VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”)

18.11.2019 - (COM(2019)0359 – C9‑0118/2019 – 2019/0162(CNS)) - *

Commissie ontwikkelingssamenwerking
Rapporteur: Tomas Tobé
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 52, lid 1, van het Reglement)

Procedure : 2019/0162(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0033/2019
Ingediende teksten :
A9-0033/2019
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”)

(COM(2019)0359 – C9‑0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2019)0359),

 gezien artikel 203 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9‑0118/2019),

 gezien artikel 82 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A9-0033/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

Het LGO-besluit vormt het juridisch kader voor de betrekkingen tussen de landen en gebieden overzee (LGO), de lidstaten waarmee zij banden hebben en de Europese Unie.

 

Het voorstel heeft tot doel bijlage VI bij het LGO-besluit te wijzigen. In deze bijlage worden het begrip “producten van oorsprong” en de methoden voor bestuurlijke samenwerking tussen de EU en de LGO gedefinieerd. De bijlage omvat bepalingen voor de tenuitvoerlegging, met ingang van 1 januari 2017, van een systeem voor controle van de oorsprong, het systeem voor de registratie van exporteurs (“REX-systeem”), waarvoor de LGO tot 31 december 2019 vrijstelling genieten.

 

De Commissie heeft op 10 maart 2015 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/428 de oorsprongsregels gewijzigd met betrekking tot het REX-systeem in het kader van het stelsel van algemene preferenties dat is opgezet bij Verordening (EEG) nr. 2454/93.

 

De Commissie hechtte op 24 november 2015 haar goedkeuring aan Uitvoeringsverordening (EU) 2015/24475, waarin alle algemene bepalingen voor de tenuitvoerlegging van het douanewetboek van de Unie, waaronder de bepalingen die verband houden met het REX-systeem in het kader van het stelsel van algemene preferenties, zijn opgenomen.

 

Dit houdt in dat de bepalingen van bijlage VI bij het LGO-besluit inzake procedures voor het systeem van geregistreerde exporteurs verschillen van de procedures in het kader van de oorsprongsregels van het stelsel van algemene preferenties. 

Bijlage VI bij het LGO-besluit moet derhalve worden gewijzigd om te zorgen voor aansluiting bij de in Verordening (EU) 2015/2447 neergelegde bepalingen inzake het REX-systeem en te waarborgen dat het systeem met ingang van 1 januari 2020 door de LGO ten uitvoer wordt gelegd en in gebruik wordt genomen.

De voorzitter acht deze maatregel gerechtvaardigd en stelt derhalve voor dit voorstel zonder amendementen goed te keuren overeenkomstig artikel 52 van het Reglement.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”)

Document‑ en procedurenummers

COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS)

Datum raadpleging EP

11.9.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

DEVE

19.9.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Tomas Tobé

8.10.2019

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

8.10.2019

Behandeling in de commissie

8.10.2019

6.11.2019

 

 

Datum goedkeuring

6.11.2019

 

 

 

Datum indiening

18.11.2019

 

 

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid