Procedura : 2019/0076(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0026/2019

Teksty złożone :

A9-0026/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/12/2019 - 13.3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0026/2019</NoDocSe>
PDF 201kWORD 60k

<TitreType>ZALECENIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii i protokołu wykonawczego do tej Umowy o partnerstwie</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Komisja Rybołówstwa</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Carmen Avram</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii i protokołu wykonawczego do tej Umowy o partnerstwie

(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (08974/2019),

 uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii (08984/2019),

 uwzględniając projekt Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii (09949/2019),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9‑0106/2019),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową,

 uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9-0026/2019),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy i protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Gambii.

UZASADNIENIE

Republika Gambii z łączną powierzchnią 11 420 km² i około 1,36 mln mieszkańców jest jednym z najmniejszych krajów afrykańskich, graniczącym na zachodzie z Oceanem Atlantyckim. Jej potencjał połowowy jest jednak dość duży. Szelf kontynentalny, który zajmuje ok. 4 000 km², i wyłączna strefa ekonomiczna (w.s.e.), która zajmuje niemal 10 500 km², oferują temu krajowi obfitość gatunków ryb, różnorodność i dobrze zasłużoną międzynarodową sławę jednego z najbogatszych obszarów połowowych na świecie, gdzie według ekspertów występuje ponad 500 gatunków ryb morskich.

Chociaż zasoby te mogłyby stworzyć doskonałe możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego Gambii, jej sektor rybołówstwa w niewielkim stopniu przyczynia się do rozwoju gospodarki. Jest on podzielony na dwa podsektory (podsektor rzemieślniczy, szeroko rozproszony w całym kraju, stosujący głównie pirogi/czółna z silnikiem przyczepnym oraz podsektor przemysłowy, który obejmuje stosunkowo niewielką liczbę trawlerów, będących w większości własnością zagraniczną). Zgodnie z szacunkami budżetowymi Gambii na 2012 r. sektor rybołówstwa był jednym z najmniej przyczyniających się do przychodów rządowych – licencje połowowe i opłaty rejestracyjne stanowiły tylko 0,1 % łącznych dochodów  rządowych, według sprawozdania Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2014 r. Departament Rybołówstwa Gambii wskazuje jednak, że sektor rybołówstwa jest jednym z najważniejszych w sektorze produkcji żywności, po sektorze rolnictwa i sektorze hodowli zwierząt gospodarskich. W związku z tym ma ogromne znaczenie dla Gambijczyków, ponieważ jest to główne źródło białka zwierzęcego dla ludności.

Jeżeli przyjrzeć się bliżej przyczynom tego paradoksu, można łatwo wywnioskować, że sytuacja ta jest spowodowana, między innymi, brakiem zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi, w połączeniu z brakiem wsparcia strukturalnego, brakiem aktualnych badań naukowych oraz nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (połowy NNN). Wszystkie te elementy razem są sprzeczne z zasadami zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa i przyczyniają się do niedoceniania gambijskiego sektora rybołówstwa.

W związku z tym zachodzi pilna potrzeba zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii, aby pomóc temu krajowi przejąć, krok po kroku, kontrolę nad zasobami rybnymi i zapewnić zrównoważony rozwój w przyszłości.

Nowa umowa, na podstawie której Rada upoważniła Komisję Europejską do prowadzenia negocjacji z Gambią w imieniu Unii Europejskiej, uchyla i zastępuje obowiązującą umowę, która weszła w życie w dniu 2 czerwca 1987 r., ale w międzyczasie wygasła. Nowy protokół obejmuje okres sześciu lat, począwszy od daty jego tymczasowego stosowania, z możliwością automatycznego odnowienia. Głównym celem nowej umowy jest stworzenie zaktualizowanych ram uwzględniających priorytety zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa i jej wymiaru zewnętrznego poprzez przyznanie statkom Unii Europejskiej uprawnień do połowów na wodach Gambii, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych opinii naukowych, przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych, w interesie obu stron.

Uprawnienia do połowów przyznane statkom Unii Europejskiej dotyczą, z jednej strony, gatunków daleko migrujących – 28 sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka i 10 statków do połowu wędami – oraz, z drugiej strony, głębokowodnych ryb dennych – 3 trawlery.

Zgodnie ze ścisłymi przepisami przewidzianymi w „Protokole wykonawczym do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii” w okresie sześciu lat całkowity wkład finansowy Unii ustala się na 3 300 000 EUR, czyli 550 000 EUR rocznie. Unia Europejska wypłaci roczną kwotę w wysokości 275 000 EUR na dostęp do zasobów rybnych w obszarze połowowym Gambii, stanowiącą równoważność pojemności referencyjnej – w odniesieniu do gatunków daleko migrujących – 3 300 ton rocznie, podczas gdy druga połowa tej rocznej składki zostanie wykorzystana – jako wsparcie strukturalne – na wzmocnienie zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi i rozwój sektora rybołówstwa Gambii, co jest zgodne z celami krajowej polityki Gambii w zakresie zrównoważonego zarządzania śródlądowymi i morskimi zasobami rybnymi.

Umowa dotyczy przede wszystkim  współpracy w zakresie zwalczania połowów NNN i promowania niebieskiej gospodarki, w tym akwakultury. Ponadto sektor tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, który obecnie znajduje się w trudnej sytuacji, otrzyma specjalne wsparcie.

Po drugie, sprawozdawczyni bierze pod uwagę fakt, że Gambia zobowiązała się do członkostwa w Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Dlatego też należy nawiązać bardzo ścisłą współpracę naukową w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa między Unią Europejską a Republiką Gambii, koncentrując się na zwiadach rybackich i nowych uprawnieniach do połowów, dobrą współpracę między podmiotami gospodarczymi oraz bardzo potrzebną elektroniczną wymianę danych, aby Gambia poczyniła istotne kroki w kierunku zrównoważonej postawy połowowej. Jest to poważny element polityki rybołówstwa, a na przestrzeni lat rząd Republiki Gambii położył duży nacisk na współpracę międzynarodową, zwłaszcza z Unią Europejską. Gambia nie posiada niezbędnych zasobów finansowych, kadrowych ani technicznych do prowadzenia własnych badań naukowych, lecz korzysta z pomocy udzielanej przez międzynarodowe instytucje i organizacje.

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że wsparcie strukturalne dla sektora rybołówstwa w Gambii pomoże przezwyciężyć ograniczenia, takie jak brak instalacji magazynowych, wysoki koszt energii i złe zarządzanie, które w ostatnim czasie doprowadziły do upadłości niektórych zakładów przetwórstwa rybnego. UE wierzy w integrację i zawieranie umów, aby skłonić partnerów z państw trzecich do przyjęcia naszych standardów i osiągnięcia celów leżących we wspólnym interesie.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione powody, sprawozdawczyni zaleca, aby Parlament zatwierdził zawarcie umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i protokołu do niej, zważywszy na jej znaczenie zarówno dla Republiki Gambii, jak i dla flot UE już poławiających na wodach tego kraju.


 

 

OPINIA Komisji Budżetowej (6.11.2019)

<CommissionInt>dla Komisji Rybołówstwa</CommissionInt>


<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii i protokołu wykonawczego do tej Umowy o partnerstwie</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja w imieniu Unii Europejskiej prowadziła negocjacje dotyczące nowej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii, a także nowego protokołu wykonawczego do umowy o partnerstwie. Umowa o partnerstwie i protokół zostały parafowane po zakończeniu tych negocjacji 19 października 2018 r. Umowa o partnerstwie uchyla poprzednią umowę w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gambii, która została zawarta między rządem Republiki Gambii a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i która weszła w życie 2 czerwca 1987 r.

Głównym celem nowej umowy jest stworzenie nowych ram uwzględniających priorytety zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa i jej wymiaru zewnętrznego z myślą o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską a Republiką Gambii w dziedzinie rybołówstwa.

Celem protokołu jest umożliwienie Unii Europejskiej i Republice Gambii ściślejszej współpracy w celu promowania zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Gambii. Celem protokołu jest przyznanie statkom Unii Europejskiej uprawnień do połowów w wodach Gambii, z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, zwłaszcza Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF), i w poszanowaniu najlepszych opinii naukowych oraz zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w granicach dostępnej nadwyżki. Protokół przewiduje w szczególności uprawnienia do połowów w następujących kategoriach: 28 sejnerów tuńczykowych; 10 statków do połowu wędami; 3 trawlery (poławiające morszczuka senegalskiego, który należy do głębokowodnych gatunków przydennych).

Roczną rekompensatę finansową w wysokości 550 000 EUR wyliczono na podstawie:

– kwoty rocznej za dostęp do zasobów rybnych w obszarze połowowym Gambii w wysokości 275 000 EUR, stanowiącej równoważność pojemności referencyjnej dla gatunków daleko migrujących wynoszącej 3 300 ton rocznie,

– wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Gambii w wysokości 275 000 EUR rocznie. Wsparcie to jest zgodne z celami polityki krajowej Gambii w dziedzinie zrównoważonego zarządzania śródlądowymi i morskimi zasobami rybnymi.

Negocjacje dotyczące nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Gambią wpisują się w ramy działań zewnętrznych Unii wobec krajów AKP oraz uwzględniają w szczególności cele Unii w zakresie poszanowania zasad demokratycznych i praw człowieka. Nowa umowa i nowy protokół obejmują okres sześciu lat, począwszy od daty jego tymczasowego stosowania.

Komisja byłaby upoważniona do zatwierdzenia, w imieniu Unii, zmian do protokołu, które mają zostać przyjęte przez wspólny komitet ustanowiony na mocy umowy o partnerstwie.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi przyjęcia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii i Protokołu wykonawczego do tej umowy.


PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii oraz protokół wykonawczy do tej umowy

Odsyłacze

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

PECH

 

 

 

 

Opinia wydana przez

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

16.9.2019

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

 Data powołania

Olivier Chastel

23.7.2019

Rozpatrzenie w komisji

14.10.2019

 

 

 

Data przyjęcia

6.11.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

1

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

 


 

 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii oraz protokół wykonawczy do tej umowy

Odsyłacze

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

26.8.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

16.9.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Opinia niewydana

 Data decyzji

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Data przyjęcia

12.11.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

1

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Data złożenia

14.11.2019

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności