Procedure : 2019/0811(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0029/2019

Ingediende teksten :

A9-0029/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 26/11/2019 - 8.7

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0065

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0029/2019</NoDocSe>
PDF 171kWORD 55k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>

<Titre>over de benoeming van Klaus-Heiner Lehne tot lid van de Rekenkamer</Titre>

<DocRef>(C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))</DocRef>


<Commission>{CONT}Commissie begrotingscontrole</Commission>

Rapporteur: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN KLAUS-LEHNE
 BIJLAGE 2: ANTWOORDEN VAN KLAUS-HEINER LEHNE OP DE VRAGENLIJST
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de benoeming van Klaus-Heiner Lehne tot lid van de Rekenkamer

(C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0124/2019),

 gezien artikel 129 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0029/2019),

A. overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden;

B. overwegende dat de Commissie begrotingscontrole de kandidaat die de Raad heeft voorgedragen voor benoeming tot lid van de Rekenkamer (hierna “ERK” genoemd) vervolgens tijdens haar vergadering van 12 november 2019 heeft gehoord;

1. brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Klaus-Heiner Lehne tot lid van de ERK;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de ERK, alsmede aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.

 

 


 

BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN KLAUS-LEHNE

OPLEIDING:

1978 – 1983 Studie rechten, natuurkunde en filosofie in Freiburg, Keulen, Bonn en Düsseldorf

1983 Eerste staatsexamen voor juristen te Düsseldorf

1986  Tweede staatsexamen voor juristen te Düsseldorf

BEROEPSERVARING:

1984 – 1992 Gemeenteraadslid van Düsseldorf

1986 – 2014 Advocaat in Düsseldorf

1992 – 1994 Lid van het Duitse parlement (Bundestag)

 Lid van de commissie Juridische Zaken, de commissie Vervoer, de Treuhand-onderzoekscommissie en de SED-enquêtecommissie

1994 – 2014 Lid van het Europees Parlement, lid van de Commissie juridische zaken

1999 – 2009 Coördinator van de EVP-Fractie voor de Commissie juridische zaken

2009 – 2014 Voorzitter van de Commissie juridische zaken en voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters

2004 – 2014 Lector Europees recht aan de Heinrich Heine-universiteit Düsseldorf (HHU) en aan de Universiteit Keulen

2014 – 2016 Lid van de ERK, kamer III (extern beleid)

Sinds 2016 President van de ERK

 

 


 

BIJLAGE 2: ANTWOORDEN VAN KLAUS-HEINER LEHNE OP DE VRAGENLIJST

Uitoefening van het ambt: geleerde lessen en toekomstige verbintenissen

1. Wat zijn uw belangrijkste prestaties als lid van de ERK? Wat waren de grootste tegenslagen?

Mijn belangrijkste prestaties hebben beslist betrekking op het opstellen en uitvoeren van de strategie van de ERK voor de periode 2018-2020. De prioriteiten van deze strategie zijn de verbetering van de toegevoegde waarde van de betrouwbaarheidsverklaring en het jaarverslag, een sterkere nadruk van onze controlewerkzaamheden op kosteneffectiviteit en een intensivering van onze betrekkingen met de belanghebbenden bij onze werkzaamheden, dat wil zeggen in het bijzonder met het Europees Parlement. Op al deze gebieden hebben wij in de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt.

De grootste uitdaging tijdens mijn huidige termijn bij de ERK was de afhandeling van de gevolgen van de handelingen van een voormalig lid, die tot jarenlange en omvangrijke onderzoeken en bevindingen van OLAF hebben geleid. Dit geval heeft uiteraard veel tijd en energie gekost. De ERK heeft hierbij haar verantwoordelijkheid genomen en heeft hieraan de noodzakelijke consequenties verbonden.

2. Wat waren de belangrijkste geleerde lessen in uw competentiegebied / behaalde resultaten voor uw functie en audittaken?

Aan het begin van mijn termijn was ik als lid van de ERK (kamer III) hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de controle van ontwikkelingsprojecten. Tijdens de controlewerkzaamheden heb ik veel nieuwe inzichten opgedaan. Met name is mij duidelijk geworden dat de boekhoudkundige en de wettelijke juistheid niet automatisch mogen worden gelijkgesteld aan een doelmatig en doeltreffend gebruik van financiële middelen. Doelmatigheid, anders gezegd “performance”, en de resultaten die door middel van de wetgevende werkzaamheden van het Europees Parlement en de Raad en de financiële steun in het kader van de EU-begroting kunnen worden bereikt, zijn voor de belanghebbenden bij onze verslagen even belangrijk als de klassieke compliance-aspecten. Deze ervaringen hebben me ertoe bewogen ervoor te ijveren dat de ERK een sterkere nadruk legt op doelmatigheidscontroles.

Als lid en later als president van de ERK heb ik meegewerkt aan ingrijpende hervormingen. Daartoe behoren naast de reeds genoemde hervormingen in het kader van de strategie 2018-2020 in het bijzonder de uitvoering van de administratieve hervorming en de wijziging van talrijke interne voorschriften met als doel betere controle en transparantie, ook naar aanleiding van de onderzoeken in de reeds genoemde OLAF-zaak. Bij wijze van voorbeeld kunnen hier de herziene regels voor dienstreizen, representatiekosten en het gebruik van dienstvoertuigen worden genoemd, evenals nieuwe regels inzake de aanwezigheid van de leden.

3. Welke toegevoegde waarde kunt u de ERK bieden tijdens uw tweede termijn en/of in het bijzonder op het gebied waarvoor u bevoegd zou zijn? Zou u van bevoegdheidsgebied willen veranderen? Wat zijn uw drijfveren?

Ik zou mijn tweede termijn gebruiken om de inzichten die ik heb vergaard in mijn tijd als lid en als president toe te passen om de werkzaamheden van de ERK verder te verbeteren. Dit geldt in het bijzonder voor de aspecten van de uitvoering van de huidige strategie 2018-2020 die nog niet zijn voltooid en voor het formuleren van de nieuwe strategie na 2021. De eerste stappen hiervoor zijn al gezet. De ERK heeft zich aan een collegiale toetsing onderworpen, waarbij een groep nationale hoge controle-instanties een kritische blik werpt op de inhoud en uitvoering van de strategie 2018-2020. De resultaten en aanbevelingen van deze collegiale toetsing, waarvan wij het verslag aan het eind van het jaar verwachten, zullen in deze nieuwe strategie worden opgenomen. Dit verslag zullen wij overigens samen met onze antwoorden publiceren. In ieder geval zullen wij op de successen van de laatste jaren voortbouwen en de toegevoegde waarde van de ERK als “dienstverlener” voor het Europees Parlement, de Raad en het publiek verder verhogen.

Daarnaast zullen wij in de nabije toekomst de aanbevelingen van een volgende collegiale toetsing uitvoeren, die betrekking had op de gedragscode van de ERK. Dit verslag, dat door twee nationale hoge controle-instanties is opgesteld, is reeds overhandigd aan de ERK en is ook ter beschikking gesteld aan de voorzitter van de Commissie begrotingscontrole.

Aan de ene kant word ik gemotiveerd door het belang van de rol van de ERK als externe auditor van de Europese Unie. Het is goed om te zien dat de producten van de ERK helpen om zowel het financieel beheer als de wetgeving van de EU daadwerkelijk te verbeteren. Ook van mijn collega’s bij de hoge controle-instanties van de lidstaten krijg ik de bevestiging dat de maatregelen van de afgelopen jaren ertoe hebben bijgedragen dat de rol van de ERK verder wordt versterkt. Aan de andere kant word ik gemotiveerd door de collegiale samenwerking tussen de leden en de inzet en het enthousiasme van de medewerkers van de ERK.

4. Hoe zorgt u ervoor dat u de geplande controledoelstellingen van een controleopdracht behaalt? Hebt u ooit een situatie meegemaakt waarin u de controleopdracht niet hebt kunnen uitvoeren en door welke oorzaak? Hoe handelt u in dergelijke controversiële situaties?

Het is de taak van het lid als rapporteur, maar ook als lid van de bevoegde kamer toezicht te houden op de verrichting van de controle en deze controle duurzaam te ondersteunen. Ik heb zelf nog niet meegemaakt dat de doelstellingen van een controle niet konden worden behaald. In beginsel moet in dergelijke situaties eerst worden vastgesteld of de controle redelijkerwijs kan worden aangepast. Als dit niet mogelijk is, moet de controle in het uiterste geval worden gestaakt. Het heeft geen enkele zin producten tot stand te brengen die hun doel niet bereiken en geen nut hebben. De vrijgekomen middelen kunnen dan elders worden ingezet, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een andere controle uit het werkprogramma die naar voren wordt gehaald of een als reservecontrole geplande controle.

5. Hoe zou u, als u zou worden herbenoemd voor een tweede termijn en u tot deken van een kamer van de ERK zou worden verkozen, de werkzaamheden leiden voor het bepalen van de prioriteiten ervan? Kunt u ons twee of drie voorbeelden geven van gebieden om in de toekomst op te focussen?

Aangezien ik op dit moment president ben, kan ik er niet van uitgaan dat ik tot deken van een kamer word gekozen. In wezen is het de taak van de deken om de werkzaamheden van de kamer te coördineren en te zorgen voor een doeltreffend en soepel functioneren van de kamer. Om dit succesvol te doen, heeft men een strategie nodig, moet men fair en onpartijdig zijn, moet men nauwkeurige dossierkennis hebben, maar toch niet het overzicht over de te behandelen onderwerpen verliezen.

6. Op welke basis zou u kiezen uit de lijst van prioriteiten van het Parlement en of de commissie CONT als u leiding zou moeten geven aan de selectie van de controletaken met het oog op de voorbereiding van het jaarlijkse werkprogramma van de ERK?

Wat zou u doen in het geval een politieke prioriteit niet overeenkomt met de risicobeoordeling door de ERK van de activiteiten van de Unie?

Tijdens mijn eerste termijn als president van de ERK is in nauwe samenwerking met het Parlement de nieuwe procedure voor het verzamelen van controlevoorstellen via de Conferentie van commissievoorzitters ingevoerd. Sindsdien nemen wij elk jaar een derde tot de helft van de voorstellen van de commissies van het Europees Parlement op in ons werkprogramma voor het volgende jaar. Ik ben van plan hiermee door te gaan. Ten slotte is de vraag welk voorstel van het Parlement in het werkprogramma moet worden opgenomen een besluit over een specifiek geval, waarvoor geen algemene regels zijn. De ERK neemt het besluit op basis van een reeks controleerbaarheidscriteria. Hierbij bestaat natuurlijk een zekere beoordelingsmarge. In dit verband worden de controlewensen van het Europees Parlement en de commissie CONT zeer ernstig genomen en wordt er voor zover mogelijk aan voldaan.

Portefeuillebeheer, werkmethoden en te leveren prestaties

7. Het tijdig leveren van solide verslagen van hoge kwaliteit is essentieel:

 Hoe zou u ervoor zorgen dat de gegevens die bij een controle worden gebruikt betrouwbaar zijn en dat de bevindingen niet achterhaald zijn?

De ERK beschikt over adequate procedures om de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens te waarborgen. Daaraan leveren zowel het controleteam als het lid, de kamer en natuurlijk de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor kwaliteitscontrole hun bijdrage.

 Hoe zou u de kwaliteit en relevantie van de aanbevelingen verbeteren?

Met betrekking tot de aanbevelingen volg ik het beginsel: liever minder, maar concreter. Om van de deskundigheid van onze controleurs te kunnen profiteren, moet de Commissie uit onze aanbevelingen duidelijk kunnen opmaken welke maatregelen tot verbetering kunnen leiden. Daarnaast moet de belanghebbende duidelijk worden benoemd en moet voor zover mogelijk een tijdschema worden gegeven voor de uitvoering van de aanbeveling. Een ander wezenlijk aspect is dat onze aanbevelingen kosteneffectief moeten zijn; als ERK moeten wij onnodige bureaucratische obstakels wegnemen en geen nieuwe obstakels creëren.

8. Het doel van de hervorming van de ERK is een sterkere verantwoordingsrelatie te vestigen tussen het controleteam en de rapporteur:

 Denkt u gezien uw ervaring dat het de rol is van een lid om meer betrokken te zijn bij de controlewerkzaamheden?

De uitvoering van de administratieve hervorming van de ERK wordt op dit moment door een evaluatiewerkgroep geëvalueerd. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de rol van de controleleider, de hoofdmanager, de directeur en natuurlijk het bevoegde lid en zijn kabinet. Ik wil niet vooruitlopen op de resultaten van deze interne evaluatie, maar ik juich echter in principe toe dat leden als verantwoordelijke worden betrokken bij het gehele controleproces.

 Zou u de manier waarop u met een controleteam werkt veranderen? Zo ja, hoe?

Tijdens de controles die onder mijn verantwoordelijkheid plaatsvonden, stond ik altijd in nauw contact met de controleteams en heb ik regelmatig met de teamleden overlegd over de voortgang en de problemen bij de controle. Tegelijkertijd heb ik het controleteam een zekere vrijheid gelaten wat betreft het arbeidsproces. Dat is naar mijn mening essentieel voor een productieve werksfeer. Bovenmatig micromanagement is daarentegen in de regel contraproductief.

9. Wat zijn uw suggesties om de werking, programmering en werkzaamheden (auditcyclus) van de ERK verder te verbeteren, moderniseren? Kunt u, na uw eerste termijn, een positief en een negatief aspect van de werking van de ERK noemen?

De programmering van de ERK wordt voortdurend aangepast. Sinds 2014 is het planningsproces in toenemende mate gecentraliseerd en afgestemd op de strategische doelstellingen. Tijdens mijn termijn als president sinds 2016 is dit proces voortgezet. Voor mij was en is het daarbij vooral belangrijk dat rekening wordt gehouden met de wensen van het Parlement. Deze wensen worden nu meegenomen in de programmering door middel van een gestructureerd proces via de Conferentie van commissievoorzitters. Ook het interne proces is geoptimaliseerd en verbeterd door de deelname van alle leden, de kamers en de directeurs aan centrale workshops en intensieve selectieprocessen. Het systeem zal in de komende jaren verder worden aangepast. Ik denk dat wij daarbij in het bijzonder zullen aansturen op een hechtere koppeling tussen de strategie en het werkprogramma. De ERK zal daarover uiterlijk bij de besluitvorming over het werkprogramma 2021 wezenlijke beslissingen nemen.

Een positief aspect dat me tijdens mijn eerste termijn is opgevallen, is het vermogen van de ERK om als collegiaal orgaan op intensieve en duurzame wijze om te gaan met complexe dossiers en zelfs over moeilijke onderwerpen overeenstemming te bereiken. In negatieve zin is mij bij het begin van mijn werkzaamheden bij de ERK opgevallen dat wij weliswaar verslagen van uitstekende kwaliteit produceren, maar dat af en toe de timing niet klopte. Ik herinner me bijvoorbeeld een verslag dat pas werd gepubliceerd nadat er een politiek akkoord over het onderwerp was bereikt. Deze tekortkoming hebben wij inmiddels zoveel mogelijk verholpen door middel van een verbetering van onze programmering.

10. Volgens het Verdrag moet de ERK het Parlement bijstaan in de uitoefening van zijn bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de begroting om zowel het overheidstoezicht op de algemene uitgaven als het rendement ervan te bevorderen:

 Hoe zou de samenwerking tussen de ERK en het Europees Parlement (Commissie begrotingscontrole) bij de controle van de EU-begroting verder kunnen worden verbeterd, met het oog op uw ervaring van uw eerste termijn?

De samenwerking tussen de ERK en het Europees Parlement is naar mijn mening al zeer goed. Op dit gebied is in de afgelopen jaren veel gebeurd. Door de optimalisering van de programmering is de ERK beter in staat op het juiste tijdstip relevante verslagen te produceren. De zojuist gewijzigde procedure voor het presenteren van speciale verslagen zal waarborgen dat de verslagen die voor de Commissie begrotingscontrole interessant zijn, daar zo spoedig mogelijk kunnen worden gepresenteerd. Andere onderwerpen worden bijvoorbeeld besproken tijdens regelmatige bijeenkomsten van de leden van de Commissie begrotingscontrole met de leden van de ERK. Ik zou mijn tweede termijn gebruiken om deze dialoog verder te intensiveren.

 Evenzo, hoe moeten de betrekkingen tussen de ERK en de nationale controle-instanties worden verbeterd?

De betrekkingen tussen de ERK en de nationale controle-instanties zijn naar mijn mening goed. De samenwerking in het Contactcomité (waarin de nationale rekenkamers en de ERK op EU-niveau bijeenkomen) is uitstekend. Aangezien de ERK op dit moment het voorzitterschap van het Contactcomité bekleedt, zijn wij van plan gedurende het komende jaar verdere concrete voorstellen te doen aan de collega’s uit de lidstaten om in het bijzonder de stemprocedure voor de werkprogramma’s en de mogelijkheden voor parallelle controles te verbeteren.

11. Hoe zult u het Parlement bijstaan bij het realiseren van een kortere kwijtingsprocedure? Welk acties kunt u ondernemen?

Het is ongetwijfeld goed een kortere kwijtingsprocedure na te streven. Dit is echter niet mogelijk zonder betrokkenheid van de Commissie. Wij zijn nu eenmaal afhankelijk van de gegevens die de Commissie levert, en dit brengt termijnen en tijdschema’s met zich mee waarop noch de Commissie begrotingscontrole, noch de ERK een doorslaggevende invloed kan uitoefenen. Ik sta open voor het idee aan het begin van deze zittingsperiode een dialoog tussen de Commissie, de ERK en het Europees Parlement tot stand te brengen, die mogelijk tot een memorandum van overeenstemming of eventueel ook tot wijzigingen van het Financieel Reglement kan leiden, teneinde tot een meer doeltreffende kwijtingsprocedure te komen.

Onafhankelijkheid en integriteit

12. Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen aan het Europees Parlement en hoe kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren bij de ERK?

Ik oefen geen nevenactiviteiten uit en heb, naar ik aanneem, in de afgelopen zes jaar bewezen dat ik onafhankelijk ben als lid van de ERK. Dat zal, als ik word benoemd, de komende zes jaar niet veranderen.

13. Hoe zou u te werk gaan bij een zaak die verband houdt met een ernstige onregelmatigheid, of zelfs fraude met EU-middelen en/of corruptie, waarbij personen uit uw lidstaat van herkomst betrokken zijn? Hebt u tijdens uw termijn een dergelijke situatie meegemaakt?

Een dergelijk geval heb ik tijdens mijn termijn tot nu toe nog niet meegemaakt. Ik zou de zaak niet anders behandelen dan een vergelijkbaar geval waarbij personen uit een andere lidstaat betrokken zijn. De ERK voert een beleid van nultolerantie ten aanzien van fraude. Informatie over bij controles ontdekte gevallen van vermoedelijke fraude wordt bij ons centraal geregistreerd en vervolgens doorgegeven aan OLAF, het bureau voor fraudebestrijding.

14. Het bestaan van een belangenconflict kan leiden tot een reputatierisico voor de ERK. Hoe zou u een belangenconflict beheren?

Ik zou melding maken van eventuele (mogelijke) belangenconflicten en me overeenkomstig mijn verplichtingen buiten alle beraadslagingen en beslissingen met betrekking tot het geval houden.

15. Bent u momenteel betrokken bij een gerechtelijke procedure? Zo ja, van welke aard?

Mij is geen gerechtsprocedure bekend waarbij ik momenteel betrokken ben.

16. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de standpunten en controleverzoeken van het Parlement?

Ik zal me er verder voor inzetten dat de ERK tegenover het Parlement als zijn begrotingsautoriteit de grootste transparantie betracht. Dit wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, gewaarborgd door middel van de kwijtingsprocedure. Daarnaast zal ik eraan werken de goede betrekkingen met het Parlement en in het bijzonder de Commissie begrotingscontrole verder te intensiveren. De ERK geeft ook nu al zeer hoge prioriteit aan de voorstellen en wensen van het Parlement, in het bijzonder voor het werkprogramma. De controlevoorstellen van het Parlement worden via de Conferentie van commissievoorzitters systematisch naar de ERK gezonden en worden daar in aanmerking genomen bij de programmering. Ook voorstellen en suggesties die buiten dit kader worden gedaan of die andere onderwerpen dan de programmering betreffen, worden door mij en de ERK met de geboden urgentie behandeld. Ik zal me verder sterk maken voor een intensieve uitwisseling op alle niveaus, in het bijzonder met de Commissie begrotingscontrole. De onlangs ingevoerde nieuwe procedure voor het presenteren van onze verslagen in de commissies van het Parlement is naar mijn mening een voorbeeld van onze goede en constructieve samenwerking.

Overige vragen

17. Zou u uw kandidatuur voor een herbenoeming intrekken indien het Parlement een ongunstig advies uitbrengt over uw benoeming als lid van de ERK?

Ja.

18. Een benoeming als lid van de ERK vereist volledige aandacht voor en toewijding aan de instelling zelf en om te zorgen voor vertrouwen in de Unie onder de burgers:

 Wat vindt u de beste manier om deze professionele taken op u te nemen?

De beste manier om mijn professionele plichten te vervullen is hard werk en bovengemiddelde betrokkenheid.

 Wat is uw huidige persoonlijke regeling wat betreft het aantal dagen dat u in Luxemburg aanwezig bent? Bent u van plan deze regeling te wijzigen?

Ik houd persoonlijk geen statistieken bij over mijn aanwezigheid in Luxemburg. Natuurlijk vereist mijn functie als president, in het bijzonder vanwege de daaraan verbonden verantwoordelijkheid voor de externe vertegenwoordiging van de ERK, mijn aanwezigheid bij talrijke verplichtingen buiten Luxemburg. Toch probeer ik zo vaak en zo veel mogelijk in mijn instelling aanwezig te zijn. Ik zie het als mijn plicht in beginsel zelf bij vergaderingen aanwezig te zijn en me niet te laten vervangen, tenzij ik ziek ben of een andere belangrijke verplichting heb in het belang van de ERK.

 


 

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat DE

Document- en procedurenummers

12497/2019 – C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

1.10.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

CONT

9.10.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Tomáš Zdechovský

17.10.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

12.11.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

16

5

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Gilles Boyer, John Howarth, Andrey Novakov, Mikuláš Peksa, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Vera Tax

Datum indiening

14.11.2019

 

 

Laatst bijgewerkt op: 20 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid