Postopek : 2019/0096(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0034/2019

Predložena besedila :

A9-0034/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/11/2019 - 8.2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0060

<Date>{19/11/2019}19.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0034/2019</NoDocSe>
PDF 171kWORD 74k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomske in monetarne zadeve</Commission>

Poročevalec: <Depute>Paul Tang</Depute>

(Poenostavljeni postopek – člen 52(2) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije

(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2019)0192),

 ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0003/2019),

 ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0034/2019),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4</Article>

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP, zajemajo vojaške misije in operacije, dejavnosti bojnih skupin, vzajemno pomoč, projekte stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) in dejavnosti Evropske obrambne agencije (v nadaljnjem besedilu: agencija EDA). Vendar ne bi smela zajemati dejavnosti iz solidarnostne klavzule iz člena 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali kakršnih koli drugih dvostranskih ali večstranskih dejavnosti med državami članicami, ki se ne nanašajo na obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP.

(4) Obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP, zajemajo vojaške misije, dejavnosti bojnih skupin in drugih večnacionalnih sestav ali struktur, ki jih vzpostavijo države članice, ki delujejo v okviru SVOP, vzajemno pomoč, projekte stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO), dejavnosti Evropske obrambne agencije (v nadaljnjem besedilu: agencija EDA) in dejavnosti, ki so namenjene postopnemu oblikovanju skupne obrambne politike Unije. Vendar ne bi smela zajemati dejavnosti iz solidarnostne klavzule iz člena 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali kakršnih koli drugih dvostranskih ali večstranskih dejavnosti med državami članicami, ki se ne nanašajo na obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP. Komisija bi morala voditi evidenco o vseh obrambnih prizadevanjih, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP, za katera veljajo izjeme.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8</Article>

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Podobno kot pri oprostitvi za obrambna prizadevanja zveze NATO bi moralo biti področje uporabe oprostitev za obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP, omejeno. Do oprostitve bi morali biti upravičeni samo stroški, nastali v zvezi z nalogami, ki so neposredno povezane z obrambnimi prizadevanji. Za naloge, ki jih izvaja izključno civilno osebje ali ki se izvajajo izključno z uporabo civilnih zmogljivosti, oprostitev ne bi smela veljati. Prav tako oprostitev ne bi smela veljati za blago, kot so nadomestni deli za vojaško opremo ali prevozne storitve, ki jih oborožene sile države članice pridobijo za uporabo v zadevni državi članici, ali storitve, ki se nanašajo na gradnjo prometne infrastrukture ali infrastrukture komunikacijskih in informacijskih sistemov.

(8) Podobno kot pri oprostitvi plačila DDV in trošarine za obrambna prizadevanja zveze NATO bi moralo biti področje uporabe oprostitev za obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP, omejeno. Oprostitve bi se morale uporabljati le v primerih, ko oborožene sile opravljajo naloge, ki so neposredno povezane z obrambnim prizadevanjem v okviru SVOP. Te oprostitve ne bi smele zajemati civilnih misij v okviru SVOP. Oprostitve bi se za blago ali storitve, ki se zagotavljajo za potrebe civilnega osebja, lahko uporabljale le, kadar civilno osebje spremlja oborožene sile, ki opravljajo naloge, neposredno povezane z obrambnimi prizadevanji v okviru SVOP zunaj svoje države članice. Naloge, ki jih izvaja izključno civilno osebje ali ki se izvajajo izključno z uporabo civilnih zmogljivosti, ne bi smele šteti kot obrambna prizadevanja. Prav tako oprostitve v nobenem primeru ne bi smele zajemati blaga ali storitev, ki jih oborožene sile pridobijo za potrebe sil ali civilnega osebja, ki jih spremlja v njihovi državi članici.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

OBRAZLOŽITEV

Direktiva o DDV ne določa nobene splošne oprostitve za dobavo blaga ali opravljanje storitev za varnostne in obrambne namene, določa pa oprostitev za dobavo blaga ali opravljanje storitev oboroženim silam katere koli države članice Severnoatlantske zveze, ki sodeluje pri skupni obrambi zunaj lastne države.

 

Direktiva o trošarinah določa podobno oprostitev trošarine za gibanje trošarinskega blaga oboroženim silam katere koli članice Severnoatlantske zveze (v nadaljnjem besedilu: zveza NATO). Čeprav so obrambna prizadevanja zveze NATO zajeta v direktivi o DDV od leta 1977 in v direktivi o trošarinah od leta 1993, nobena od oprostitev ne velja za dobave blaga ali opravljanje storitev, povezane s skupno obrambo znotraj okvira Unije, ker še ni skupne obrambne politike Unije. Vendar je skupna varnostna in obrambna politika (v nadaljnjem besedilu: SVOP), ki je bila leta 2000 vzpostavljena kot evropska varnostna in obrambna politika, ključni instrument za zunanje delovanje in vključuje postopno oblikovanje skupne obrambne politike Unije.

 

Komisija in visoka predstavnica sta marca 2018 predstavili skupno sporočilo o akcijskem načrtu za vojaško mobilnost. Akcijski načrt priznava potrebo po enaki obravnavi obrambnih prizadevanj, da se zmanjša upravno breme, s tem pa tudi zamude in stroški vojaške mobilnosti, ter države članice spodbudi k sodelovanju. Od Komisije zahteva, da oceni izvedljivost uskladitve obravnave DDV za obrambna prizadevanja v okviru EU in pod okriljem zveze NATO.

 

Cilj tega predloga je uskladitev obravnave DDV za obrambna prizadevanja v okviru EU in zveze NATO, kolikor je to izvedljivo. Prav tako bi moral biti režim za oprostitev trošarine, kot je določen v direktivi o trošarinah, usklajen na enak način.

 

Poročevalec v celoti podpira predlog Komisije, vendar predlaga spremembo opredelitve obrambnih prizadevanj v okviru Unije, da bi zagotovili, da bodo zajeti vsi ukrepi ter vojaške sestave in strukture, ki se izvajajo v skladu s členom 42 PEU, ki ureja obseg SVOP.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije

Referenčni dokumenti

COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS)

Datum posvetovanja z EP

14.5.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ECON

15.7.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Paul Tang

18.7.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

4.11.2019

Obravnava v odboru

4.11.2019

 

 

 

Datum sprejetja

19.11.2019

 

 

 

Datum predložitve

19.11.2019

 

 

Zadnja posodobitev: 25. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov