Postup : 2019/0096(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0034/2019

Predkladané texty :

A9-0034/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/11/2019 - 8.2

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0060

<Date>{19/11/2019}19.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0034/2019</NoDocSe>
PDF 185kWORD 78k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0192 – C9‑0003/2019 – 2019/0096(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Spravodajca: <Depute>Paul Tang</Depute>

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 2 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

(COM(2019)0192 – C9‑0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2019)0192),

 so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9‑0003/2019),

 so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0034/2019),

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4</Article>

 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Obranné úsilie vykonávané na účely implementácie činnosti Únie v rámci SBOP zahŕňa vojenské misie a operácie, činnosti bojových skupín, vzájomnú pomoc, projekty v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a činnosti Európskej obrannej agentúry (EDA). Nemalo by však zahŕňať činnosti patriace do doložky o solidarite, stanovenej v článku 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ani žiadne iné dvojstranné alebo viacstranné činnosti medzi členskými štátmi, ktoré sa netýkajú obranného úsilia vykonávaného na účely implementácie činnosti Únie v rámci SBOP.

(4) Obranné úsilie vykonávané na účely implementácie činnosti Únie v rámci SBOP zahŕňa vojenské misie, činnosti bojových skupín a iných nadnárodných útvarov alebo štruktúr vytvorených členskými štátmi, ktoré pôsobia v rámci SBOP, vzájomnú pomoc, projekty v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), činnosti Európskej obrannej agentúry (EDA) a činnosti zamerané na progresívne vymedzenie spoločnej obrannej politiky Únie. Nemalo by však zahŕňať činnosti patriace do doložky o solidarite, stanovenej v článku 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ani žiadne iné dvojstranné alebo viacstranné činnosti medzi členskými štátmi, ktoré sa netýkajú obranného úsilia vykonávaného na účely implementácie činnosti Únie v rámci SBOP. Komisia by mala viesť záznamy o každom obrannom úsilí vykonávanom na účely implementácie činnosti Únie v rámci SBOP, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Podobne ako pri oslobodení od dane platnom pri obrannom úsilí NATO by toto oslobodenie pri obrannom úsilí vykonávanom na účely implementácie činnosti Únie v rámci SBOP malo mať obmedzený rozsah pôsobnosti. Oslobodené od dane by mali byť iba náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s úlohami priamo spojenými s obranným úsilím. Na úlohy vykonávané výhradne civilnými zamestnancami alebo vykonávané výhradne s využitím spôsobilostí civilných zamestnancov by sa oslobodenie od dane nemalo vzťahovať. Rovnako by sa oslobodenie od dane nemalo vzťahovať na položky ako náhradné diely vojenského vybavenia alebo prepravné služby, ktoré ozbrojené sily členského štátu nadobudnú na použitie v rámci tohto členského štátu, ani na výstavbu infraštruktúry prepravných alebo komunikačných a informačných systémov.

(8) Podobne ako pri oslobodení od DPH a spotrebnej dane platnom pri obrannom úsilí NATO by tieto oslobodenia pri obrannom úsilí vykonávanom na účely implementácie činnosti Únie v rámci SBOP mali mať obmedzený rozsah pôsobnosti. Oslobodenia od dane by sa mali uplatňovať len na prípady, keď ozbrojené sily vykonávajú úlohy priamo spojené s obranným úsilím v rámci SBOP. Takéto oslobodenia od dane by sa nemali vzťahovať na civilné misie v rámci SBOP. Na tovar dodaný alebo služby poskytnuté na použitie civilnými zamestnancami sa preto môžu vzťahovať oslobodenia od dane len vtedy, ak civilní zamestnanci sprevádzajú ozbrojené sily, ktoré vykonávajú úlohy priamo spojené s obranným úsilím v rámci SBOP mimo ich členského štátu. Úlohy vykonávané výhradne civilnými zamestnancami alebo vykonávané výhradne s využitím spôsobilostí civilných zamestnancov by sa nemali považovať za úlohy spojené s obranným úsilím. Oslobodenia od dane by sa v žiadnom prípade nemali vzťahovať ani na tovar alebo služby, ktoré ozbrojené sily nadobudnú na vlastné použitie alebo použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, v rámci svojho vlastného členského štátu.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V smernici o DPH sa nestanovujú žiadne všeobecné oslobodenia od DPH na dodania tovaru alebo poskytovanie služieb na bezpečnostné a obranné účely. V smernici sa však stanovuje oslobodenie od dane na dodania ozbrojeným silám akéhokoľvek štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, ktoré sa podieľajú na spoločnom obrannom úsilí mimo územia vlastného štátu.

 

V smernici o spotrebnej dani sa stanovuje podobné oslobodenie od spotrebnej dane na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ozbrojeným silám akéhokoľvek štátu, ktorý je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Napriek tomu, že sa na obranné úsilie NATO vzťahuje smernica o DPH od roku 1977 a smernica o spotrebnej dani od roku 1993, na dodania, resp. poskytnutia v spojení so spoločným obranným úsilím na základe rámca Únie sa nevzťahuje žiadne oslobodenie od dane, pretože zatiaľ nemáme žiadnu spoločnú obrannú politiku Únie. Spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBOP), ktorá bola vytvorená pod názvom európska bezpečnostná a obranná politika (EBOP) v roku 2000, je kľúčovým nástrojom vonkajšej akcie a zahŕňa postupné vymedzenie spoločnej obrannej politiky Únie.

 

Komisia a vysoký predstaviteľ predložili v marci 2018 spoločné oznámenie o akčnom pláne vojenskej mobility. V tomto akčnom pláne sa uznáva potreba rovnakého prístupu k obrannému úsiliu, aby sa znížilo administratívne zaťaženie, čím by sa v rámci vojenskej mobility znížili zdržania i náklady, a aby členské štáty mali motiváciu spolupracovať. Vyžaduje sa v ňom, aby Komisia posúdila uskutočniteľnosť zosúladenia pravidiel DPH uplatniteľných na obranné úsilie vyvíjané na základe rámca EÚ a pod záštitou NATO.

 

Cieľom tohto návrhu je čo najviac zosúladiť pravidlá DPH uplatniteľné na obranné úsilie vyvíjané na základe rámca EÚ a rámca NATO. Rovnakým spôsobom by sa mali zosúladiť aj opatrenia týkajúce sa oslobodenia od spotrebných daní stanovené v smernici o spotrebnej dani.

 

Spravodajca plne podporuje návrh Komisie.

 

Navrhuje však zmeniť vymedzenie pojmu obranné úsilie na základe rámca Únie, a to tak, aby sa zabezpečilo, že bude zahŕňať všetky akcie, vojenské útvary alebo štruktúry vykonávané podľa článku 42 ZEÚ, v ktorom sa vymedzuje rozsah pôsobnosti SBOP.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

Referenčné čísla

COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS)

Dátum konzultácie s EP

14.5.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.7.2019

 

 

 

Spravodajca

 dátum vymenovania

Paul Tang

18.7.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

4.11.2019

Prerokovanie vo výbore

4.11.2019

 

 

 

Dátum prijatia

19.11.2019

 

 

 

Dátum predloženia

19.11.2019

 

 

Posledná úprava: 25. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia