ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού

20.11.2019 - (00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής
Εισηγήτριες:  Monika Hohlmeier (τμήμα III – Επιτροπή)
 Eider Gardiazabal Rubial (άλλα τμήματα)

Διαδικασία : 2019/2028(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0035/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0035/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού

(00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής και τις σχετικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (00000/2019 – C9‑0000/2019),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2019 (COM(2019)0400),

 έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 και διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 (11734/2019 – C9‑0119/2019),

 έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020 επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020[1] και τις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού που περιέχονται σε αυτό,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[3],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[4],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[5],

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 95 και 96 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A9-0035/2019),

1. εγκρίνει το κοινό σχέδιο·

2. επιβεβαιώνει τις κοινές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

3. λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ
Προϋπολογισμός 2020 – Στοιχεία για κοινά συμπεράσματα

 

Τα ανά χείρας κοινά συμπεράσματα καλύπτουν τα εξής τμήματα:

1. Προϋπολογισμός 2020

2. Δηλώσεις

Συνοπτική επισκόπηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία για κοινά συμπεράσματα:

- Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2020 ορίζεται σε 168 688,1 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για το 2020 1 492,3 εκατομμύρια EUR.

 Τούτο αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση 400,0 εκατομμυρίων EUR σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2020.

- Το συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2020 ορίζεται σε 153 566,2 εκατομμύρια EUR.

 Τούτο αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση 49,1 εκατομμυρίων EUR σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2020.

 

 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Τελικό ύψος πιστώσεων (σε εκατομμύρια EUR)

168 688,1

153 566,2

ως ποσοστό τοις εκατό του ΑΕΕ των 28

0,99%

0,90%

 

 Ο μηχανισμός ευελιξίας για το 2020 κινητοποιείται σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για ποσό 778,1 εκατομμυρίων EUR για την τομέα 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια.

- Το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων χρησιμοποιείται σε επίπεδο 269,6 εκατομμυρίων EUR για τον τομέα 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τον τομέα 1β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

- το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες που κινητοποιήθηκε το 2017 αντισταθμίζεται κατά ποσό 252,0 εκατομμυρίων EUR με τα αδιάθετα περιθώρια του τομέα 5 Διοίκηση.

- Η Επιτροπή εκτιμά σε 849,8 εκατομμύρια EUR τις πιστώσεις πληρωμών του 2020 που αφορούν την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας το 2017, το 2018, το 2019 και το 2020.

- Τα εναπομείναντα διαθέσιμα για το έτος 2020 συγκεφαλαιώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

σε εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2019)

Περιθώριο ανάληψης υποχρεώσεων κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για το 2020

1 492,3

Ειδικοί μηχανισμοί διαθέσιμοι σήμερα

1 216,9

Μηχανισμός ευελιξίας

141,3

Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων (από το 2018)

1 075,6

Πρόσθετοι ειδικοί μηχανισμοί διαθέσιμοι το 2020

1 463,5

Μηχανισμός ευελιξίας

 

Από ποσά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία ανάλωσης (2019)

173,5

Από ποσά του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία ανάλωσης (2018)

-

Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων (από το 2019)

1 290,0

Σύνολο

4 172,7


1. Προϋπολογισμός 2020

1.1. Γραμμές που έχουν «κλείσει»

Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά στα συμπεράσματα που εμφαίνονται κατωτέρω, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν είτε από το Συμβούλιο είτε από το Κοινοβούλιο, καθώς και εκείνες για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχθηκε τις τροπολογίες του Συμβουλίου κατά την ανάγνωσή τους, επιβεβαιώνονται.

Για τις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει συμφωνήσει επί των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στις ενότητες 1.2 έως 1.7 κατωτέρω.

 

1.2. Οριζόντια θέματα

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

 Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών ) καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020 με εξαίρεση:

 Εντός του τομέα 1α:

o τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA, άρθρο 02 03 03 του προϋπολογισμού) για τον οποίο το ύψος πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών μειώνεται κατά 1 000 000 EUR.

o τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA, άρθρο 02 05 11 του προϋπολογισμού) για τον οποίο διατίθενται 5 επιπλέον θέσεις και για τον οποίο το ύψος πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 370 000 EUR.

o το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP, άρθρο 04 03 13 του προϋπολογισμού) για το οποίο το ύψος πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών μειώνεται κατά 300 000 EUR.

 Εντός του τομέα 2:

o τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA, άρθρο 07 02 06 του προϋπολογισμού) για τον οποίο διατίθενται 5 επιπλέον θέσεις και για τον οποίο το ύψος πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 1 300 000 EUR.

 Εντός του τομέα 3:

o τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EUROPOL, άρθρο 18 02 04 του προϋπολογισμού) για τον οποίο διατίθενται 10 πρόσθετες θέσεις και για τον οποίο το ύψος πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 13 000 000 EUR.

o τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA, άρθρο 17 03 12 01 του προϋπολογισμού) για τον οποίο διατίθενται 5 επιπλέον θέσεις και για τον οποίο το ύψος πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 2 000 000 EUR.

o την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO, άρθρο του προϋπολογισμού 18 03 02) για την οποία το ύψος πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών μειώνεται κατά 24 685 306 EUR.

o τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ενίσχυση της Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST, άρθρο 33 03 04 του προϋπολογισμού) για τον οποίο το ύψος πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών αυξάνεται κατά 1 700 000 EUR.

o τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (FRONTEX , άρθρο 18 02 03 του προϋπολογισμού) για τον οποίο το ύψος πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών μειώνεται κατά 8 734 813 EUR.

o την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO, άρθρο 33 03 05 του προϋπολογισμού) για την οποία διατίθενται 5 πρόσθετες θέσεις.

 

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών) και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020.

 

Δοκιμαστικά σχέδια/Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Εγκρίνεται συνολική δέσμη 78 δοκιμαστικών σχεδίων/προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ) για συνολικό ποσό 140,0 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Όταν δοκιμαστικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική δράση φαίνεται να καλύπτεται από υπάρχουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων προς την αντίστοιχη νομική βάση για να διευκολύνει την υλοποίηση της δράσης.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

 

1.3. Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

 

Αφού συνεκτίμησε τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές που έχουν «κλείσει», τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει συμφωνήσει τα εξής:

 

Τομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στα επίπεδα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020 (ΔΕ 1), αλλά με τις προσαρμογές επί των οποίων συμφώνησε η επιτροπή συνδιαλλαγής και οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων

ΣΠ του 2020 (συμπεριλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2020

Διαφορά

1.1.31

Ορίζων 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής προέλευσης

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και λειτουργεί απρόσκοπτα

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Βελτίωση της διά βίου υγείας και ευεξίας

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και λειτουργεί απρόσκοπτα

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΠΚΦ2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Μηχανισμός ΜΜΕ

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Ενίσχυση της έρευνας σε μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Υπεροχή στον τομέα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Βελτίωση της διά βίου υγείας και ευεξίας

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Ενίσχυση των πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie — δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και καινοτομίας

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Ευρατόμ — Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Δραστηριότητες άμεσης έρευνας του προγράμματος Ευρατόμ

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Προώθηση της αριστείας σε δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της δράσης Jean Monnet παγκοσμίως

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Ενέργεια

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Μεταφορές

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων και βελτίωση διασυνοριακών τμημάτων

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Εξασφάλιση βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων μεταφορών

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

 

 

-930 000

02 03 03

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων — Νομοθεσία σχετικά με τα χημικά προϊόντα

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Άλλες δράσεις και προγράμματα

 

 

-200 000

26 02 01

Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή

 

 

-1 500 000

02 03 01

Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Σύνολο

 

 

568 335 000

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ορίζεται στα 25 284,8 εκατομμύρια EUR και το αποτέλεσμα είναι να μην μένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του υποτομέα 1α και να χρησιμοποιείται ποσό 93,8 εκατομμυρίων EUR από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί επίσης να μη διαθέσει εκ νέου πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

 

Τομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στα επίπεδα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020 (ΔΕ 1), αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής και παρατίθενται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων

ΣΠ του 2020 (συμπεριλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2020

Διαφορά

1.2.5

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδικό συμπληρωματικό κονδύλιο)

 

 

28 333 333

04 02 64

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

 

 

5 600 000

 

Σύνολο

 

 

33 933 333

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ορίζεται στα 58 645,8 εκατομμύρια EUR και το αποτέλεσμα είναι να μην μένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του υποτομέα 1β και να χρησιμοποιείται ποσό 175,8 εκατομμυρίων EUR από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων.


Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στα επίπεδα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020 (ΔΕ 1), αλλά με τις προσαρμογές επί των οποίων συμφώνησε η επιτροπή συνδιαλλαγής και οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων

ΣΠ του 2020 (συμπεριλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2020

Διαφορά

2.0.10

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Αύξηση της προσαρμοστικότητας της Ένωσης έναντι της κλιματικής αλλαγής

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης και της ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

 

 

1 300 000

07 02 06

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

 

 

22 514 881

 

Σύνολο

 

 

-38 185 119

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ορίζεται σε 59 907,0 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 514,0 εκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 2.

 

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στα επίπεδα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020 (ΔΕ 1), αλλά με τις προσαρμογές επί των οποίων συμφώνησε η επιτροπή συνδιαλλαγής και οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων

ΣΠ του 2020 (συμπεριλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2020

Διαφορά

3.0.11

Δημιουργική Ευρώπη

 

 

7 500 000

09 05 01

Υποπρόγραμμα MEDIA — Ενέργειες σε διεθνές και διακρατικό επίπεδο και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας των ΜΜΕ και των μικρών και πολύ μικρών οργανώσεων του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και ενθάρρυνση της διαμόρφωσης πολιτικής και νέων επιχειρηματικών μοντέλων

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

 

 

1 200 000

33 02 01

Διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων και ενίσχυση του ρόλου των πολιτών

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Πρόληψη των καταστροφών και ετοιμότητα εντός της Ένωσης

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Ευρώπη για τους πολίτες

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Ευρώπη για τους πολίτες — Ενδυνάμωση της μνήμης και ενίσχυση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Τρόφιμα και ζωοτροφές

 

 

-1 500 000

17 04 01

Συμβολή στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ζώων και στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των ζώων στην Ένωση

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

H συνεισφορά της Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

 

 

22 520 119

 

Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή

 

 

1 000 000

09 05 05

Ενέργειες πολυμέσων

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Σύνολο

 

 

0

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ορίζεται σε 3 729,1 εκατομμύρια EUR και το αποτέλεσμα είναι να μην μένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3 και να χρησιμοποιείται ποσό ύψους 778,1 εκατομμυρίων EUR από τη κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας.

 

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στα επίπεδα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020 (ΔΕ 1), αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής και παρατίθενται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων

ΣΠ του 2020 (συμπεριλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2020

Διαφορά

4.0.1

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Τουρκία – Στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης και σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Τουρκία – Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Τουρκία – Στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης και σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Μακροοικονομική βοήθεια (MFA)

 

 

-7 000 000

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ΕΜΓ)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Μεσογειακές χώρες — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση και κινητικότητα

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Βιώσιμη ενέργεια

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Βελτίωση της αξιοπιστίας των εκλογικών διεργασιών, ιδίως μέσω αποστολών για την παρακολούθηση των εκλογών

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Άλλες δράσεις και προγράμματα

 

 

2 000 000

13 07 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

 

 

4 000 000

 

Σύνολο

 

 

-46 000 000

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ορίζεται σε 10 261,6 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 248,4 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 4.

 

Τομέας 5 – Διοίκηση

Ο αριθμός των θέσεων στους πίνακες προσωπικού των θεσμικών οργάνων και οι πιστώσεις που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2020 συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

 Το τμήμα του Κοινοβουλίου, για το οποίο εγκρίνονται οι ακόλουθες αυξήσεις σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, αυξήσεις που απορρέουν από το καθεστώς των βουλευτών και από την αναβολή της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποφάσισε στις 28 Οκτωβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: 410 000 EUR στη γραμμή του προϋπολογισμού 1 0 0 0 Αποζημιώσεις, 408 000 EUR στη γραμμή του προϋπολογισμού 1 0 0 4 Συνήθη έξοδα ταξιδίου, 12 000 EUR στη γραμμή του προϋπολογισμού 1 0 0 5 Λοιπά έξοδα ταξιδίου, 900 000 EUR στη γραμμή του προϋπολογισμού 1 0 0 6 Αποζημίωση γενικών εξόδων, 6 050 000 EUR στη γραμμή του προϋπολογισμού 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις, 12 000 EUR στη γραμμή του προϋπολογισμού 3 2 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, 68 000 EUR στη γραμμή του προϋπολογισμού 3 2 4 4 Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες και 1 463 000 EUR στη γραμμή του προϋπολογισμού 4 2 2 Δαπάνες σχετικές με τη βουλευτική επικουρία.

 Το τμήμα του Συμβουλίου, για το οποίο η ανάγνωση έχει εγκριθεί.

 

Επιπλέον, ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό του 2020 της αυτόματης αναπροσαρμογής των μισθών, που επρόκειτο να εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2019 (2,0% αντί 3,1%) , ενσωματώνεται σε όλα τα τμήματα των θεσμικών οργάνων ως εξής:

 

σε EUR

Κοινοβούλιο

-10 922 000

Συμβούλιο

-3 627 000

Επιτροπή (περιλαμβανομένων των συντάξεων)

-52 453 000

Δικαστήριο

-3 393 000

Ελεγκτικό Συνέδριο

-1 380 000

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

-819 672

Επιτροπή των Περιφερειών

-610 000

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

-111 000

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων·

-64 000

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης:

-3 529 000

Σύνολο

-76 908 672

 

Κατά συνέπεια το συμφωνηθέν επίπεδο των ανάληψης υποχρεώσεων ορίζεται σε 10 272,1 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 729,9 εκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5, μετά τη χρήση 252,0 εκατομμυρίων EUR από το περιθώριο με σκοπό την αντιστάθμιση της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017.

Ειδικοί μηχανισμοί: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας (ΑΕΒ) και Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το ΕΤΠ, το ΑΕΒ και το ΤΑΕΕ καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού.

 

1.4. Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2020 ορίζεται στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2020, με τις ακόλουθες προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής:

1. Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για μη διαχωριζόμενες δαπάνες, για τις οποίες το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι ίσο με το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Περιλαμβάνεται εδώ η πρόσθετη μείωση των γεωργικών δαπανών κατά -72,0 εκατομμύρια EUR. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, στη συμβολή της ΕΕ στους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι μια μείωση κατά -156,4 εκατομμύρια EUR·

2. Οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο ορίζονται στο 25% των αντίστοιχων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο, αν είναι χαμηλότερο. Στην περίπτωση παράτασης υφισταμένων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι εκείνο που καθορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού επαυξημένο κατά το 25% των αντίστοιχων νέων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο, αν είναι χαμηλότερο. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι μια αύξηση κατά 35,0 εκατομμύρια EUR·

3. Οι προσαρμογές στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού συμφωνούνται ως αποτέλεσμα της εξέλιξης στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για διαχωριζόμενες πιστώσεις:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

Μεταβολή στις πιστώσεις πληρωμών

ΣΠ του 2020 (συμπεριλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2020

Διαφορά

1.1.31

Ορίζων 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής προέλευσης

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και λειτουργεί απρόσκοπτα

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Βελτίωση της δια βίου υγείας και ευεξίας

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και λειτουργεί απρόσκοπτα

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΠΚΦ2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Μηχανισμός ΜΜΕ

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Ενίσχυση της έρευνας σε μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Υπεροχή στον τομέα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Βελτίωση της δια βίου υγείας και ευεξίας

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Ενίσχυση των πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie — Δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και καινοτομίας

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Ευρατόμ — Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Δραστηριότητες άμεσης έρευνας του προγράμματος Ευρατόμ

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Προώθηση της αριστείας σε δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της δράσης Jean Monnet παγκοσμίως

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Ενέργεια

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Μεταφορές

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων και βελτίωση διασυνοριακών τμημάτων

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Εξασφάλιση βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων μεταφορών

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Άλλες δράσεις και προγράμματα

 

 

-200 000

26 02 01

Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή

 

 

-1 200 000

02 03 01

Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδικό συμπληρωματικό κονδύλιο)

 

 

3 000 000

04 02 64

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Αύξηση της προσαρμοστικότητας της Ένωσης έναντι της κλιματικής αλλαγής

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης και της ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Δημιουργική Ευρώπη

 

 

6 000 000

09 05 01

Υποπρόγραμμα MEDIA — Ενέργειες σε διεθνές και διακρατικό επίπεδο και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας των ΜΜΕ και των μικρών και πολύ μικρών οργανώσεων του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και ενθάρρυνση της διαμόρφωσης πολιτικής και νέων επιχειρηματικών μοντέλων

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

 

 

1 200 000

33 02 01

Διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων και ενίσχυση του ρόλου των πολιτών

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Πρόληψη των καταστροφών και ετοιμότητα εντός της Ένωσης

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Ευρώπη για τους πολίτες

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Ευρώπη για τους πολίτες — Ενδυνάμωση της μνήμης και ενίσχυση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή

 

 

1 000 000

09 05 05

Ενέργειες πολυμέσων

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Τουρκία – Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Τουρκία – Στήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Βιώσιμη ενέργεια

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Βελτίωση της αξιοπιστίας των εκλογικών διεργασιών, ιδίως μέσω αποστολών για την παρακολούθηση των εκλογών

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Άλλες δράσεις και προγράμματα

 

 

2 000 000

13 07 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Σύνολο

 

 

72 294 857

 

1.5. Αποθεματικά

Τα αποθεματικά στον προϋπολογισμό του 2020 καθορίζονται σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2020, με την εξαίρεση των άρθρων του προϋπολογισμού 13 06 01 (Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και 18 03 02 (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο — EASO), τα αποθεματικά των οποίων ακυρώνονται.


1.6. Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Εκτός εάν γίνεται ειδική μνεία σε προηγούμενες παραγράφους, οι τροπολογίες που εισήγαγαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο στο κείμενο των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού εγκρίνονται, με την εξαίρεση όσων αφορούν τις γραμμές του προϋπολογισμού που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:

 Γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνονται με την τροποποίηση που πρότεινε η Επιτροπή στην επιστολή περί εκτελεσιμότητας.

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

19 05 01

Συνεργασία με τρίτες χώρες για την προαγωγή και την προώθηση των συμφερόντων της Ένωσης και των αμοιβαίων συμφερόντων

21 02 07 03

Ανθρώπινη ανάπτυξη

21 02 08 01

Η κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη

21 07 01

Συνεργασία με τη Γροιλανδία

 Γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες η αντίστοιχη παρατήρηση του προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στο τροποποιημένο σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/202 σχέδιο προϋπολογισμού, εγκρίνεται.

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

02 04 03 01

Δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών

06 01 04 01

Δαπάνες στήριξης για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) — Μεταφορές

07 02 06

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

08 02 03 03

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

08 02 03 05

Δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών

08 02 07 33

Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ) — Δαπάνες στήριξης

09 02 01

Διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

13 04 61 01

Ταμείο Συνοχής — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

21 01 04 05

Δαπάνες στήριξης για τον μηχανισμό συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΜΣΠΑ)

32 04 03 01

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

 Γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες η αντίστοιχη παρατήρηση του προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στο τροποποιημένο σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020 σχέδιο προϋπολογισμού, εγκρίνεται με τις εξής τροποποιήσεις.

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

04 03 02 01

Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης

Να τροποποιηθεί ως εξής:
- ενθάρρυνση της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας όσον αφορά τη σταθερότητα της απασχόλησης και τα κοινωνικά δικαιώματα, η ενίσχυση της αποδεκτής απασχόλησης των νέων και η καταπολέμηση της φτώχειας με την προώθηση αυξημένης κοινωνικής σύγκλισης.

08 02 03 01

Βελτίωση της διά βίου υγείας και ευεξίας

Να τροποποιηθεί ως εξής:
Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα υψηλής ποιότητας και βιώσιμα από οικονομική άποψη συστήματα υγείας και περίθαλψης, όπου η υγειονομική περίθαλψη καθίσταται περισσότερο εξατομικευμένη για περισσότερη αποτελεσματικότητα, καθώς και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στον τομέα της υγείας και τις συναφείς βιομηχανίες είναι οι σκοποί αυτής της δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην αποτελεσματική προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των νόσων (π.χ. κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας, ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών εμβολίων). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ειδικούς παράγοντες της υγείας που σχετίζονται με το φύλο και την ηλικία. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στη διαχείριση, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία νόσων (ιδίως μέσω αυξημένης εξατομίκευσης της ιατρικής), συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του καρκίνου, αναπηριών και μειωμένης λειτουργικότητας (π.χ. με τη μεταφορά γνώσεων στην κλινική πρακτική και κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας, καλύτερη χρήση των δεδομένων υγείας, ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη διαβίωση). Επιπλέον, θα καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων στην πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση, τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της περίθαλψης και για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης φροντίδας και της διείσδυσης τεχνολογικών, οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών που παρέχουν δυνατότητες, ιδίως στα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, να παραμείνουν ενεργά και ανεξάρτητα. Τέλος, οι δραστηριότητες θα ακολουθούν μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και η οποία αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, τη θέση της γυναίκας τόσο στον άτυπο όσο και στον επίσημο τομέα περίθαλψης.

08 02 03 03

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

Να προστεθούν τα ακόλουθα:
Δίνεται προσοχή στη συμβολή στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, χωρίς να υπονομεύονται τα κριτήρια αριστείας.

08 02 08

Μηχανισμός ΜΜΕ

Να τροποποιηθεί ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, ποσό ύψους 72 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων είναι διαθέσιμο για αυτό το άρθρο του προϋπολογισμού κατόπιν αποδεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2018, λόγω της μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, ερευνητικών σχεδίων.

09 04 02 01

Υπεροχή στον τομέα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Να προστεθούν τα ακόλουθα:
Θα μπορούσαν να καλυφθούν περαιτέρω ερευνητικές εργασίες στον τομέα της ανάπτυξης ευρωπαϊκών μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο.

09 04 03 02

Ενίσχυση των πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών

Να τροποποιηθεί ως εξής:
Ο στόχος της δεύτερης πρόκλησης είναι «να συμβάλει στην κατανόηση της πνευματικής βάσης της Ευρώπης και της πολιτιστικής κληρονομιάς: την ιστορία της και τις πολλές ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές επιρροές· ως πηγή έμπνευσης για τη ζωή μας σήμερα», καθώς και να διευκολύνει την πρόσβαση και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ άλλων ενόψει της δημιουργίας του ευρωπαϊκού νέφους πολιτιστικής κληρονομιάς.

32 04 03 01

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

Να προστεθούν τα ακόλουθα:
Δίνεται προσοχή στη συμβολή στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, χωρίς να υπονομεύονται τα κριτήρια αριστείας.

32 02 77 12

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Θέσπιση ολοκληρωμένης στήριξης για περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών που βρίσκονται σε μετάβαση

Να προστεθούν τα ακόλουθα:

 να συστήσει μια ομάδα στελεχωμένη με προσωπικό από διάφορες ΓΔ, με σκοπό α) τον προσδιορισμό τομέων με δυνατότητες συνεργειών μεταξύ πολιτικών/προγραμμάτων της Ένωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή οικονομική και πολιτική στήριξη πέραν του 2020· β) την παροχή στήριξης σε περιφέρειες (κεντρικές και τοπικές αρχές) για την ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών μετάβασης, μέσω της παροχής πιο στοχευμένων εργαλείων για ενδοπεριφερειακές ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων όσον αφορά συνολικούς χάρτες πορείας για την αναβιομηχάνιση με χαμηλές εκπομπές.

 να ανακατευθύνει την προσοχή των υφιστάμενων φόρουμ συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένων του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών εν γένει, στη θέσπιση στρατηγικών δίκαιης μετάβασης και οικονομικών στρατηγικών,

 να παράσχει πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη, επιπλέον των υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης, χωρίς ανακατανομή από άλλα προγράμματα, για τη θέσπιση περιφερειακών/τοπικών χαρτών πορείας δίκαιης μετάβασης προς την ουδετερότητα ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 στις περιφέρειες και τις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο. Η επιπλέον χρηματοδότηση θα πρέπει επίσης να στηρίζει υφιστάμενα ή μελλοντικά σχέδια σε επίπεδο περιφέρειας/κοινότητας που βασίζονται στη συμμετοχή εργαζομένων και κοινοτήτων που πλήττονται, μέσω διαβουλεύσεων και ενδυνάμωσης.

 να ενισχύσει την Πλατφόρμα για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση και την Γραμματεία της (οι οποίες θεσπίστηκαν με προπαρασκευαστική ενέργεια το 2018 και συνεχίστηκαν το 2019) προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι και να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της ΕΕ βάσει της συμφωνίας του Παρισιού και παράλληλα να εξασφαλιστεί μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση που δεν θα αφήσει πίσω καμία περιφέρεια εξόρυξης άνθρακα και τούτο μέσω ενός αυξημένου προϋπολογισμού για το 2020 και μιας επέκτασης της εμβέλειας της δράσης ώστε να καλύπτει

 περαιτέρω τεχνική βοήθεια και ανάπτυξη ικανοτήτων στις περιφέρειες έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών της ΕΕ σε τομείς όπως η προετοιμασία στρατηγικής, η ανάπτυξη έργων, η χρηματοδότηση έργων και η διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων (ο αριθμός των περιφερειών που συμμετέχουν πιλοτικά στην πρωτοβουλία της ΕΕ ανήλθε σε 20 τον Μάρτιο του 2019, από 4 που ήταν το 2017)·

 συνεργασία με τα μέλη και τους παρατηρητές της Ενεργειακής Κοινότητας όσον αφορά τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα σε μετάβαση, μέσω της οργάνωσης εκδηλώσεων προβολής σε περιφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς εταίρους·

 ανάπτυξη μιας κοινωνικής διάστασης της Πλατφόρμας για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση, με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών κοινωνικής καινοτομίας: επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, προγράμματα για τους νέους και για τους συνταξιούχους ανθρακωρύχους.

34 02 01

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης

Να προστεθούν τα ακόλουθα:

Όσον αφορά τα ολοκληρωμένα σχέδια, λαμβάνεται υπόψη ένας δείκτης κατανομής στην επιλογή των σχεδίων προκειμένου να διευκολύνεται η επίτευξη γεωγραφικής ισορροπίας. Ο εν λόγω δείκτης έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να σημαίνει εξασφαλισμένα κεφάλαια ή πιστώσεις ανά κράτος μέλος.

34 02 02

Αύξηση της προσαρμοστικότητας της Ένωσης έναντι της κλιματικής αλλαγής

Να προστεθούν τα ακόλουθα:
Όσον αφορά τα ολοκληρωμένα σχέδια, λαμβάνεται υπόψη ένας δείκτης κατανομής στην επιλογή των σχεδίων προκειμένου να διευκολύνεται η επίτευξη γεωγραφικής ισορροπίας. Ο εν λόγω δείκτης έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να σημαίνει εξασφαλισμένα κεφάλαια ή πιστώσεις ανά κράτος μέλος.

34 02 03

Βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης και της ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα

Να προστεθούν τα ακόλουθα:
Όσον αφορά τα ολοκληρωμένα σχέδια, λαμβάνεται υπόψη ένας δείκτης κατανομής στην επιλογή των σχεδίων προκειμένου να διευκολύνεται η επίτευξη γεωγραφικής ισορροπίας. Ο εν λόγω δείκτης έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να σημαίνει εξασφαλισμένα κεφάλαια ή πιστώσεις ανά κράτος μέλος.

Εννοείται ότι οι τροπολογίες που κατέθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομικής βάσης, ή να θίγουν τη διοικητική αυτονομία των θεσμικών οργάνων, και ότι η ενέργεια μπορεί να καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους.

 

1.7. Ονοματολογία του προϋπολογισμού

Η ονοματολογία του προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017, εγκρίνεται με τη συμπερίληψη των νέων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών και λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες τροποποιήσεις.

Γραμμή προϋπολογισμού σύμφωνα με την ανάγνωση του ΕΚ

Τίτλος

Ονομασία / Νέα ονομασία

Νέα γραμμή του προϋπολογισμού

Νέα θέση

02 04 77 08

Δοκιμαστικό σχέδιο — Ανθεκτικότητα των αερομεταφορών σε απόπειρες παρεμβολών και απειλές στον κυβερνοχώροπαραπλάνησης κατά του GNSS

02 04 77 08

06 02 77 25

Δοκιμαστικό σχέδιο — Οικολογικό σήμα για τις αερομεταφορές / Έργο επίδειξης για τη θέσπιση προαιρετικού συστήματος οικολογικής σήμανσης στον τομέα των αερομεταφορών βασισμένο στο Eco Portal του EASA

06 02 77 25

06 02 77 26

2

Δοκιμαστικό σχέδιο — Διασύνδεση της αστικής κινητικότητας με τις υποδομές αεροπορικών μεταφορών

06 02 77 26

06 02 77 27

2

Δοκιμαστικό σχέδιο — Αναβίωση των διασυνοριακών νυχτερινών τραίνων

06 02 77 27

06 02 77 28

2

Δοκιμαστικό σχέδιο — Ικανότητα για φιλικότερους προς το περιβάλλον ευρωπαϊκούς θαλάσσιους λιμένες

06 02 77 28

09 02 77 15

2

Δοκιμαστικό σχέδιο — Έξυπνη αστική κινητικότητα με αυτόνομα οχήματα

09 02 77 15

13 03 77 30

Δοκιμαστικό σχέδιο — BEST Culture: Πρόγραμμα στήριξης της πολιτιστικής πολυμορφίας στις ευρωπαϊκές υπερπόντιες περιφέρειες

13 03 77 30

14 03 77 05

Δοκιμαστικό σχέδιο — Μελέτη σκοπιμότητας για ένα ευρωπαϊκό μητρώο περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής

12 02 77 11

15 04 77 22

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Χρηματοδότηση, μάθηση, καινοτομία και ευρεσιτεχνία για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας («FLIP για τους ΚΠΔ»)

15 04 77 22

3

15 04 77 23

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Προστασία των εβραϊκών κοιμητηρίων της Ευρώπης: πλήρης απογραφή συνοδευόμενη από ανάλυση, παρακολούθηση και χωριστές κοστολογημένες προτάσεις για προστασία

15 04 77 23

3

32 02 77 16

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Θέσπιση ολοκληρωμένης στήριξης για περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών που βρίσκονται σε μετάβαση

32 02 77 12

32 02 77 17

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Διδασκαλία των νησιωτικών αρχών και κοινοτήτων σχετικά με τον τρόπο διοργάνωσης προσκλήσεων υποβολής προσφορών για έργα που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

32 02 77 16

32 02 77 18

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της δράσης για το κλίμα μεταξύ χωριών εντός και εκτός της ΕΕ, με τη δημιουργία αγροτικής ταυτότητας στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων

32 02 77 17

32 02 77 19

Δοκιμαστικό σχέδιο — Αποθετήριο των ενεργειακών κοινοτήτων — Παρακολούθηση και στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων στην ΕΕ

32 02 77 18

32 02 77 20

2

Δοκιμαστικό σχέδιο — Συμμετοχή των εταιρειών στην ενεργειακή μετάβαση

32 02 77 19

33 04 77 07

3

Δοκιμαστικό σχέδιο — Πολυδεκτική προσβασιμότητα στο διαδίκτυο για άτομα με γνωσιακή αναπηρία (Διαδικτυακή πολυδεκτικότητα: προσβασιμότητα για όλους)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Αξιολόγηση εικαζόμενων διαφορών ποιότητας των προϊόντων που πωλούνται στην ενιαία αγορά

33 04 77 07

 

2. Δηλώσεις

 

2.1  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την χρηματοδότηση του EASO

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπό σημείωση την πρόθεση της Επιτροπής να επανεξετάσει τις απαιτήσεις χρηματοδότησης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2020, μόλις εγκριθεί η νομοθετική πρόταση της 12 Σεπτεμβρίου 2018 για την ενίσχυση των ικανοτήτων επιχειρησιακής υποστήριξης του Οργανισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μελετήσουν μια πιθανή αίτηση για ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ στην EASO το 2020, η οποία θα απαιτήσει ενδεχομένως μεταφορά από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

 

2.2. Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλισθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής, η εύτακτη πρόοδος των πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αφύσικη συσσώρευση απλήρωτων τιμολογίων στο τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά και εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 (ιδίως στον υποτομέα 1β και σε ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυξη). Προς τον σκοπό αυτό, καλούν την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση και σχετικά με τις εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 2020.

Εάν τα στοιχεία δείξουν ότι οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τού 2020 δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν ενδεδειγμένη λύση, μεταξύ άλλων διορθωτικό προϋπολογισμό, προκειμένου να επιτρέψει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει εγκαίρως οποιεσδήποτε αναγκαίες αποφάσεις σχετικά με αιτιολογημένες ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Για το Συμβούλιο, τούτο σημαίνει σύμπτυξη της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων για τη λήψη απόφασης εφόσον κριθεί αναγκαίο.

 

2.3 Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι η μείωση της ανεργίας των νέων παραμένει μια υψηλή πολιτική προτεραιότητα την οποία συμμερίζονται και επαναβεβαιώνουν προς τούτο την αποφασιστικότητά τους να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους για την αντιμετώπισή της, ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τους ρυθμούς εκτέλεσης της εν λόγω πρωτοβουλίας και να υποβάλει έκθεση πριν από τις 30 Ιουνίου 2020.

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της Επιτροπής επιβεβαιώσει την ανάγκη να αυξηθεί η ΠΑΝ, η Επιτροπή θα παρουσιάσει παράλληλα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για την αύξηση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ κατά 50 εκατομμύρια EUR.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν τη δέσμευση να επεξεργασθούν χωρίς χρονοτριβή οποιοδήποτε παρόμοιο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υποβάλει η Επιτροπή για το 2020.

 

2.4. Μονομερής δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Η αύξηση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ απαιτεί τεχνική τροποποίηση του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων.

Όπως συνέβη τα προηγούμενα έτη, η παρούσα τροπολογία περιορίζεται αυστηρά σε εκείνες τις τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την κάλυψη του πρόσθετου κονδυλίου για την ΠΑΝ και δεν θα έχει καμία επίπτωση στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής.

2.5. Μονομερής δήλωση της Επιτροπής με θέμα την προσέγγιση του στόχου του 20% σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα κατά την περίοδο 2014-2020

Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του 2020. Σε περίπτωση υστέρησης στην εκτέλεση στους σχετικούς τομείς, η Επιτροπή θα υποβάλει τις κατάλληλες δημοσιονομικές προτάσεις για την ενίσχυση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα, όπου αυτό είναι δυνατόν.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

Έγγραφα αναφοράς

00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2020(BUD)

Πρόεδρος της αντιπροσωπείας: Πρόεδρος

David Maria Sassoli

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
 Πρόεδρος

BUDG
Johan Van Overtveldt

Εισηγήτριες

Monika Hohlmeier

Eider Gardiazabal Rubial

Σχέδια πράξεων που εξετάσθηκαν

COM(2019)0400, COM(2019)0487

Θέση του Συμβουλίου
 Ημερομηνία έγκρισης

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

11374/2019 – C9‑0119/2019

5.9.2019

16.9.2019

Ημερομηνία της θέσης του ΕΚ

23.10.2019

P9_TA(2019)0038

Ημερομ. της επιστολής του Συμβουλίου σχετικά με την απόρριψη τροπολογιών του ΕΚ

23.10.2019

Συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής

4.11.2019

15.11.2019

18.11.2019

 

Ημερομηνία έγκρισης από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ

18.11.2019

Βουλευτές παρόντες

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Ημερομηνία επίτευξης συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής

18.11.2019

Ημερομηνία κατά την οποία οι συμπρόεδροι διαπίστωσαν ότι το κοινό κείμενο είχε εγκριθεί και το διαβίβασαν στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο

18.11.2019

Ημερομηνία κατάθεσης

20.11.2019

 

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου