Nós Imeachta : 2019/0096(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0034/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0034/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 26/11/2019 - 8.2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0060

<Date>{19/11/2019}19.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0034/2019</NoDocSe>
PDF 162kWORD 78k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE ón gComhairle maidir leis an gcóras comhchoiteann cánach breisluacha agus Treoir 2008/118/CE a bhaineann le socruithe ginearálta do dhleacht mháil i dtaca leis an iarracht cosanta laistigh de chreat an Aontais</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0192 – C9‑0003/2019 – 2019/0096(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Paul Tang</Depute>

(Nós imeachta simplithe – Riail 52(2) de na Rialacha Nós Imeachta)

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE ón gComhairle maidir leis an gcóras comhchoiteann cánach breisluacha agus Treoir 2008/118/CE a bhaineann leis socruithe ginearálta do dhleacht mháil i dtaca leis an iarracht cosanta laistigh de chreat an Aontais

(COM(2019)0192 – C9‑0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2019)0192),

 ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C9‑0003/2019),

 ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta  (A9-0034/2019),

1. ag formheas an togra ón gCoimisiún arna leasú;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

3. á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

4. á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint athuair má tá sé ar intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

5. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh Treorach</DocAmend>

<Article>Aithris 4</Article>

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Cumhdaíonn iarracht cosanta a dhéantar faoi CBSC le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais misin agus oibríochtaí míleata, gníomhaíochtaí cathghrúpaí, cúnamh frithpháirteach, tionscadail bhuanchomhair struchtúrtha (PESCO) agus gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint (GEC). Níor cheart, áfach, go gcumhdófaí gníomhaíochtaí léi faoin gclásal dlúthpháirtíochta a bunaíodh le hAirteagal 222 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ná aon ghníomhaireachtaí déthaobhacha nó iltaobhacha eile idir na Ballstáit nach mbaineann le hiarracht cosanta arna déanamh le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais faoi CBSC.

(4) Cumhdaíonn iarracht cosanta a dhéantar faoi CBSC le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais misin mhíleata, gníomhaíochtaí cathghrúpaí agus foirmíochtaí nó struchtúir ilnáisiúnta eile arna mbunú ag na Ballstáit atá ag oibriú faoi chuimsiú CBSC, cúnamh frithpháirteach, tionscadail bhuanchomhair struchtúrtha (PESCO), gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint (GEC) agus gníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm leo comhbheartas cosanta don Aontas a leagan amach ar bhealach comhleanúnach. Níor cheart, áfach, go gcumhdófaí gníomhaíochtaí léi faoin gclásal dlúthpháirtíochta a bunaíodh le hAirteagal 222 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ná aon ghníomhaireachtaí déthaobhacha nó iltaobhacha eile idir na Ballstáit nach mbaineann le hiarracht cosanta arna déanamh le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais faoi CBSC. Ba cheart don Choimisiún taifead a choinneáil ar aon iarracht cosanta arna déanamh le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais faoi CBSC a bhfuil díolúintí i bhfeidhm ina leith.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh Treorach</DocAmend>

<Article>Aithris 8</Article>

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8) Ar an gcaoi chéanna leis an díolúine d’iarracht cosanta ECAT, ba cheart go mbeadh raon feidhme teoranta ag gabháil leis an díolúine don iarracht cosanta arna déanamh le haghaidh le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais faoi CBSC. Níor cheart ach costais arna dtabhú i leith cúraimí a bhaineann go díreach le hiarracht cosanta a bheith incháilithe le haghaidh díolúine. Cúraimí arna gcomhlíonadh go heisiach ag an bhfoireann shibhialtach nó arna gcomhlíonadh go heisiach trí úsáid a bhaint as acmhainní sibhialtacha, níor cheart go gcumhdófaí iad leis an díolúine. Ná níor cheart go gcumhdófaí leis an díolúine earraí amhail páirteanna spártha do threalamh míleata nó do sheirbhísí iompair arna bhfáil ag fórsaí armtha Ballstáit lena n-úsáid laistigh den Bhallstát sin ná níor cheart go gcumhdófaí léi freisin tógáil bonneagar córas cumarsáide agus faisnéise nó bonneagar iompair.

(8) Ar an gcaoi chéanna leis an díolúine ó CBL agus dleacht mháil d’iarracht cosanta ECAT, ba cheart go mbeadh raon feidhme teoranta ag gabháil leis na díolúintí don iarracht cosanta arna déanamh le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais faoi CBSC. Níor cheart go mbeadh feidhm ag na díolúintí sin ach i gcásanna ina gcomhlíonann fórsaí armtha cúraimí a bhaineann go díreach le hiarracht cosanta faoi CBSC. Níor cheart go gcumhdófaí leis na díolúintí sin misin shibhialtacha faoi CBSC. Ní fhéadfaí, dá bhrí sin, earraí nó seirbhisí arna soláthar lena n-úsáid ag an bhfoireann shibhialtach a chumhdach leis na díolúintí ach amháin nuair bhíonn an fhoireann shibhialtach i dtionlacan fórsaí armtha a bhfuil cúraimí a bhaineann go díreach le hiarracht cosanta faoi CBSC á gcomhlíonadh acu lasmuigh dá mBallstát. Cúraimí arna gcomhlíonadh go heisiach ag an bhfoireann shibhialtach nó arna gcomhlíonadh go heisiach trí úsáid a bhaint as acmhainní sibhialtacha, níor cheart go measfaí gur iarracht cosanta iad. Ná níor cheart go gcumhdófaí leis na díolúintí in aon imthoisc earraí nó seirbhísí arna bhfáil ag na fórsaí armtha lena n-úsáid ag na fórsaí nó ag an bhfoireann shibhialtach atá ina dtionlacain laistigh mBallstát féin.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Leis an Treoir maidir le CBL, ní fhoráiltear d’aon díolúine ghinearálta do sholáthar earraí nó seirbhísí chun críocha slándála agus cosanta. Is amhlaidh, áfach, go bhforáiltear leis an Treoir do dhíolúine maidir le soláthairtí d’fhórsaí armtha aon stáit is páirtí i gConradh an Atlantaigh Thuaidh atá rannpháirteach i gcomhiarracht cosanta lasmuigh dá stát féin.

 

Foráiltear leis an Treoir maidir le Mál do dhíolúine chomhchosúil ó dhleacht mháil maidir le gluaiseachtaí earraí máil d’fhórsaí armtha aon chomhalta d’Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh (ECAT).

Cé go bhfuil iarracht cosanta ECAT á cumhdach leis an Treoir maidir le CBL ó 1977 agus leis an Treoir maidir le Mál ó 1993, ní chumhdaítear le ceachtar de na díolúintí soláthairtí a bhaineann leis an gcomhiarracht cosanta laistigh de chreat an Aontais, ós rud é nach ann go fóill do chomhbheartas cosanta don Aontas. Maidir leis an gcomhbheartas slándála agus cosanta (CBSC), áfach, a bunaíodh mar an Beartas Eorpach Slándála agus Cosanta (BESC) in 2000, is príomhionstraim é le haghaidh gníomhaíocht sheachtrach agus áirítear leis comhbheartas cosanta don Aontas a leagan amach ar bhealach comhleanúnach.

 

I mí an Mhárta 2018, thíolaic an Coimisiún agus an tArdionadaí Teachtaireacht Chomhpháirteach ar an bplean gníomhaíochta maidir le soghluaisteacht mhíleata. Aithnítear sa phlean gníomhaíochta an gá atá le hiarrachtaí cosanta a láimhseáil ar bhealach comhionann d’fhonn laghdú a dhéanamh ar an ualach riaracháin agus, dá bhrí sin, ar mhoilleanna agus costais a ghabhann le soghluaisteacht mhíleata, agus dreasacht a thabhairt do na Ballstáit a bheith ag comhoibriú. Cuireann sé de cheangal ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh an féidir an láimhseáil CBL maidir le hiarrachtaí cosanta a ailíniú i gcreat AE agus faoi chuimsiú ECAT.

 

Is é is cuspóir leis an togra sin an láimhseáil CBL maidir le hiarrachtaí cosanta i gcreat AE agus i gcreat ECAT a ailíniú a mhéid is féidir. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart na socruithe le haghaidh díolúintí ó dhleachtanna máil, amhail dá bhforáiltear sa Treoir maidir le Mál, a ailíniú ar an gcaoi chéanna.

 

Tacaíonn an Rapóirtéir go hiomlán leis an togra ón gCoimisiún.

 

Molann sé, áfach, go ndéanfaí an sainiú ar iarracht cosanta laistigh de chreat an Aontais a leasú go háirithe chun a áirithiú go gcumhdófaí gach gníomhaíocht, foirmíochta míleata nó struchtúir arna ndéanamh faoi Airteagal 42 CAE lena sainítear raon feidhme CBSC.

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE ón gComhairle maidir leis an gcóras comhchoiteann cánach breisluacha agus Treoir 2008/118/CE a bhaineann leis socruithe ginearálta do dhleacht mháil i dtaca leis an iarracht cosanta laistigh de chreat an Aontais

Tagairtí

COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

14.5.2019

 

 

 

An Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

15.7.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Paul Tang

18.7.2019

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

4.11.2019

Pléite sa choiste

4.11.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

19.11.2019

 

 

 

Dáta don chur síos

19.11.2019

 

 

An nuashonrú is déanaí: 22 Samhain 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais