Förfarande : 2019/0076(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0026/2019

Ingivna texter :

A9-0026/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2019 - 13.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0026/2019</NoDocSe>
PDF 181kWORD 57k

<TitreType>REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och av protokollet om genomförande av det partnerskapsavtalet </Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Fiskeriutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Carmen Avram</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och av protokollet om genomförande av det partnerskapsavtalet

(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (08974/2019),

 med beaktande av utkastet till partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia (08984/2019),

 med beaktande av utkastet till protokoll om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia (09949/2019),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket led a v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0106/2019),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från budgetutskottet,

 med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0026/2019).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet och protokollet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Gambia.

MOTIVERING

Republiken Gambia gränsar i väst till Atlanten. Landets totala yta är 11 420 km² och befolkningen uppgår till cirka 1,36 miljoner människor, vilket gör landet till ett av de minsta i Afrika. Dess fiskepotential är dock ganska stor. Landets kontinentalsockel, som är cirka 4 000 km², och dess exklusiva ekonomiska zon på nästan 10 500 km², ger det rikliga mängder olika fiskarter och ett välförtjänt internationellt rykte som ett av världens rikaste fiskeområden med mer än 500 registrerade marina arter enligt experter.

Även om denna resurs skulle kunna utvecklas till en ypperlig möjlighet för Gambias socioekonomiska utveckling bidrar landets fiskerisektor inte i någon större utsträckning till ekonomin. Fiskerisektorn är uppdelad i två delsektorer (den icke-industriella undersektorn, som i huvudsak är baserad på piroger/kanoter med utombordsmotorer, och den industriella undersektorn, som består av ett relativt litet antal trålare som i huvudsak är utlandsägda). Enligt Gambias budgetberäkningar för 2012 var fiskerisektorn en av de sektorer som bidrog minst till statsinkomsterna: fiskelicenserna och registreringsavgifterna stod för så lite som 0,1 procent av de totala statsinkomsterna enligt en FN-rapport från 2014. Enligt det gambiska ministeriet för fiske ligger fiskerisektorn trots det i täten inom sektorn för livsmedelsproduktion, efter jordbruks- och djurhållningssektorerna. Fiskerisektorn är synnerligen viktig för gambierna, eftersom fiskeprodukterna är den viktigaste djurproteinkällan för befolkningen.

Om man tittar närmare på orsakerna till denna paradox är det lätt att förstå att denna situation bland annat uppstått på grund av avsaknaden av en hållbar förvaltning av fiskeresurserna, i kombination med bristen på strukturellt stöd, bristen på aktuell vetenskaplig forskning samt det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket (IUU). Allt detta sammantaget strider mot principerna för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken och bidrar till undervärderingen av Gambias fiskerisektor.

Som en följd av detta finns det ett akut behov att ingå ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia i syfte att hjälpa landet att steg för steg ta kontrollen över sina fiskeresurser och sträva efter en hållbar utveckling i framtiden.

Det nya avtalet, som rådet har bemyndigat Europeiska kommissionen att, på Europeiska unionens vägnar, förhandla fram med Gambia, upphäver och ersätter det befintliga avtalet som trädde i kraft den 2 juni 1987, men som hunnit löpa ut. Det nya protokollet löper på sex år från och med den dag då det börjar tillämpas provisoriskt, med automatisk förlängning. Det nya avtalets främsta syfte är att skapa en aktuell ram där hänsyn tas till den reformerade gemensamma fiskeripolitikens prioriteringar och till dess externa dimension genom att ge EU-fartyg möjligheter att fiska i gambiska vatten och samtidigt beakta bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och främja en hållbar fiskeripolitik och ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna, vilket är i båda parters intresse.

De fiskemöjligheter som beviljas EU-fartyg gäller dels de långvandrande arterna (28 notfartyg för tonfiskfiske med frysanläggning och 10 spöfiskefartyg), dels bottenlevande djuphavsfisk (3 trålare).

Enligt de strikta bestämmelser som anges i protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia ska det totala ekonomiska bidrag som betalas av unionen under perioden på sex år uppgå till 3 300 000 euro, dvs. 550 000 euro per år. Ett årligt belopp på 275 000 euro ska utbetalas av Europeiska unionen för tillträde till fiskeresurserna i Gambias fiskezon, motsvarande en referensfångstmängd för långvandrande arter på 3 300 ton per år, medan den andra hälften av detta årliga bidrag kommer att användas som strukturellt stöd för att stärka en hållbar förvaltning av fiskeresurserna och utvecklingen av Gambias fiskerisektor, vilket uppfyller målen för Gambias nationella politik för hållbar förvaltning av inlands- och havsfiskeresurser.

Först och främst täcker avtalet samarbetet i kampen mot IUU-fiske och syftar till att främja den blå ekonomin, inklusive vattenbruk. Ett särskilt stöd kommer också att beviljas det småskaliga fisket, som nu står inför svåra tider.

För det andra tar föredraganden hänsyn till det faktum att Gambia har åtagit sig att bli medlem i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Det är därför viktigt att det finns ett mycket starkt vetenskapligt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia avseende ett ansvarsfullt fiske, med fokus på undersökande fiske och nya fiskemöjligheter, ett gott samarbete mellan de ekonomiska aktörerna och ett välbehövligt elektroniskt datautbyte för att Gambia ska kunna ta viktiga steg mot en hållbar fiskehållning. Detta är ett viktigt inslag i fiskeripolitiken och under årens lopp har Republiken Gambias regering lagt stor vikt vid internationellt samarbete, särskilt med Europeiska unionen. Gambia har inte de finansiella, mänskliga och tekniska resurser som krävs för att genomföra vetenskapliga undersökningar på egen hand, utan förlitar sig på bistånd från internationella institutioner och organisationer.

Sist men inte minst anser föredraganden att för Gambias fiskerisektors del kommer detta strukturella stöd att hjälpa landet att övervinna hinder såsom bristen på lagringsanläggningar, de höga energikostnaderna och dålig förvaltning, som under den senaste tiden har lett till att en del av fiskfabrikerna gått i konkurs. EU tror på integrering och ingående av avtal för att knyta partnertredjeländer närmare våra normer och uppnå mål av gemensamt intresse.

Med beaktande av alla ovanstående skäl rekommenderar föredraganden att parlamentet godkänner ingåendet av detta partnerskapsavtal om hållbart fiske och dess protokoll, med tanke på dess betydelse för både Republiken Gambia och de EU-fartyg som redan bedriver fiske i detta lands vatten.


 

YTTRANDE från budgetutskottet (6.11.2019)

<CommissionInt>till fiskeriutskottet</CommissionInt>


<Titre>över utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och av protokollet om genomförande av det partnerskapsavtalet</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har, på Europeiska unionens vägnar, förhandlat fram ett nytt partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och ett nytt genomförandeprotokoll till partnerskapsavtalet. Partnerskapsavtalet och protokollet paraferades då förhandlingarna slutfördes den 19 oktober 2018. Genom partnerskapsavtalet upphävs det tidigare avtalet mellan Republiken Gambias regering och Europeiska ekonomiska gemenskapen om fiske utanför Gambias kust, som trädde i kraft den 2 juni 1987.

Det nya avtalets främsta syfte är att skapa en aktuell ram genom att hänsyn tas till den reformerade gemensamma fiskeripolitikens prioriteringar och till dess externa dimension, för att inrätta ett strategiskt fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia.

Syftet med protokollet är att göra det möjligt för Europeiska unionen och Republiken Gambia att samarbeta närmare för att främja en politik för hållbart fiske och ett ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i Gambias vatten. Protokollets syfte är dessutom att ge fiskemöjligheter för Europeiska unionens fartyg i Gambias vatten inom ramen för det tillgängliga överskottet, med beaktande av tillgängliga vetenskapliga bedömningar, särskilt från Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf) och i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och rekommendationer utfärdade av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Protokollet fastställer fiskemöjligheter inom följande kategorier: 28 snörpvadsfartyg för tonfisk. 10 spöfiskefartyg. 3 trålare (som fiskar efter senegalkummel, en bottenlevande djuphavsart).

Den årliga ekonomiska ersättningen, som uppgår till 550 000 EUR, består av följande delar:

 Ett årligt belopp för tillträdet till fiskeresurserna i Gambias fiskezon på 275 000 EUR, motsvarande en referensfångstmängd för långvandrande arter på 3 300 ton per år.

 Ett stöd till utvecklingen av den sektoriella fiskeripolitiken i Gambia, som uppgår till 275 000 EUR per år. Stödet bidrar till uppnåendet av målen för Gambias nationella politik för en hållbar förvaltning av inlands- och havsfiskets resurser.

Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal om fiske med Republiken Gambia är en del av EU:s politik gentemot AVS-länderna, och särskild hänsyn har tagits till unionens mål vad gäller respekten för demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Det nya avtalet och det nya protokollet löper på sex år från och med den dag då det börjar tillämpas provisoriskt.

Kommissionen bemyndigas att på unionens vägnar godkänna de ändringar av protokollet som ska antas av den gemensamma kommitté som inrättas genom partnerskapsavtalet.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och av protokollet om genomförande av det partnerskapsavtalet.


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia, och dess genomförandeprotokoll

Referensnummer

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Ansvarigt utskott

 

PECH

 

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

BUDG

16.9.2019

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Olivier Chastel

23.7.2019

Behandling i utskott

14.10.2019

 

 

 

Antagande

6.11.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

1

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

 


 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll

Referensnummer

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

26.8.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

PECH

16.9.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Behandling i utskott

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Antagande

12.11.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François‑Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Ingivande

14.11.2019

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 6 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy