Procedura : 2019/0096(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0034/2019

Teksty złożone :

A9-0034/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/11/2019 - 8.2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0060

<Date>{19/11/2019}19.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0034/2019</NoDocSe>
PDF 185kWORD 78k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Komisja Gospodarcza i Monetarna</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Paul Tang</Depute>

(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 2 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii

(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2019)0192),

 uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0003/2019),

 uwzględniając art. 82 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0034/2019),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący dyrektywy</DocAmend>

<Article>Motyw 4</Article>

 

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Działania obronne przeprowadzane w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO obejmują misje i operacje wojskowe, działalność grup bojowych, wzajemną pomoc, projekty dotyczące stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz działania Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Nie powinny one jednak obejmować działań w ramach klauzuli solidarności ustanowionej w art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ani żadnych innych dwustronnych lub wielostronnych działań między państwami członkowskimi, które to działania nie odnoszą się do działań obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO.

(4) Działania obronne przeprowadzane w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO obejmują misje wojskowe, działalność grup bojowych oraz innych wielonarodowych formacji lub struktur utworzonych przez państwa członkowskie w ramach WPBiO, wzajemną pomoc, projekty dotyczące stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz działania Europejskiej Agencji Obrony (EDA) oraz działania mające na celu stopniowe kształtowanie wspólnej unijnej polityki obrony. Nie powinny one jednak obejmować działań w ramach klauzuli solidarności ustanowionej w art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ani żadnych innych dwustronnych lub wielostronnych działań między państwami członkowskimi, które to działania nie odnoszą się do działań obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO. Komisja powinna prowadzić rejestr wszelkich działań obronnych prowadzonych w celu realizacji działań Unii w ramach WPBiO, w odniesieniu do których stosuje się odstępstwa.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący dyrektywy</DocAmend>

<Article>Motyw 8</Article>

 

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Podobnie jak w przypadku zwolnienia w odniesieniu do działań obronnych w ramach NATO, zwolnienie dotyczące działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO powinno mieć ograniczony zakres. Jedynie koszty poniesione w związku z realizacją zadań związanych bezpośrednio z działaniami obronnymi powinny kwalifikować się do zwolnienia. Zadania wykonywane wyłącznie przez personel cywilny lub wykonywane wyłącznie przy użyciu zdolności cywilnych nie powinny być objęte zwolnieniem. Przedmiotowe zwolnienie nie powinno obejmować również takich pozycji, jak części zamienne do sprzętu wojskowego lub usługi transportowe, które siły zbrojne państwa członkowskiego nabywają do użytku w tym państwie członkowskim, a zakresu zwolnienia nie należy rozszerzać o budowę infrastruktury transportowej lub systemów teleinformatycznych.

(8) Podobnie jak w przypadku zwolnienia z VAT i podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach NATO, zwolnienia dotyczące działań obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO powinny mieć ograniczony zakres. Zwolnienia powinny mieć zastosowanie jedynie do sytuacji, w których siły zbrojne realizują zadania bezpośrednio związane z działaniami obronnymi w ramach WPBiO. Zwolnienia te nie powinny obejmować misji cywilnych w ramach WPBiO. Towary dostarczane lub usługi świadczone na użytek personelu cywilnego mogłyby zatem zostać objęte zwolnieniami jedynie w przypadkach, gdy personel cywilny towarzyszy siłom zbrojnym realizującym działania obronne w ramach WPBiO poza ich państwem członkowskim. Zadania wykonywane wyłącznie przez personel cywilny lub wykonywane wyłącznie przy użyciu zdolności cywilnych nie powinny być uznawane za działania obronne. Zwolnienia nie powinny też w żadnym wypadku obejmować towarów lub usług, które siły zbrojne nabywają do własnego użytku lub do użytku towarzyszącego im personelu cywilnego w ich własnym państwie członkowskim.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

 

UZASADNIENIE

W dyrektywie VAT nie przewidziano ogólnych zwolnień z tytułu dostarczania towarów lub świadczenia usług w celach związanych z bezpieczeństwem i obroną. Dyrektywa przewiduje jednak zwolnienie w odniesieniu do dostaw na rzecz sił zbrojnych jakiegokolwiek państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego, które to siły biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.

 

Dyrektywa w sprawie akcyzy przewiduje podobne zwolnienie z podatku akcyzowego w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych na użytek sił zbrojnych państwa będącego członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Chociaż działania obronne NATO są objęte zakresem dyrektywy VAT od 1977 r., a zakresem dyrektywy w sprawie akcyzy – od 1993 r., omawiane zwolnienia nie dotyczą dostaw związanych ze wspólnymi działaniami obronnymi w ramach Unii, ponieważ nie istnieje jeszcze wspólna unijna polityka obronna. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), ustanowiona w 2000 r. jako europejska polityka bezpieczeństwa i obrony (EPBiO), jest jednak kluczowym instrumentem działań zewnętrznych i obejmuje stopniowe kształtowanie wspólnej polityki obronnej Unii.

 

W marcu 2018 r. Komisja i wysoka przedstawiciel przedstawiły wspólny komunikat w sprawie planu działania na rzecz mobilności wojskowej. W tym planie działania uznaje się potrzebę równego traktowania działań obronnych w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych, a tym samym opóźnień i kosztów w obszarze mobilności wojskowej, oraz zachęcania państw członkowskich do współpracy. Wymaga to od Komisji oceny możliwości dostosowania podejścia do opodatkowania VAT w odniesieniu do działań obronnych w ramach UE i NATO.

 

Celem wniosku jest dostosowanie opodatkowania VAT w odniesieniu do działań obronnych w ramach UE i NATO w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Należy również dostosować ustalenia dotyczące zwolnień z podatku akcyzowego, co przewidziano w dyrektywie w sprawie akcyzy.

 

Sprawozdawca w pełni popiera wniosek Komisji.

 

Proponuje jednak zmianę definicji działań obronnych w ramach Unii, w szczególności w celu zagwarantowania, że wszystkie działania, formacje wojskowe lub struktury tworzone na mocy art. 42 TUE, który określa zakres WPBiO, będą objęte tą definicją.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii

Odsyłacze

COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS)

Data konsultacji z PE

14.5.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

15.7.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Paul Tang

18.7.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

4.11.2019

Rozpatrzenie w komisji

4.11.2019

 

 

 

Data przyjęcia

19.11.2019

 

 

 

Data złożenia

19.11.2019

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności