Postopek : 2019/0076(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0026/2019

Predložena besedila :

A9-0026/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/12/2019 - 13.3

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0026/2019</NoDocSe>
PDF 184kWORD 60k

<TitreType>PRIPOROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za ribištvo</Commission>

Poročevalka: <Depute>Carmen Avram</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu

(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (08974/2019),

 ob upoštevanju osnutka Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo (08984/2019),

 ob upoštevanju osnutka Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo (09949/2019),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0106/2019),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za proračun,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0026/2019),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Republike Gambije.


OBRAZLOŽITEV

Republika Gambija je s svojimi 11 420 km² površine in 1,36 milijona prebivalcev med najmanjšimi afriškimi državami, ki na zahodu meji na Atlantski ocean, njen ribolovni potencial pa je precejšen. V njenem epikontinentalnem pasu, ki meri približno 4000 km², in izključni ekonomski coni, ki meri skoraj 10 500 km², živi obilica raznovrstnih rib, kar daje državi sloves ene najbogatejših ribolovnih območij na svetu, kjer je po strokovnih ocenah registriranih več kot 500 ribjih vrst.

Čeprav bi to lahko pomenilo veliko priložnost za družbeno-ekonomski razvoj Gambije, pa njen ribiški sektor le malo prispeva k njenemu gospodarstvu. Razdeljen je v dva podsektorja (obrtni podsektor, razdrobljen po vsej državi, ki temelji pretežno na pirogah in kanujih brez motorja, ter industrijski podsektor, ki vključuje relativno majhno število plovil z vlečno mrežo, pretežno v tuji lasti). Glede na proračunske ocene za leto 2012 je bil ribiški sektor v Gambiji med tistimi, ki so najmanj prispevali v državno blagajno, poročilo OZN za leto 2014 pa navaja, da so ribolovna dovoljenja in registracijske pristojbine prispevali le 0,1 % vseh državnih prihodkov. A kljub temu podatki gambijskega ministrstva za ribištvo kažejo, da je ribiški sektor na vrhu sektorja za proizvodnjo hrane, takoj za kmetijstvom in živinorejo. Torej je bistvenega pomena za gambijsko prebivalstvo, saj je glavni vir živalskih beljakovin.

Če globlje analiziramo to protislovje, vidimo, da je to stanje med drugim posledica pomanjkanja trajnostnega upravljanja ribolovnih virov, pomanjkanja strukturne pomoči in posodobljenih znanstvenih raziskav ter nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova. Vse to delujejo v škodo načel prenovljene skupne ribiške politike in prispeva k podcenjenosti gambijskega ribiškega sektorja.

Zato je nujno potreben sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo, da se državi pomaga postopoma prevzeti nadzor nad ribolovnimi viri in si prizadevati za trajnostno naravnanost v prihodnost.

Novi sporazum, za katerega je Svet pooblastil Evropsko komisijo, da v imenu Evropske unije opravi pogajanja, razveljavlja in nadomešča sedanji sporazum, ki je začel veljati 2. junija 1987 in je že prenehal veljati. Novi protokol zajema obdobje šestih let od datuma začetka njegove začasne uporabe z možnostjo podaljšanja s tihim soglasjem. Glavni cilj novega sporazuma je posodobiti okvir ob upoštevanju prednostnih nalog prenovljene skupne ribiške politike in njene zunanje razsežnosti, z zagotavljanjem ribolovnih možnosti plovilom Evropske unije v gambijskih vodah, ob upoštevanju najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja ter ob hkratnem spodbujanju trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v obojestransko korist.

Ribolovne možnosti, dodeljene plovilom Evropske unije, na eni strani zadevajo izrazito selivske vrste – 28 zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko in 10 plovil za ribolov z ribiško palico – na drugi strani pa globokomorske pridnene ribe – 3 plovila z vlečno mrežo.

Glede na stroge določbe Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo bo v šestletnem obdobju skupni finančni prispevek Unije znašal 3 300 000 EUR, torej 550 000 EUR letno. Letni znesek v višini 275 000 EUR bo Evropska unija plačala za dostop do ribolovnih virov na gambijskem ribolovnem območju, kar ustreza referenčni tonaži za izrazito selivske vrste v višini 3300 ton na leto, druga polovica tega letnega prispevka pa bo kot strukturna pomoč namenjena okrepitvi trajnostnega upravljanja ribolovnih virov in razvoju gambijskega ribiškega sektorja, kar je v skladu s cilji gambijske državne politike glede trajnostnega upravljanja celinskih in morskih ribolovnih virov.

Najpomembnejše pa je, da sporazum vključuje sodelovanje v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu in spodbujanje modrega gospodarstva, vključno z akvakulturo. Posebna pomoč bo namenjena tudi obrtnemu ribiškemu sektorju, ki se trenutno sooča s težavami.

Poleg tega poročevalka upošteva dejstvo, da se je Gambija zavezala postati članica Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). Zaradi tega morata Evropska unija in Republika Gambija tesno sodelovati na področju odgovornega ribolova, s poudarkom na raziskovalnem ribištvu in ribolovnih možnostih, dobrem sodelovanju med gospodarskimi subjekti ter na področju nujno potrebne elektronske izmenjave podatkov, da bi Gambija naredila pomembne korake v smeri trajnostnega pristopa k ribolovu. To je pomemben element ribiške politike in s časom je vlada Republike Gambije pripisala velik pomen mednarodnemu sodelovanju, zlasti z Evropsko unijo. Gambija nima ustreznih finančnih, človeških in tehničnih virov, da bi lahko izvedla znanstvene študije, zato računa na pomoč mednarodnih institucij in organizacij.

Nenazadnje poročevalka meni, da bo strukturna pomoč za gambijski ribiški sektor državi pomagala premostiti ovire, kot so pomanjkanje skladiščnih prostorov, visoki stroški za energijo ter slabo upravljanje, kar je povzročilo stečaj nekaterih ribiških obratov. Evropska unija verjame v vključevanje in v sklepanje dogovorov, da bi se partnerji v tretjih državah približali našim standardov in dosegli cilje v skupnem interesu.

Ob upoštevanju povedanega poročevalka priporoča, naj Parlament odobri sklepe tega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegov protokol, saj so zelo pomembni za Republiko Gambijo in flote EU, ki že lovijo v njenih vodah.


 

 

MNENJE Odbora za proračun (6.11.2019)

<CommissionInt>za Odbor za ribištvo</CommissionInt>


<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

Pripravljavec mnenja: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je v imenu Evropske unije s pogajanji sklenila nov sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter nov protokol o izvajanju sporazuma o partnerstvu. Po zaključku pogajanj sta bila sporazum o partnerstvu in protokol parafirana 19. oktobra 2018. Sporazum o partnerstvu razveljavlja prejšnji sporazum o ribolovu v obalnih gambijskih vodah, sklenjen med vlado Republike Gambije in Evropsko gospodarsko skupnostjo, ki je začel veljati 2. junija 1987.

Glavni cilj novega sporazuma je posodobiti okvir za strateško partnerstvo na področju ribištva med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ob upoštevanju prednostnih nalog prenovljene skupne ribiške politike in njene zunanje razsežnosti.

Cilj protokola je Evropski uniji in Republiki Gambiji omogočiti tesnejše sodelovanje pri spodbujanju trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v gambijskih vodah. Poleg tega protokol plovilom Evropske unije zagotavlja ribolovne možnosti v gambijskih vodah v mejah razpoložljivega presežka ter ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih ocen, zlasti ocen Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF), in najboljših znanstvenih mnenj in priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije: 28 plovil za ribolov tuna s potegalko, 10 plovil za ribolov z ribiško palico, 3 plovila za ribolov z vlečno mrežo (ciljna vrsta senegalski oslič, globokomorska pridnena vrsta).

Letni finančni prispevek znaša 550 000 EUR in temelji na:

– letnem znesku za dostop do ribolovnih virov na gambijskem ribolovnem območju v višini 275 000 EUR, kar ustreza referenčni tonaži za izrazito selivske vrste v višini 3300 ton letno,

– podpori za razvoj sektorske ribiške politike Gambije v višini 275 000 EUR na leto. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne politike trajnostnega upravljanja ribolovnih virov na celinskih in morskih ribolovnih območjih Gambije.

Pogajanja o novem sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju z Gambijo so del zunanjega delovanja Unije z državami AKP. Pri teh pogajanjih se upoštevajo zlasti cilji Unije s področja spoštovanja demokratičnih načel in človekovih pravic. Novi sporazum in novi protokol veljata za obdobje šestih let od datuma začetka začasne uporabe.

Komisija bi bila pooblaščena, da v imenu Unije odobri spremembe protokola, ki jih sprejme skupni odbor, ustanovljen na podlagi sporazuma o partnerstvu.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu.


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo in njegov protokol o izvajanju

Referenčni dokumenti

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

16.9.2019

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Olivier Chastel

23.7.2019

Obravnava v odboru

14.10.2019

 

 

 

Datum sprejetja

6.11.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

1

9

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Joanis Lagos (Ioannis Lagos), Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Joanis Lagos (Ioannis Lagos)

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo in njegov protokol o izvajanju

Referenčni dokumenti

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

26.8.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

PECH

16.9.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Datum sprejetja

12.11.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

1

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Datum predložitve

14.11.2019

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 6. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov