RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”)

18.11.2019 - (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS)) - *

Comisia pentru dezvoltare
Raportor: Tomas Tobé
[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Procedură : 2019/0162(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0033/2019
Texte depuse :
A9-0033/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”)

(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2019)0359),

 având în vedere articolul 203 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0118/2019),

 având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A9-0033/2019),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Decizia de asociere peste mări stabilește cadrul juridic pentru relațiile dintre țările și teritoriile de peste mări (TTPM), statele membre de care sunt legate acestea și Uniunea Europeană.

 

Obiectivul propunerii este modificarea anexei VI la Decizia de asociere peste mări. Anexa definește conceptul de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă dintre UE și TTPM. Ea conține dispoziții care vizează punerea în aplicare a unui sistem de certificare a originii începând cu 1 ianuarie 2017, sistemul exportatorilor înregistrați (REX), dar pentru care TTPM beneficiază de o derogare până la 31 decembrie 2019.

 

La 10 martie 2015, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/428, Comisia a modificat regulile de origine care se referă la sistemul REX din cadrul sistemului generalizat de preferințe (SGP) instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

 

La 24 noiembrie 2015, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, în care au fost transferate toate normele generale de punere în aplicare a Codului vamal al Uniunii, printre care și dispozițiile privind sistemul REX al SGP.

 

În consecință, dispozițiile din anexa VI la Decizia de asociere peste mări referitoare la „procedurile privind sistemul exportatorilor înregistrați” diferă de cele prevăzute în regulile de origine ale SGP. 

Drept urmare, anexa VI la Decizia de asociere peste mări ar trebui să fie modificată pentru a se asigura compatibilitatea cu dispozițiile referitoare la sistemul REX stabilite în Regulamentul (UE) 2015/2447 și pentru a asigura introducerea și punerea în aplicare a acestuia de către TTPM începând cu 1 ianuarie 2020.

Având în vedere că această măsură este justificată, președintele propune ca această propunere să fie adoptată fără modificări, în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul de procedură.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizia Consiliului de modificare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”)

Referințe

COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS)

Data consultării PE

11.9.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

DEVE

19.9.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Tomas Tobé

8.10.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

8.10.2019

Examinare în comisie

8.10.2019

6.11.2019

 

 

Data adoptării

6.11.2019

 

 

 

Data depunerii

18.11.2019

 

 

Ultima actualizare: 21 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate