Postup : 2019/0096(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0034/2019

Předložené texty :

A9-0034/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/11/2019 - 8.2

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0060

<Date>{19/11/2019}19.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 184kWORD 75k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Hospodářský a měnový výbor</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Paul Tang</Depute>

(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 2 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie

(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2019)0192),

 s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0003/2019),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu (Hospodářského a měnového výboru (A9‑0034/2019),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie  změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 4</Article>

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Obranné úsilí vynakládané na provádění činnosti Unie v rámci SBOP zahrnuje vojenské mise a operace, činnosti bojových skupin, vzájemnou pomoc, projekty v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO) a činnosti Evropské obranné agentury (EDA). Nemělo by však zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje doložka o solidaritě stanovená v článku 222 Smlouvy o fungování Evropské unie, ani žádné jiné dvoustranné nebo mnohostranné činnosti členských států, které se netýkají obranného úsilí vynakládaného na provádění činnosti Unie v rámci SBOP.

(4) Obranné úsilí vynakládané na provádění činnosti Unie v rámci SBOP zahrnuje vojenské mise, činnosti bojových skupin a dalších mnohonárodních útvarů a struktur zřízených členskými státy, jež operují v rámci SBOP, vzájemnou pomoc, projekty v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO), činnosti Evropské obranné agentury (EDA) a činnosti zaměřené na postupné utváření společné obranné politiky Unie. Nemělo by však zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje doložka o solidaritě stanovená v článku 222 Smlouvy o fungování Evropské unie, ani žádné jiné dvoustranné nebo mnohostranné činnosti členských států, které se netýkají obranného úsilí vynakládaného na provádění činnosti Unie v rámci SBOP. Komise by měla vést záznamy o veškerém obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti Unie v rámci SBOP, na něž se vztahuje osvobození od daně.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8</Article>

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Podobně jako osvobození od daně vztahující se na obranné úsilí NATO by také osvobození vztahující se na obranné úsilí vynakládané na provádění činnosti Unie v rámci SBOP mělo mít omezenou oblast působnosti. K osvobození od daně by měly být způsobilé pouze výdaje, které vznikly ve spojitosti s úkoly přímo souvisejícími s obranným úsilím. Osvobození od daně by se nemělo vztahovat na úkoly vykonávané výhradně civilními zaměstnanci nebo prováděné výhradně za využití civilních schopností. Osvobození od daně by se nemělo vztahovat ani na takové položky, jako jsou náhradní díly pro vojenské vybavení nebo dopravní služby, které ozbrojené síly členského státu získají pro použití v tomto členském státě, nebo položky, které se vztahují na výstavbu infrastruktury pro dopravu nebo komunikační a informační systémy.

(8) Podobně jako osvobození od DPH a spotřební daně vztahující se na obranné úsilí NATO by také osvobození vztahující se na obranné úsilí vynakládané na provádění činnosti Unie v rámci SBOP mělo mít omezenou oblast působnosti. Osvobození by se mělo vztahovat pouze na situace, kdy ozbrojené síly plní úkoly přímo spojené s obranným úsilím v rámci SBOP. Uvedená osvobození by se neměla vztahovat na civilní mise v rámci SBOP. Osvobození od daně by se tedy mělo vztahovat na dodání zboží nebo poskytnutí služeb pro použití civilními zaměstnanci pouze v případě, že civilní zaměstnanci doprovázejí ozbrojené síly vykonávající úkoly přímo spojené s obranným úsilím v rámci SBOP mimo území svého členského státu. Úkoly vykonávané výhradně civilními zaměstnanci nebo prováděné výhradně za využití civilních schopností by neměly být považovány za obranné úsilí. Osvobození od daně by se za žádných okolností nemělo vztahovat ani na zboží nebo služby, které ozbrojené síly získají pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je doprovázejí v rámci svého vlastního členského státu.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice o DPH nestanoví žádné obecné osvobození, které by se vztahovalo na dodání zboží a poskytnutí služby pro bezpečnostní a obranné účely. Směrnice však stanoví osvobození od daně pro dodání zboží nebo poskytnutí služeb ozbrojeným silám kteréhokoli členského státu, jenž je stranou Severoatlantické smlouvy, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí mimo území svého vlastního státu.

 

Směrnice o spotřebních daních stanoví podobné osvobození od spotřební daně, které se vztahuje na přepravu zboží určeného ozbrojeným silám kteréhokoli členského státu Severoatlantické aliance (NATO).

Zatímco obranné úsilí NATO spadá do oblasti působnosti směrnice o DPH již od roku 1977 a do oblasti působnosti směrnice o spotřebních daních od roku 1993, žádné z osvobození v nich uvedených se nevztahuje na dodání zboží či poskytnutí služeb spojené se společným obranným úsilím v rámci Unie, protože dosud neexistuje žádná společná obranná politika Unie. Klíčovým nástrojem vnější činnosti je nicméně společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP), která byla zřízena v roce 2000 jako evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP) a která zahrnuje i postupné vymezení společné obranné politiky Unie.

 

V březnu 2018 předložily Komise a vysoká představitelka společné sdělení nazvané „Akční plán o vojenské mobilitě“. V akčním plánu se uznává, že v oblasti obranného úsilí musí existovat rovné zacházení, aby se snížila administrativní zátěž, a tím se zabránilo zpožděním a nákladům na vojenskou mobilitu, a aby členské státy byly motivovány ke spolupráci. Od Komise tento plán požaduje, aby posoudila proveditelnost sjednocení režimu DPH v oblasti obranného úsilí v rámci EU a NATO.

 

Cílem tohoto návrhu je sjednotit v mezích proveditelnosti režim daně z přidané hodnoty v oblasti obranného úsilí v rámci EU a NATO. Podobným způsobem by měly být sjednoceny i podmínky pro osvobození od spotřební daně, které stanoví směrnice o spotřebních daních.

 

Zpravodaj návrh Komise plně podporuje.

 

Navrhuje však změnit definici obranného úsilí v rámci Unie, zejména s cílem zajistit, aby se vztahovala na veškeré činnosti, vojenské útvary nebo struktury podle článku 42 Smlouvy o EU, v němž se vymezuje oblast působnosti SBOP.

 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie

Referenční údaje

COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS)

Datum konzultace s EP

14.5.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

15.7.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Paul Tang

18.7.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

4.11.2019

Projednání ve výboru

4.11.2019

 

 

 

Datum přijetí

19.11.2019

 

 

 

Datum předložení

19.11.2019

 

 

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí