Menetlus : 2019/0096(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0034/2019

Esitatud tekstid :

A9-0034/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/11/2019 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0060

<Date>{19/11/2019}19.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 160kWORD 77k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0192 – C9‑0003/2019 – 2019/0096(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Majandus- ja rahanduskomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Paul Tang</Depute>

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 2)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega

(COM(2019)0192 – C9‑0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2019)0192),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0003/2019),

 võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0034/2019),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu direktiiv</DocAmend>

<Article>Põhjendus 4</Article>

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Kaitsetegevus, millega rakendatakse ÜJKP raames liidu meetmeid, hõlmab sõjalisi missioone ja operatsioone, lahingugruppide tegevust, vastastikust abi, alalise struktureeritud koostöö (PESCO) projekte ning Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) meetmeid. Sinna hulka ei peaks aga kuuluma Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 222 sätestatud solidaarsusklausli alusel võetavad meetmed ega muu liikmesriikide vaheline kahe- või mitmepoolne tegevus, mis ei ole seotud ÜJKP raames liidu meetmete rakendamiseks elluviidava kaitsetegevusega.

(4) Kaitsetegevus, millega rakendatakse ÜJKP raames liidu meetmeid, hõlmab sõjalisi missioone, lahingugruppide ja ÜJKP raames tegutsevate liikmesriikide poolt loodud muude rahvusvaheliste üksuste või struktuuride tegevust, vastastikust abi, alalise struktureeritud koostöö (PESCO) projekte, Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) meetmeid ning tegevust, mille eesmärk on järk-järgult kujundada liidu ühist kaitsepoliitikat. Sinna hulka ei peaks aga kuuluma Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 222 sätestatud solidaarsusklausli alusel võetavad meetmed ega muu liikmesriikide vaheline kahe- või mitmepoolne tegevus, mis ei ole seotud ÜJKP raames liidu meetmete rakendamiseks elluviidava kaitsetegevusega. Komisjon peaks pidama registrit ÜJKP raames liidu meetmete rakendamiseks elluviidava kaitsetegevuse kohta, mille suhtes kohaldatakse erandeid.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu direktiiv</DocAmend>

<Article>Põhjendus 8</Article>

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Samamoodi nagu NATO kaitsetegevuse puhul, peaks ÜJKP raames liidu meetmete rakendamiseks elluviidava kaitsetegevusega seotud maksuvabastuse kohaldamisala olema piiratud. Maksust peaks saama vabastada ainult kaitsetegevusega otseselt seotud ülesannetest tulenevad kulud. Maksuvabastust ei tuleks kohaldada ülesannete puhul, mida täidab eranditult tsiviilpersonal või mida täidetakse üksnes tsiviilvõimeid kasutades. Samuti ei tuleks maksust vabastada selliseid kuluartikleid nagu sõjaväevarustuse varuosad või transporditeenused, mida liikmesriigi relvajõud hangivad kasutamiseks selles liikmesriigis, või transpordi- või side- ja infosüsteemide taristute ehitamine.

(8) Sarnaselt käibemaksu- ja aktsiisivabastusega NATO kaitsetegevuse puhul peaks ÜJKP raames liidu meetmete rakendamiseks elluviidava kaitsetegevusega seotud maksuvabastuste kohaldamisala olema piiratud. Maksuvabastust tuleks kohaldada üksnes siis, kui relvajõud täidavad ÜJKP kaitsetegevusega otseselt seotud ülesandeid. Selline maksuvabastus ei tohiks hõlmata ÜJKP tsiviilmissioone. Seetõttu võib maksuvabastust tsiviilpersonali tarbeks tarnitud kaupade või neile osutatud teenuste suhtes kohaldada üksnes siis, kui tsiviilisikud on kaasas relvajõududega, kes täidavad ÜJKP kaitsetegevusega otseselt seotud ülesandeid väljaspool oma liikmesriiki. Ülesandeid, mida täidab üksnes tsiviilpersonal või mida täidetakse üksnes tsiviilvõimeid kasutades, ei tohiks käsitada kaitsetegevusena. Samuti ei tohiks maksuvabastus mingil juhul hõlmata kaupu või teenuseid, mida relvajõud hangivad relvajõududele või nendega kaasas olevale tsiviilpersonalile kasutamiseks oma liikmesriigis.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

 

SELETUSKIRI

Käibemaksudirektiivis ei ole ette nähtud üldist maksuvabastust julgeoleku ja kaitse eesmärgil kaupade tarnimisele või teenuste osutamisele. Direktiiviga vabastatakse siiski käibemaksust kaubatarned ja teenuste osutamine Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide relvajõududele, kes osalevad ühises kaitsetegevuses väljaspool oma riiki.

 

Aktsiisidirektiiviga on ette nähtud sarnane aktsiisivabastus aktsiisikauba liikumisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) liikme relvajõududele.

Kui NATO kaitsetegevus on olnud hõlmatud käibemaksudirektiiviga alates 1977. aastast ning aktsiisidirektiiviga alates 1993. aastast, siis kumbagi erandit ei kohaldata liidu raamistikus elluviidava ühise kaitsetegevusega seotud kaubatarnete ja teenuste osutamise suhtes, sest siiani puudub liidu ühine kaitsepoliitika. 2000. aastal Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikana loodud ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) on siiski välistegevuse peamine vahend ning selle raames kujundatakse järk-järgult liidu ühist kaitsepoliitikat.

 

Komisjon ja kõrge esindaja esitasid 2018. aasta märtsis ühisteate sõjaväelise liikuvuse tegevuskava kohta. Tegevuskavas tunnistatakse, et kaitsealaseid jõupingutusi tuleb kohelda võrdselt, et vähendada halduskoormust ja seeläbi sõjaväelise liikuvuse puhul tekkivaid viivitusi ja kulusid ning anda liikmesriikidele stiimul koostöö tegemiseks. Selles nõutakse, et komisjon hindaks, kas ELi ja NATO kaitsetegevuse puhul on võimalik ühtlustada käibemaksuga maksustamist.

 

Käesoleva ettepaneku abil soovitakse ühtlustada nii palju kui võimalik ELi ja NATO kaitsetegevuse vallas käibemaksuga maksustamist. Aktsiisidirektiivis ette nähtud aktsiisivabastuste korda tuleks samamoodi ühtlustada.

 

Raportöör toetab täielikult komisjoni ettepanekut.

 

Ta teeb siiski ettepaneku muuta liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevuse määratlust eesmärgiga tagada, et oleks hõlmatud kõik meetmed, sõjalised üksused ja struktuurid ELi lepingu artikli 42 alusel, milles on määratletud ÜJKP kohaldamisala.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega

Viited

COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

14.5.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

15.7.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Paul Tang

18.7.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

4.11.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.11.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.11.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

19.11.2019

 

 

Viimane päevakajastamine: 25. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika