Eljárás : 2019/0096(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0034/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0034/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 26/11/2019 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0060

<Date>{19/11/2019}19.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0034/2019</NoDocSe>
PDF 177kWORD 75k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

</DocRef>


<Commission>{ECON}Gazdasági és Monetáris Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Paul Tang</Depute>

 (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (2) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0192),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0003/2019),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0034/2019),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésének megfelelően;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak valamint a nemzeti parlamenteknek.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Irányelvre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 preambulumbekezdés</Article>

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladatok köre a katonai missziókra és műveletekre, a harccsoportok tevékenységeire, a kölcsönös segítségnyújtásra, az állandó strukturált együttműködés (PESCO) projektjeire, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) tevékenységeire terjed ki. Nem terjedhet ki azonban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 222. cikkében foglalt szolidaritási klauzula szerinti tevékenységekre, illetve a tagállamok közötti bármely más olyan kétoldalú vagy többoldalú tevékenységre, amely nem kapcsolódik valamely, a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladathoz.

(4) A KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladatok köre a katonai missziókra, a harccsoportok és egyéb olyan, a tagállamok által létrehozott és a KBVP keretében működő multinacionális alakulatok vagy struktúrák tevékenységeire, a kölcsönös segítségnyújtásra, az állandó strukturált együttműködés (PESCO) projektjeire, az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) tevékenységeire, valamint a közös uniós védelmi politika fokozatos kialakítását célzó tevékenységekre terjed ki. Nem terjedhet ki azonban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 222. cikkében foglalt szolidaritási klauzula szerinti tevékenységekre, illetve a tagállamok közötti bármely más olyan kétoldalú vagy többoldalú tevékenységre, amely nem kapcsolódik valamely, a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladathoz. A Bizottságnak nyilvántartást kell vezetnie minden olyan védelmi feladatról, amelyet a KBVP keretében egy uniós tevékenység végrehajtása érdekében végeznek, és amelyre mentesség vonatkozik.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Irányelvre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 preambulumbekezdés</Article>

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Indokolt előírni, hogy a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladatokra vonatkozó mentesség alkalmazási köre – a NATO védelmi feladataival kapcsolatos mentesség alkalmazási köréhez hasonlóan – korlátozott legyen. Indokolt úgy rendelkezni, hogy csak a valamely védelmi feladathoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek kapcsán felmerülő kiadások legyenek adómentesek. A kizárólag a polgári állomány tagjai által vagy polgári képességek felhasználásával végzett feladatokat ki kell zárni a mentesség alkalmazási köréből. Rendelkezni kell arról is, hogy a mentesség ne terjedhessen ki olyan tételekre – például a katonai felszerelések pótalkatrészeire vagy szállítási szolgáltatásokra, amelyeket valamely tagállam fegyveres erői az adott tagállamban való felhasználás céljából szereznek be, sem pedig a szállítási vagy kommunikációs és információs rendszerek infrastruktúrájának kiépítésére.

(8) Indokolt előírni, hogy a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladatokra vonatkozó mentesség hatálya – a NATO védelmi feladataival kapcsolatos, héa és jövedéki adó alóli mentességek hatályához hasonlóan – korlátozott legyen. Ilyen mentességek kizárólag azokra a helyzetekre alkalmazhatók, amikor a fegyveres erők a KBVP keretében folytatott valamely védelmi feladathoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket végeznek. A mentességek a KBVP keretében folytatott polgári missziókra nem terjedhetnek ki. Ezért a polgári állomány általi felhasználás céljából értékesített termékek, illetve nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben tartozhatnak a mentességek hatálya alá, ha a polgári állomány a tagállamukon kívül, a KBVP keretében folytatott valamely védelmi feladathoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket végző fegyveres erőket kísér. A kizárólag a polgári állomány tagjai által vagy polgári képességek felhasználásával végzett feladatok nem tekinthetők védelmi feladatnak. Rendelkezni kell arról is, hogy a mentességek semmilyen esetben se terjedhessenek ki olyan termékekre vagy szolgáltatásokra, amelyeket a fegyveres erők a saját tagállamukban való, általuk vagy az őket kísérő polgári állomány általi felhasználás céljából szereznek be.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


INDOKOLÁS

A héairányelv nem ír elő általános mentességet a biztonsági és védelmi célú termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás tekintetében. Az irányelv azonban mentességet biztosít az Észak-atlanti Szerződésben részes államok azon fegyveres erői részére teljesített termékértékesítések, illetve szolgáltatásnyújtások tekintetében, amelyek saját államukon kívül vesznek részt közös védelmi feladat ellátásában.

 

A jövedékiadó-irányelv hasonló mentességet biztosít a jövedéki adó alól az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) tagjainak fegyveres erői számára szállított jövedéki termékek tekintetében.

Míg a NATO védelmi feladatai 1977 óta a héairányelv és 1993 óta a jövedékiadó-irányelv hatálya alá tartoznak, a mentességek egyike sem vonatkozik az uniós keretben végzett közös védelmi feladat ellátásához kapcsolódó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra, mivel jelenleg még nem létezik közös uniós védelempolitika. Mindazonáltal a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP), amely 2000-ben európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) néven jött létre, a külső fellépés kulcsfontosságú eszköze, és magában foglalja a közös uniós védelempolitika fokozatos kialakítását.

 

2018 márciusában a Bizottság és a főképviselő a katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési tervről szóló közös közleményt tett közzé. A cselekvési terv elismeri, hogy az adminisztratív terhek csökkentése és ezáltal a katonai mobilitás terén jelentkező késedelmek és költségek mérséklése érdekében egyenlő bánásmódot kell alkalmazni a védelmi feladatok vonatkozásában, és együttműködésre kell ösztönözni a tagállamokat. A cselekvési terv előírja a Bizottság számára annak megvizsgálását, hogy megvalósítható-e az uniós keretben, illetve a NATO égisze alatt végzett védelmi feladatok héa szempontjából történő megítélésének összehangolása.

 

E javaslat célja az, hogy a lehető legnagyobb mértékben összehangolja az EU és a NATO keretében végzett védelmi feladatoknak a héa szempontjából történő megítélését. A jövedéki adó alóli mentességre vonatkozó, a jövedékiadó-irányelvben előírt rendelkezéseket hasonlóképpen össze kell hangolni.

 

Az előadó határozottan támogatja a Bizottság javaslatát.

 

Javasolja azonban a védelmi feladat fogalmának módosítását az uniós kereten belül, különösen annak biztosítása érdekében, hogy az EUSZ-nek a KBVP hatáskörét meghatározó 42. cikke értelmében végrehajtott valamennyi fellépést, katonai alakulatot vagy struktúrát lefedjék.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre

Hivatkozások

COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

14.5.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

15.7.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Paul Tang

18.7.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

4.11.2019

Vizsgálat a bizottságban

4.11.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.11.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

19.11.2019

 

Utolsó frissítés: 2019. november 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat