ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a protokolu o vykonávaní uvedenej dohody o partnerstve

14.11.2019 - (08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)) - ***

Výbor pre rybárstvo
Spravodajkyňa: Carmen Avram

Postup : 2019/0076(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0026/2019
Predkladané texty :
A9-0026/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a protokolu o vykonávaní uvedenej dohody o partnerstve

(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08974/2019),

 so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou (08984/2019),

 so zreteľom na návrh Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou (09949/2019),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0106/2019),

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0026/2019),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody a protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Gambijskej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

S celkovou rozlohou 11 420 km2 a približne 1,36 milióna obyvateľov je Gambijská republika, ktorá na západe hraničí s Atlantickým oceánom, jednou z najmenších krajín Afriky. Jej potenciál rybolovu je však značne vysoký. Jej kontinentálny šelf s rozlohou približne 4 000 km2 a výhradná hospodárska zóna, ktorá má takmer 10 500 km2, poskytujú krajine hojnosť a rozmanitosť druhov rýb a podľa odborníkov zaslúženú medzinárodnú povesť jednej z najbohatších rybolovných oblastí na svete, v ktorej žije vyše 500 evidovaných druhov morských rýb.

Hoci tento zdroj predstavuje pre sociálno-ekonomický rozvoj Gambie obrovskú príležitosť, jej odvetvie rybolovu prispieva k hospodárstvu len malým dielom. Delí sa na dve pododvetvia (tradičný rybolov, ktorý je výrazne rozšírený v celej krajine a využíva najmä pirogy/kanoe s prívesnými motormi; a priemyselný rybolov, ktorý zahŕňa relatívne malý počet plavidiel loviacich pomocou vlečných sietí, prevažne v zahraničnom vlastníctve). Podľa odhadov rozpočtu Gambie na rok 2012 bolo odvetvie rybolovu jedným z najmenších prispievateľov do štátnych príjmov – podľa správy OSN z roku 2014 predstavovali poplatky za rybárske licencie a registračné poplatky iba 0,1 % celkových štátnych prímov. Avšak rezort rybolovu Gambie uvádza, že rybolov je v rámci produkcie potravín na poprednom mieste po poľnohospodárstve a chove hospodárskych zvierat. Rybolov má teda pre Gambijčanov nesmierny význam, pretože ide o hlavný zdroj živočíšnych bielkovín obyvateľstva.

Keď sa pozrieme bližšie na príčiny tohto paradoxu, možno ľahko pochopiť, že táto situácia je spôsobená okrem iného nedostatkom udržateľného riadenia rybolovných zdrojov, spolu s nedostatočnou štrukturálnou podporou, chýbajúcim aktuálnym vedeckým výskumom a nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovom (NNN rybolov). Spoločne tieto faktory pôsobia proti zásadám reformovanej spoločnej rybárskej politiky a prispievajú k nedostatočnému zhodnoteniu gambijského odvetvia rybolovu.

Preto je nevyhnutne potrebná Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou, ktorá pomôže krajine postupne získať kontrolu nad jej rybolovnými zdrojmi a vydať sa v budúcnosti na cestu udržateľnosti.

Novou dohodou, v prípade ktorej rokovaniami v mene Európskej únie poverila Rada Európsku komisiu, sa ruší a nahrádza existujúca dohoda, ktorá vstúpila do platnosti 2. júna 1987, ale medzičasom jej platnosť uplynula. Nový protokol pokrýva obdobie šiestich rokov odo dňa začiatku jeho dočasného uplatňovania, ktoré sa obnovuje automaticky. Hlavným cieľom novej dohody je poskytnúť aktualizovaný rámec, ktorý zohľadní priority zreformovanej spoločnej rybárskej politiky a jej zahraničného rozmeru tým, že umožní rybolovné príležitosti plavidlám Európskej únie vo vodách Gambijskej republiky, pričom zohľadní najlepšie dostupné vedecké odporúčania a zároveň bude presadzovať politiku udržateľného rybárstva a rozumné využívanie rybolovných zdrojov, a to v záujme oboch zmluvných strán.

Rybolovné možnosti poskytnuté plavidlám Európskej únie sa týkajú jednak vysoko migračných druhov (28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou a 10 lodí s návnadou), jednak hlbokomorských rýb žijúcich pri morskom dne (3 plavidlá s vlečnými sieťami).

Podľa striktných ustanovení Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou, má byť celkový finančný príspevok, ktorý Európska únia zaplatí za celé šesťročné obdobie, stanovené na 3 300 000 EUR, čo znamená 550 000 EUR ročne. Európska únia zaplatí za prístup k rybolovným zdrojom gambijskej rybolovnej oblasti ročne sumu 275 000 EUR, čo zodpovedá referenčnému množstvu 3 300 ton ročne pre vysoko migračné druhy, pričom druhú polovicu tohto ročného príspevku sa použije ako štrukturálna podpora na posilnenie udržateľného riadenia rybolovných zdrojov a rozvoja gambijského odvetvia rybolovu, čo spĺňa ciele štátnej politiky Gambie v oblasti udržateľného riadenia kontinentálnych a morských rybolovných zdrojov.

Dohoda sa v prvom rade týka spolupráce v oblasti boja proti NNN rybolovu a presadzovania modrého hospodárstva vrátane akvakultúry. Osobitná podpora bude tiež poskytnutá odvetviu tradičného rybolovu, ktorý v súčasnosti prekonáva ťažké obdobie.

Po druhé, spravodajkyňa berie do úvahy skutočnosť, že Gambia sa zaviazala k členstvu v Medzinárodnej komisii pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). Práve z tohto dôvodu by mala medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou existovať veľmi pevná vedecká spolupráca v oblasti zodpovedného rybárstva, ktorá sa zameria na prieskumný rybolov a nové rybolovné príležitosti, dobrú spoluprácu medzi hospodárskymi subjektami a veľmi potrebné elektronické výmeny údajov, aby Gambia mohla dosiahnuť výrazný pokrok smerom k udržateľnému rybolovu. Ide o vážny prvok rybárskej politiky a v priebehu rokov vláda Gambijskej republiky kládla silný dôraz na medzinárodnú spoluprácu, najmä s Európskou úniou. Gambia nedisponuje potrebnými finančnými, ľudskými a technickými zdrojmi, aby mohla sama viesť vedecký výskum, ale spolieha sa na pomoc, ktorú jej poskytujú medzinárodné inštitúcie a organizácie.

V neposlednom rade sa spravodajkyňa nazdáva, že v prípade gambijského odvetvia rybolovu táto štrukturálna pomoc pomôže krajine prekonať obmedzenia, ako je nedostatok skladovacích zariadení, vysoké náklady na energiu a chabé riadenie, čo nedávno viedlo k skrachovaniu niektorých tovární na spracovanie rýb. EÚ verí v inklúziu a uzatváranie dohôd, ktoré majú partnerské tretie krajiny nasmerovať k našim štandardom a plneniu cieľov spoločného záujmu.

Vzhľadom na všetky uvedené aspekty spravodajkyňa odporúča Parlamentu, aby schválil uzavretie tejto dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej protokolu vzhľadom na jej význam pre Gambijskú republiku i pre flotily EÚ, ktoré už pôsobia vo vodách tejto krajiny.


 

 

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (6.11.2019)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a protokolu o vykonávaní uvedenej dohody o partnerstve

(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Olivier Chastel

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia v mene Európskej únie rokovala o novej Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou, ako aj o novom vykonávacom protokole k dohode o partnerstve. Dohoda o partnerstve a protokol boli parafované na konci rokovaní 19. októbra 2018. Dohodou o partnerstve sa zrušuje predchádzajúca dohoda o rybolove pri pobreží Gambie uzavretá medzi vládou Gambijskej republiky a Európskym hospodárskym spoločenstvom, ktorá nadobudla platnosť 2. júna 1987.

Hlavným cieľom novej dohody je poskytnúť aktualizovaný rámec (t. j. rámec, ktorý zohľadní priority zreformovanej spoločnej rybárskej politiky a jej zahraničný rozmer) na účely strategického partnerstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou v odvetví rybárstva.

Cieľom protokolu je umožniť Európskej únii a Gambijskej republike užšie spolupracovať na podpore politiky udržateľného rybárstva a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Gambie. Protokol má navyše poskytnúť plavidlám Európskej únie rybolovné možnosti v gambijských vodách v rámci dostupného prebytku a s prihliadnutím na dostupné vedecké hodnotenia, najmä hodnotenia Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF), a v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými názormi a odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách: 28 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou, 10 lodí s návnadou, 3 plavidlá s vlečnými sieťami (určené na lov merlúzy senegalskej, druhu žijúceho pri morskom dne).

Ročné finančné protiplnenie predstavuje 550 000 EUR a pozostáva z týchto položiek:

– ročná suma za prístup k rybolovným zdrojom v gambijskej rybolovnej zóne vo výške 275 000 EUR, pričom táto suma zodpovedá referenčnej tonáži 3 300 ton ročne pri druhoch migrujúcich na veľké vzdialenosti;

– podpora na rozvoj odvetvovej politiky rybárstva Gambie vo výške 275 000 EUR ročne. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov Gambijskej republiky.

Rokovanie o novej dohode o partnerstve v odvetví rybárstva s Gambijskou republikou je súčasťou vonkajšej činnosti Únie vo vzťahu ku krajinám AKT a zohľadňujú sa pri ňom predovšetkým ciele Únie v oblasti dodržiavania demokratických zásad a ľudských práv. Nová dohoda a nový protokol sa vzťahujú na obdobie šiestich rokov odo dňa začatia ich predbežného vykonávania.

Komisia by bola splnomocnená schvaľovať v mene Únie zmeny protokolu, ktoré má prijať spoločný výbor zriadený podľa dohody o partnerstve.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu.


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a vykonávací protokol k nej

Referenčné čísla

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Gestorský výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

16.9.2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Olivier Chastel

23.7.2019

Prerokovanie vo výbore

14.10.2019

 

 

 

Dátum prijatia

6.11.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

1

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávací protokol

Referenčné čísla

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

26.8.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

PECH

16.9.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum menovania

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Dátum prijatia

12.11.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Dátum predloženia

14.11.2019

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 4. decembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia