SPRAWOZDANIE w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej

  20.11.2019 - (00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))

  Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego
  Sprawozdawcy:  Monika Hohlmeier (sekcja III – Komisja)
   Eider Gardiazabal Rubial (inne sekcje)

  Procedura : 2019/2028(BUD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0035/2019

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej

  (00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))

  Parlament Europejski,

   uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy oraz odnoszące się do niego oświadczenia Parlamentu, Rady i Komisji (00000/2019 – C9‑0000/2019),

   uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przyjęty przez Komisję dnia 5 lipca 2019 г. (COM(2019)0400),

   uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przyjęte przez Radę w dniu 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi w dniu 13 września 2019 r. (11734/2019 – C9‑0119/2019),

   uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2020 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przedstawiony przez Komisję w dniu 15 października 2019 r.,

   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2019 r. dotyczącą stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020[1] i zawarte w niej poprawki budżetowe,

   uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

   uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

   uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej[2],

   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[3],

   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[4],

   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 . pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[5],

   uwzględniając art. 95 i art. 96 Regulaminu,

   uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji do komitetu pojednawczego (A9-0035/2019),

  1. zatwierdza wspólny projekt;

  2. potwierdza wspólne oświadczenia Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

  3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

  4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji ustawodawczej Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.


  ZAŁĄCZNIK

  WERSJA OSTATECZNA
  Budżet na rok 2020 – Treść wspólnych wniosków

   

  Wspólne wnioski dotyczą następujących punktów:

  1. Budżet na rok 2020

  2. Oświadczenia

  Ogólny zarys

  Zgodnie z treścią wspólnych wniosków:

   Ogólny poziom środków na zobowiązania w budżecie na 2020 r. ustalono na poziomie 168 688,1 mln EUR, co pozostawia margines poniżej pułapów WRF na 2020 r. w wysokości 1 492,3 mln EUR.

   Odpowiada to ogólnemu zwiększeniu środków o 400,0 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020.

   Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2020 r. ustalono na poziomie 153 566,2 mln EUR.

   Odpowiada to ogólnemu zmniejszeniu środków o 49,1 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020.

   

   

  Zobowiązania

  Płatności

  Ostateczny poziom środków (w mln EUR)

  168 688,1

  153 566,2

  Jako % DNB w UE-28

  0,99%

  0,90%

   

   Uruchamia się instrument elastyczności na rok budżetowy 2020 w wysokości 778,1 mln EUR w środkach na zobowiązania w dziale 3 Bezpieczeństwo i obywatelstwo.

   Stosuje się łączny margines na zobowiązania w wysokości 269,6 mln EUR w dziale 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia i w dziale 1b Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna.

   Margines na nieprzewidziane wydatki uruchomiony w 2017 r. zostaje skompensowany kwotą 252,0 mln EUR z nieprzydzielonych marginesów w dziale 5 Administracja.

   Środki na płatności w 2020 r. związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 wyniosą – według szacunków Komisji – 849,8 mln EUR.

   Pozostałe dostępne środki na 2020 r. zestawiono w poniższej tabeli:

  w mln EUR (wg cen z 2019 r.)

  Margines na zobowiązania poniżej pułapów WRF na 2020 r.

  1 492,3

  Obecnie dostępne instrumenty szczególne

  1 216,9

  Instrument elastyczności

  141,3

  Łączny margines na zobowiązania (od 2018 r.)

  1 075,6

  Dodatkowe instrumenty szczególne dostępne w 2020 r.

  1 463,5

  Instrument elastyczności

   

  z wygasających kwot (2019 r.) Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

  173,5

  z wygasających kwot (2018 r.) Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

  Łączny margines na zobowiązania (od 2019 r.)

  1 290,0

  Ogółem

  4 172,7


  1. Budżet na rok 2020

  1.1. Zamknięte pozycje budżetowe

  O ile w poniższych wnioskach nie stwierdzono inaczej, wszystkie linie budżetowe niezmienione ani przez Radę, ani przez Parlament oraz linie, w których Parlament zaakceptował poprawki Rady w trakcie odnośnego czytania, uznaje się za zatwierdzone.

  W przypadku pozostałych linii budżetowych komitet pojednawczy doszedł do wniosków ujętych w częściach 1.2–1.7 poniżej.

   

  1.2. Kwestie horyzontalne

  Agencje zdecentralizowane

  Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności oraz w liczbie stanowisk) dla wszystkich agencji zdecentralizowanych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, z wyjątkiem:

   w dziale 1a:

  o Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA, artykuł budżetu 02 03 03), której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zmniejszono o 1 000 000 EUR.

  o Agencji Europejskiego GNSS (GSA, artykuł budżetu 02 05 11), której przydzielono 5 dodatkowych stanowisk i zwiększono poziom środków na zobowiązania i środków na płatności o 370 000 EUR.

  o Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop, artykuł budżetu 04 03 13), któremu poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zmniejszono o 300 000 EUR.

   w dziale 2:

  o Europejskiej Agencji Środowiska (EEA, artykuł budżetu 07 02 06), której przydzielono 5 dodatkowych stanowisk i zwiększono poziom środków na zobowiązania i środków na płatności o 1 300 000 EUR.

   w dziale 3:

  o Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol, artykuł budżetu 18 02 04), której przydzielono 10 dodatkowych stanowisk i zwiększono poziom środków na zobowiązania i środków na płatności o 13 000 000 EUR.

  o Europejskiej Agencji Leków (EMA, artykuł budżetu 17 03 12 01), której przydzielono 5 dodatkowych stanowisk i zwiększono poziom środków na zobowiązania i środków na płatności o 2 000 000 EUR.

  o Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO, artykuł budżetu 18 03 02), któremu poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zmniejszono o 24 685 306 EUR.

  o Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust, artykuł budżetu 33 03 04), której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 1 700 000 EUR.

  o Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex, artykuł budżetu 18 02 03), której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zmniejszono o 8 734 813 EUR.

  o Prokuratury Europejskiej (EPPO, artykuł budżetu 33 03 05), której przydzielono 5 dodatkowych stanowisk.

   

  Agencje wykonawcze

  Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla wszystkich agencji wykonawczych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020.

   

  Projekty pilotażowe / działania przygotowawcze

  Uzgodniono kompleksowy pakiet 78 projektów pilotażowych / działań przygotowawczych na łączną kwotę 140,0 mln EUR w środkach na zobowiązania.

  Jeżeli projekt pilotażowy lub działanie przygotowawcze ma już podstawę prawną, Komisja może wnioskować o przesunięcie środków do odpowiedniej podstawy prawnej, aby ułatwić realizację działania.

  Pakiet ten w pełni przestrzega pułapów na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, przewidzianych w rozporządzeniu finansowym.

   

  1.3. Działy wydatków w ramach finansowych – środki na zobowiązania

   

  Wziąwszy pod uwagę powyższe konkluzje dotyczące zamkniętych linii budżetowych, agencji oraz projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, komitet pojednawczy uzgodnił, co następuje.

   

  Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

  Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli:

   

   

   

   

  w EUR

  Linia budżetowa / program

  Nazwa

  Zmiana w środkach na zobowiązania

  Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

  Budżet na rok 2020

  Różnica

  1.1.31

  Horyzont 2020

   

   

  302 000 000

  02 04 03 01

  Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

  93 815 989

  131 326 358

  37 510 369

  05 09 03 01

  Zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności oraz innych bioproduktów

  322 162 041

  358 411 695

  36 249 654

  06 03 03 01

  Przekształcenie europejskiego systemu transportowego w zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny system

  82 293 876

  102 593 682

  20 299 806

  08 02 02 02

  Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje

  463 764 801

  390 264 801

  -73 500 000

  08 02 03 01

  Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

  648 685 745

  675 046 838

  26 361 093

  08 02 03 03

  Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

  378 723 375

  437 834 269

  59 110 894

  08 02 03 04

  Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny

  266 184 054

  291 118 104

  24 934 050

  08 02 03 05

  Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

  335 790 132

  357 285 003

  21 494 871

  08 02 04

  Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa

  133 166 041

  138 566 660

  5 400 619

  08 02 07 32

  Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI2)

  249 947 970

  243 447 970

  -6 500 000

  08 02 08

  Instrument MŚP

  587 742 199

  659 742 199

  72 000 000

  09 04 01 01

  Wzmacnianie badań w zakresie przyszłych i powstających technologii

  446 952 871

  453 036 200

  6 083 329

  09 04 02 01

  Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

  877 375 691

  893 597 902

  16 222 211

  09 04 03 01

  Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

  179 751 775

  187 862 880

  8 111 105

  09 04 03 02

  Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich

  53 632 314

  54 632 314

  1 000 000

  09 04 03 03

  Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

  78 153 053

  68 153 053

  -10 000 000

  15 03 01 01

  Działania „Maria Skłodowska-Curie” — Tworzenie, rozwijanie i przekazywanie nowych umiejętności, wiedzy i innowacyjności

  1 024 532 312

  1 032 643 417

  8 111 105

  18 05 03 01

  Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

  195 504 220

  185 504 220

  -10 000 000

  32 04 03 01

  Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

  397 880 594

  456 991 488

  59 110 894

  1.1.32

  Program badawczo-szkoleniowy Euratom

   

   

  -2 200 000

  08 03 01 02

  Euratom — Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem

  74 754 023

  73 354 023

  -1 400 000

  10 03 01

  Badania bezpośrednie w ramach działań programu Euratom

  13 701 830

  12 901 830

  -800 000

  1.1.4

  Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

   

   

  5 000 000

  02 02 02

  Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

  264 160 000

  269 160 000

  5 000 000

  1.1.5

  Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+)

   

   

  50 000 000

  15 02 01 01

  Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

  2 497 651 602

  2 538 161 453

  40 509 851

  15 02 01 02

  Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

  187 211 158

  194 795 054

  7 583 896

  15 02 02

  Wspieranie udoskonalania nauczania i badań dotyczących integracji europejskiej poprzez realizację na całym świecie działań „Jean Monnet”

  47 056 540

  48 962 793

  1 906 253

  1.1.6

  Zatrudnienie i innowacje społeczne („EaSI”)

   

   

  -2 000 000

  04 03 02 01

  Progress — Wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

  78 400 000

  77 900 000

  -500 000

  04 03 02 03

  Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna — Zwiększanie dostępu do finansowania i jego dostępności dla osób prawnych i fizycznych, szczególnie najbardziej oddalonych od rynku pracy, i przedsiębiorstwom społecznym

  15 735 000

  14 235 000

  -1 500 000

  1.1.81

  Energia

   

   

  95 800 000

  32 02 01 01

  Dalsza integracja rynku wewnętrznego energii oraz interoperacyjność transgranicznych sieci energii elektrycznej i gazu

  394 706 000

  450 506 000

  55 800 000

  32 02 01 02

  Zapewnienie Unii większego bezpieczeństwa dostaw energii

  394 528 000

  414 528 000

  20 000 000

  32 02 01 03

  Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

  394 498 586

  414 498 586

  20 000 000

  1.1.82

  Transport

   

   

  37 000 000

  06 02 01 01

  Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz modernizacja odcinków transgranicznych

  1 732 979 805

  1 764 429 805

  31 450 000

  06 02 01 02

  Zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów transportu

  333 547 370

  339 097 370

  5 550 000

  1.1.DAG

  Agencje zdecentralizowane

   

   

  -930 000

  02 03 03

  Europejska Agencja Chemikaliów — Przepisy dotyczące chemikaliów

  59 827 657

  58 827 657

  -1 000 000

  02 05 11

  Agencja Europejskiego GNSS

  34 232 619

  34 602 619

  370 000

  04 03 13

  Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

  18 115 490

  17 815 490

  -300 000

  1.1.OTH

  Inne działania i programy

   

   

  -200 000

  26 02 01

  Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi

  7 200 000

  7 000 000

  -200 000

  1.1.PPPA

  Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

   

   

  85 365 000

  1.1.SPEC

  Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

   

   

  -1 500 000

  02 03 01

  Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego towarów i usług

  32 027 000

  31 027 000

  -1 000 000

  09 02 01

  Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej

  3 815 000

  3 315 000

  -500 000

   

  Ogółem

   

   

  568 335 000

  W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 25 284,8 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 1a i z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 93,8 mln EUR.

  Komitet pojednawczy postanawia również nie udostępniać ponownie środków na zobowiązania zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

   

  Dział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

  Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli:

   

   

   

   

  w EUR

  Linia budżetowa / program

  Nazwa

  Zmiana w środkach na zobowiązania

  Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

  Budżet na rok 2020

  Różnica

  1.2.5

  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególny przydział na zapewnienie kwoty równoważnej)

   

   

  28 333 333

  04 02 64

  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

  116 666 667

  145 000 000

  28 333 333

  1.2.PPPA

  Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

   

   

  5 600 000

   

  Ogółem

   

   

  33 933 333

  W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 58 645,8 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 1b i z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 175,8 mln EUR.


  Dział 2 — Trwały wzrost gospodarczy: Zasoby naturalne

  Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli:

   

   

   

   

  w EUR

  Linia budżetowa / program

  Nazwa

  Zmiana w środkach na zobowiązania

  Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

  Budżet na rok 2020

  Różnica

  2.0.10

  Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

   

   

  -72 000 000

  05 03 01 10

  System płatności podstawowej

  16 189 000 000

  16 117 000 000

  -72 000 000

  2.0.4

  Działania na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

   

   

  10 000 000

  34 02 01

  Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii

  80 328 388

  85 883 944

  5 555 556

  34 02 02

  Wzrost odporności Unii na zmianę klimatu

  44 350 000

  47 524 603

  3 174 603

  34 02 03

  Lepsze zarządzanie w zakresie klimatu na wszystkich poziomach

  16 298 500

  17 568 341

  1 269 841

  2.0.DAG

  Agencje zdecentralizowane

   

   

  1 300 000

  07 02 06

  Europejska Agencja Środowiska

  40 418 782

  41 718 782

  1 300 000

  2.0.PPPA

  Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

   

   

  22 514 881

   

  Ogółem

   

   

  -38 185 119

  W konsekwencji uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 59 907,0 mln EUR, co daje margines w wysokości 514,0 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 2.

   

  Dział 3 — Bezpieczeństwo i obywatelstwo

  Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli:

   

   

   

   

  w EUR

  Linia budżetowa / program

  Nazwa

  Zmiana w środkach na zobowiązania

  Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

  Budżet na rok 2020

  Różnica

  3.0.11

  Kreatywna Europa

   

   

  7 500 000

  09 05 01

  Podprogram MEDIA — Transnarodowe i międzynarodowe rozpowszechnianie oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

  115 923 000

  120 923 000

  5 000 000

  15 04 01

  Zwiększanie finansowych zdolności MŚP i małych oraz bardzo małych organizacji w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz działanie na rzecz rozwoju polityki w tej dziedzinie i nowych modeli biznesowych

  38 241 000

  39 241 000

  1 000 000

  15 04 02

  Podprogram Kultura — Wspieranie działań transgranicznych oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

  75 246 000

  76 746 000

  1 500 000

  3.0.5

  Prawa, równość i obywatelstwo

   

   

  1 200 000

  33 02 01

  Zapewnienie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli

  28 605 000

  29 805 000

  1 200 000

  3.0.6

  Unijny mechanizm ochrony ludności

   

   

  -15 000 000

  23 03 01 01

  Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk w Unii

  137 788 000

  122 788 000

  -15 000 000

  3.0.7

  Europa dla obywateli

   

   

  1 000 000

  18 04 01 01

  Program „Europa dla Obywateli” — Wzmocnienie pamięci o przeszłości oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej na szczeblu Unii

  25 959 000

  26 959 000

  1 000 000

  3.0.8

  Żywność i pasze

   

   

  -1 500 000

  17 04 01

  Zapewnienie poprawy statusu zdrowia zwierząt oraz wysokiego poziomu ochrony zwierząt w Unii

  171 000 000

  169 500 000

  -1 500 000

  3.0.DAG

  Agencje zdecentralizowane

   

   

  -16 720 119

  17 03 12 01

  Wkład Unii w Europejską Agencję Leków

  32 285 000

  34 285 000

  2 000 000

  18 02 03

  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

  420 555 842

  411 821 029

  -8 734 813

  18 02 04

  Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol)

  139 964 760

  152 964 760

  13 000 000

  18 03 02

  Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

  133 012 725

  108 327 419

  -24 685 306

  33 03 04

  Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

  39 640 496

  41 340 496

  1 700 000

  3.0.PPPA

  Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

   

   

  22 520 119

  3.0.SPEC

  Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

   

   

  1 000 000

  09 05 05

  Działania multimedialne

  20 732 000

  21 732 000

  1 000 000

   

  Ogółem

   

   

  0

  W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 3 729,1 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 3 i z uruchomieniem instrumentu elastyczności na kwotę 778,1 mln EUR.

   

  Dział 4 — Globalny wymiar Europy

  Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli:

   

   

   

   

  w EUR

  Linia budżetowa / program

  Nazwa

  Zmiana w środkach na zobowiązania

  Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

  Budżet na rok 2020

  Różnica

  4.0.1

  Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)

   

   

  -85 000 000

  05 05 04 02

  Turcja — Wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

  28 178 364

  18 178 364

  -10 000 000

  22 02 03 01

  Turcja — Wsparcie reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

  160 000 000

  150 000 000

  -10 000 000

  22 02 03 02

  Turcja — Wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

  65 000 000

  0

  -65 000 000

  4.0.10

  Pomoc makrofinansowa

   

   

  -7 000 000

  01 03 02

  Pomoc makrofinansowa

  27 000 000

  20 000 000

  -7 000 000

  4.0.2

  Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)

   

   

  25 000 000

  22 04 01 03

  Kraje śródziemnomorskie — Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich

  401 220 115

  421 220 115

  20 000 000

  22 04 02 01

  Partnerstwo Wschodnie — Prawa człowieka, dobre rządy i mobilność

  251 379 012

  252 879 012

  1 500 000

  22 04 02 02

  Partnerstwo Wschodnie — Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój

  385 828 623

  389 328 623

  3 500 000

  4.0.3

  Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI)

   

   

  20 000 000

  21 02 07 01

  Środowisko i zmiana klimatu

  216 473 403

  222 473 403

  6 000 000

  21 02 07 02

  Zrównoważona energia

  96 210 401

  110 210 401

  14 000 000

  4.0.5

  Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)

   

   

  -5 000 000

  19 04 01

  Poprawa wiarygodności procesów wyborczych, w szczególności poprzez misje obserwacji wyborów

  48 442 462

  43 442 462

  -5 000 000

  4.0.OTH

  Inne działania i programy

   

   

  2 000 000

  13 07 01

  Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich

  33 762 000

  35 762 000

  2 000 000

  4.0.PPPA

  Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

   

   

  4 000 000

   

  Ogółem

   

   

  -46 000 000

  W konsekwencji uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 10 261,6 mln EUR, co daje margines w wysokości 248,4 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 4.

   

  Dział 5 — Administracja

  Komitet pojednawczy uzgodnił liczbę stanowisk w planach zatrudnienia instytucji oraz środki zaproponowane przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z następującymi wyjątkami:

   Sekcja Parlamentu, dla której zatwierdza się następujące zwiększenie środków na zobowiązania i środków na płatności wynikające ze statutu posła oraz odroczenia wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, przyjętych przez Radę Europejską w dniu 28 października 2019 r.: 410 000 EUR na linię budżetową 1 0 0 0 Wynagrodzenia, 408 000 EUR na linię budżetową 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży, 12 000 EUR na linię budżetową 1 0 0 5 Inne koszty podróży, 900 000 EUR na linię budżetową 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych, 6 050 000 EUR na linię budżetową 1 0 2 Odprawy przejściowe, 12 000 EUR na linię budżetową 3 2 2 Wydatki na dokumentację, 68 000 EUR na linię budżetową 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich oraz 1 463 000 EUR na linię budżetową 4 2 2 Wydatki związane z asystentami posłów;

   Sekcja Rady, dla której zatwierdzono czytanie.

   

  Ponadto w budżecie na 2020 r. uwzględniono skutki automatycznego dostosowania wynagrodzeń z mocą od dnia 1 lipca 2019 r. (2,0 % zamiast 3,1 %) we wszystkich sekcjach instytucji w następujący sposób:

   

  w EUR

  Parlament

  -10 922 000

  Rada

  -3 627 000

  Komisja (łącznie z emeryturami)

  -52 453 000

  Trybunał Sprawiedliwości

  -3 393 000

  Trybunał Obrachunkowy

  -1 380 000

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

  -819 672

  Komitet Regionów

  -610 000

  Rzecznik Praw Obywatelskich

  -111 000

  Europejski Inspektor Ochrony Danych

  -64 000

  Europejska Służba Działań Zewnętrznych

  -3 529 000

  Ogółem

  -76 908 672

   

  W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 10 272,1 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 729,9 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 5, przy czym w ramach marginesu wykorzystano kwotę 252,0 mln EUR w celu skompensowania uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.

  Instrumenty szczególne: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR) oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)

  Środki na zobowiązania dla EFG, EAR i FSUE ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu.

   

  1.4. Środki na płatności

  Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2020 r. ustala się na poziomie środków przewidzianych w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, z uwzględnieniem następujących korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy:

  1. Po pierwsze, uwzględnia się uzgodniony poziom środków na zobowiązania na wydatki niezróżnicowane, w ramach których poziom środków na płatności jest równy poziomowi środków na zobowiązania. Obejmuje to dodatkowe ograniczenie wydatków na rolnictwo o 72,0 mln EUR. Podejście to stosuje się analogicznie do wkładu UE w agencje zdecentralizowane. Łączny wynik oznacza obniżenie środków o 156,4 mln EUR.

  2. Środki na płatności z myślą o wszystkich nowych projektach pilotażowych i działaniach przygotowawczych zaproponowanych przez Parlament ustala się na poziomie 25 % odpowiednich środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli poziom ten jest niższy. W przypadku przedłużenia istniejących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom środków na płatności ustala się na poziomie określonym w projekcie budżetu plus 25 % odpowiednich nowych środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli poziom ten jest niższy. Łączny wynik oznacza podwyższenie środków o 35,0 mln EUR;

  3. Korekty w następujących liniach budżetowych uzgadnia się w wyniku zmian w kwocie środków na zobowiązania na wydatki zróżnicowane:

   

   

   

   

  w EUR

  Linia budżetowa / program

  Nazwa

  Zmiana w środkach na płatności

  Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

  Budżet na rok 2020

  Różnica

  1.1.31

  Horyzont 2020

   

   

  87 754 856

  02 04 03 01

  Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

  68 500 000

  79 753 000

  11 253 000

  05 09 03 01

  Zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności oraz innych bioproduktów

  246 618 066

  257 493 066

  10 875 000

  06 03 03 01

  Przekształcenie europejskiego systemu transportowego w zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny system

  72 392 254

  78 482 254

  6 090 000

  08 02 02 02

  Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje

  120 856 938

  98 806 938

  -22 050 000

  08 02 03 01

  Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

  597 667 007

  605 575 007

  7 908 000

  08 02 03 03

  Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

  371 904 517

  389 637 517

  17 733 000

  08 02 03 04

  Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny

  281 336 863

  288 816 863

  7 480 000

  08 02 03 05

  Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

  270 375 566

  276 823 566

  6 448 000

  08 02 04

  Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa

  134 355 325

  135 975 325

  1 620 000

  08 02 07 32

  Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI2)

  184 313 342

  179 520 198

  -4 793 144

  08 02 08

  Instrument MŚP

  532 049 827

  553 649 827

  21 600 000

  09 04 01 01

  Wzmacnianie badań w zakresie przyszłych i powstających technologii

  466 500 000

  468 325 000

  1 825 000

  09 04 02 01

  Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

  711 700 000

  716 567 000

  4 867 000

  09 04 03 01

  Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

  147 200 000

  149 633 000

  2 433 000

  09 04 03 02

  Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich

  47 700 000

  48 000 000

  300 000

  09 04 03 03

  Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

  55 400 000

  52 400 000

  -3 000 000

  15 03 01 01

  Działania „Maria Skłodowska-Curie” — Tworzenie, rozwijanie i przekazywanie nowych umiejętności, wiedzy i innowacyjności

  862 725 632

  865 158 632

  2 433 000

  18 05 03 01

  Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

  168 549 256

  165 549 256

  -3 000 000

  32 04 03 01

  Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

  398 861 189

  416 594 189

  17 733 000

  1.1.32

  Program badawczo-szkoleniowy Euratom

   

   

  -1 100 000

  08 03 01 02

  Euratom — Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem

  92 297 374

  91 597 374

  -700 000

  10 03 01

  Badania bezpośrednie w ramach działań programu Euratom

  12 000 000

  11 600 000

  -400 000

  1.1.4

  Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

   

   

  5 000 000

  02 02 02

  Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

  210 000 000

  215 000 000

  5 000 000

  1.1.5

  Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+)

   

   

  50 000 000

  15 02 01 01

  Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

  2 375 000 000

  2 415 509 851

  40 509 851

  15 02 01 02

  Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

  180 000 000

  187 583 896

  7 583 896

  15 02 02

  Wspieranie udoskonalania nauczania i badań dotyczących integracji europejskiej poprzez realizację na całym świecie działań „Jean Monnet”

  46 000 000

  47 906 253

  1 906 253

  1.1.6

  Zatrudnienie i innowacje społeczne („EaSI”)

   

   

  -2 000 000

  04 03 02 01

  Progress — Wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

  59 400 000

  58 900 000

  -500 000

  04 03 02 03

  Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna — Zwiększanie dostępu do finansowania i jego dostępności dla osób prawnych i fizycznych, szczególnie najbardziej oddalonych od rynku pracy, i przedsiębiorstwom społecznym

  23 000 000

  21 500 000

  -1 500 000

  1.1.81

  Energia

   

   

  28 740 000

  32 02 01 01

  Dalsza integracja rynku wewnętrznego energii oraz interoperacyjność transgranicznych sieci energii elektrycznej i gazu

  131 500 000

  148 240 000

  16 740 000

  32 02 01 02

  Zapewnienie Unii większego bezpieczeństwa dostaw energii

  128 200 000

  134 200 000

  6 000 000

  32 02 01 03

  Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

  128 300 000

  134 300 000

  6 000 000

  1.1.82

  Transport

   

   

  11 100 000

  06 02 01 01

  Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz modernizacja odcinków transgranicznych

  980 000 000

  989 435 000

  9 435 000

  06 02 01 02

  Zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów transportu

  95 000 000

  96 665 000

  1 665 000

  1.1.OTH

  Inne działania i programy

   

   

  -200 000

  26 02 01

  Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi

  7 200 000

  7 000 000

  -200 000

  1.1.SPEC

  Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

   

   

  -1 200 000

  02 03 01

  Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego towarów i usług

  26 610 000

  25 810 000

  -800 000

  09 02 01

  Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej

  3 000 000

  2 600 000

  -400 000

  1.2.5

  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególny przydział na zapewnienie kwoty równoważnej)

   

   

  3 000 000

  04 02 64

  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

  600 000 000

  603 000 000

  3 000 000

  2.0.4

  Działania na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

   

   

  5 000 001

  34 02 01

  Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii

  42 000 000

  44 777 778

  2 777 778

  34 02 02

  Wzrost odporności Unii na zmianę klimatu

  22 500 000

  24 087 302

  1 587 302

  34 02 03

  Lepsze zarządzanie w zakresie klimatu na wszystkich poziomach

  15 000 000

  15 634 921

  634 921

  3.0.11

  Kreatywna Europa

   

   

  6 000 000

  09 05 01

  Podprogram MEDIA — Transnarodowe i międzynarodowe rozpowszechnianie oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

  99 200 000

  103 200 000

  4 000 000

  15 04 01

  Zwiększanie finansowych zdolności MŚP i małych oraz bardzo małych organizacji w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz działanie na rzecz rozwoju polityki w tej dziedzinie i nowych modeli biznesowych

  29 200 000

  30 000 000

  800 000

  15 04 02

  Podprogram Kultura — Wspieranie działań transgranicznych oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

  66 000 000

  67 200 000

  1 200 000

  3.0.5

  Prawa, równość i obywatelstwo

   

   

  1 200 000

  33 02 01

  Zapewnienie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli

  28 800 000

  30 000 000

  1 200 000

  3.0.6

  Unijny mechanizm ochrony ludności

   

   

  -15 000 000

  23 03 01 01

  Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk w Unii

  63 000 000

  48 000 000

  -15 000 000

  3.0.7

  Europa dla obywateli

   

   

  1 000 000

  18 04 01 01

  Program „Europa dla Obywateli” — Wzmocnienie pamięci o przeszłości oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej na szczeblu Unii

  25 000 000

  26 000 000

  1 000 000

  3.0.SPEC

  Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

   

   

  1 000 000

  09 05 05

  Działania multimedialne

  22 000 000

  23 000 000

  1 000 000

  4.0.1

  Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)

   

   

  -75 000 000

  22 02 03 01

  Turcja — Wsparcie reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

  58 772 300

  48 772 300

  -10 000 000

  22 02 03 02

  Turcja — Wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

  463 786 099

  398 786 099

  -65 000 000

  4.0.3

  Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI)

   

   

  20 000 000

  21 02 07 01

  Środowisko i zmiana klimatu

  157 900 000

  163 900 000

  6 000 000

  21 02 07 02

  Zrównoważona energia

  50 250 000

  64 250 000

  14 000 000

  4.0.5

  Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)

   

   

  -5 000 000

  19 04 01

  Poprawa wiarygodności procesów wyborczych, w szczególności poprzez misje obserwacji wyborów

  42 000 000

  37 000 000

  -5 000 000

  4.0.OTH

  Inne działania i programy

   

   

  2 000 000

  13 07 01

  Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich

  35 000 000

  37 000 000

  2 000 000

  9.0.3

  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)

   

   

  -50 000 000

  13 06 01

  Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę

  100 000 000

  50 000 000

  -50 000 000

   

  Ogółem

   

   

  72 294 857

   

  1.5. Rezerwy

  Rezerwy w budżecie na 2020 r. ustala się zgodnie z projektem budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020 z wyjątkiem artykułu budżetu 13 06 01 (Fundusz Solidarności Unii Europejskiej) i 18 03 02 (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu – EASO), dla których odpowiednie rezerwy są anulowane.


  1.6. Uwagi do budżetu

  Z zastrzeżeniem wyraźnych, odmiennych uregulowań w ustępach poprzedzających, poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę do brzmienia uwag do budżetu zostały uzgodnione, z wyjątkiem poprawek do linii budżetowych wymienionych w poniższych tabelach:

   Linie budżetowe, dla których zatwierdza się zmiany wprowadzone przez Parlament Europejski wraz z modyfikacją zaproponowaną w piśmie Komisji w sprawie wykonalności.

  Linia budżetowa

  Nazwa

  15 02 01 01

  Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

  19 05 01

  Współpraca z państwami trzecimi w celu promowania interesów Unii oraz wzajemnych interesów

  21 02 07 03

  Rozwój społeczny

  21 02 08 01

  Społeczeństwo obywatelskie — Rozwój

  21 07 01

  Współpraca z Grenlandią

   Linie budżetowe, dla których zatwierdza się odpowiednią uwagę do budżetu zaproponowaną w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020.

  Linia budżetowa

  Nazwa

  02 04 03 01

  Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

  06 01 04 01

  Wydatki pomocnicze na instrument „Łącząc Europę” (CEF) — Transport

  07 02 06

  Europejska Agencja Środowiska

  08 02 03 03

  Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

  08 02 03 05

  Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

  08 02 07 33

  Wspólne przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) — Wydatki pomocnicze

  09 02 01

  Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej

  13 04 61 01

  Fundusz Spójności — Operacyjna pomoc techniczna

  21 01 04 05

  Wydatki pomocnicze na Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (INSC)

  32 04 03 01

  Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

   Linie budżetowe, dla których zatwierdza się odpowiednią uwagę do budżetu zaproponowaną w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek wraz z następującymi zmianami.

  Linia budżetowa

  Nazwa

  04 03 02 01

  Progress — Wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

  Zmienić tekst w następujący sposób:
  - zachęcanie do tworzenia miejsc pracy, promowanie zatrudnienia młodych i zwalczanie ubóstwa dzięki promowaniu rosnącej konwergencji społecznej za pomocą znaku społecznego godnych miejsc pracy pod względem stabilnego zatrudnienia i praw socjalnych, promowanie akceptowalnego zatrudnienia dla młodych ludzi oraz zwalczanie ubóstwa poprzez promowanie konwergencji społecznej.

  08 02 03 01

  Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

  Zmienić tekst w następujący sposób:
  Cel tych działań stanowią: zdrowie i dobrostan przez całe życie i dla wszystkich obywateli, gospodarczo zrównoważone systemy opieki zdrowotnej wysokiej jakości, przy czym opieka zdrowotna staje się bardziej spersonalizowana dla większej skuteczności, oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w sektorze zdrowia i powiązanych sektorach. Z tego względu działania te będą dotyczyć głównie efektywnego propagowania zdrowia i zapobiegania chorobom (np. zrozumienia czynników warunkujących stan zdrowia, opracowania skuteczniejszych szczepionek). Szczególna uwaga zostanie poświęcona specyficznym aspektom zdrowotnym związanym z płcią i wiekiem podeszłym. Nacisk zostanie ponadto położony na leczenie i skuteczną terapię chorób (zwłaszcza dzięki większemu spersonalizowaniu medycyny), w tym walkę z rakiem, niepełnosprawności i ograniczeń w funkcjonowaniu oraz radzenie sobie z nimi (np. poprzez transfer wiedzy w celu wykorzystania w praktyce klinicznej i skalowalne działania w zakresie innowacji, lepsze wykorzystanie danych medycznych, życie niezależne i wspomagane). Ponadto podjęte zostaną wysiłki na rzecz poprawy procesu podejmowania decyzji dotyczących zapobiegania chorobom i leczenia, określania i pomocy w upowszechnianiu najlepszych praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz wspierania opieki zintegrowanej i wdrażania innowacji technologicznych, organizacyjnych i społecznych, które zwłaszcza osobom starszym, a także niepełnosprawnym, umożliwią zachowanie aktywności i niezależności. Wreszcie, działania będą realizowane z zastosowaniem podejścia uwzględniającego aspekt płci, w ramach którego uznaje się między innymi pozycję kobiet zarówno w nieformalnym, jak i formalnym sektorze opieki.

  08 02 03 03

  Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

  Dodać następujący tekst:
  Należy zwrócić uwagę na pomoc w zlikwidowaniu przepaści w dziedzinie badań naukowych i innowacji w Europie, bez podważania kryteriów doskonałości.

  08 02 08

  Instrument MŚP

  Zmienić tekst w następujący sposób:
  Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego kwota 72 000 000 EUR w środkach na zobowiązania jest dostępna dla niniejszego artykułu w związku z umorzeniami dokonanymi w 2018 r. w wyniku niezrealizowania całości lub części projektów badawczych.

  09 04 02 01

  Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

  Dodać następujący tekst:
  Mogłoby to objąć dalsze prace badawcze w dziedzinie rozwoju europejskich wyszukiwarek internetowych.

  09 04 03 02

  Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich

  Zmienić tekst w następujący sposób:
  Celem drugiego działania jest „przyczynienie się do zrozumienia podstaw intelektualnych i dziedzictwa kulturowego Europy: jej historii i wielu wpływów, europejskich i nieeuropejskich, jako inspiracji dla naszego dzisiejszego życia”, jak również ułatwienie dostępu do tego dziedzictwa kulturowego i czerpanie z niego, w tym z myślą o przyszłej chmurze europejskiego dziedzictwa kulturowego.

  32 04 03 01

  Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

  Dodać następujący tekst:
  Należy zwrócić uwagę na pomoc w zlikwidowaniu przepaści w dziedzinie badań naukowych i innowacji w Europie, bez podważania kryteriów doskonałości.

  32 02 77 12

  Działanie przygotowawcze — Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla regionów wysokoemisyjnych, gdzie wykorzystanie węgla jest wysokie, znajdujących się w okresie przejściowym

  Dodać następujący tekst:

   powołanie zespołu międzydyrekcyjnego w celu a) wskazania obszarów, w których możliwa jest synergia polityk lub programów Unii w kontekście zapewnienia jak najskuteczniejszego wsparcia finansowego i politycznego po 2020 r.; (b) wspierania regionów (organów centralnych i lokalnych) w opracowywaniu zrównoważonych strategii transformacji poprzez zapewnienie bardziej ukierunkowanych narzędzi wewnątrzregionalnej wymiany najlepszych praktyk, w tym w zakresie kompleksowych planów działania na rzecz niskoemisyjnej reindustrializacji;

   przeorientowanie istniejących forów zainteresowanych stron, w tym dotyczących dialogu społecznego i dialogu z ogółem społeczeństwa obywatelskiego, na ustanowienie sprawiedliwej transformacji i strategii gospodarczych;

   udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego, oprócz istniejących systemów finansowania, bez przeniesienia środków z innych programów, na ustanowienie regionalnych/lokalnych planów działania na rzecz sprawiedliwej transformacji w dążeniu do zapewnienia neutralności emisyjnej UE do 2050 r. w najbardziej narażonych regionach i społecznościach; dodatkowe finansowanie powinno być również przeznaczone na wspieranie istniejących lub przyszłych projektów terytorialnych/wspólnotowych opartych na zaangażowaniu pracowników i społeczności, których dotyczą te projekty, poprzez konsultacje i wzmocnienie pozycji;

   wzmocnienie platformy dla regionów górniczych w okresie transformacji i jej sekretariatu (ustanowionych w ramach działania przygotowawczego podjętego w 2018 r. i kontynuowanego w 2019 r.), tak aby osiągnąć cele klimatyczne UE i wywiązać się z unijnych zobowiązań podjętych na mocy porozumienia paryskiego, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej transformacji energetyki, podczas której regiony górnicze nie pozostaną w tyle, poprzez zwiększenie budżetu w 2020 r. i rozszerzenie zakresu działania na:

   dalszą pomoc techniczną i budowanie zdolności w regionach wysokoemisyjnych w Unii, gdzie wykorzystanie węgla jest wysokie, w takich obszarach jak opracowanie strategii, rozwój i finansowanie projektu oraz wspieranie inwestycji prywatnych (w marcu 2019 r. w inicjatywie UE uczestniczyło 20 regionów pilotażowych w porównaniu z czterema regionami w 2017 r.);

   współpracę z członkami i obserwatorami Wspólnoty Energetycznej w obszarze transformacji regionów górniczych w postaci organizacji regionalnej, wraz z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i partnerami międzynarodowymi;

   rozwój wymiaru społecznego platformy dla regionów górniczych w okresie transformacji przy użyciu najlepszych innowacyjnych praktyk społecznych; przekwalifikowanie i doszkolenie pracowników oraz programy dla młodych i emerytowanych górników.

  34 02 01

  Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii

  Dodać następujący tekst:

  W odniesieniu do projektów zintegrowanych podczas wyboru projektów uwzględnia się element dystrybucyjny w celu ułatwienia równowagi geograficznej. Ma to charakter orientacyjny i nie powinno sugerować zabezpieczenia środków finansowych lub przydziałów dla poszczególnych państw członkowskich.

  34 02 02

  Wzrost odporności Unii na zmianę klimatu

  Dodać następujący tekst:
  W odniesieniu do projektów zintegrowanych podczas wyboru projektów uwzględnia się element dystrybucyjny w celu ułatwienia równowagi geograficznej. Ma to charakter orientacyjny i nie powinno sugerować zabezpieczenia środków finansowych lub przydziałów dla poszczególnych państw członkowskich.

  34 02 03

  Lepsze zarządzanie w zakresie klimatu na wszystkich poziomach

  Dodać następujący tekst:
  W odniesieniu do projektów zintegrowanych podczas wyboru projektów uwzględnia się element dystrybucyjny w celu ułatwienia równowagi geograficznej. Ma to charakter orientacyjny i nie powinno sugerować zabezpieczenia środków finansowych lub przydziałów dla poszczególnych państw członkowskich.

  Rozumie się, że poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę nie mogą zmieniać ani rozszerzać zakresu istniejącej podstawy prawnej, ani naruszać administracyjnej autonomii instytucji oraz że działania można pokryć z dostępnych zasobów.

   

  1.7. Nomenklatura budżetowa

  Uzgadnia się nomenklaturę budżetową zaproponowaną przez Komisję w projekcie budżetu, zmienioną listem w sprawie poprawek nr 1/2020, wraz z włączeniem nowych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych z uwzględnieniem następujących zmian.

  Linia budżetowa zgodnie z czytaniem w PE

  Dział

  Nazwa / nowa nazwa

  Nowa linia budżetowa

  Nowy dział

  02 04 77 08

  1a

  Projekt pilotażowy — Odporność lotnictwa na zakłócenia GNSS i spoofingcyberzagrożenia

  02 04 77 08

  1a

  06 02 77 25

  1a

  Projekt pilotażowy — Oznakowanie ekologiczne w lotnictwie / Projekt demonstracyjny dotyczący wprowadzenia dobrowolnego oznakowania ekologicznego w lotnictwie w oparciu o portal ekologiczny EASA

  06 02 77 25

  1a

  06 02 77 26

  2

  Projekt pilotażowy — Integracja mobilności miejskiej z infrastrukturą transportu lotniczego

  06 02 77 26

  1a

  06 02 77 27

  2

  Projekt pilotażowy — Rewitalizacja transgranicznych pociągów nocnych

  06 02 77 27

  1a

  06 02 77 28

  2

  Projekt pilotażowy — Możliwości ekologizacji europejskich portów morskich

  06 02 77 28

  1a

  09 02 77 15

  2

  Projekt pilotażowy — Inteligentna mobilność miejska dzięki autonomicznym pojazdom

  09 02 77 15

  1a

  13 03 77 30

  1b

  Projekt pilotażowy — BEST Kultura: Program wsparcia różnorodności kulturowej europejskich obszarów zamorskich

  13 03 77 30

  1b

  14 03 77 05

  1a

  Projekt pilotażowy — Studium wykonalności europejskiego rejestru aktywów w kontekście walki z praniem pieniędzy i uchylaniem się od opodatkowania

  12 02 77 11

  1a

  15 04 77 22

  1a

  Działanie przygotowawcze — Finansowanie, nauka, innowacje i patenty z myślą o sektorze kultury i sektorze kreatywnym

  15 04 77 22

  3

  15 04 77 23

  1a

  Działanie przygotowawcze — Ochrona cmentarzy żydowskich w Europie: pełny proces identyfikacji wraz z badaniami i monitorowaniem oraz indywidualne wnioski o ochronę z uwzględnieniem związanych z nimi kosztów

  15 04 77 23

  3

  32 02 77 16

  1a

  Działanie przygotowawcze — Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla regionów wysokoemisyjnych, gdzie wykorzystanie węgla jest wysokie, znajdujących się w okresie przejściowym

  32 02 77 12

  1a

  32 02 77 17

  1a

  Działanie przygotowawcze — Nauczyć wyspy, jak ogłaszać przetargi na projekty w dziedzinie energii odnawialnej

  32 02 77 16

  1a

  32 02 77 18

  1a

  Działanie przygotowawcze — Zacieśnienie współpracy w zakresie działań w dziedzinie klimatu między wsiami na terytorium UE i poza nią poprzez stworzenie tożsamości wiejskiej w ramach Porozumienia Burmistrzów

  32 02 77 17

  1a

  32 02 77 19

  1b

  Projekt pilotażowy — Repozytorium wspólnot energetycznych – monitorowanie i wspieranie wspólnot energetycznych w UE

  32 02 77 18

  1a

  32 02 77 20

  2

  Projekt pilotażowy — Angażowanie przedsiębiorstw w transformację energetyczną

  32 02 77 19

  1a

  33 04 77 07

  3

  Projekt pilotażowy — Włączająca dostępność internetu dla osób z niepełnosprawnością poznawczą (sprzyjanie włączeniu internetowemu – dostępność dla wszystkich)

  09 04 77 29

  3

  33 04 77 08

  2

  Działanie przygotowawcze — Ocena rzekomych różnic w jakości produktów sprzedawanych na jednolitym rynku

  33 04 77 07

  1a

   

  2. Oświadczenia

   

  2.1  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie finansowania EASO

  Parlament Europejski i Rada przyjmują do wiadomości wyrażony przez Komisję zamiar dokonania przeglądu wymogów dotyczących finansowania Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (EASO) na rok budżetowy 2020 po przyjęciu wniosku ustawodawczego z dnia 12 września 2018 r. mającego na celu wzmocnienie zdolności agencji w zakresie wsparcia operacyjnego.

  Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do rozpatrzenia ewentualnego wniosku o zwiększenie wkładu UE na rzecz EASO w 2020 r., co może wymagać dokonania przez władzę budżetową przesunięcia lub przyjęcia projektu budżetu korygującego, z należytym uwzględnieniem pilnego charakteru tej sprawy.

   

  2.2. Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie środków na płatności

  Parlament Europejski i Rada przypominają o potrzebie zapewnienia – w świetle wykonywania budżetu – regularnego realizowania płatności w odniesieniu do środków na zobowiązania, tak aby nie dopuścić do ewentualnego anormalnego poziomu niezapłaconych faktur na koniec roku budżetowego.

  Parlament Europejski i Rada apelują do Komisji, by nadal uważnie i aktywnie monitorowała wdrażanie programów na lata 2014–2020 (zwłaszcza w ramach poddziału 1b i w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich). W tym celu zwracają się do Komisji, by terminowo przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące stanu wdrożenia i szacunków odnoszących się do środków na płatności na 2020 r.

  Jeżeli dane wskażą, że środki zapisane w budżecie na 2020 r. są niewystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie, Parlament Europejski i Rada zwrócą się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie właściwego rozwiązania, między innymi budżetu korygującego, aby umożliwić władzy budżetowej podjęcie w odpowiednim czasie wszelkich niezbędnych decyzji dotyczących uzasadnionych potrzeb. W stosownych przypadkach Parlament Europejski i Rada wezmą pod uwagę pilny charakter danej sprawy. W przypadku Rady może to oznaczać skrócenie ośmiotygodniowego okresu na podjęcie decyzji, jeżeli zostanie to uznane za konieczne.

   

  2.3 Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

  Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, że obniżenie poziomu bezrobocia wśród młodzieży pozostaje jednym z ważnych i wspólnych priorytetów politycznych, w związku z czym potwierdzają swoją zdecydowaną wolę optymalnego wykorzystywania zasobów budżetowych dostępnych w celu rozwiązania tego problemu, w szczególności w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o uważne obserwowanie tendencji w zakresie wdrażania tej inicjatywy oraz o przedłożenie sprawozdania przed dniem 30 czerwca 2020 r.

  Jeżeli ocena Komisji potwierdzi potrzebę zwiększenia środków na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Komisja przedstawi równolegle projekt budżetu korygującego przewidującego zwiększenie szczególnej alokacji na tę inicjatywę o 50 mln EUR.

  Rada i Parlament Europejski zobowiązują się do szybkiego rozpatrzenia takiego ewentualnego projektu budżetu korygującego na 2020 r. przedłożonego przez Komisję.

   

  2.4. Jednostronne oświadczenie Komisji w sprawie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

  Zwiększenie szczególnej alokacji na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wymaga wprowadzenia zmiany technicznej w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów.

  Podobnie jak w poprzednich latach zmiana ta będzie bezwzględnie ograniczać się do modyfikacji niezbędnych w celu uwzględnienia dodatkowej puli środków przeznaczonych na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i nie będzie miała ona wpływu na realizację polityki spójności.

  2.5. Jednostronne oświadczenie Komisji w sprawie dążenia do osiągnięcia docelowego 20-procentowego poziomu wydatków na działania związane ze zmianą klimatu w latach 2014–2020

  Komisja będzie ściśle monitorować wykonanie budżetu w 2020 r. W przypadku niepełnego wykorzystania środków w odnośnych działach Komisja, w miarę możliwości, przedstawi odpowiednie wnioski budżetowe mające na celu zwiększenie wydatków na działania związane ze zmianą klimatu.


  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

  Odsyłacze

  00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2020(BUD)

  Przewodniczący delegacji: Przewodniczący

  David Maria Sassoli

  Komisja przedmiotowo właściwa
   Przewodniczący

  BUDG
  Johan Van Overtveldt

  Sprawozdawca(y)

  Monika Hohlmeier

  Eider Gardiazabal Rubial

  Rozpatrzone projekty aktów

  COM(2019)0400, COM(2019)0487

  Stanowisko Rady
   Data przyjęcia

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  11374/2019 – C9‑0119/2019

  5.9.2019

  16.9.2019

  Data stanowiska Parlamentu

  23.10.2019

  P9_TA(2019)0038

  Data pisma Rady w sprawie niezatwierdzenia poprawek PE

  23.10.2019

  Posiedzenia komitetu pojednawczego

  4.11.2019

  15.11.2019

  18.11.2019

   

  Data przyjęcia przez delegację Parlamentu zgodnie z art. 314 ust. 5 TFUE

  18.11.2019

  Obecni członkowie

  Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

  Data osiągnięcia porozumienia w komitecie pojednawczym

  18.11.2019

  Data stwierdzenia przez współprzewodniczących, że zatwierdzono wspólny projekt, i przekazania go PE i Radzie

  18.11.2019

  Data złożenia

  20.11.2019

   

  Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2019
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności