trešo valstu partnerus ievērot mūsu standartus un panākt kopīgu interešu mērķus.

Ievērojot visus iepriekš minētos apsvērumus, referente ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu šā ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma un tā protokola noslēgšanai, ņemot vērā, ka tie ir ļoti svarīgi gan Gambijas Republikai, gan tās ūdeņos zvejojošajām ES zvejas flotēm.


 

 

Budžeta komitejas ATZINUMS (6.11.2019)

<CommissionInt>Zivsaimniecības komiteja</CommissionInt>


<Titre>par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un Protokolu par minētā partnerattiecību nolīguma īstenošanu</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

Atzinuma sagatavotājs: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija Eiropas Savienības vārdā ir risinājusi sarunas par jaunu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku, kā arī jaunu īstenošanas protokolu, kas pievienots partnerattiecību nolīgumam. Partnerattiecību nolīgums un protokols tika parafēti minēto sarunu beigās 2018. gada 19. oktobrī. Partnerattiecību nolīgums atceļ iepriekšējo nolīgumu starp Gambijas Republikas valdību un Eiropas Ekonomikas kopienu par zveju pie Gambijas krastiem, kurš stājās spēkā 1987. gada 2. jūnijā.

Jaunā nolīguma galvenais mērķis ir nodrošināt atjauninātu satvaru, kurā ņemtas vērā reformētās kopējās zivsaimniecības politikas prioritātes un tās ārējā dimensija, ar mērķi izveidot stratēģisku partnerību starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku zivsaimniecības jomā.

Protokola mērķis ir ļaut Eiropas Savienībai un Gambijas Republikai ciešāk sadarboties, lai veicinātu ilgtspējīgas zivsaimniecības politiku un zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Gambijas ūdeņos. Turklāt protokola mērķis ir, ņemot vērā pieejamos zinātniskos novērtējumus, it īpaši no Centrālaustrumu Atlantijas zvejniecības komitejas (CECAF), un ievērojot labākos pieejamos zinātniskos ieteikumus un rekomendācijas no Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT), piešķirt Eiropas Savienības kuģiem zvejas iespējas Gambijas ūdeņos, nepārsniedzot pieejamo pārpalikumu. Protokolā paredzētas zvejas iespējas šādās kategorijās: 28 tunzivju seineri, 10 kuģi zvejai ar makšķerrīkiem, 3 traleri (kas kā mērķsugu zvejo dziļūdens demersālo sugu Senegālas heku).

Ikgadējais finansiālais ieguldījums ir 550 000 EUR, un tas pamatojas uz:

- ikgadējo summu 275 000 EUR apmērā, ko piešķir par piekļuvi zvejas resursiem Gambijas zvejas zonā un kas atbilst tālu migrējošo sugu atsauces daudzumam 3300 tonnu gadā;

- atbalstu 275 000 EUR gadā Gambijas zivsaimniecības nozares rīcībpolitikas izstrādei. Šis atbalsts ir saskaņā ar Gambijas valsts politikas mērķiem par kontinentālo un jūras zvejas resursu ilgtspējīgu pārvaldību.

Sarunu risināšana par jaunu zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu ar Gambiju ir saskaņā ar Savienības ārējo darbību attiecībā uz ĀKK valstīm un konkrēti ar Savienības mērķiem, ko tā izvirzījusi demokrātijas principu un cilvēktiesību ievērošanas jomā. Jaunais nolīgums un protokols aptver sešu gadu laikposmu no provizoriskās piemērošanas sākumdienas.

Komisija tiktu pilnvarota Savienības vārdā apstiprināt ar partnerattiecības nolīgumu izveidotās Apvienotās komitejas pieņemtos protokola grozījumus.

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt Parlamenta piekrišanu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un Protokolu par minētā partnerattiecību nolīguma īstenošanu.


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un tā īstenošanas protokols

Atsauces

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

PECH

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

16.9.2019

Atzinumu sagatavoja

 Iecelšanas datums

Olivier Chastel

23.7.2019

Izskatīšana komitejā

14.10.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

6.11.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

1

9

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un tā īstenošanas protokols

Atsauces

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

26.8.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

16.9.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Pieņemšanas datums

12.11.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

1

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Iesniegšanas datums

14.11.2019

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika