Procedūra : 2019/0096(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0034/2019

Pateikti tekstai :

A9-0034/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/11/2019 - 8.2

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0060

<Date>{19/11/2019}19.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0034/2019</NoDocSe>
PDF 179kWORD 77k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir Direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Paul Tang</Depute>

(Simplified procedure – Rule 52(2) of the Rules of Procedure)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir Direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2019) 0192),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0003/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0034/2019),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>4 konstatuojamoji dalis</Article>

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) gynybos operacijos, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal BSGP, apima karines misijas ir operacijas, kovinių grupių veiklą, savitarpio pagalbą, nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) projektus ir Europos gynybos agentūros (EGA) veiklą. Tačiau jos neturėtų apimti veiklos, vykdomos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsnyje nustatytą solidarumo sąlygą, arba kitos dvišalės ar daugiašalės valstybių narių veiklos, kuri nėra susijusi su gynybos operacijomis, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal BSGP;

(4) gynybos operacijos, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal BSGP, apima karines misijas ir operacijas, kovinių grupių ir kitų daugiašalių struktūrų ar valstybių narių įsteigtų padalinių, veikiančių pagal BSGP, veiklą, savitarpio pagalbą, nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) projektus ir Europos gynybos agentūros (EGA) veiklą ir veiklą, kuria siekiama palaipsniui formuoti bendrą Sąjungos gynybos politiką. Tačiau jos neturėtų apimti veiklos, vykdomos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsnyje nustatytą solidarumo sąlygą, arba kitos dvišalės ar daugiašalės valstybių narių veiklos, kuri nėra susijusi su gynybos operacijomis, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal BSGP. Komisija turėtų registruoti visas gynybos operacijas, įgyvendinamas vykdant Sąjungos veiklą pagal BSGP, kuriai taikomos išimtys;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos</DocAmend>

<Article>8 konstatuojamoji dalis</Article>

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) gynybos operacijų, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal BSGP, neapmokestinimo taikymo sritis, kaip ir NATO gynybos operacijoms taikomo neapmokestinimo atveju, turėtų būti ribota. Tinkamomis neapmokestinti turėtų būti laikomos tik užduočių, tiesiogiai susijusių su gynybos operacijomis, išlaidos. Užduotims, kurias vykdo tik civiliai darbuotojai arba kurios vykdomos naudojantis tik civiliniais pajėgumais, neapmokestinimas neturėtų būti taikomas. Neapmokestinimas taip pat neturėtų būti taikomas tokioms prekėms ir paslaugoms, kaip antai karinės įrangos atsarginės dalys arba transporto paslaugos, kurias valstybės narės ginkluotosios pajėgos įgyja naudotis toje valstybėje narėje, į neapmokestinimo taikymo sritį taip pat neturėtų būti įtraukiamas transporto, ryšių ar informacinių sistemų infrastruktūros kūrimas;

(8) gynybos operacijų, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal BSGP, neapmokestinimo PVM ir akcizais taikymo sritis, kaip ir NATO gynybos operacijoms taikomo neapmokestinimo atveju, turėtų būti ribota. Neapmokestinimas turėtų būti taikomas tik tais atvejais, kai ginkluotosios pajėgos vykdo užduotis, tiesiogiai susijusias su gynybos operacijomis pagal BSGP. Toks neapmokestinimas neturėtų būti taikomas civilinėms misijoms pagal BSGP. Todėl civiliams darbuotojams naudotis tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų galima būtų neapmokestinti tik tuo atveju, kai civiliai darbuotojai lydi ginkluotąsias pajėgas, vykdančias užduotis, tiesiogiai susijusias su gynybos operacijomis pagal BSGP už savo valstybės narės ribų. Užduotys, kurias vykdo tik civiliai darbuotojai arba kurios vykdomos naudojantis tik civiliniais pajėgumais, neturėtų būti laikomos gynybos operacijomis. Jokiu būdu neapmokestinimas neturėtų būti taikomas prekėms ar paslaugoms, kurias ginkluotosios pajėgos įgyja savo pačių valstybėje narėje veikiančioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti;

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

 

AIŠKINAMOJI DALIS

PVM direktyvoje nenumatyta jokios bendros išimties, kuri būtų taikoma saugumo ir gynybos tikslais tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų apmokestinimui. Tačiau, joje numatyta, kad PVM neapmokestinamos bet kurios valstybės narės, kuri yra Šiaurės Atlanto sutarties šalis, ginkluotosioms pajėgoms, kurios dalyvauja bendrose gynybos operacijose už savo valstybės ribų, tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos.

 

Analogiška išimtis nustatyta Akcizų direktyvoje – akcizai netaikomi akcizais apmokestinamų prekių tiekimui bet kurio Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) nario ginkluotosioms pajėgoms.

Nuo 1977 m. NATO gynybos operacijos buvo įtrauktos į PVM direktyvos, o nuo 1993 m. – į Akcizų direktyvos taikymo sritį, tačiau nė viena pirmiau minėtų išimčių netaikoma tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurios skirtos bendroms gynybos operacijoms, įgyvendinamoms vykdant Sąjungos politiką, kadangi bendra Sąjungos gynybos politika kol kas nėra nustatyta. Tačiau bendra saugumo ir gynybos politika (toliau – BSGP), kuri 2000 m. buvo nustatyta kaip Europos saugumo ir gynybos politika (ESGP), yra pagrindinė išorės veiksmų priemonė ir apima laipsnišką bendros Sąjungos gynybos politikos kūrimą.

 

2018 m. kovo mėn. Komisija ir vyriausioji įgaliotinė pateikė bendrą komunikatą dėl karinio mobilumo veiksmų plano. Plane pripažįstama būtinybė gynybos veiklai užtikrinti vienodas sąlygas, siekiant sumažinti administracinę naštą, gaišatį ir karinio mobilumo išlaidas, o valstybėms narėms suteikti daugiau paskatų bendradarbiauti. Plane nurodoma, kad Komisija turi įvertinti galimybes suvienodinti PVM taikymą gynybos veiklai, vykdomai pagal ES politiką ir NATO kontekste.

 

Šiuo pasiūlymu siekiama kiek įmanoma suvienodinti PVM taikymą pagal ES ir NATO politiką vykdomai gynybos veiklai. Panašiai taip pat turėtų būti suvienodintos ir nuostatos dėl atleidimo nuo akcizų tvarkos, kaip numatyta Akcizų direktyvoje.

 

Pranešėjas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui.

 

Tačiau jis siūlo iš dalies pakeisti Sąjungos lygmens gynybos operacijų apibrėžtį, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ji apimtų visus veiksmus, karines struktūras ar padalinius, vykdomus ir veikiančius pagal ES sutarties 42 straipsnį, kuriame apibrėžta BSGP taikymo sritis.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir Direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos

Nuorodos

COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS)

Konsultacijos su EP data

14.5.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.7.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Paul Tang

18.7.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - sprendimo data

4.11.2019

Svarstymas komitete

4.11.2019

 

 

 

Priėmimo data

19.11.2019

 

 

 

Pateikimo data

19.11.2019

 

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika