Menettely : 2019/2028(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0035/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0035/2019

Keskustelut :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Äänestykset :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0071

<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date><TitreType>MIETINTÖ</TitreType>
<NoDocSe>A9-0035/2019</NoDocSe>
PDF 278kWORD 86k

<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date><TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 koskevasta yhteisestä tekstistä</Titre>

<DocRef>(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD))</DocRef>


<Commission>{CODE}Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta</Commission>

Esittelijät:  <Depute>Monika Hohlmeier (Pääluokka III – Komissio)</Depute>

 <Depute>Eider Gardiazabal Rubial (muut pääluokat)</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LIITE
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 koskevasta yhteisestä tekstistä

(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin ja siihen liittyvät Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausumat (00000/2019 – C9-0000/2019),

 ottaa huomioon komission 5. heinäkuuta 2019 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 (COM(2019)0400),

 ottaa huomioon neuvoston 3. syyskuuta 2019 vahvistaman ja 13. syyskuuta 2019 parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 (11734/2019 – C9-0119/2019),

 ottaa huomioon komission 15. lokakuuta 2018 esittämän oikaisukirjelmän nro 1/2020 esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020,

 ottaa huomioon 23. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020[1] ja siihen sisältyvät budjettitarkistukset,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom[2],

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[3],

 ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[4],

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[5],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 95 ja 96 artiklan,

 ottaa huomioon sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnön (A9-0035/2019),

1. hyväksyy yhteisen tekstin;

2. vahvistaa tämän päätöslauselman liitteenä olevat Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiset lausumat;

3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

4. kehottaa puhemiestä toteamaan Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2020 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle, komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.


LIITE

LOPULLINEN
Talousarvio vuodeksi 2020 – Yhteisten päätelmien osatekijät

 

Nämä yhteiset päätelmät kattavat seuraavat osiot:

1. Talousarvio 2020

2. Lausumat

Yhteenveto

Yhteisten päätelmien osatekijöiden perusteella voidaan todeta seuraavaa:

 Maksusitoumusmäärärahojen kokonaismääräksi vuoden 2020 talousarviossa vahvistetaan 168 688,1 miljoonaa euroa, jolloin monivuotisen rahoituskehyksen vuoden 2020 enimmäismääriin nähden jää 1 492,3 miljoonan euron liikkumavara.

 Tämä merkitsee yhteensä 400,0 miljoonan euron lisäystä oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutettuun talousarvioesitykseen verrattuna.

 Maksumäärärahojen kokonaismääräksi vuoden 2020 talousarviossa vahvistetaan 153 566,2 miljoonaa euroa.

 Tämä merkitsee yhteensä 49,1 miljoonan euron vähennystä oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutettuun talousarvioesitykseen verrattuna.

 

 

Sitoumukset

Maksut

Määrärahojen lopullinen määrä (milj. euroa)

168 688,1

153 566,2

Prosenttia 28 valtion BKTL:sta

0,99 %

0,90 %

 

 Joustovälineestä otetaan vuonna 2020 käyttöön 778,1 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina otsakkeessa 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus”.

 Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta käytetään 269,6 miljoonaa euroa otsakkeessa 1 a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” ja otsakkeessa 1 b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio”.

 Ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta vuonna 2017 käyttöön otettu 252,0 miljoonan euron määrä korvataan kohdentamattomilla liikkumavaroilla otsakkeessa 5 ”Hallinto”.

 Joustovälineen käyttöönottoon vuosina 2017, 2018, 2019 ja 2020 liittyvät maksumäärärahat ovat komission arvion mukaan 849,8 miljoonaa euroa vuonna 2020.

 Muista vuonna 2020 käytettävissä olevista määrärahoista esitetään yhteenveto seuraavassa taulukossa:

milj. euroa (vuoden 2019 hintoina)

Maksusitoumusmäärärahojen liikkumavara rahoituskehyksen vuoden 2020 enimmäismääriin nähden

1 492,3

Nykyisin käytettävissä olevat erityisrahoitusvälineet

1 216,9

Joustoväline

141,3

Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara (vuodelta 2018)

1 075,6

Muut vuonna 2020 käytettävissä olevat erityisrahoitusvälineet

1 463,5

Joustoväline

 

Euroopan globalisaatiorahaston peruuntuneista määristä (2019)

173,5

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston peruuntuneista määristä (2018)

-

Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara (vuodelta 2019)

1 290,0

Yhteensä

4 172,7


1. Talousarvio 2020

1.1. Ns. suljetut budjettikohdat

Kaikki budjettikohdat, joita neuvosto tai parlamentti ei ole muuttanut tai joita koskevat neuvoston tarkistukset parlamentti hyväksyi, vahvistetaan, jollei niistä muuta todeta näissä päätelmissä.

Muiden budjettikohtien osalta sovittelukomitea hyväksyi jäljempänä 1.2–1.7 kohdassa esitetyt päätelmät.

 

1.2. Monialaiset kysymykset

Erillisvirastot

Kaikkien hajautettujen virastojen unionilta saama rahoitusosuus (maksusitoumus- ja maksumäärärahoina) ja virkojen/toimien määrä asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle seuraavin poikkeuksin:

 Otsakkeessa 1 a

o Euroopan kemikaaliviraston (ECHA, momentti 02 03 03) maksusitoumus- ja maksumäärärahoja vähennetään 1 000 000 euroa.

o Euroopan GNSS-virastolle (GSA, momentti 02 05 11) osoitetaan 5 uutta tointa, ja sen maksusitoumus- ja maksumäärärahoja lisätään 370 000 euroa.

o Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop, momentti 04 03 13) maksusitoumus- ja maksumäärärahoja vähennetään 300 000 euroa.

 Otsakkeessa 2

o Euroopan ympäristökeskukselle (EEA, momentti 07 02 06) osoitetaan 5 uutta tointa, ja sen maksusitoumus- ja maksumäärärahoja lisätään 1 300 000 euroa.

 Otsakkeessa 3

o Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastolle (Europol, momentti 18 02 04) osoitetaan 10 uutta tointa, ja sen maksusitoumus- ja maksumäärärahoja lisätään 13 000 000 euroa.

o Euroopan lääkevirastolle (EMA, momentti 17 03 12 01) osoitetaan 5 uutta tointa, ja sen maksusitoumus- ja maksumäärärahoja lisätään 2 000 000 euroa.

o Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO, momentti 18 03 02) maksusitoumus- ja maksumäärärahoja vähennetään 24 685 306 euroa.

o Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust, momentti 33 03 04) maksusitoumus- ja maksumäärärahoja lisätään 1 700 000 euroa.

o Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex, momentti 18 02 03) maksusitoumus- ja maksumäärärahoja vähennetään 8 734 813 euroa.

o Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO, momentti 33 03 05) osoitetaan 5 uutta tointa.

 

Toimeenpanovirastot

Toimeenpanovirastojen unionilta saama rahoitusosuus (maksusitoumus- ja maksumäärärahoina) ja virkojen/toimien määrä asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle.

 

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

Hyväksytään 78 pilottihankkeen ja valmistelutoimen kattava paketti, johon liittyvien maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä on 140,0 miljoonaa euroa.

Jos pilottihankkeessa tai valmistelutoimessa voidaan käyttää jo olemassa olevaa oikeusperustaa, komissio voi toimen täytäntöönpanon helpottamiseksi ehdottaa määrärahasiirtoa kyseiseen oikeusperustaan.

Paketissa otetaan täysin huomioon varainhoitoasetuksessa vahvistetut pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat enimmäismäärät.

 

1.3. Rahoituskehyksen otsakkeiden mukaan jaotellut menot – maksusitoumusmäärärahat

 

Sovittelukomitea on ottanut huomioon edellä olevat ”suljettuja” budjettikohtia, virastoja sekä pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat päätelmät ja päättänyt seuraavaa:

 

Otsake 1 a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle, mutta niihin tehdään seuraavassa taulukossa esitetyt sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

 

 

 

 

euroa

Budjettikohta/Ohjelma

Nimike

Maksusitoumusmäärärahojen vaihtelu

TAE 2020 (ml. oikaisukirjelmä nro 1)

Talousarvio 2020

Erotus

1.1.31

Horisontti 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Resurssitehokkaan ja ilmastonmuutosta kestävän talouden sekä raaka-aineiden kestävän saatavuuden saavuttaminen

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Turvallisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja muiden biopohjaisten tuotteiden riittävän saannin varmistaminen

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Resurssitehokkaan, ympäristöystävällisen, turvallisen ja saumattoman eurooppalaisen liikennejärjestelmän toteuttaminen

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Riskirahoituksen saatavuuden helpottaminen tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Resurssitehokas, ympäristöystävällinen, turvallinen ja saumaton eurooppalainen liikennejärjestelmä

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Resurssitehokas ja ilmastonmuutosta kestävä talous sekä raaka-aineiden kestävä saatavuus

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI2) -yhteisyritys

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Pk-yrityksiä koskeva väline

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Tulevan ja nousevan teknologian tutkimuksen vahvistaminen

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Johtoasema tieto- ja viestintäteknologiassa

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Osallistavien, innovatiivisten ja kehityskykyisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Turvallisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie -toimet – Uusien taitojen, tietämyksen ja innovaatioiden luominen, kehittäminen ja siirtäminen

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Turvallisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom – Ydinfissio ja säteilysuojelu

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Euratomin toimet suoran tutkimustoiminnan toimintalohkossa

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Yritysten kilpailukyky ja pienet ja keskisuuret yritykset (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Koulutus- ja urheiluohjelma (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Eurooppalaisen nuorisoalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja nuorten eurooppalaiseen demokraattiseen toimintaan osallistumisen edistäminen

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Euroopan yhdentymistä käsittelevän huippututkimuksen ja -opetuksen edistäminen Jean Monnet -toimien avulla maailmanlaajuisesti

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Työllisyys ja sosiaalinen innovointi (EaSI-ohjelma)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress – Unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan lainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tukeminen

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys – Oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden, etenkin työmarkkinoista kauimpana olevien, ja sosiaalisten yritysten rahoituksen saatavuuden ja saannin helpottaminen

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Energia

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Energian sisämarkkinoiden yhdentymisen eteneminen ja sähkö- ja kaasuverkkojen rajat ylittävä yhteentoimivuus

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Energian toimitusvarmuuden edistäminen unionissa

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tukeminen

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Liikenne

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Pullonkaulojen poistaminen, rautateiden yhteentoimivuuden edistäminen, puuttuvien yhteyksien rakentaminen ja rajat ylittävien osuuksien parantaminen

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Kestävien ja tehokkaiden liikennejärjestelmien varmistaminen

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Erillisvirastot

 

 

-930 000

02 03 03

Euroopan kemikaalivirasto – kemikaalilainsäädäntö

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Euroopan GNSS-virasto

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Muut toimet ja ohjelmat

 

 

-200 000

26 02 01

Julkisia tavaranhankintoja, rakennusurakoita ja palveluita koskevien sopimusten tekomenettelyt

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet

 

 

-1 500 000

02 03 01

Tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Sähköistä viestintää koskevan unionin politiikan määrittely ja toteuttaminen

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Yhteensä

 

 

568 335 000

Näin ollen maksusitoumusmäärärahojen hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 25 284,8 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 1 a menojen enimmäismäärään nähden ei jää lainkaan liikkumavaraa ja maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta käytetään 93,8 miljoonaa euroa.

Sovittelukomitea päättää myös, ettei maksusitoumusmäärärahoja aseteta uudelleen käyttöön varainhoitoasetuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

 

Otsake 1 b – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle, mutta niihin tehdään seuraavassa taulukossa esitetyt sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

 

 

 

 

euroa

Budjettikohta/Ohjelma

Nimike

Maksusitoumusmäärärahojen vaihtelu

TAE 2020 (ml. oikaisukirjelmä nro 1)

Talousarvio 2020

Erotus

1.2.5

Nuorisotyöllisyysaloite (erityinen lisärahoitus)

 

 

28 333 333

04 02 64

Nuorisotyöllisyysaloite

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

 

 

5 600 000

 

Yhteensä

 

 

33 933 333

Näin ollen maksusitoumusmäärärahojen hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 58 645,8 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 1 b menojen enimmäismäärään nähden ei jää lainkaan liikkumavaraa ja maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta käytetään 175,8 miljoonaa euroa.


Otsake 2 – Kestävä kasvu: Luonnonvarat

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle, mutta niihin tehdään seuraavassa taulukossa esitetyt sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

 

 

 

 

euroa

Budjettikohta/Ohjelma

Nimike

Maksusitoumusmäärärahojen vaihtelu

TAE 2020 (ml. oikaisukirjelmä nro 1)

Talousarvio 2020

Erotus

2.0.10

Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) – Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Perustukijärjestelmä

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Ympäristö- ja ilmastotoimet (Life)

 

 

10 000 000

34 02 01

Unionin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Ilmastonmuutoksen sietokyvyn lisääminen unionissa

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Parempi ilmastohallinto ja tiedotus kaikilla tasoilla

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Erillisvirastot

 

 

1 300 000

07 02 06

Euroopan ympäristökeskus

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

 

 

22 514 881

 

Yhteensä

 

 

-38 185 119

Näin ollen maksusitoumusmäärärahojen hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 59 907,0 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 2 menojen enimmäismäärään nähden jää 514,0 miljoonan euron liikkumavara.

 

Otsake 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle, mutta niihin tehdään seuraavassa taulukossa esitetyt sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

 

 

 

 

euroa

Budjettikohta/Ohjelma

Nimike

Maksusitoumusmäärärahojen vaihtelu

TAE 2020 (ml. oikaisukirjelmä nro 1)

Talousarvio 2020

Erotus

3.0.11

Luova Eurooppa

 

 

7 500 000

09 05 01

Media-alaohjelma – Rajatylittävä ja kansainvälinen toiminta ja kansainvälisen levityksen ja liikkuvuuden edistäminen

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen pk-yritysten sekä pienten ja erittäin pienten organisaatioiden rahoituspohjan vahvistaminen ja politiikan kehittämisen ja uusien liiketoimintamallien edistäminen

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Kulttuurin alaohjelma – Rajatylittävien toimien tukeminen ja kansainvälisen levityksen ja liikkuvuuden edistäminen

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus

 

 

1 200 000

33 02 01

Oikeuksien suojelun varmistaminen ja kansalaisten voimaannuttaminen

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Unionin pelastuspalvelumekanismi

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Katastrofien ehkäisy ja katastrofivalmiudet unionin sisällä

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Kansalaisten Eurooppa

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Kansalaisten Eurooppa – Muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Elintarvikkeet ja rehut

 

 

-1 500 000

17 04 01

Eläinten paremman terveystilanteen ja korkeatasoisen eläinten suojelun varmistaminen unionissa

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Hajautetut virastot

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Unionin rahoitusosuus Euroopan lääkevirastolle

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimediatoimet

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Yhteensä

 

 

0

Näin ollen maksusitoumusmäärärahojen hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 3 729,1 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 3 menojen enimmäismäärään nähden ei jää lainkaan liikkumavaraa ja joustovälineestä otetaan käyttöön 778,1 miljoonaa euroa.

 

Otsake 4 – Globaali Eurooppa

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle, mutta niihin tehdään seuraavassa taulukossa esitetyt sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

 

 

 

 

euroa

Budjettikohta/Ohjelma

Nimike

Maksusitoumusmäärärahojen vaihtelu

TAE 2020 (ml. oikaisukirjelmä nro 1)

Talousarvio 2020

Erotus

4.0.1

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Turkki – Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle ja siihen liittyvälle lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Turkki – Tuki poliittisille uudistuksille ja tähän liittyvälle lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Turkki – Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle ja siihen liittyvälle lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Makrotaloudellinen rahoitusapu

 

 

-7 000 000

01 03 02

Makrotaloudellinen rahoitusapu

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Euroopan naapuruusväline (ENI)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Välimeren maat – Luottamuksen lisääminen, turvallisuus sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Itäinen kumppanuus – Ihmisoikeudet, hyvä hallinto ja liikkuvuus

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Itäinen kumppanuus – Köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Ympäristö ja ilmastonmuutos

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Kestävä energia

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Vaalimenettelyjen luotettavuuden parantaminen erityisesti vaalitarkkailutoiminnan avulla

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Muut toimet ja ohjelmat

 

 

2 000 000

13 07 01

Taloudellinen tuki Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

 

 

4 000 000

 

Yhteensä

 

 

-46 000 000

Näin ollen maksusitoumusmäärärahojen hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 10 261,6 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 4 menojen enimmäismäärään nähden jää 248,4 miljoonan euron liikkumavara.

 

Otsake 5 – Hallinto

Sovittelukomitea hyväksyi toimielinten henkilöstötaulukoihin sisältyvät toimien/virkojen määrät ja komission oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamat määrärahat seuraavin poikkeuksin:

 Seuraavat parlamentin pääluokan maksusitoumus- ja maksumäärärahojen lisäykset, jotka johtuvat jäsenten asemaa koskevista säännöistä ja Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen lykkäämisestä ja joista Eurooppa-neuvosto päätti 28. lokakuuta 2019, hyväksytään: 410 000 euroa budjettikohtaan 1 0 0 0 Edustajanpalkkiot, 408 000 euroa budjettikohtaan 1 0 0 4 Tavanomaiset matkakulut, 12 000 euroa budjettikohtaan 1 0 0 5 Muut matkakulut, 900 000 euroa budjettikohtaan 1 0 0 6 Yleinen kulukorvaus, 6 050 000 euroa budjettikohtaan 1 0 2 Siirtymäkorvaukset, 12 000 euroa budjettikohtaan 3 2 2 Dokumentaatiomenot, 68 000 euroa budjettikohtaan 3 2 4 4 Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut ja 1 463 000 euroa budjettikohtaan 4 2 2 Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot;

 Neuvostoa koskevan pääluokan osalta hyväksyttiin neuvoston käsittely.

 

Lisäksi 1. heinäkuuta 2019 alkaen sovellettavan palkkojen automaattisen tarkistuksen vaikutus vuoden 2020 talousarvioon (2,0 prosenttia 3,1 prosentin asemasta) sisällytetään kaikkien toimielinten pääluokkiin seuraavasti:

 

(euroa)

Parlamentti

-10 922 000

Neuvosto

-3 627 000

Komissio (eläkkeet mukaan luettuina)

-52 453 000

Unionin tuomioistuin

-3 393 000

Tilintarkastustuomioistuin

-1 380 000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

-819 672

Alueiden komitea

-610 000

Euroopan oikeusasiamies

-111 000

Euroopan tietosuojavaltuutettu

-64 000

Euroopan ulkosuhdehallinto

-3 529 000

Yhteensä

-76 908 672

 

Näin ollen maksusitoumusmäärärahojen hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 10 272,1 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 5 menojen enimmäismäärään nähden jää 729,9 miljoonan euron liikkumavara, kun on käytetty 252,0 miljoonaa euroa korvaamaan ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoa vuonna 2017.

Erityisrahoitusvälineet: EGR, hätäapuvaraus ja EUSR

Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), hätäapuvarauksen ja Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) maksusitoumusmäärärahat vahvistetaan komission talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle.

 

1.4. Maksumäärärahat

Vuoden 2020 talousarvion maksumäärärahojen kokonaismäärä vahvistetaan oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetussa talousarvioesityksessä esitetylle tasolle, mutta siihen tehdään seuraavat sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

1. Otetaan huomioon hyväksytyt maksusitoumusmäärärahat jaksottamattomia menoja varten, joiden osalta maksumäärärahojen taso on sama kuin maksusitoumusmäärärahojen taso. Tähän sisältyy maatalousmenojen 72,0 miljoonan euron lisävähennys. Tätä lähestymistapaa sovelletaan vastaavasti erillisvirastojen unionilta saamaan rahoitusosuuteen. Näin vaikutukseksi tulee yhteensä 156,4 miljoonan euron vähennys.

2. Kaikkien parlamentin ehdottamien uusien pilottihankkeiden ja valmistelutoimien maksumäärärahoiksi vahvistetaan 25 prosenttia vastaavista maksusitoumusmäärärahoista tai parlamentin ehdottama taso, jos se on alempi. Kun kyseessä on nykyisten pilottihankkeiden ja valmistelutoimien jatkaminen, maksumäärärahojen taso on talousarvioesityksessä määritetty taso, johon lisätään 25 prosenttia vastaavista uusista maksusitoumusmäärärahoista tai parlamentin ehdottama taso, jos se on alempi. Näin vaikutukseksi tulee yhteensä 35,0 miljoonan euron lisäys.

3. Mukautukset seuraaviin budjettikohtiin hyväksytään jaksotettuja menoja koskevien maksusitoumusmäärärahojen muutosten perusteella:

 

 

 

 

(euroa)

Budjettikohta/Ohjelma

Nimike

Maksumäärärahojen vaihtelu

TAE 2020 (ml. oikaisukirjelmä nro 1)

Talousarvio 2020

Erotus

1.1.31

Horisontti 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Resurssitehokas ja ilmastonmuutosta kestävä talous sekä raaka-aineiden kestävä saatavuus

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Turvallisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja muiden biopohjaisten tuotteiden riittävän saannin varmistaminen

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Resurssitehokkaan, ympäristöystävällisen, turvallisen ja saumattoman eurooppalaisen liikennejärjestelmän toteuttaminen

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Riskirahoituksen saatavuuden helpottaminen tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Resurssitehokas, ympäristöystävällinen, turvallinen ja saumaton eurooppalainen liikennejärjestelmä

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Resurssitehokas ja ilmastonmuutosta kestävä talous sekä raaka-aineiden kestävä saatavuus

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI2) -yhteisyritys

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Pk-yrityksiä koskeva väline

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Tulevan ja nousevan teknologian tutkimuksen vahvistaminen

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Johtoasema tieto- ja viestintäteknologiassa

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Osallistavien, innovatiivisten ja kehityskykyisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Turvallisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie -toimet – Uusien taitojen, tietämyksen ja innovaatioiden luominen, kehittäminen ja siirtäminen

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Turvallisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom – Ydinfissio ja säteilysuojelu

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Euratomin toimet suoran tutkimustoiminnan toimintalohkossa

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Yritysten kilpailukyky ja pienet ja keskisuuret yritykset (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Koulutus- ja urheiluohjelma (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Eurooppalaisen nuorisoalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja nuorten eurooppalaiseen demokraattiseen toimintaan osallistumisen edistäminen

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Euroopan yhdentymistä käsittelevän huippututkimuksen ja -opetuksen edistäminen Jean Monnet -toimien avulla maailmanlaajuisesti

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Työllisyys ja sosiaalinen innovointi (EaSI-ohjelma)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress – Unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan lainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tukeminen

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys – Oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden, etenkin työmarkkinoista kauimpana olevien, ja sosiaalisten yritysten rahoituksen saatavuuden ja saannin helpottaminen

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Energia

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Energian sisämarkkinoiden yhdentymisen eteneminen ja sähkö- ja kaasuverkkojen rajat ylittävä yhteentoimivuus

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Energian toimitusvarmuuden edistäminen unionissa

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tukeminen

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Liikenne

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Pullonkaulojen poistaminen, rautateiden yhteentoimivuuden edistäminen, puuttuvien yhteyksien rakentaminen ja rajat ylittävien osuuksien parantaminen

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Kestävien ja tehokkaiden liikennejärjestelmien varmistaminen

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Muut toimet ja ohjelmat

 

 

-200 000

26 02 01

Julkisia tavaranhankintoja, rakennusurakoita ja palveluita koskevien sopimusten tekomenettelyt

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet

 

 

-1 200 000

02 03 01

Tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Sähköistä viestintää koskevan unionin politiikan määrittely ja toteuttaminen

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Nuorisotyöllisyysaloite (erityinen lisärahoitus)

 

 

3 000 000

04 02 64

Nuorisotyöllisyysaloite

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Ympäristö- ja ilmastotoimet (Life)

 

 

5 000 001

34 02 01

Unionin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Ilmastonmuutoksen sietokyvyn lisääminen unionissa

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Parempi ilmastohallinto ja tiedotus kaikilla tasoilla

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Luova Eurooppa

 

 

6 000 000

09 05 01

Media-alaohjelma – Rajatylittävä ja kansainvälinen toiminta ja kansainvälisen levityksen ja liikkuvuuden edistäminen

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen pk-yritysten sekä pienten ja erittäin pienten organisaatioiden rahoituspohjan vahvistaminen ja politiikan kehittämisen ja uusien liiketoimintamallien edistäminen

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Kulttuurin alaohjelma – Rajatylittävien toimien tukeminen ja kansainvälisen levityksen ja liikkuvuuden edistäminen

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus

 

 

1 200 000

33 02 01

Oikeuksien suojelun varmistaminen ja kansalaisten voimaannuttaminen

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Unionin pelastuspalvelumekanismi

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Katastrofien ehkäisy ja katastrofivalmiudet unionin sisällä

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Kansalaisten Eurooppa

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Kansalaisten Eurooppa – Muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimediatoimet

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Turkki - Tuki poliittisille uudistuksille ja tähän liittyvälle lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Turkki - Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle ja siihen liittyvälle lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Ympäristö ja ilmastonmuutos

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Kestävä energia

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Vaalimenettelyjen luotettavuuden parantaminen erityisesti vaalitarkkailutoiminnan avulla

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Muut toimet ja ohjelmat

 

 

2 000 000

13 07 01

Taloudellinen tuki Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Yhteensä

 

 

72 294 857

 

1.5. Varaukset

Vuoden 2020 talousarvion varaukset vahvistetaan oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetun talousarvioesityksen mukaisesti lukuun ottamatta momentteja 13 06 01 (Euroopan unionin solidaarisuusrahasto) ja 18 03 02 (Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto – EASO), joiden osalta varaukset peruutetaan.


1.6. Talousarvion selvitysosat

Mikäli edellä olevissa kohdissa ei ole erikseen muuta todettu, parlamentin tai neuvoston talousarvion selvitysosien tekstiin tekemät tarkistukset hyväksytään lukuun ottamatta seuraavissa taulukoissa lueteltuja budjettikohtia:

 Budjettikohdat, joita koskevat parlamentin tekemät tarkistukset hyväksytään muutettuna komission toteutettavuutta koskevassa kirjeessään esittämällä tavalla.

Budjettikohta

Nimike

15 02 01 01

Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen

19 05 01

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa unionin sekä keskinäisten etujen tukemiseksi ja edistämiseksi

21 02 07 03

Inhimillinen kehitys

21 02 08 01

Kansalaisyhteiskunta kehitysyhteistyössä

21 07 01

Yhteistyö Grönlannin kanssa

 Budjettikohdat, joiden selvitysosat hyväksytään sellaisina, kuin ne ovat esitettyinä oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetussa talousarvioesityksessä.

Budjettikohta

Nimike

02 04 03 01

Resurssitehokas ja ilmastonmuutosta kestävä talous sekä raaka-aineiden kestävä saatavuus

06 01 04 01

Verkkojen Eurooppa -välineen tukimenot – liikenne

07 02 06

Euroopan ympäristökeskus

08 02 03 03

Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

08 02 03 05

Resurssitehokas ja ilmastonmuutosta kestävä talous sekä raaka-aineiden kestävä saatavuus

08 02 07 33

Biopohjaisten teollisuudenalojen (BBI) yhteisyritys – Tukimenot

09 02 01

Sähköistä viestintää koskevan unionin politiikan määrittely ja toteuttaminen

13 04 61 01

Koheesiorahasto – Operatiivinen tekninen apu

21 01 04 05

Ydinturvallisuuteen liittyvän yhteistyövälineen (INSC) tukimenot

32 04 03 01

Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

 Budjettikohdat, joiden selvitysosat hyväksytään sellaisina, kuin ne ovat esitettyinä oikaisukirjelmällä muutetussa talousarvioesityksessä seuraavin muutoksin.

Budjettikohta

Nimike

04 03 02 01

Progress – Unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan lainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tukeminen

Muutetaan tekstiä seuraavasti:
– kannustetaan työpaikkojen luomiseen, edistetään nuorten työllisyyttä ja torjutaan köyhyyttä edistämällä kasvavaa sosiaalista lähentymistä sosiaalimerkin avulla luomaan ihmisarvoisia työpaikkoja, joissa huolehditaan oikeudesta vakaaseen työsuhteeseen ja sosiaalisiin oikeuksiin, edistetään nuorten työllistymistä hyväksyttävissä oleviin työpaikkoihin ja torjutaan köyhyyttä edistämällä sosiaalista lähentymistä.

08 02 03 01

Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen

Muutetaan tekstiä seuraavasti:
Tämän toimen tavoitteena ovat kaikkien kansalaisten elinikäinen terveys ja hyvinvointi, korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät terveydenhuolto- ja hoitojärjestelmät, joissa terveydenhoito yksilöllistyy sen tuloksellisuuden parantamiseksi, sekä uudet työllistämis- ja kasvumahdollisuudet terveysalalla ja siihen liittyvillä toimialoilla. Tältä osin toimissa keskitytään tehokkaaseen terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn (esim. terveyttä määrittävien tekijöiden ymmärtäminen ja parempien ehkäisevien rokotteiden kehittäminen). Erityishuomiota olisi kiinnitettävä sukupuoleen ja ikään liittyviin terveysnäkökohtiin. Lisäksi huomiota kiinnitetään mahdollisuuksiin hallita, hoitaa ja parantaa tauteja (mm. lääkehoidon yksilöllistämisen avulla), syöväntorjunta mukaan lukien, sekä toimintarajoitteisiin ja työkyvyn alentumiseen (esim. siirtämällä tietämystä kliiniseen käytäntöön ja laajennuskelpoiseen innovointiin, hyödyntämällä terveystietoja paremmin sekä helpottamalla itsenäistä ja tietotekniikka-avusteista asumista). Lisäksi pyritään parantamaan päätöksentekoa ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa sekä tunnistamaan parhaat käytännöt terveydenhoitoalalla ja tukemaan niiden levittämistä. Tarkoituksena on myös tukea yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla ikäihmiset ja vammaiset pystyvät säilyttämään aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. Toimissa otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvoon liittyvät näkökohdat ja muiden muassa naisten asema niin epävirallisella kuin virallisella hoitoalalla.

08 02 03 03

Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

Lisätään seuraava teksti:
Huomiota kiinnitetään Euroopassa vallitsevan tutkimus- ja innovointikuilun kaventamiseen tinkimättä kuitenkaan huippuosaamisen kriteereistä.

08 02 08

Pk-yrityksiä koskeva väline

Muutetaan tekstiä seuraavasti:
Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti tällä momentilla on käytettävissä 72 000 000 euron maksusitoumusmäärärahat, koska määrärahoja vapautettiin varainhoitovuonna 2018 tutkimushankkeiden täydellisen tai osittaisen toteuttamatta jättämisen vuoksi.

09 04 02 01

Johtoasema tieto- ja viestintäteknologiassa

Lisätään seuraava teksti:
Tämä voisi kattaa eurooppalaisten hakukoneiden kehittämistä koskevan lisätutkimustyön.

09 04 03 02

Osallistavien, innovatiivisten ja kehityskykyisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

Muutetaan tekstiä seuraavasti:
Toisen haasteen osalta pyrkimyksenä on ”edistää ymmärtämystä Euroopan älyllisestä perustasta ja kulttuuriperinnöstä: sen historiasta ja monista eurooppalaisista ja muista kuin eurooppalaisista vaikutteista inspiraation lähteenä nykypäivän elämälle” sekä helpottaa pääsyä tähän kulttuuriperintöön ja sen hyödyntämistä, mukaan lukien valmistelut Euroopan kulttuuriperinnön pilvipalvelujen perustamiseksi.

32 04 03 01

Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

Lisätään seuraava teksti:
Huomiota kiinnitetään Euroopassa vallitsevan tutkimus- ja innovointikuilun kaventamiseen tinkimättä kuitenkaan huippuosaamisen kriteereistä.

32 02 77 12

Valmistelutoimi – Kattavan tuen vahvistaminen hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisille siirtymäalueille

Lisätään seuraava teksti:

 perustaa pääosastojen välisen työryhmän a) määrittelemään aloja, joilla mahdollisesti on unionin politiikkaan/ohjelmaan liittyviä synergioita, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman vaikuttava taloudellinen ja toimintapoliittinen tuki vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, ja b)avustamaan alueita (keskus- ja paikallisviranomaisia) kestävien siirtymästrategioiden kehittämisessä tarjoamalla kohdennetumpia välineitä alueiden välisten parhaiden käytäntöjen vaihtoa varten, mukaan lukien kattavat etenemissuunnitelmat vähäpäästöistä uudelleenteollistamista koskevia tarpeita varten;

 suunnata nykyiset sidosryhmäfoorumit, mukaan lukien työmarkkinavuoropuhelu ja kansalaisyhteiskunnan yleinen vuoropuhelu, keskittymään oikeudenmukaisen siirtymän ja taloudellisten strategioiden luomiseen;

 tarjota olemassa olevien rahoitusjärjestelmien lisäksi ja ilman muiden ohjelmien määrärahojen uudelleenkohdentamista taloudellista lisätukea oikeudenmukaista siirtymää koskeville alueellisille/paikallisille etenemissuunnitelmille, joilla pyritään saavuttamaan unionin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä alueilla ja yhteisöissä, joita asia kipeimmin koskee. Lisärahoituksella olisi tuettava myös nykyisiä tai tulevia alue- tai yhteisötason hankkeita, jotka perustuvat asianomaisten työntekijöiden ja yhteisöjen osallistumiseen kuulemismenettelyjen ja vaikutusmahdollisuuksien kautta;

 lujittaa (valmistelutoimella vuonna 2018 perustettua ja vuonna 2019 toimintaansa jatkanutta) siirtymävaiheessa olevien hiilialueiden foorumia ja sen sihteeristöä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja Pariisin sopimuksen mukaisten sitoumusten täyttämiseksi siten, että samalla varmistetaan oikeudenmukainen energiasiirtymä, josta myöskään hiilialueet eivät jää osattomiksi, lisäämällä määrärahoja vuonna 2020 ja laajentamalla toiminta-alaa siten, että

 tarjotaan lisää teknistä apua ja kehitetään toimintaedellytyksiä unionin hiili- ja hiili-intensiivisillä alueilla sellaisilla aloilla, kuten strategioiden valmistelu, hankkeiden kehittäminen, hankkeiden rahoitus ja yksityisinvestointien edistäminen (EU:n aloitteeseen osallistuvia pilottialueita oli maaliskuussa 2019 kaikkiaan 20, kun niitä vuonna 2017 oli neljä);

 luodaan energiayhteisön jäseniin ja tarkkailijoihin siirtymävaiheessa oleviin hiilialueisiin liittyviä yhteyksiä järjestämällä alueellista tiedotusta yhteistyössä kansainvälisten rahoituslaitosten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa;

 kehitetään siirtymävaiheessa olevien hiilialueiden foorumin sosiaalista ulottuvuutta hyödyntäen sosiaalisen innovoinnin parhaita käytäntöjä: tarjoamalla työntekijöille uudelleenkoulutusta ja täydennyskoulutusta sekä ohjelmia nuorille ja eläköityneille kaivostyöntekijöille.

34 02 01

Unionin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Lisätään seuraava teksti:

Integroitujen hankkeiden osalta valintaprosessissa otetaan yhtenä osatekijänä huomioon jakautuminen maantieteellisen tasapainon edistämiseksi. Maantieteellistä tasapainoa edesauttavat osatekijät ovat luonteeltaan ohjeellisia eikä niitä olisi pidettävä takeena jäsenvaltiokohtaisista varoista tai määrärahoista.

34 02 02

Ilmastonmuutoksen sietokyvyn lisääminen unionissa

Lisätään seuraava teksti:
Integroitujen hankkeiden osalta valintaprosessissa otetaan yhtenä osatekijänä huomioon jakautuminen maantieteellisen tasapainon edistämiseksi. Maantieteellistä tasapainoa edesauttavat osatekijät ovat luonteeltaan ohjeellisia eikä niitä olisi pidettävä takeena jäsenvaltiokohtaisista varoista tai määrärahoista.

34 02 03

Parempi ilmastohallinto ja tiedotus kaikilla tasoilla

Lisätään seuraava teksti:
Integroitujen hankkeiden osalta valintaprosessissa otetaan yhtenä osatekijänä huomioon jakautuminen maantieteellisen tasapainon edistämiseksi. Maantieteellistä tasapainoa edesauttavat osatekijät ovat luonteeltaan ohjeellisia eikä niitä olisi pidettävä takeena jäsenvaltiokohtaisista varoista tai määrärahoista.

Tämä perustuu oletukseen, että parlamentin tai neuvoston esittämillä tarkistuksilla ei voida muuttaa tai laajentaa nykyisten oikeusperustojen soveltamisalaa eikä rajoittaa toimielinten hallinnollista autonomiaa ja että toimet voidaan kattaa käytettävissä olevista resursseista.

 

1.7. Budjettinimikkeistö

Komission oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottama budjettinimikkeistö, johon sisällytetään uudet pilottihankkeet ja valmistelutoimet, hyväksytään seuraavin muutoksin.

Budjettikohta EP:n käsittelyssä

Otsake

Nimike / Uusi nimike

Uusi budjettikohta

Uusi otsake

02 04 77 08

1 a

Pilottihanke – Lentoliikenteen häiriönsietokyky GNSS-häirintää ja kyberuhkia-harhautusta vastaan

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1 a

Pilottihanke – Lentoliikenteen ympäristömerkintä: demonstrointihanke, jolla otetaan käyttöön Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston ympäristöportaaliin perustuva lentoliikenteen alan vapaaehtoinen ympäristömerkintäjärjestelmä

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Pilottihanke – Kaupunkiliikenteen yhdistäminen lentoliikenneinfrastruktuuriin

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Pilottihanke — Kansainvälisten yöjunien elvyttäminen

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Pilottihanke – Euroopan merisatamien viherryttämisvalmiudet

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Pilottihanke – Itseohjautuvien ajoneuvojen älykäs kaupunkiliikenne

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1 b

Pilottihanke – BEST-kulttuuri: Unionin merentakaisten alueiden kulttuurista moninaisuutta tukeva ohjelma

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1 a

Pilottihanke – Toteutettavuustutkimus eurooppalaisen varallisuusrekisterin perustamisesta rahanpesun ja veropetosten torjunnan tueksi

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1 a

Valmistelutoimi – Kulttuurialan ja luovien alojen rahoitus, oppiminen, innovointi ja patentointi

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1 a

Valmistelutoimi – Euroopan juutalaisten hautausmaiden suojelu: kattava kartoitus, johon sisältyy tutkimus ja seuranta sekä yksittäisiä suojeluehdotuksia kustannusarvioineen

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1 a

Valmistelutoimi – Kattavan tuen vahvistaminen hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisille siirtymäalueille

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1 a

Valmistelutoimi – Uusiutuvan energian hankkeiden tarjouspyyntömenettelyjä koskevan koulutuksen järjestäminen saarten viranomaisille ja yhteisöille

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1 a

Valmistelutoimi – EU:ssa ja sen ulkopuolella sijaitsevien kylien välisen ilmastotoimia koskevan yhteistyön tiivistäminen kaupunginjohtajien sopimukseen sisällytettävän maaseutuidentiteetin avulla

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1 b

Pilottihanke – Energiayhteisörekisteri – EU:n energiayhteisöjen seuranta ja tuki

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Pilottihanke – Yritysten osallistaminen energiasiirtymään

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Pilottihanke – Osallistava verkkopalveluiden saavutettavuus kognitiivisista vammoista kärsiville henkilöille (verkon osallistavuus: pääsy kaikille)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Valmistelutoimi – Sisämarkkinoilla myytävien tuotteiden väitettyjen laatuerojen arviointi

33 04 77 07

1a

 

2. Lausumat

 

2.1  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma Euroopan unionin turvapaikkaviraston rahoituksesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat merkille komission aikomuksen tarkastella Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EASO) varainhoitovuoden 2020 rahoitustarpeita uudelleen heti kun 12. syyskuuta 2018 annettu säädösehdotus, joka koskee viraston operatiivisten tukivalmiuksien vahvistamista, on hyväksytty.

Euroopan parlamentti ja neuvosto sitoutuvat käsittelemään EASOlle vuonna 2020 osoitettavan unionin rahoitusosuuden vahvistamista koskevan mahdollisen pyynnön, joka saattaa edellyttää budjettivallan käyttäjän määrärahasiirtoa tai lisätalousarvioesitystä, ottaen asianmukaisesti huomioon sen kiireellisyyden.

 

2.2. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma maksumäärärahoista

Euroopan parlamentti ja neuvosto palauttavat mieliin, että täytäntöönpanon edetessä on varmistettava maksujen hallittu kehitys suhteessa maksusitoumuksiin käytettäviin määrärahoihin, jotta vältetään suorittamatta jääneiden maksujen epänormaali taso vuoden lopussa.

Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota seuraamaan edelleen tiiviisti ja aktiivisesti vuosien 2014–2020 ohjelmien täytäntöönpanoa (etenkin alaotsake 1 b ja maaseudun kehittäminen). Tätä varten ne pyytävät komissiota esittämään oikea-aikaisesti ajantasaiset luvut täytäntöönpanotilanteesta ja arviot vuoden 2020 maksumäärärahoista.

Jos luvuista käy ilmi, että varainhoitovuoden 2020 talousarvioon otetut määrärahat eivät riitä kattamaan tarpeita, Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota esittämään mahdollisimman pian asianmukaisen ratkaisun, muun muassa lisätalousarvioesityksen, jotta budjettivallan käyttäjä voi tehdä tarvittavat päätökset asianmukaisesti perustelluista tarpeista hyvissä ajoin. Euroopan parlamentti ja neuvosto ottavat tilanteen mukaan huomioon asian kiireellisyyden. Neuvosto lyhentää tarvittaessa päätöksenteon kahdeksan viikon määräaikaa.

 

2.3 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma nuorisotyöllisyysaloitteesta

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio palauttavat mieliin, että nuorisotyöttömyyden vähentäminen on edelleen tärkeä yhteinen poliittinen prioriteetti, ja tätä varten ne vahvistavat uudelleen aikovansa päättäväisesti käyttää parhaalla mahdollisella tavalla nuorisotyöttömyyden torjuntaan saatavilla olevia budjettivaroja, erityisesti nuorisotyöllisyysaloitetta.

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota seuraamaan tarkasti tämän aloitteen täytäntöönpanon etenemistä ja antamaan asiasta kertomuksen 30. kesäkuuta 2020 mennessä.

Jos komission arviossa vahvistetaan, että nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoja on lisättävä, komissio esittää samanaikaisesti lisätalousarvioesityksen nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahojen lisäämiseksi 50 miljoonalla eurolla.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti sitoutuvat käsittelemään nopeasti komission mahdollisesti ehdottaman lisätalousarvioesityksen vuodeksi 2020.

 

 

 

2.4. Komission yksipuolinen lausuma nuorisotyöllisyysaloitteesta

Nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahojen lisääminen edellyttää yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen teknistä muuttamista.

Kuten aiempinakin vuosina, tämä muutos rajoittuu tiukasti muutoksiin, jotka ovat tarpeen nuorisotyöllisyysaloitteen lisämäärärahojen mahdollistamiseksi, eikä sillä ole vaikutusta koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon.

2.5. Komission yksipuolinen lausuma lähestymisestä ilmastoon liittyville menoille asetettua 20 prosentin menotavoitetta vuosina 2014–2020

Komissio seuraa tarkasti talousarvion toteuttamista vuoden 2020 aikana. Jos asianomaisissa otsakkeissa on määrärahojen vajaakäyttöä, komissio tekee asianmukaiset talousarvioehdotukset ilmastoon liittyvien menojen lisäämiseksi mahdollisuuksien mukaan.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020

Viiteasiakirjat

00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/2020(BUD)

Valtuuskunnan puheenjohtaja:  Puhemies

David Maria Sassoli

Asiasta vastaava valiokunta

 Puheenjohtaja

BUDG
Johan Van Overtveldt

Esittelijä(t)

Monika Hohlmeier

Eider Gardiazabal Rubial

Käsitellyt säädösesitykset

COM(2019)0400, COM(2019)0487

Neuvoston kanta

 Hyväksytty (pvä)

 

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

11374/2019 – C9-0119/2019

5.9.2019

16.9.2019

EP:n kanta (pvä)

23.10.2019

P9_TA(2019)0038

Neuvoston ilmoitus, ettei se hyväksy kaikkia EP:n tarkistuksia (kirjeen pvä) 

23.10.2019

Sovittelukomitean kokoukset

4.11.2019

15.11.2019

18.11.2019

 

Parlamentin valtuuskunta hyväksyi yhteisen tekstin SEUT-sopimuksen 314 artiklan 5 kohdan mukaisesti (pvä)

18.11.2019

Läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Sopimus sovittelukomiteassa (pvä)

18.11.2019

Puheenjohtajat totesivat yhteisen tekstin hyväksytyksi ja toimittivat sen EP:lle ja neuvostolle (pvä)

18.11.2019

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.11.2019

 

 

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0038.

[2] EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

[3] EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

[4] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

[5] EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 25. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö