Procedură : 2019/0096(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0034/2019

Texte depuse :

A9-0034/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/11/2019 - 8.2

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0060

<Date>{19/11/2019}19.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0034/2019</NoDocSe>
PDF 172kWORD 79k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Comisia pentru afaceri economice și monetare</Commission>

Raportor: <Depute>Paul Tang</Depute>

[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii

(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2019)0192),

 având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0003/2019),

 având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0034/2019),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Acțiunile de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC includ misiunile și operațiunile militare, activitățile grupărilor tactice, asistența reciprocă, proiectele de cooperare structurată permanentă (PESCO) și activitățile Agenției Europene de Apărare (AEA). Ele nu ar trebui, însă, să includă activitățile în temeiul clauzei de solidaritate prevăzute la articolul 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau orice alte activități bilaterale sau multilaterale între statele membre care nu sunt legate de acțiuni de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC.

(4) Acțiunile de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC includ misiunile militare, activitățile grupărilor tactice și ale altor formațiuni sau structuri multinaționale instituite de statele membre în cadrul PSAC, asistența reciprocă, proiectele de cooperare structurată permanentă (PESCO), activitățile Agenției Europene de Apărare (AEA) și activitățile care vizează definirea progresivă a unei politici de apărare comune a Uniunii. Ele nu ar trebui, însă, să includă activitățile în temeiul clauzei de solidaritate prevăzute la articolul 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau orice alte activități bilaterale sau multilaterale între statele membre care nu sunt legate de acțiuni de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC. Comisia ar trebui să țină evidența tuturor eforturilor de apărare depuse pentru punerea în aplicare a unei activități a Uniunii în cadrul PSAC, pentru care se aplică derogări.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În mod similar scutirii pentru acțiunile de apărare ale NATO, scutirea în cazul acțiunilor de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC ar trebui să aibă un domeniu de aplicare limitat. Numai cheltuielile suportate în legătură cu sarcini direct legate de o acțiune de apărare ar trebui să fie eligibile pentru scutire. Sarcinile îndeplinite exclusiv de personal civil sau efectuate exclusiv prin utilizarea capabilităților civile nu ar trebui să facă obiectul scutirii. De asemenea, scutirea nu ar trebui să vizeze elemente cum ar fi piesele de schimb pentru echipamente militare sau servicii de transport pe care forțele armate ale unui stat membru le achiziționează pentru a le utiliza în statul membru respectiv și nu ar trebui nici să fie extinsă la construcția de infrastructuri de transport sau de sisteme informatice și de comunicații.

(8) În mod similar scutirii de TVA și de accize pentru acțiunile de apărare ale NATO, scutirile în cazul acțiunilor de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC ar trebui să aibă un domeniu de aplicare limitat. Scutirile ar trebui să se aplice numai în situațiile în care forțele armate îndeplinesc sarcini direct legate de o acțiune de apărare în cadrul PSAC. Aceste scutiri nu ar trebui să includă misiunile civile din cadrul PSAC. Prin urmare, bunurile livrate sau serviciile prestate pentru uzul personalului civil ar putea face obiectul scutirilor numai în cazul în care personalul civil însoțește forțele armate care îndeplinesc sarcini direct legate de o acțiune de apărare în cadrul PSAC în afara statului lor membru. Sarcinile îndeplinite exclusiv de personalul civil sau efectuate exclusiv prin utilizarea capabilităților civile nu ar trebui considerate acțiuni de apărare. De asemenea, scutirile nu ar trebui să vizeze în nicio circumstanță bunurile sau serviciile pe care forțele armate le achiziționează pentru a le utiliza ele însele sau personalul civil care le însoțește pe teritoriul propriului stat membru.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Directiva TVA nu prevede nicio scutire generală pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii în scopuri de securitate și de apărare. Directiva prevede totuși o scutire pentru livrările către forțele armate ale oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord care participă la o acțiune comună de apărare în afara propriului stat.

 

Directiva privind accizele prevede o scutire similară de la plata accizelor pentru deplasările de produse accizabile către forțele armate ale oricărui membru al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

În timp ce acțiunile de apărare ale NATO au fost reglementate de Directiva TVA începând din 1977 și de Directiva privind accizele începând din 1993, niciuna dintre scutiri nu acoperă livrările legate de acțiunile comune de apărare din cadrul Uniunii, deoarece nu există încă o politică de apărare comună a Uniunii. Cu toate acestea, politica de securitate și apărare comună (PSAC), care a fost instituită în 2000 ca politică europeană de securitate și apărare (PESA), este un instrument esențial pentru acțiunea externă și include definirea treptată a unei politici de apărare comune a Uniunii.

 

În martie 2018, Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat o Comunicare comună privind Planul de acțiune vizând mobilitatea militară. Planul de acțiune recunoaște că acțiunile de apărare trebuie tratate în mod egal, în vederea reducerii sarcinii administrative și, astfel, a întârzierilor și a costurilor cu mobilitatea militară, precum și pentru ca statele membre să fie motivate să coopereze. Conform planului, Comisia trebuie să evalueze fezabilitatea alinierii tratamentului în materie de TVA al acțiunilor de apărare din cadrul UE și de sub egida NATO.

 

Obiectivul prezentei propuneri este de a alinia tratamentul în materie de TVA al acțiunilor de apărare din cadrul UE și al NATO, în măsura în care acest lucru este fezabil. Măsurile privind scutirile de accize, prevăzute în Directiva privind accizele, ar trebui aliniate într-un mod similar.

 

Raportorul sprijină întru totul propunerea Comisiei.

 

El propune totuși să se modifice definiția acțiunii de apărare în cadrul Uniunii, în special pentru a fi sigur că sunt luate în calcul toate acțiunile, formațiunile militare sau structurile desfășurate în temeiul articolului 42 din TUE, care definește domeniul de aplicare al PSAC.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii

Referințe

COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS)

Data consultării PE

14.5.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ECON

15.7.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Paul Tang

18.7.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

4.11.2019

Examinare în comisie

4.11.2019

 

 

 

Data adoptării

19.11.2019

 

 

 

Data depunerii

19.11.2019

 

 

Ultima actualizare: 25 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate