SPRAWOZDANIE w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej

20.11.2019 - (00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego
Sprawozdawcy:  Monika Hohlmeier (sekcja III – Komisja)
 Eider Gardiazabal Rubial (inne sekcje)

Procedura : 2019/2028(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0035/2019

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej

(00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy oraz odnoszące się do niego oświadczenia Parlamentu, Rady i Komisji (00000/2019 – C9‑0000/2019),

 uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przyjęty przez Komisję dnia 5 lipca 2019 г. (COM(2019)0400),

 uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przyjęte przez Radę w dniu 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi w dniu 13 września 2019 r. (11734/2019 – C9‑0119/2019),

 uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2020 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przedstawiony przez Komisję w dniu 15 października 2019 r.,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2019 r. dotyczącą stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020[1] i zawarte w niej poprawki budżetowe,

 uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

 uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej[2],

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[3],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[4],

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 . pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[5],

 uwzględniając art. 95 i art. 96 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji do komitetu pojednawczego (A9-0035/2019),

1. zatwierdza wspólny projekt;

2. potwierdza wspólne oświadczenia Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji ustawodawczej Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.


ZAŁĄCZNIK

WERSJA OSTATECZNA
Budżet na rok 2020 – Treść wspólnych wniosków

 

Wspólne wnioski dotyczą następujących punktów:

1. Budżet na rok 2020

2. Oświadczenia

Ogólny zarys

Zgodnie z treścią wspólnych wniosków:

 Ogólny poziom środków na zobowiązania w budżecie na 2020 r. ustalono na poziomie 168 688,1 mln EUR, co pozostawia margines poniżej pułapów WRF na 2020 r. w wysokości 1 492,3 mln EUR.

 Odpowiada to ogólnemu zwiększeniu środków o 400,0 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020.

 Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2020 r. ustalono na poziomie 153 566,2 mln EUR.

 Odpowiada to ogólnemu zmniejszeniu środków o 49,1 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020.

 

 

Zobowiązania

Płatności

Ostateczny poziom środków (w mln EUR)

168 688,1

153 566,2

Jako % DNB w UE-28

0,99%

0,90%

 

 Uruchamia się instrument elastyczności na rok budżetowy 2020 w wysokości 778,1 mln EUR w środkach na zobowiązania w dziale 3 Bezpieczeństwo i obywatelstwo.

 Stosuje się łączny margines na zobowiązania w wysokości 269,6 mln EUR w dziale 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia i w dziale 1b Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna.

 Margines na nieprzewidziane wydatki uruchomiony w 2017 r. zostaje skompensowany kwotą 252,0 mln EUR z nieprzydzielonych marginesów w dziale 5 Administracja.

 Środki na płatności w 2020 r. związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 wyniosą – według szacunków Komisji – 849,8 mln EUR.

 Pozostałe dostępne środki na 2020 r. zestawiono w poniższej tabeli:

w mln EUR (wg cen z 2019 r.)

Margines na zobowiązania poniżej pułapów WRF na 2020 r.

1 492,3

Obecnie dostępne instrumenty szczególne

1 216,9

Instrument elastyczności

141,3

Łączny margines na zobowiązania (od 2018 r.)

1 075,6

Dodatkowe instrumenty szczególne dostępne w 2020 r.

1 463,5

Instrument elastyczności

 

z wygasających kwot (2019 r.) Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

173,5

z wygasających kwot (2018 r.) Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

Łączny margines na zobowiązania (od 2019 r.)

1 290,0

Ogółem

4 172,7


1. Budżet na rok 2020

1.1. Zamknięte pozycje budżetowe

O ile w poniższych wnioskach nie stwierdzono inaczej, wszystkie linie budżetowe niezmienione ani przez Radę, ani przez Parlament oraz linie, w których Parlament zaakceptował poprawki Rady w trakcie odnośnego czytania, uznaje się za zatwierdzone.

W przypadku pozostałych linii budżetowych komitet pojednawczy doszedł do wniosków ujętych w częściach 1.2–1.7 poniżej.

 

1.2. Kwestie horyzontalne

Agencje zdecentralizowane

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności oraz w liczbie stanowisk) dla wszystkich agencji zdecentralizowanych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, z wyjątkiem:

 w dziale 1a:

o Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA, artykuł budżetu 02 03 03), której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zmniejszono o 1 000 000 EUR.

o Agencji Europejskiego GNSS (GSA, artykuł budżetu 02 05 11), której przydzielono 5 dodatkowych stanowisk i zwiększono poziom środków na zobowiązania i środków na płatności o 370 000 EUR.

o Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop, artykuł budżetu 04 03 13), któremu poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zmniejszono o 300 000 EUR.

 w dziale 2:

o Europejskiej Agencji Środowiska (EEA, artykuł budżetu 07 02 06), której przydzielono 5 dodatkowych stanowisk i zwiększono poziom środków na zobowiązania i środków na płatności o 1 300 000 EUR.

 w dziale 3:

o Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol, artykuł budżetu 18 02 04), której przydzielono 10 dodatkowych stanowisk i zwiększono poziom środków na zobowiązania i środków na płatności o 13 000 000 EUR.

o Europejskiej Agencji Leków (EMA, artykuł budżetu 17 03 12 01), której przydzielono 5 dodatkowych stanowisk i zwiększono poziom środków na zobowiązania i środków na płatności o 2 000 000 EUR.

o Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO, artykuł budżetu 18 03 02), któremu poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zmniejszono o 24 685 306 EUR.

o Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust, artykuł budżetu 33 03 04), której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 1 700 000 EUR.

o Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex, artykuł budżetu 18 02 03), której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zmniejszono o 8 734 813 EUR.

o Prokuratury Europejskiej (EPPO, artykuł budżetu 33 03 05), której przydzielono 5 dodatkowych stanowisk.

 

Agencje wykonawcze

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla wszystkich agencji wykonawczych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020.

 

Projekty pilotażowe / działania przygotowawcze

Uzgodniono kompleksowy pakiet 78 projektów pilotażowych / działań przygotowawczych na łączną kwotę 140,0 mln EUR w środkach na zobowiązania.

Jeżeli projekt pilotażowy lub działanie przygotowawcze ma już podstawę prawną, Komisja może wnioskować o przesunięcie środków do odpowiedniej podstawy prawnej, aby ułatwić realizację działania.

Pakiet ten w pełni przestrzega pułapów na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, przewidzianych w rozporządzeniu finansowym.

 

1.3. Działy wydatków w ramach finansowych – środki na zobowiązania

 

Wziąwszy pod uwagę powyższe konkluzje dotyczące zamkniętych linii budżetowych, agencji oraz projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, komitet pojednawczy uzgodnił, co następuje.

 

Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli:

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania

Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2020

Różnica

1.1.31

Horyzont 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności oraz innych bioproduktów

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Przekształcenie europejskiego systemu transportowego w zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny system

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Instrument MŚP

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Wzmacnianie badań w zakresie przyszłych i powstających technologii

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Działania „Maria Skłodowska-Curie” — Tworzenie, rozwijanie i przekazywanie nowych umiejętności, wiedzy i innowacyjności

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Program badawczo-szkoleniowy Euratom

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom — Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Badania bezpośrednie w ramach działań programu Euratom

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Wspieranie udoskonalania nauczania i badań dotyczących integracji europejskiej poprzez realizację na całym świecie działań „Jean Monnet”

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Zatrudnienie i innowacje społeczne („EaSI”)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna — Zwiększanie dostępu do finansowania i jego dostępności dla osób prawnych i fizycznych, szczególnie najbardziej oddalonych od rynku pracy, i przedsiębiorstwom społecznym

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Energia

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Dalsza integracja rynku wewnętrznego energii oraz interoperacyjność transgranicznych sieci energii elektrycznej i gazu

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Zapewnienie Unii większego bezpieczeństwa dostaw energii

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Transport

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz modernizacja odcinków transgranicznych

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów transportu

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Agencje zdecentralizowane

 

 

-930 000

02 03 03

Europejska Agencja Chemikaliów — Przepisy dotyczące chemikaliów

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Agencja Europejskiego GNSS

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Inne działania i programy

 

 

-200 000

26 02 01

Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

 

 

-1 500 000

02 03 01

Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego towarów i usług

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Ogółem

 

 

568 335 000

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 25 284,8 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 1a i z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 93,8 mln EUR.

Komitet pojednawczy postanawia również nie udostępniać ponownie środków na zobowiązania zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

 

Dział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli:

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania

Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2020

Różnica

1.2.5

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególny przydział na zapewnienie kwoty równoważnej)

 

 

28 333 333

04 02 64

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

5 600 000

 

Ogółem

 

 

33 933 333

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 58 645,8 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 1b i z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 175,8 mln EUR.


Dział 2 — Trwały wzrost gospodarczy: Zasoby naturalne

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli:

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania

Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2020

Różnica

2.0.10

Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

System płatności podstawowej

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Działania na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Wzrost odporności Unii na zmianę klimatu

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Lepsze zarządzanie w zakresie klimatu na wszystkich poziomach

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Agencje zdecentralizowane

 

 

1 300 000

07 02 06

Europejska Agencja Środowiska

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

22 514 881

 

Ogółem

 

 

-38 185 119

W konsekwencji uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 59 907,0 mln EUR, co daje margines w wysokości 514,0 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 2.

 

Dział 3 — Bezpieczeństwo i obywatelstwo

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli:

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania

Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2020

Różnica

3.0.11

Kreatywna Europa

 

 

7 500 000

09 05 01

Podprogram MEDIA — Transnarodowe i międzynarodowe rozpowszechnianie oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Zwiększanie finansowych zdolności MŚP i małych oraz bardzo małych organizacji w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz działanie na rzecz rozwoju polityki w tej dziedzinie i nowych modeli biznesowych

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Podprogram Kultura — Wspieranie działań transgranicznych oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Prawa, równość i obywatelstwo

 

 

1 200 000

33 02 01

Zapewnienie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Unijny mechanizm ochrony ludności

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk w Unii

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Europa dla obywateli

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Program „Europa dla Obywateli” — Wzmocnienie pamięci o przeszłości oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej na szczeblu Unii

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Żywność i pasze

 

 

-1 500 000

17 04 01

Zapewnienie poprawy statusu zdrowia zwierząt oraz wysokiego poziomu ochrony zwierząt w Unii

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Agencje zdecentralizowane

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Wkład Unii w Europejską Agencję Leków

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

 

 

1 000 000

09 05 05

Działania multimedialne

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Ogółem

 

 

0

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 3 729,1 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 3 i z uruchomieniem instrumentu elastyczności na kwotę 778,1 mln EUR.

 

Dział 4 — Globalny wymiar Europy

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli:

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania

Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2020

Różnica

4.0.1

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Turcja — Wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Turcja — Wsparcie reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Turcja — Wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Pomoc makrofinansowa

 

 

-7 000 000

01 03 02

Pomoc makrofinansowa

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Kraje śródziemnomorskie — Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Partnerstwo Wschodnie — Prawa człowieka, dobre rządy i mobilność

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Partnerstwo Wschodnie — Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Środowisko i zmiana klimatu

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Zrównoważona energia

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Poprawa wiarygodności procesów wyborczych, w szczególności poprzez misje obserwacji wyborów

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Inne działania i programy

 

 

2 000 000

13 07 01

Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

4 000 000

 

Ogółem

 

 

-46 000 000

W konsekwencji uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 10 261,6 mln EUR, co daje margines w wysokości 248,4 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 4.

 

Dział 5 — Administracja

Komitet pojednawczy uzgodnił liczbę stanowisk w planach zatrudnienia instytucji oraz środki zaproponowane przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, jednak z następującymi wyjątkami:

 Sekcja Parlamentu, dla której zatwierdza się następujące zwiększenie środków na zobowiązania i środków na płatności wynikające ze statutu posła oraz odroczenia wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, przyjętych przez Radę Europejską w dniu 28 października 2019 r.: 410 000 EUR na linię budżetową 1 0 0 0 Wynagrodzenia, 408 000 EUR na linię budżetową 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży, 12 000 EUR na linię budżetową 1 0 0 5 Inne koszty podróży, 900 000 EUR na linię budżetową 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych, 6 050 000 EUR na linię budżetową 1 0 2 Odprawy przejściowe, 12 000 EUR na linię budżetową 3 2 2 Wydatki na dokumentację, 68 000 EUR na linię budżetową 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich oraz 1 463 000 EUR na linię budżetową 4 2 2 Wydatki związane z asystentami posłów;

 Sekcja Rady, dla której zatwierdzono czytanie.

 

Ponadto w budżecie na 2020 r. uwzględniono skutki automatycznego dostosowania wynagrodzeń z mocą od dnia 1 lipca 2019 r. (2,0 % zamiast 3,1 %) we wszystkich sekcjach instytucji w następujący sposób:

 

w EUR

Parlament

-10 922 000

Rada

-3 627 000

Komisja (łącznie z emeryturami)

-52 453 000

Trybunał Sprawiedliwości

-3 393 000

Trybunał Obrachunkowy

-1 380 000

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

-819 672

Komitet Regionów

-610 000

Rzecznik Praw Obywatelskich

-111 000

Europejski Inspektor Ochrony Danych

-64 000

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

-3 529 000

Ogółem

-76 908 672

 

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 10 272,1 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 729,9 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 5, przy czym w ramach marginesu wykorzystano kwotę 252,0 mln EUR w celu skompensowania uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.

Instrumenty szczególne: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR) oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)

Środki na zobowiązania dla EFG, EAR i FSUE ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu.

 

1.4. Środki na płatności

Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2020 r. ustala się na poziomie środków przewidzianych w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020, z uwzględnieniem następujących korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy:

1. Po pierwsze, uwzględnia się uzgodniony poziom środków na zobowiązania na wydatki niezróżnicowane, w ramach których poziom środków na płatności jest równy poziomowi środków na zobowiązania. Obejmuje to dodatkowe ograniczenie wydatków na rolnictwo o 72,0 mln EUR. Podejście to stosuje się analogicznie do wkładu UE w agencje zdecentralizowane. Łączny wynik oznacza obniżenie środków o 156,4 mln EUR.

2. Środki na płatności z myślą o wszystkich nowych projektach pilotażowych i działaniach przygotowawczych zaproponowanych przez Parlament ustala się na poziomie 25 % odpowiednich środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli poziom ten jest niższy. W przypadku przedłużenia istniejących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom środków na płatności ustala się na poziomie określonym w projekcie budżetu plus 25 % odpowiednich nowych środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli poziom ten jest niższy. Łączny wynik oznacza podwyższenie środków o 35,0 mln EUR;

3. Korekty w następujących liniach budżetowych uzgadnia się w wyniku zmian w kwocie środków na zobowiązania na wydatki zróżnicowane:

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na płatności

Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2020

Różnica

1.1.31

Horyzont 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności oraz innych bioproduktów

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Przekształcenie europejskiego systemu transportowego w zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny system

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Instrument MŚP

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Wzmacnianie badań w zakresie przyszłych i powstających technologii

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Działania „Maria Skłodowska-Curie” — Tworzenie, rozwijanie i przekazywanie nowych umiejętności, wiedzy i innowacyjności

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Program badawczo-szkoleniowy Euratom

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom — Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Badania bezpośrednie w ramach działań programu Euratom

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Wspieranie udoskonalania nauczania i badań dotyczących integracji europejskiej poprzez realizację na całym świecie działań „Jean Monnet”

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Zatrudnienie i innowacje społeczne („EaSI”)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna — Zwiększanie dostępu do finansowania i jego dostępności dla osób prawnych i fizycznych, szczególnie najbardziej oddalonych od rynku pracy, i przedsiębiorstwom społecznym

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Energia

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Dalsza integracja rynku wewnętrznego energii oraz interoperacyjność transgranicznych sieci energii elektrycznej i gazu

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Zapewnienie Unii większego bezpieczeństwa dostaw energii

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Transport

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz modernizacja odcinków transgranicznych

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów transportu

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Inne działania i programy

 

 

-200 000

26 02 01

Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

 

 

-1 200 000

02 03 01

Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego towarów i usług

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególny przydział na zapewnienie kwoty równoważnej)

 

 

3 000 000

04 02 64

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Działania na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Wzrost odporności Unii na zmianę klimatu

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Lepsze zarządzanie w zakresie klimatu na wszystkich poziomach

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Kreatywna Europa

 

 

6 000 000

09 05 01

Podprogram MEDIA — Transnarodowe i międzynarodowe rozpowszechnianie oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Zwiększanie finansowych zdolności MŚP i małych oraz bardzo małych organizacji w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz działanie na rzecz rozwoju polityki w tej dziedzinie i nowych modeli biznesowych

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Podprogram Kultura — Wspieranie działań transgranicznych oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Prawa, równość i obywatelstwo

 

 

1 200 000

33 02 01

Zapewnienie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Unijny mechanizm ochrony ludności

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk w Unii

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Europa dla obywateli

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Program „Europa dla Obywateli” — Wzmocnienie pamięci o przeszłości oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej na szczeblu Unii

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

 

 

1 000 000

09 05 05

Działania multimedialne

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Turcja — Wsparcie reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Turcja — Wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Środowisko i zmiana klimatu

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Zrównoważona energia

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Poprawa wiarygodności procesów wyborczych, w szczególności poprzez misje obserwacji wyborów

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Inne działania i programy

 

 

2 000 000

13 07 01

Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Ogółem

 

 

72 294 857

 

1.5. Rezerwy

Rezerwy w budżecie na 2020 r. ustala się zgodnie z projektem budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020 z wyjątkiem artykułu budżetu 13 06 01 (Fundusz Solidarności Unii Europejskiej) i 18 03 02 (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu – EASO), dla których odpowiednie rezerwy są anulowane.


1.6. Uwagi do budżetu

Z zastrzeżeniem wyraźnych, odmiennych uregulowań w ustępach poprzedzających, poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę do brzmienia uwag do budżetu zostały uzgodnione, z wyjątkiem poprawek do linii budżetowych wymienionych w poniższych tabelach:

 Linie budżetowe, dla których zatwierdza się zmiany wprowadzone przez Parlament Europejski wraz z modyfikacją zaproponowaną w piśmie Komisji w sprawie wykonalności.

Linia budżetowa

Nazwa

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

19 05 01

Współpraca z państwami trzecimi w celu promowania interesów Unii oraz wzajemnych interesów

21 02 07 03

Rozwój społeczny

21 02 08 01

Społeczeństwo obywatelskie — Rozwój

21 07 01

Współpraca z Grenlandią

 Linie budżetowe, dla których zatwierdza się odpowiednią uwagę do budżetu zaproponowaną w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2020.

Linia budżetowa

Nazwa

02 04 03 01

Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

06 01 04 01

Wydatki pomocnicze na instrument „Łącząc Europę” (CEF) — Transport

07 02 06

Europejska Agencja Środowiska

08 02 03 03

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

08 02 03 05

Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

08 02 07 33

Wspólne przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) — Wydatki pomocnicze

09 02 01

Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej

13 04 61 01

Fundusz Spójności — Operacyjna pomoc techniczna

21 01 04 05

Wydatki pomocnicze na Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (INSC)

32 04 03 01

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

 Linie budżetowe, dla których zatwierdza się odpowiednią uwagę do budżetu zaproponowaną w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek wraz z następującymi zmianami.

Linia budżetowa

Nazwa

04 03 02 01

Progress — Wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

Zmienić tekst w następujący sposób:
- zachęcanie do tworzenia miejsc pracy, promowanie zatrudnienia młodych i zwalczanie ubóstwa dzięki promowaniu rosnącej konwergencji społecznej za pomocą znaku społecznego godnych miejsc pracy pod względem stabilnego zatrudnienia i praw socjalnych, promowanie akceptowalnego zatrudnienia dla młodych ludzi oraz zwalczanie ubóstwa poprzez promowanie konwergencji społecznej.

08 02 03 01

Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

Zmienić tekst w następujący sposób:
Cel tych działań stanowią: zdrowie i dobrostan przez całe życie i dla wszystkich obywateli, gospodarczo zrównoważone systemy opieki zdrowotnej wysokiej jakości, przy czym opieka zdrowotna staje się bardziej spersonalizowana dla większej skuteczności, oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w sektorze zdrowia i powiązanych sektorach. Z tego względu działania te będą dotyczyć głównie efektywnego propagowania zdrowia i zapobiegania chorobom (np. zrozumienia czynników warunkujących stan zdrowia, opracowania skuteczniejszych szczepionek). Szczególna uwaga zostanie poświęcona specyficznym aspektom zdrowotnym związanym z płcią i wiekiem podeszłym. Nacisk zostanie ponadto położony na leczenie i skuteczną terapię chorób (zwłaszcza dzięki większemu spersonalizowaniu medycyny), w tym walkę z rakiem, niepełnosprawności i ograniczeń w funkcjonowaniu oraz radzenie sobie z nimi (np. poprzez transfer wiedzy w celu wykorzystania w praktyce klinicznej i skalowalne działania w zakresie innowacji, lepsze wykorzystanie danych medycznych, życie niezależne i wspomagane). Ponadto podjęte zostaną wysiłki na rzecz poprawy procesu podejmowania decyzji dotyczących zapobiegania chorobom i leczenia, określania i pomocy w upowszechnianiu najlepszych praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz wspierania opieki zintegrowanej i wdrażania innowacji technologicznych, organizacyjnych i społecznych, które zwłaszcza osobom starszym, a także niepełnosprawnym, umożliwią zachowanie aktywności i niezależności. Wreszcie, działania będą realizowane z zastosowaniem podejścia uwzględniającego aspekt płci, w ramach którego uznaje się między innymi pozycję kobiet zarówno w nieformalnym, jak i formalnym sektorze opieki.

08 02 03 03

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

Dodać następujący tekst:
Należy zwrócić uwagę na pomoc w zlikwidowaniu przepaści w dziedzinie badań naukowych i innowacji w Europie, bez podważania kryteriów doskonałości.

08 02 08

Instrument MŚP

Zmienić tekst w następujący sposób:
Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego kwota 72 000 000 EUR w środkach na zobowiązania jest dostępna dla niniejszego artykułu w związku z umorzeniami dokonanymi w 2018 r. w wyniku niezrealizowania całości lub części projektów badawczych.

09 04 02 01

Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Dodać następujący tekst:
Mogłoby to objąć dalsze prace badawcze w dziedzinie rozwoju europejskich wyszukiwarek internetowych.

09 04 03 02

Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich

Zmienić tekst w następujący sposób:
Celem drugiego działania jest „przyczynienie się do zrozumienia podstaw intelektualnych i dziedzictwa kulturowego Europy: jej historii i wielu wpływów, europejskich i nieeuropejskich, jako inspiracji dla naszego dzisiejszego życia”, jak również ułatwienie dostępu do tego dziedzictwa kulturowego i czerpanie z niego, w tym z myślą o przyszłej chmurze europejskiego dziedzictwa kulturowego.

32 04 03 01

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

Dodać następujący tekst:
Należy zwrócić uwagę na pomoc w zlikwidowaniu przepaści w dziedzinie badań naukowych i innowacji w Europie, bez podważania kryteriów doskonałości.

32 02 77 12

Działanie przygotowawcze — Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla regionów wysokoemisyjnych, gdzie wykorzystanie węgla jest wysokie, znajdujących się w okresie przejściowym

Dodać następujący tekst:

 powołanie zespołu międzydyrekcyjnego w celu a) wskazania obszarów, w których możliwa jest synergia polityk lub programów Unii w kontekście zapewnienia jak najskuteczniejszego wsparcia finansowego i politycznego po 2020 r.; (b) wspierania regionów (organów centralnych i lokalnych) w opracowywaniu zrównoważonych strategii transformacji poprzez zapewnienie bardziej ukierunkowanych narzędzi wewnątrzregionalnej wymiany najlepszych praktyk, w tym w zakresie kompleksowych planów działania na rzecz niskoemisyjnej reindustrializacji;

 przeorientowanie istniejących forów zainteresowanych stron, w tym dotyczących dialogu społecznego i dialogu z ogółem społeczeństwa obywatelskiego, na ustanowienie sprawiedliwej transformacji i strategii gospodarczych;

 udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego, oprócz istniejących systemów finansowania, bez przeniesienia środków z innych programów, na ustanowienie regionalnych/lokalnych planów działania na rzecz sprawiedliwej transformacji w dążeniu do zapewnienia neutralności emisyjnej UE do 2050 r. w najbardziej narażonych regionach i społecznościach; dodatkowe finansowanie powinno być również przeznaczone na wspieranie istniejących lub przyszłych projektów terytorialnych/wspólnotowych opartych na zaangażowaniu pracowników i społeczności, których dotyczą te projekty, poprzez konsultacje i wzmocnienie pozycji;

 wzmocnienie platformy dla regionów górniczych w okresie transformacji i jej sekretariatu (ustanowionych w ramach działania przygotowawczego podjętego w 2018 r. i kontynuowanego w 2019 r.), tak aby osiągnąć cele klimatyczne UE i wywiązać się z unijnych zobowiązań podjętych na mocy porozumienia paryskiego, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej transformacji energetyki, podczas której regiony górnicze nie pozostaną w tyle, poprzez zwiększenie budżetu w 2020 r. i rozszerzenie zakresu działania na:

 dalszą pomoc techniczną i budowanie zdolności w regionach wysokoemisyjnych w Unii, gdzie wykorzystanie węgla jest wysokie, w takich obszarach jak opracowanie strategii, rozwój i finansowanie projektu oraz wspieranie inwestycji prywatnych (w marcu 2019 r. w inicjatywie UE uczestniczyło 20 regionów pilotażowych w porównaniu z czterema regionami w 2017 r.);

 współpracę z członkami i obserwatorami Wspólnoty Energetycznej w obszarze transformacji regionów górniczych w postaci organizacji regionalnej, wraz z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i partnerami międzynarodowymi;

 rozwój wymiaru społecznego platformy dla regionów górniczych w okresie transformacji przy użyciu najlepszych innowacyjnych praktyk społecznych; przekwalifikowanie i doszkolenie pracowników oraz programy dla młodych i emerytowanych górników.

34 02 01

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii

Dodać następujący tekst:

W odniesieniu do projektów zintegrowanych podczas wyboru projektów uwzględnia się element dystrybucyjny w celu ułatwienia równowagi geograficznej. Ma to charakter orientacyjny i nie powinno sugerować zabezpieczenia środków finansowych lub przydziałów dla poszczególnych państw członkowskich.

34 02 02

Wzrost odporności Unii na zmianę klimatu

Dodać następujący tekst:
W odniesieniu do projektów zintegrowanych podczas wyboru projektów uwzględnia się element dystrybucyjny w celu ułatwienia równowagi geograficznej. Ma to charakter orientacyjny i nie powinno sugerować zabezpieczenia środków finansowych lub przydziałów dla poszczególnych państw członkowskich.

34 02 03

Lepsze zarządzanie w zakresie klimatu na wszystkich poziomach

Dodać następujący tekst:
W odniesieniu do projektów zintegrowanych podczas wyboru projektów uwzględnia się element dystrybucyjny w celu ułatwienia równowagi geograficznej. Ma to charakter orientacyjny i nie powinno sugerować zabezpieczenia środków finansowych lub przydziałów dla poszczególnych państw członkowskich.

Rozumie się, że poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę nie mogą zmieniać ani rozszerzać zakresu istniejącej podstawy prawnej, ani naruszać administracyjnej autonomii instytucji oraz że działania można pokryć z dostępnych zasobów.

 

1.7. Nomenklatura budżetowa

Uzgadnia się nomenklaturę budżetową zaproponowaną przez Komisję w projekcie budżetu, zmienioną listem w sprawie poprawek nr 1/2020, wraz z włączeniem nowych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych z uwzględnieniem następujących zmian.

Linia budżetowa zgodnie z czytaniem w PE

Dział

Nazwa / nowa nazwa

Nowa linia budżetowa

Nowy dział

02 04 77 08

1a

Projekt pilotażowy — Odporność lotnictwa na zakłócenia GNSS i spoofingcyberzagrożenia

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Projekt pilotażowy — Oznakowanie ekologiczne w lotnictwie / Projekt demonstracyjny dotyczący wprowadzenia dobrowolnego oznakowania ekologicznego w lotnictwie w oparciu o portal ekologiczny EASA

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Projekt pilotażowy — Integracja mobilności miejskiej z infrastrukturą transportu lotniczego

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Projekt pilotażowy — Rewitalizacja transgranicznych pociągów nocnych

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Projekt pilotażowy — Możliwości ekologizacji europejskich portów morskich

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Projekt pilotażowy — Inteligentna mobilność miejska dzięki autonomicznym pojazdom

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Projekt pilotażowy — BEST Kultura: Program wsparcia różnorodności kulturowej europejskich obszarów zamorskich

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Projekt pilotażowy — Studium wykonalności europejskiego rejestru aktywów w kontekście walki z praniem pieniędzy i uchylaniem się od opodatkowania

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Działanie przygotowawcze — Finansowanie, nauka, innowacje i patenty z myślą o sektorze kultury i sektorze kreatywnym

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Działanie przygotowawcze — Ochrona cmentarzy żydowskich w Europie: pełny proces identyfikacji wraz z badaniami i monitorowaniem oraz indywidualne wnioski o ochronę z uwzględnieniem związanych z nimi kosztów

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Działanie przygotowawcze — Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla regionów wysokoemisyjnych, gdzie wykorzystanie węgla jest wysokie, znajdujących się w okresie przejściowym

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Działanie przygotowawcze — Nauczyć wyspy, jak ogłaszać przetargi na projekty w dziedzinie energii odnawialnej

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Działanie przygotowawcze — Zacieśnienie współpracy w zakresie działań w dziedzinie klimatu między wsiami na terytorium UE i poza nią poprzez stworzenie tożsamości wiejskiej w ramach Porozumienia Burmistrzów

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1b

Projekt pilotażowy — Repozytorium wspólnot energetycznych – monitorowanie i wspieranie wspólnot energetycznych w UE

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Projekt pilotażowy — Angażowanie przedsiębiorstw w transformację energetyczną

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Projekt pilotażowy — Włączająca dostępność internetu dla osób z niepełnosprawnością poznawczą (sprzyjanie włączeniu internetowemu – dostępność dla wszystkich)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Działanie przygotowawcze — Ocena rzekomych różnic w jakości produktów sprzedawanych na jednolitym rynku

33 04 77 07

1a

 

2. Oświadczenia

 

2.1  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie finansowania EASO

Parlament Europejski i Rada przyjmują do wiadomości wyrażony przez Komisję zamiar dokonania przeglądu wymogów dotyczących finansowania Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (EASO) na rok budżetowy 2020 po przyjęciu wniosku ustawodawczego z dnia 12 września 2018 r. mającego na celu wzmocnienie zdolności agencji w zakresie wsparcia operacyjnego.

Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do rozpatrzenia ewentualnego wniosku o zwiększenie wkładu UE na rzecz EASO w 2020 r., co może wymagać dokonania przez władzę budżetową przesunięcia lub przyjęcia projektu budżetu korygującego, z należytym uwzględnieniem pilnego charakteru tej sprawy.

 

2.2. Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie środków na płatności

Parlament Europejski i Rada przypominają o potrzebie zapewnienia – w świetle wykonywania budżetu – regularnego realizowania płatności w odniesieniu do środków na zobowiązania, tak aby nie dopuścić do ewentualnego anormalnego poziomu niezapłaconych faktur na koniec roku budżetowego.

Parlament Europejski i Rada apelują do Komisji, by nadal uważnie i aktywnie monitorowała wdrażanie programów na lata 2014–2020 (zwłaszcza w ramach poddziału 1b i w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich). W tym celu zwracają się do Komisji, by terminowo przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące stanu wdrożenia i szacunków odnoszących się do środków na płatności na 2020 r.

Jeżeli dane wskażą, że środki zapisane w budżecie na 2020 r. są niewystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie, Parlament Europejski i Rada zwrócą się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie właściwego rozwiązania, między innymi budżetu korygującego, aby umożliwić władzy budżetowej podjęcie w odpowiednim czasie wszelkich niezbędnych decyzji dotyczących uzasadnionych potrzeb. W stosownych przypadkach Parlament Europejski i Rada wezmą pod uwagę pilny charakter danej sprawy. W przypadku Rady może to oznaczać skrócenie ośmiotygodniowego okresu na podjęcie decyzji, jeżeli zostanie to uznane za konieczne.

 

2.3 Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, że obniżenie poziomu bezrobocia wśród młodzieży pozostaje jednym z ważnych i wspólnych priorytetów politycznych, w związku z czym potwierdzają swoją zdecydowaną wolę optymalnego wykorzystywania zasobów budżetowych dostępnych w celu rozwiązania tego problemu, w szczególności w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o uważne obserwowanie tendencji w zakresie wdrażania tej inicjatywy oraz o przedłożenie sprawozdania przed dniem 30 czerwca 2020 r.

Jeżeli ocena Komisji potwierdzi potrzebę zwiększenia środków na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Komisja przedstawi równolegle projekt budżetu korygującego przewidującego zwiększenie szczególnej alokacji na tę inicjatywę o 50 mln EUR.

Rada i Parlament Europejski zobowiązują się do szybkiego rozpatrzenia takiego ewentualnego projektu budżetu korygującego na 2020 r. przedłożonego przez Komisję.

 

2.4. Jednostronne oświadczenie Komisji w sprawie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zwiększenie szczególnej alokacji na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wymaga wprowadzenia zmiany technicznej w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów.

Podobnie jak w poprzednich latach zmiana ta będzie bezwzględnie ograniczać się do modyfikacji niezbędnych w celu uwzględnienia dodatkowej puli środków przeznaczonych na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i nie będzie miała ona wpływu na realizację polityki spójności.

2.5. Jednostronne oświadczenie Komisji w sprawie dążenia do osiągnięcia docelowego 20-procentowego poziomu wydatków na działania związane ze zmianą klimatu w latach 2014–2020

Komisja będzie ściśle monitorować wykonanie budżetu w 2020 r. W przypadku niepełnego wykorzystania środków w odnośnych działach Komisja, w miarę możliwości, przedstawi odpowiednie wnioski budżetowe mające na celu zwiększenie wydatków na działania związane ze zmianą klimatu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

Odsyłacze

00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2020(BUD)

Przewodniczący delegacji: Przewodniczący

David Maria Sassoli

Komisja przedmiotowo właściwa
 Przewodniczący

BUDG
Johan Van Overtveldt

Sprawozdawca(y)

Monika Hohlmeier

Eider Gardiazabal Rubial

Rozpatrzone projekty aktów

COM(2019)0400, COM(2019)0487

Stanowisko Rady
 Data przyjęcia

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

11374/2019 – C9‑0119/2019

5.9.2019

16.9.2019

Data stanowiska Parlamentu

23.10.2019

P9_TA(2019)0038

Data pisma Rady w sprawie niezatwierdzenia poprawek PE

23.10.2019

Posiedzenia komitetu pojednawczego

4.11.2019

15.11.2019

18.11.2019

 

Data przyjęcia przez delegację Parlamentu zgodnie z art. 314 ust. 5 TFUE

18.11.2019

Obecni członkowie

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Data osiągnięcia porozumienia w komitecie pojednawczym

18.11.2019

Data stwierdzenia przez współprzewodniczących, że zatwierdzono wspólny projekt, i przekazania go PE i Radzie

18.11.2019

Data złożenia

20.11.2019

 

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności