Postup : 2019/2028(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0035/2019

Předložené texty :

A9-0035/2019

Rozpravy :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Hlasování :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0071

<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0035/2019</NoDocSe>
PDF 314kWORD 91k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu</Titre>

<DocRef>(00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))</DocRef>


<Commission>{CODE}Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru</Commission>

Zpravodajky:  <Depute>Monika Hohlmeier (oddíl III – Komise)</Depute>

 <Depute>Eider Gardiazabal Rubial (ostatní oddíly)</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu

(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Evropský parlament,

 s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem a prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, která se návrhu týkají (00000/2019 – C9-0000/2019),

 s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, který přijala Komise dne 5. července 2019 (COM(2019)0400),

 s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, který přijala Rada dne 3. září 2019 a předala Evropskému parlamentu dne 13. září 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

 s ohledem na návrh na změnu č. 1/2020 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, který předložila Komise dne 15. října 2019,

 s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2019 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020[1] a návrhy na změnu rozpočtu, které jsou jeho součástí,

 s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

 s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie[2],

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[3],

 s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[4],

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[5],

 s ohledem na článek 95 a článek 96 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu delegace v dohodovacím výboru (A9-0035/2019),

1. schvaluje společný návrh;

2. potvrzuje společná prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, které jsou přílohou tohoto usnesení;

3. bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

4. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto legislativní usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.


PŘÍLOHA

KONEČNÝ NÁVRH
Rozpočet na rok 2020 – Prvky společných závěrů

 

Tyto společné závěry se vztahují na následující oddíly:

1. Rozpočet na rok 2020

2. Prohlášení

Souhrnný přehled

Podle prvků společných závěrů:

 se celková výše prostředků na závazky v rozpočtu na rok 2020 stanoví na 168 688,1 milionu EUR, pod stropy VFR pro rok 2020 je tak ponecháno rozpětí ve výši 1 492,3 milionu EUR.

 To představuje celkové zvýšení o 400,0 milionu EUR oproti návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020.

 celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2020 činí 153 566,2 milionu EUR.

 To představuje celkové snížení o 49,1 milionu EUR oproti návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020.

 

 

Prostředky na závazky

Platby

Konečná výše prostředků (v milionech EUR)

168 688,1

153 566,2

Jako % HND 28 států

0,99 %

0,90 %

 

 Z nástroje pružnosti na rok 2020 se uvolňuje částka ve výši 778,1 milionů EUR v prostředcích na závazky pro okruh 3 Bezpečnost a občanství.

 celkové rozpětí pro závazky je využito ve výši 269,6 milionu EUR pro okruh 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost a okruh 1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost.

 rozpětí pro nepředvídané události využité v roce 2017 je kompenzováno nepřidělenými rozpětími v rámci okruhu 5 Správa ve výši 252,0 milionu EUR.

 výši prostředků na platby na rok 2020 související s uvolněním prostředků z nástroje pružnosti v letech 2017, 2018, 2019 a 2020 odhaduje Komise na 849,8 milionu EUR.

 Zbývající prostředky, které zůstávají k dispozici pro rok 2020, jsou celkově shrnuty v níže uvedené tabulce:

v milionech EUR (v cenách roku 2019)

Rozpětí pro závazky pod stropy VFR pro rok 2020

1 492,3

Zvláštní nástroje, které jsou v současnosti k dispozici

1 216,9

Nástroj pružnosti

141,3

Celkové rozpětí pro závazky

1 075,6

Další zvláštní nástroje, které budou k dispozici v roce 2020

1 463,5

Nástroj pružnosti

 

z nevyčerpaných částek (z roku 2019) pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

173,5

z nevyčerpaných částek (z roku 2018) pro Fond solidarity Evropské unie

Celkové rozpětí pro závazky (z roku 2019)

1 290,0

Celkem

4 172,7


1. Rozpočet na rok 2020

1.1 „Uzavřené“ položky

Pokud není dále v těchto závěrech uvedeno jinak, všechny rozpočtové položky, v nichž Rada ani Parlament nenavrhují žádné změny, a položky, u kterých ve svém čtení Parlament přijal změny provedené Radou v jejím čtení, se potvrzují.

U ostatních rozpočtových položek se dohodovací výbor dohodl na závěrech uvedených v bodech 1.2 až 1.7 níže.

 

1.2 Horizontální aspekty

Decentralizované agentury

Příspěvek EU pro všechny decentralizované agentury (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet jejich pracovních míst jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020 s výjimkou:

 v rámci okruhu 1a:

o Evropské agentury pro chemické látky (ECHA, článek rozpočtu 02 03 03), jíž se snižují prostředky na závazky a platby o 1 000 000 EUR.

o Agentury pro evropský GNSS (GSA, článek rozpočtu 02 05 11), jíž je přiděleno 5 dodatečných pracovních míst a prostředky na závazky a platby se zvyšují o 370 000 EUR.

o Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP, článek rozpočtu 04 03 03), jemuž se snižují prostředky na závazky a platby o 300 000 EUR.

 v rámci okruhu 2:

o Evropské agentury pro životní prostředí (EEA, článek rozpočtu 07 02 06), jíž je přiděleno 5 dodatečných pracovních míst a prostředky na závazky a platby se zvyšují o 1 300 000 EUR.

 v rámci okruhu 3:

o Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (EUROPOL, článek rozpočtu 18 02 04), jíž je přiděleno 10 dodatečných pracovních míst a prostředky na závazky a platby se zvyšují o 13 000 000 EUR.

o Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA, článek rozpočtu 17 03 12 01), jíž je přiděleno 5 dodatečných pracovních míst a prostředky na závazky a platby se zvyšují o 2 000 000 EUR.

o Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO, článek rozpočtu 18 03 02), jemuž se snižují prostředky na závazky a platby v rezervě o 24 685 306 EUR.

o Evropské jednotky pro soudní spolupráci (EUROJUST, článek rozpočtu 33 03 04), jíž se prostředky na závazky a platby zvyšují o 1 700 000 EUR.

o Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX, článek rozpočtu 18 02 03), jíž se prostředky na závazky a platby snižují o 8 734 813 EUR.

o Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO, článek rozpočtu 33 03 05), jemuž je přiděleno 5 dodatečných pracovních míst.

 

Výkonné agentury

Příspěvek EU pro výkonné agentury (v prostředcích na závazky a na platby) a počet jejich pracovních míst se stanoví ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020.

 

Pilotní projekty / přípravné akce

Je dohodnut komplexní soubor 78 pilotních projektů / přípravných akcí, jak jej navrhl Parlament, s částkou 140,0 milionu EUR v prostředcích na závazky.

Pokud se ukáže, že určitý pilotní projekt nebo přípravná akce spadá pod již existující právní základ, může Komise navrhnout převod prostředků pod odpovídající právní základ, aby se provádění projektu či akce usnadnilo.

Tento soubor je plně v mezích stropů pro pilotní projekty a přípravné akce stanovených ve finančním nařízení.

 

1.3. Výdajové okruhy finančního rámce – prostředky na závazky

 

Poté, co vzal v úvahu výše uvedené závěry týkající se „uzavřených“ rozpočtových položek, agentur a pilotních projektů a přípravných akcí, se dohodovací výbor dohodl na tomto:

 

Okruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020, avšak s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor, jež jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Změna v prostředcích na závazky

NR 2020 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdíl

1.1.31

Horizont 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Dosažení hospodářství, které účinně využívá zdroje a je odolné vůči změně klimatu, a udržitelných dodávek surovin

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Zajištění dostatečných dodávek bezpečných a vysoce kvalitních potravin a jiných biologických produktů

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Dosažení evropského dopravního systému, který účinně využívá zdroje, je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a plynulý

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Zlepšení přístupu k rizikovému financování pro investice do výzkumu a inovací

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Zlepšování celoživotního zdraví a dobrých životních podmínek

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Dosažení evropského systému dopravy, který účinně využívá zdroje a je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a bezproblémový

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Dosažení hospodářství, které účinně využívá zdroje a je odolné vůči změně klimatu, a udržitelných dodávek surovin

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Šíření excelence a rozšiřování účasti

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Společný podnik „Iniciativy pro inovativní léčiva 2“ (IMI2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Nástroj pro malé a střední podniky

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Posílení výzkumu v oblasti budoucích a vznikajících technologií

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Vedoucí postavení v informačních a komunikačních technologiích

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Zlepšování celoživotního zdraví a dobrých životních podmínek

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Podpora inovativních a přemýšlivých evropských společností podporujících začlenění

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Podpora zabezpečené evropské společnosti

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Akce Marie Skłodowska-Curie — Vytváření, rozvoj a předávání nových dovedností, poznatků a inovací

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Podpora zabezpečené evropské společnosti

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Program Euratomu v oblasti výzkumu a odborné přípravy

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom – Jaderné štěpení a radiační ochrana

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Činnosti Euratomu v rámci přímého výzkumu

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Podpora dosahování vynikajících výsledků ve výuce a výzkumu v oblasti evropské integrace prostřednictvím činností programu Jean Monnet po celém světě

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinancování a sociální podnikání — zlepšení přístupu k financování a jeho dostupnosti pro právnické a fyzické osoby, zejména ty, které jsou nejvíce vzdálené od trhu práce, a pro sociální podniky

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Energie

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Pokračující integrace vnitřního trhu s energií a přeshraniční interoperabilita elektroenergetických a plynárenských sítí

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Zlepšení bezpečnosti dodávek energie v Unii

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Přispění k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Doprava

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Odstranění úzkých míst, zlepšení interoperability železnic, doplnění chybějících spojení a zlepšování přeshraničních úseků

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Zajištění udržitelných a efektivních dopravních systémů

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Decentralizované agentury

 

 

-930 000

02 03 03

Evropská agentura pro chemické látky – Právní předpisy o chemických látkách

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Agentura pro evropský GNSS

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Další opatření a programy

 

 

-200 000

26 02 01

Postupy zadávání a zveřejňování veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Akce financované na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

 

 

-1 500 000

02 03 01

Provoz a rozvoj vnitřního trhu zboží a služeb

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Vypracování a plnění politiky Unie v oblasti elektronické komunikace

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Celkem

 

 

568 335 000

Dohodnutá výše prostředků na závazky je tak stanovena na 25 284,2 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu okruhu 1a nezůstane žádné rozpětí a použije se celkové rozpětí pro závazky ve výši 93,8 milionu EUR.

Dohodovací výbor se také dohodl, že znovu nebudou dány k dispozici prostředky v souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení.

 

Podokruh 1b – Hospodářská, sociální a územní soudržnost

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020, avšak s úpravou, na které se dohodl dohodovací výbor a která je podrobně uvedena v následující tabulce:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Změna v prostředcích na závazky

NR 2020 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdíl

1.2.5

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (zvláštní nadrámcový příděl)

 

 

28 333 333

04 02 64

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

5 600 000

 

Celkem

 

 

33 933 333

Dohodnutá výše prostředků na závazky je tak stanovena na 58 645,8 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu podokruhu 1b nezůstane žádné rozpětí a použije se celkové rozpětí pro závazky ve výši 175,8 milionu EUR.


Okruh 2 – Udržitelný růst: Přírodní zdroje

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020, avšak s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor, jež jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Změna v prostředcích na závazky

NR 2020 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdíl

2.0.10

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Režim základní platby (RZP)

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Snižování emisí skleníkových plynů v EU

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Zvyšování odolnosti Unie vůči změnám klimatu

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Lepší správa a informace v oblasti klimatu na všech úrovních

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Decentralizované agentury

 

 

1 300 000

07 02 06

Evropská agentura pro životní prostředí

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

22 514 881

 

Celkem

 

 

-38 185 119

Dohodnutá výše prostředků na závazky je tak stanovena na 59 907,0 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu podokruhu 2 zůstane rozpětí ve výši 514,0 milionu EUR.

 

Okruh 3 – Bezpečnost a občanství

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020, avšak s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor, jež jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Změna v prostředcích na závazky

NR 2020 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdíl

3.0.11

Kreativní Evropa

 

 

7 500 000

09 05 01

Dílčí program MEDIA – Působení na nadnárodní a mezinárodní úrovni a podněcování nadnárodního pohybu a mobility

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Posilování finanční kapacity malých a středních podniků a malých a velmi malých organizací v evropském kulturním a tvůrčím prostředí a podpora rozvoje politiky a nových obchodních modelů

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Dílčí program Kultura – Podpora přeshraničních činností a podněcování nadnárodního pohybu a mobility

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Práva, rovnost a občanství

 

 

1 200 000

33 02 01

Ochrana a posílení práv občanů

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Mechanismus civilní ochrany Unie

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Prevence katastrof a připravenost na ně v rámci Unie

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Evropa pro občany

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Evropa pro občany — posilování paměti a zvyšování příležitostí k účasti na občanském životě na úrovni Unie

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Potraviny a krmiva

 

 

-1 500 000

17 04 01

Lepší nákazový status a vyšší úroveň ochrany zvířat v Unii

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Decentralizované agentury

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Příspěvek Unie na činnost Evropské agentury pro léčivé přípravky

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Akce financované na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

 

 

1 000 000

09 05 05

Opatření v multimediální oblasti

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Celkem

 

 

0

Dohodnutá výše prostředků na závazky je tak stanovena na 3 729,1 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu okruhu 3 nezůstane žádné rozpětí a z nástroje pružnosti se uvolní prostředky ve výši 778,1 milionu EUR.

 

Okruh 4 – Globální Evropa

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020, avšak s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor a které jsou podrobně uvedeny v následující tabulce:


 

 

 

 

V EUR

 

Rozpočtová položka / program

Název

Změna v prostředcích na závazky

NR 2020 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdíl

4.0.1

Nástroj předvstupní pomoci (NPP II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Turecko – Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Turecko – Podpora politických reforem a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Turecko – Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Makrofinanční pomoc

 

 

-7 000 000

01 03 02

Makrofinanční pomoc

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Evropský nástroj sousedství

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Středomořské státy – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Východní partnerství – Lidská práva, řádná správa věcí veřejných a mobilita

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Východní partnerství – Potírání chudoby a udržitelný rozvoj

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Životní prostředí a změna klimatu

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Udržitelná energie

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Zlepšení spolehlivosti volebního procesu, zejména prostřednictvím volebních pozorovatelských misí

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Další opatření a programy

 

 

2 000 000

13 07 01

Finanční podpora na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

4 000 000

 

Celkem

 

 

-46 000 000

Dohodnutá výše prostředků na závazky je tak stanovena na 10 261,6 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu okruhu 4 je ponecháno rozpětí ve výši 248,4 milionu EUR.

 

Okruh 5 – Správa

Počet míst v plánu pracovních míst orgánů a prostředky schválil dohodovací výbor ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020 s následujícími výjimkami:

 v oddílu Parlamentu se schvalují následující zvýšení prostředků na závazky a na platby vyplývající ze statutu poslanců a z odkladu termínu vystoupení Spojeného království z Evropské unie, o němž rozhodla Evropská rada dne 28. října 2019: o 410 000 EUR v rozpočtové položce 1 0 0 0 Platy, o 408 000 EUR v rozpočtové položce 1 0 0 4 Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje, o 12 000 EUR v rozpočtové položce 1 0 0 5 Ostatní cestovní výdaje, o 900 000 EUR v rozpočtové položce 1 0 0 6 Příspěvek na všeobecné výdaje, o 6 050 000 EUR v rozpočtové položce 1 0 2 Odchodné, o 12 000 EUR v rozpočtové položce 3 2 2 Výdaje na dokumentaci, o 68 000 EUR v rozpočtové položce 3 2 4 4 Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí a o 1 463 000 EUR v rozpočtové položce 4 2 2 Výdaje na parlamentní asistenci;

 v oddílu Rady je schválen výsledek jejího čtení.

 

Do všech oddílů rozpočtu na rok 2020 týkajících se orgánů a institucí je také zahrnut dopad automatické valorizace platů (o 2,0 %, nikoli o 3,1 %), která se uplatní od 1. července 2019, a to následujícím způsobem:

 

v EUR

Evropský parlament

-10 922 000

Rada

-3 627 000

Komise (včetně důchodů)

-52 453 000

Soudní dvůr

-3 393 000

Účetní dvůr

-1 380 000

Evropský hospodářský a sociální výbor

-819 672

Výbor regionů

-610 000

Veřejný ochránce práv

-111 000

Evropský inspektor ochrany údajů

-64 000

Evropská služba pro vnější činnost

-3 529 000

Celkem

-76 908 672

 

Dohodnutá výše prostředků na závazky je tak stanovena na 10 272,1 milionu EUR, což pod výdajovým stropem okruhu 5 ponechává rozpětí ve výši 729,9 milionu EUR, poté co byla z rozpětí využita částka 252,0 milionu EUR ke kompenzaci uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017.

Zvláštní nástroje: EFG, EAR a FSEU

Prostředky na závazky pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), rezervu na pomoc při mimořádných událostech (EAR) a Fond solidarity Evropské unie (FSEU) jsou stanoveny na úrovni navržené Komisí v návrhu rozpočtu.

 

1.4. Prostředky na platby

Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2020 je stanovena ve výši uvedené v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020, a to s následujícími úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor:

1. Zaprvé je zohledněna dohodnutá výše prostředků na závazky u nerozlišených výdajů, u nichž je výše prostředků na platby stejná jako výše prostředků na závazky. To zahrnuje dodatečné snížení zemědělských výdajů o 72,0 milionů EUR. Tento postup se analogicky uplatní na příspěvek EU decentralizovaným agenturám. Celkově tak dochází ke snížení prostředků o 156,4 milionu EUR;

2. Výše prostředků na platby u všech nových pilotních projektů a přípravných akcí navržených Parlamentem je stanovena na úrovni 25 % odpovídajících prostředků na závazky nebo ve výši navržené Parlamentem, navrhuje-li EP nižší úroveň. Pokud jde o prodloužení stávajících pilotních projektů a přípravných akcí, rovná se výše prostředků na platby výši stanovené v návrhu rozpočtu, navýšené o 25 % odpovídajících nových prostředků na závazky, nebo výši navržené Parlamentem, navrhuje-li EP nižší úroveň. Celkově tak dochází ke zvýšení prostředků o 35,0 milionů EUR;

3. Byly dohodnuty úpravy následujících rozpočtových položek v důsledku vývoje prostředků na závazky u rozlišených výdajů:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Změna v prostředcích na platby

NR 2020 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdíl

1.1.31

Horizont 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Dosažení ekonomiky, která účinně využívá zdroje a je odolná vůči změně klimatu, a udržitelných dodávek surovin

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Zajištění dostatečných dodávek bezpečných a vysoce kvalitních potravin a jiných biologických produktů

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Dosažení evropského dopravního systému, který účinně využívá zdroje, je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a plynulý

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Zlepšení přístupu k rizikovému financování pro investice do výzkumu a inovací

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Zlepšování celoživotního zdraví a dobrých životních podmínek

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Dosažení evropského systému dopravy, který účinně využívá zdroje a je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a bezproblémový

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Dosažení hospodářství, které účinně využívá zdroje a je odolné vůči změně klimatu, a udržitelných dodávek surovin

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Šíření excelence a rozšiřování účasti

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Společný podnik „Iniciativy pro inovativní léčiva 2“ (IMI2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Nástroj pro malé a střední podniky

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Posílení výzkumu v oblasti budoucích a vznikajících technologií

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Vedoucí postavení v informačních a komunikačních technologiích

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Zlepšování celoživotního zdraví a dobrých životních podmínek

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Podpora inovativních a bezpečných evropských společností podporujících začlenění

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Podpora zabezpečené evropské společnosti

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Akce Marie Skłodowska-Curie — Vytváření, rozvoj a předávání nových dovedností, poznatků a inovací

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Podpora zabezpečené evropské společnosti

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Program Euratomu v oblasti výzkumu a odborné přípravy

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom – Jaderné štěpení a radiační ochrana

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Činnosti Euratomu v rámci přímého výzkumu

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Podpora dosahování vynikajících výsledků ve výuce a výzkumu v oblasti evropské integrace prostřednictvím činností programu Jean Monnet po celém světě

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinancování a sociální podnikání — zlepšení přístupu k financování a jeho dostupnosti pro právnické a fyzické osoby, zejména ty, které jsou nejvíce vzdálené od trhu práce, a pro sociální podniky

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Energie

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Pokračující integrace vnitřního trhu s energií a přeshraniční interoperabilita elektroenergetických a plynárenských sítí

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Zlepšení bezpečnosti dodávek energie v Unii

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Přispění k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Doprava

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Odstranění úzkých míst, zlepšení interoperability železnic, doplnění chybějících spojení a zlepšování přeshraničních úseků

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Zajištění udržitelných a efektivních dopravních systémů

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Další opatření a programy

 

 

-200 000

26 02 01

Postupy zadávání a zveřejňování veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Akce financované na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

 

 

-1 200 000

02 03 01

Provoz a rozvoj vnitřního trhu zboží a služeb

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Vypracování a plnění politiky Unie v oblasti elektronické komunikace

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (zvláštní nadrámcový příděl)

 

 

3 000 000

04 02 64

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Snižování emisí skleníkových plynů v EU

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Zvyšování odolnosti Unie vůči změnám klimatu

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Lepší správa a informace v oblasti klimatu na všech úrovních

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Kreativní Evropa

 

 

6 000 000

09 05 01

Dílčí program MEDIA – Působení na nadnárodní a mezinárodní úrovni a podněcování nadnárodního pohybu a mobility

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Posilování finanční kapacity malých a středních podniků a malých a velmi malých organizací v evropském kulturním a tvůrčím prostředí a podpora rozvoje politiky a nových obchodních modelů

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Dílčí program Kultura – Podpora přeshraničních činností a podněcování nadnárodního pohybu a mobility

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Práva, rovnost a občanství

 

 

1 200 000

33 02 01

Ochrana a posílení práv občanů

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Mechanismus civilní ochrany Unie

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Prevence katastrof a připravenost na ně v rámci Unie

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Evropa pro občany

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Evropa pro občany — posilování paměti a zvyšování příležitostí k účasti na občanském životě na úrovni Unie

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Akce financované na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

 

 

1 000 000

09 05 05

Opatření v multimediální oblasti

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Nástroj předvstupní pomoci (NPP II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Turecko - Podpora politických reforem a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Turecko - Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Životní prostředí a změna klimatu

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Udržitelná energie

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva

 

 

-5 000 000

19 04 01

Zlepšení spolehlivosti volebního procesu, zejména prostřednictvím volebních pozorovatelských misí

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Další opatření a programy

 

 

2 000 000

13 07 01

Finanční podpora na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Fond solidarity Evropské unie (FSEU)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Celkem

 

 

72 294 857


1.5. Rezervy

Rezervy v rozpočtu na rok 2020 jsou stanoveny v souladu s návrhem rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2020, vyjma článků rozpočtu 13 06 01 (Fond solidarity Evropské unie) a 18 03 02 (Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu - EASO), u nichž byly příslušné rezervy zrušeny.

 

1.6. Poznámky k rozpočtu

Není-li v předchozích odstavcích výslovně uvedeno jinak, jsou návrhy změn, které k poznámkám k rozpočtu předložil Evropský parlament nebo Rada, schváleny, s výjimkou poznámek k rozpočtovým položkám uvedeným v následujících tabulkách:

 rozpočtové položky, v jejichž případě jsou návrhy na změny předložené Evropským parlamentem schváleny se změnou, kterou navrhla Komise ve svém dopisu o proveditelnosti.

Rozpočtová položka

Název

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

19 05 01

Spolupráce s třetími zeměmi při prosazování a podpoře zájmů Unie a společných zájmů

21 02 07 03

Lidský rozvoj

21 02 08 01

Občanská společnost v rozvoji

21 07 01

Spolupráce s Grónskem

 Rozpočtové položky, v jejichž případě jsou příslušné poznámky k rozpočtu schváleny tak, jak byly uvedeny v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu 1/2020.

Rozpočtová položka

Název

02 04 03 01

Dosažení ekonomiky, která účinně využívá zdroje a je odolná vůči změně klimatu, a udržitelných dodávek surovin

06 01 04 01

Podpůrné výdaje na nástroj pro propojení Evropy (CEF) – Doprava

07 02 06

Evropská agentura pro životní prostředí

08 02 03 03

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

08 02 03 05

Dosažení hospodářství, které účinně využívá zdroje a je odolné vůči změně klimatu, a udržitelných dodávek surovin

08 02 07 33

Společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích – Podpůrné výdaje

09 02 01

Vypracování a plnění politiky Unie v oblasti elektronické komunikace

13 04 61 01

Fond soudržnosti – Provozní technická pomoc

21 01 04 05

Výdaje na podporu nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC)

32 04 03 01

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

 Rozpočtové položky, v jejichž případě jsou příslušné poznámky k rozpočtu tak, jak byly uvedeny v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu 1/2020, schváleny s následujícími změnami.

Rozpočtová položka

Název

04 03 02 01

Progress — přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky

Mění se takto:
- podněcovat tvorbu pracovních míst, která budou důstojná z hlediska stability zaměstnání a sociálních práv, podporovat zaměstnanost mládeže a bojovat s chudobou tím, že bude prosazováno větší sociální sbližování pomocí sociální značky podporovat přijatelné pracovní příležitosti pro mladé lidi a snižovat chudobu cestou podpory sociální konvergence.

08 02 03 01

Zlepšování celoživotního zdraví a dobrých životních podmínek

Mění se takto:
Cílem této činnosti je celoživotní zdraví a dobré životní podmínky pro všechny, vysoce kvalitní a ekonomicky udržitelné systémy zdravotnictví a péče, v nichž je zdravotní péče personalizovanější, a tudíž i efektivnější, a příležitosti pro nová pracovní místa a růst ve zdravotnictví a souvisejících průmyslových odvětvích. Za tímto účelem se činnosti zaměří na účinnou propagaci zdraví a prevenci nemocí (např. pochopení faktorů ovlivňujících zdraví a vývoj lepších preventivních očkovacích látek). Zvláštní pozornost bude věnována zdravotním specifikům souvisejícím s pohlavím a věkem. Důraz bude dále kladen na zvládání, léčbu a vyléčení onemocnění (zejména zvýšenou personalizací medikace), včetně rakoviny, zdravotních postižení a snížené funkčnosti (např. přenos znalostí do klinické praxe a rozšiřitelné inovativní akce, lepší využívání zdravotních údajů, nezávislý život, život s asistencí). Nadto se bude usilovat o zlepšení rozhodování v oblasti prevence a léčby, určení a podporu šíření osvědčených postupů v odvětví zdravotní péče a podporu integrované péče a využití technologických, organizačních a sociálních inovací, které zejména starším osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a nezávislé A konečně se tyto činnosti budou řídit přístupem, který zohledňuje genderové otázky a jenž mimo jiné uznává postavení žen v rámci formální i neformální péče..

08 02 03 03

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

Doplňuje se:
Pozornost bude věnována odstraňování rozdílů v oblasti výzkumu a inovací v Evropě, aniž by přitom byla zpochybněna kritéria excelence.

08 02 08

Nástroj pro malé a střední podniky

Mění se takto:
V souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení je pro tento článek rozpočtu k dispozici částka ve výši 72 000 000 EUR v prostředcích na závazky v návaznosti na prostředky přidělené na závazky a zrušené v roce 2018 v důsledku úplného či částečného neuskutečnění výzkumných projektů.

09 04 02 01

Vedoucí postavení v informačních a komunikačních technologiích

Doplňuje se:
To zahrnuje další výzkum v oblasti vývoje evropských internetových vyhledávačů.

09 04 03 02

Podpora inovativních a bezpečných evropských společností podporujících začlenění

Mění se takto:
Záměrem druhého cíle je „přispět k pochopení intelektuálního základu Evropy a jejího kulturního dědictví, její historie a mnoha evropských i jiných vlivů jakožto inspirace pro náš dnešní život“ a usnadnit přístup ke kulturnímu dědictví a jeho využívání, mimo jiné prostřednictvím budoucího „cloudu pro evropské kulturní dědictví.

32 04 03 01

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

Doplňuje se:
Pozornost bude věnována odstraňování rozdílů v oblasti výzkumu a inovací v Evropě, aniž by přitom byla zpochybněna kritéria excelence.

32 02 77 12

Přípravná akce – Vytvoření komplexní podpory pro uhelné regiony a transformující se regiony s vysokými emisemi uhlíku

Doplňuje se:

 vytvořila tým napříč jednotlivými GŘ za účelem a) určení oblastí možných synergií politik/programů Unie s ohledem na zajištění nejefektivnější politické a finanční podpory na období po roce 2020; b) podpory regionů (ústřední a místní orgány) při rozvoji strategií pro udržitelný přechod tím, že jim budou poskytnuty cílenější nástroje pro výměnu osvědčených postupů mezi regiony, včetně komplexních plánů pro nízkouhlíkovou reindustrializaci;

 přesměrovala důraz stávajícího fóra zúčastněných stran, včetně sociálního dialogu a dialogu s občanskou společností obecně, na vytvoření spravedlivých transformačních a hospodářských strategií;

 poskytla dodatečnou finanční podporu nad rámec stávajících mechanismů financování, aniž by bylo nutné přesouvat prostředky z jiných programů, na vytvoření regionálních/místních plánů spravedlivého přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství do roku 2050 v nejpostiženějších regionech a komunitách. Z dodatečných prostředků by měly být podporovány i stávající nebo budoucí územní/komunitní projekty, které jsou založeny na účasti dotčených pracovníků a komunit prostřednictvím konzultací a posílení jejich postavení.

 posílila platformu pro uhelné regiony procházející transformací a její sekretariát (vytvořené přípravnou akci v roce 2018 a pokračující v roce 2019), aby se podařilo dosáhnout klimatických cílů EU a splnit její závazky podle Pařížské dohody a současně zajistit náležitou energetickou transformaci, při které nebudou uhelné regiony ponechány svému osudu, a to poskytnutím zvýšeného rozpočtu v roce 2020 a rozšířením záběru činnosti na:

 další technickou pomoc a budování kapacit v uhelných a uhlíkově intenzivních regionech EU v oblastech, jako je příprava strategie, vytváření projektů, financování projektů a usnadňování soukromých investic (počet zúčastněných pilotních regionů v této iniciativě EU v březnu 2019 dosáhl 20 ve srovnání se 4 regiony v roce 2017).

 navázání dialogu se členy a pozorovateli energetické komunity ve věci uhelných regionů procházejících transformací pořádáním regionálních kontaktních akcí ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi a mezinárodními partnery,

 rozvíjení sociální dimenze platformy pro uhelné regiony procházející transformací s použitím osvědčených postupů sociální inovace: rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovníků a programů pro mládež a penzionované horníky.

34 02 01

Snižování emisí skleníkových plynů v EU

Doplňuje se:

Pokud jde o integrované projekty, je třeba při výběru projektů vzít v potaz distribuční prvek s cílem přispět k zeměpisné vyváženosti. Jedná se pouze o orientační pokyn, z něhož nevyplývají zaručené prostředky nebo příděly pro každý členský stát.

34 02 02

Zvyšování odolnosti Unie vůči změnám klimatu

Doplňuje se:
Pokud jde o integrované projekty, je třeba při výběru projektů vzít v potaz distribuční prvek s cílem přispět k zeměpisné vyváženosti. Jedná se pouze o orientační pokyn, z něhož nevyplývají zaručené prostředky nebo příděly pro každý členský stát.

34 02 03

Lepší správa a informace v oblasti klimatu na všech úrovních

Doplňuje se:
Pokud jde o integrované projekty, je třeba při výběru projektů vzít v potaz distribuční prvek s cílem přispět k zeměpisné vyváženosti. Jedná se pouze o orientační pokyn, z něhož nevyplývají zaručené prostředky nebo příděly pro každý členský stát.

Přitom se rozumí, že změny učiněné Evropským parlamentem nebo Radou nemohou měnit nebo rozšiřovat oblast působnosti stávajícího právního základu ani zasahovat do administrativní autonomie orgánů a že dané akce mohou být financovány z dostupných zdrojů.

 

1.7. Rozpočtová nomenklatura

Rozpočtová nomenklatura navržená Komisí v návrhu rozpočtu, ve znění návrhu na změnu 1/2020, je schválena včetně nových pilotních projektů a přípravných akcí, přičemž se zohledňují následující změny.

Rozpočtová položka podle čtení v EP

Okruh

Název / Nový název

Nová rozpočtová položka

Nový okruh

02 04 77 08

1a

Pilotní projekt – Odolnost letectví vůči rušení nebo falšování signálu GNSS a kybernetickým hrozbám

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Pilotní projekt – Ekoznačka v oblasti letectví / demonstrační projekt pro zavedení dobrovolného systému ekologických označení v letectví na základě ekoportálu agentury EASA

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Pilotní projekt – Propojení městské mobility s infrastrukturou letecké dopravy

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Pilotní projekt – Revitalizace přeshraničních nočních vlaků

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Pilotní projekt – Kapacita pro ekologizaci evropských námořních přístavů

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Pilotní projekt – Inteligentní městská mobilita využívající autonomní vozidla

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Pilotní projekt – Program BEST Kultura na podporu kulturní rozmanitosti v evropských zámořských oblastech

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Pilotní projekt – Studie proveditelnosti týkající se evropského registru aktiv v souvislosti s bojem proti praní peněz a daňovým únikům

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Přípravná akce – Finance, vzdělávání, inovace a patentování pro kulturní a tvůrčí odvětví (FLIP for CCIs)

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Přípravná akce – Ochrana židovských hřbitovů v Evropě: proces úplného zmapování spolu s výzkumem a monitorováním a jednotlivými vyčíslenými návrhy na ochranu

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Přípravná akce – Vytvoření komplexní podpory pro uhelné regiony a transformující se regiony s vysokými emisemi uhlíku

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Přípravná akce – Naučit ostrovní orgány a komunity, jak vypisovat výběrová řízení na projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Přípravná akce – prohloubení spolupráce na klimatických opatřeních mezi vesnicemi v rámci EU i mimo ni vytvořením venkovské identity v rámci Paktu starostů a primátorů

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1b

Pilotní projekt – Úložiště dat pro energetické komunity – Sledování a podpora energetických komunit v EU

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Pilotní projekt – Zapojování společností pro transformaci energetiky

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Pilotní projekt - inkluzivní přístupnost internetových stránek pro osoby s kognitivním postižením (Inkluzivita na internetu: přístup pro všechny)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Přípravná akce - Posuzování údajných rozdílů v kvalitě produktů na jednotném trhu

33 04 77 07

1a

 

2. Prohlášení

 

2.1  Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise týkající se financování EASO

Evropský parlament a Rada berou na vědomí záměr Komise přezkoumat požadavky na financování Agentury Evropské unie pro azyl (EASO) na rozpočtový rok 2020, jakmile bude přijat legislativní návrh ze dne 12. září 2018 na posílení schopností agentury poskytovat operativní podporu.

Evropský parlament a Rada se zavazují, že se budou zabývat případnou žádostí o posílení příspěvku EU agentuře EASO v roce 2020, což může vyžadovat převod rozpočtového orgánu nebo návrh opravného rozpočtu, s ohledem na naléhavost.

 

2.2. Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise k prostředkům na platby

Evropský parlament a Rada připomínají, že s ohledem na plnění rozpočtu je nezbytné zajistit řádný vývoj plateb ve vztahu k prostředkům na závazky, aby se předešlo abnormální výši neuhrazených faktur na konci roku.

Evropský parlament a Rada žádají Komisi, aby i nadále pečlivě a aktivně sledovala provádění programů na období 2014–2020 (zejména v podokruhu 1b a v rozvoji venkova). Za tímto účelem Komisi vybízí, aby včas předložila aktualizované údaje o stavu provádění a odhadech týkajících se prostředků na platby v roce 2020.

Evropský parlament a Rada Komisi vyzývají, aby v případě, že z údajů vyplyne, že prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2020 nepostačují k pokrytí potřeb, předložila co nejdříve vhodné řešení, mimo jiné i opravný rozpočet, aby rozpočtový orgán mohl v příslušný okamžik přijmout v souvislosti s odůvodněnými potřebami veškerá nezbytná rozhodnutí. Evropský parlament a Rada přihlédnou v příslušných případech k naléhavosti dané záležitosti. V případě Rady by to mohlo znamenat zkrácení osmitýdenní lhůty pro rozhodnutí, pokud to bude považováno za nutné.

 

2.3 Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Evropský parlament, Rada a Komise připomínají, že snížení nezaměstnanosti mladých lidí představuje nadále vysokou a společnou politickou prioritu, a za tímto účelem znovu potvrzují své odhodlání optimálně využívat rozpočtové prostředky, které jsou na boj proti nezaměstnanosti tohoto druhu k dispozici, a to zejména prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI).

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby důkladně sledovala trend plnění v rámci této iniciativy a do 30. června 2020 předložila zprávu.

Pokud hodnocení Komise potvrdí nutnost navýšit prostředky YEI, předloží Komise souběžně návrh opravného rozpočtu zvyšující zvláštní příděl YEI o 50 milionů EUR.

Rada a Evropský parlament se zavazují, že takový návrh opravného rozpočtu na rok 2020, který Komise předloží, urychleně projednají.

 

2.4. Jednostranné prohlášení Komise týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Zvýšení zvláštního přídělu YEI vyžaduje technickou změnu nařízení o společných ustanoveních.

Jako tomu bylo v předchozích letech, bude se tato změna přísně omezovat na úpravy nezbytné k zajištění dodatečného přídělu prostředků pro YEI a nebude mít žádný vliv na provádění politiky soudržnosti.

2.5. Jednostranné prohlášení Komise týkající se přiblížení 20% cíli ohledně výdajů na oblast klimatu v období 2014–2020

Komise bude pozorně sledovat plnění rozpočtu v průběhu roku 2020. V případě nedostatečného plnění příslušných rozpočtových položek předloží Komise vhodné rozpočtové návrhy, aby se pokud možno posílily výdaje v oblasti klimatu.

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020

Referenční údaje

00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2020(BUD)

Předseda(předsedkyně) delegace: předseda

David Maria Sassoli

Příslušný výbor
 předseda (předsedkyně)

BUDG
Johan Van Overtveldt

Zpravodaj(ové)

Monika Hohlmeier

Eider Gardiazabal Rubial

Návrhy projednávaných aktů

COM(2019)0400, COM(2019)0487

Postoj Rady
 Datum přijetí

 Datum oznámení na zasedání

11374/2019 – C9‑0119/2019

5.9.2019

16.9.2019

Datum postoje EP

23.10.2019

P9_TA(2019)0038

Datum dopisu Rady o neschválení změn EP

23.10.2019

Schůze dohodovacího výboru

4.11.2019

15.11.2019

18.11.2019

 

Datum přijetí delegací EP podle čl. 314 odst. 5 Smlouvy o fungování EU

18.11.2019

Přítomní členové

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Datum dohody v dohodovacím výboru

18.11.2019

Datum, kdy spolupředsedové(spolupředsedkyně) oznámili schválení společného návrhu a jeho předání EP a Radě

18.11.2019

Datum předložení

20.11.2019

 

 

[1] Přijaté texty, P9_TA(2019)0038.

[2] Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

[3] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[4] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[5] Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí