RAPORT referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 aprobat de Comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare

20.11.2019 - (00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere
Raportoare:  Monika Hohlmeier (secțiunea III – Comisia)
 Eider Gardiazabal Rubial (alte secțiuni)

Procedură : 2019/2028(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0035/2019

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 aprobat de Comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare

(00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere și declarațiile Parlamentului, Consiliului și Comisiei referitoare la acesta (00000/2019 – C9‑0000/2019),

 având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, adoptat de Comisie la 5 iulie 2019 (COM(2019)0400),

 având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 adoptată de Consiliu la 3 septembrie 2019 și transmisă Parlamentului European la 13 septembrie 2019 (11734/2019 – C9‑0119/2019),

 având în vedere scrisoarea rectificativă nr. 1/2020 la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, prezentată de Comisie la 15 octombrie 2019,

 având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2019 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020[1] și amendamentele bugetare pe care le conține,

 având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

 având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene[2],

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[3],

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[4],

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[5],

 având în vedere articolele 95 și 96 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul delegației sale la Comitetul de conciliere (A9-0035/2019),

1. aprobă proiectul comun;

2. confirmă declarațiile comune ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3. ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

4. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție legislativă Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții și organelor interesate, precum și parlamentelor naționale.


ANEXĂ

FINAL
Buget 2020 – Elemente aferente concluziilor comune

 

Prezentele concluzii comune cuprind următoarele secțiuni:

1. Buget 2020

2. Declarații

Sinteză

Potrivit elementelor aferente concluziilor comune:

- Nivelul global al creditelor de angajament în bugetul pe 2020 este stabilit la 168 688,1 milioane EUR, lăsând o marjă sub plafoanele CFM pentru 2020 de 1 492,3 milioane EUR.

 Această valoare corespunde unei creșteri globale de 400,0 milioane EUR față de proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020.

- Nivelul global al creditelor de plată în bugetul pe 2020 este stabilit la 153 566,2 milioane EUR.

 Această valoare corespunde unei scăderi globale de 49,1 milioane EUR față de proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020.

 

 

Angajamente

Plăți

Nivelul final al creditelor (în milioane EUR)

168 688,1

153 566,2

Ca % din VNB 28

0,99%

0,90%

 

 Instrumentul de flexibilitate pentru 2020 este mobilizat cu credite de angajament în cuantum de 778,1 milioane EUR pentru rubrica 3 Securitate și cetățenie.

- Marja globală pentru angajamente este utilizată la un nivel de 269,6 milioane EUR pentru rubricile 1a Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă și 1b Coeziune economică, socială și teritorială.

- Marja pentru situații neprevăzute mobilizată în 2017 se compensează cu un cuantum de 252,0 milioane EUR din marjele nealocate de la rubrica 5 Administrație.

- Creditele de plată din 2020 aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate în 2017, 2018, 2019 și 2020 sunt estimate de Comisie la 849,8 milioane EUR.

- Sumele rămase disponibile pentru exercițiul 2020 sunt rezumate în tabelul de mai jos:

În milioane EUR (la prețurile din 2019)

Marja pentru angajamente, sub plafoanele CFM pentru 2020

1 492,3

Instrumente speciale disponibile în prezent

1 216,9

Instrumentul de flexibilitate

141,3

Marja globală pentru angajamente (din 2018)

1 075,6

Instrumente speciale suplimentare disponibile în 2020

1 463,5

Instrumentul de flexibilitate

 

Din sume anulate (2019) ale Fondului european de ajustare la globalizare

173,5

Din sume anulate (2018) ale Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

-

Marja globală pentru angajamente (din 2019)

1 290,0

Total

4 172,7


1. Buget 2020

1.1. Linii „închise”

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele concluzii, sunt confirmate toate liniile bugetare nemodificate nici de Consiliu, nici de Parlament și liniile bugetare la care Parlamentul a acceptat amendamentele Consiliului în lectura lor respectivă.

Pentru celelalte linii bugetare, Comitetul de conciliere a convenit asupra concluziilor incluse în secțiunile 1.2-1.7 de mai jos.

 

1.2. Aspecte orizontale

Agenții descentralizate

Contribuția UE (în credite de angajament și credite de plată și numărul de posturi) pentru toate agențiile descentralizate este stabilită la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020, cu următoarele excepții:

 La rubrica 1a:

o Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA, articolul bugetar 02 03 03), pentru care creditele de angajament și creditele de plată sunt reduse cu 1 000 000 EUR.

o Agenția GNSS European (GSA, articolul bugetar 02 05 11), pentru care s-au alocat 5 noi posturi, iar creditele de angajament și creditele de plată s-au majorat cu 370 000 EUR.

o Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop, articolul bugetar 04 03 13), pentru care creditele de angajament și creditele de plată sunt reduse cu 300 000 EUR.

 La rubrica 2:

o Agenția Europeană de Mediu (AEM, articolul bugetar 07 02 06), pentru care s-au alocat 5 noi posturi, iar creditele de angajament și creditele de plată s-au majorat cu 1 300 000 EUR.

 La rubrica 3:

o Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL, articolul bugetar 18 02 04), pentru care s-au alocat 10 noi posturi, iar creditele de angajament și creditele de plată s-au majorat cu 13 000 000 EUR.

o Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA, postul bugetar 17 03 12 01), pentru care s-au alocat 5 noi posturi, iar creditele de angajament și creditele de plată s-au majorat cu 2 000 000 EUR.

o Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO, articolul bugetar 18 03 02), pentru care creditele de angajament și creditele de plată în rezervă sunt reduse cu 24 685 306 EUR.

o Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST, articolul bugetar 33 03 04), pentru care creditele de angajament și creditele de plată sunt majorate cu 1 700 000 EUR.

o Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex, articolul bugetar 18 02 03), pentru care creditele de angajament și creditele de plată sunt reduse cu 8 734 813 EUR.

o Parchetul European (EPPO, articolul bugetar 33 03 05), pentru care s-au alocat 5 noi posturi.

 

Agenții executive

Contribuția din partea UE (în credite de angajament și de plată și numărul de posturi) pentru agențiile executive sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020.

 

Proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare

Se aprobă un pachet cuprinzător de 78 de proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare (PP/AP), în valoare totală de 140,0 milioane EUR în credite de angajament.

Când un proiect-pilot sau o acțiune pregătitoare pare să fie acoperită de un temei juridic existent, Comisia poate propune transferul creditelor în contul temeiului juridic corespunzător pentru a facilita realizarea acțiunii.

Acest pachet respectă întru totul plafoanele pentru proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare stabilite în Regulamentul financiar.

 

1.3. Rubricile de cheltuieli din cadrul financiar – credite de angajament

 

După ce a luat în considerare concluziile de mai sus privind liniile bugetare „închise”, agențiile, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, Comitetul de conciliere a convenit următoarele:

 

Rubrica 1a – Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020, însă cu ajustările convenite de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linie bugetară/Program

Denumire

Variație în credite de angajament

PB 2020 (incl. SR 1)

Buget 2020

Diferență

1.1.31

Orizont 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Realizarea unei economii în care resursele sunt utilizate în mod eficient și care este rezistentă la schimbările climatice, precum și o aprovizionare sustenabilă cu materii prime

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Asigurarea unor cantități suficiente de alimente sigure și de înaltă calitate și de alte bioproduse

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Realizarea unui sistem european de transport eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, ecologic, sigur și fără sincope

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțarea de risc pentru investițiile în cercetare și inovare

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Realizarea unui sistem european de transport eficient din punctui de vedere al resurselor, ecologic, sigur și fără sincope

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Realizarea unei economii în care resursele sunt utilizate în mod eficient și care este rezistentă la schimbările climatice, precum și o aprovizionare sustenabilă cu materii prime

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Răspândirea excelenței și extinderea participării

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Instrumentul pentru IMM-uri

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare și emergente

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Rolul de lider în materie de tehnologii ale informației și comunicațiilor

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflexie

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Promovarea unor societăți europene sigure

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie — Crearea, dezvoltarea și transferarea de noi competențe, cunoștințe și de inovare

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Promovarea unor societăți europene sigure

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Programul de cercetare și formare al Euratom

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom — Fisiune nucleară și protecția împotriva radiațiilor

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Activitățile de cercetare directă desfășurate de Euratom

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Competitivitatea întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sub formă de capitaluri proprii și datorii

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Educație, formare și sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul tineretului în Europa, precum și a participării tinerilor la viața democratică din Europa

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Promovarea excelenței în activitățile de predare și cercetare în domeniul integrării europene prin activitățile Jean Monnet, la nivel mondial

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de muncă

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Microfinanțare și antreprenoriat social — Creșterea accesului la finanțare și a disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Energie

 

 

95 800 000

32 02 01 01

O mai bună integrare a pieței interne a energiei și interoperabilitatea transfrontalieră a rețelelor de energie electrică și gaze

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Sporirea nivelului de securitate a aprovizionării cu energie în Uniune

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Contribuția la dezvoltarea durabilă și la protecția mediului

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Transport

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Eliminarea blocajelor, sporirea gradului de interoperabilitate feroviară, eliminarea conexiunilor lipsă și îmbunătățirea tronsoanelor transfrontaliere

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Asigurarea unor sisteme de transport durabile și eficiente

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Agenții descentralizate

 

 

-930 000

02 03 03

Agenția Europeană pentru Produse Chimice — Legislația privind produsele chimice

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Agenția GNSS European

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Alte acțiuni și programe

 

 

-200 000

26 02 01

Proceduri de atribuire și promovare a contractelor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Acțiuni finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei și al competențelor specifice conferite Comisiei

 

 

-1 500 000

02 03 01

Funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Definirea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul comunicațiilor electronice

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Total

 

 

568 335 000

În consecință, s-a convenit asupra stabilirii nivelului creditelor de angajament la 25 284,8 milioane EUR, fără nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de la rubrica 1a, și asupra utilizării marjei globale pentru angajamente în cuantum de 93,8 milioane EUR.

Comitetul de conciliere a fost, de asemenea, de acord să nu pună din nou la dispoziție credite de angajament în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar.

 

Rubrica 1b — Coeziune economică, socială și teritorială

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020, însă cu ajustările convenite de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linie bugetară/Program

Denumire

Variație în credite de angajament

PB 2020 (incl. SR 1)

Buget 2020

Diferență

1.2.5

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (alocare complementară specifică)

 

 

28 333 333

04 02 64

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

5 600 000

 

Total

 

 

33 933 333

În consecință, s-a convenit asupra stabilirii nivelului creditelor de angajament la 58 645,8 milioane EUR, fără nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de la rubrica 1b, și asupra utilizării marjei globale pentru angajamente în cuantum de 175,8 milioane EUR.


Rubrica 2 – Creștere durabilă: Resurse naturale

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020, însă cu ajustările convenite de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linie bugetară/Program

Denumire

Variație în credite de angajament

PB 2020 (incl. SR 1)

Buget 2020

Diferență

2.0.10

Fondul european de garantare agricolă (FEGA) – Cheltuieli de piață și plăți directe

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Schemă de plată de bază (BPS)

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Mediu și politici climatice (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniune

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Creșterea rezistenței Uniunii la schimbările climatice

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

O mai bună guvernanță și informare în domeniul climei la toate nivelurile

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Agenții descentralizate

 

 

1 300 000

07 02 06

Agenția Europeană de Mediu

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

22 514 881

 

Total

 

 

-38 185 119

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 59 907,0 milioane EUR, lăsând o marjă de 514,0 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli de la rubrica 2.

 

Rubrica 3 – Securitate și cetățenie

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020, însă cu ajustările convenite de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linie bugetară/Program

Denumire

Variație în credite de angajament

PB 2020 (incl. SR 1)

Buget 2020

Diferență

3.0.11

Europa creativă

 

 

7 500 000

09 05 01

Subprogramul „MEDIA” — Acțiuni la nivel transnațional și internațional și promovarea circulației transnaționale și a mobilității

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Întărirea capacității financiare a IMM-urilor și a organizațiilor mici și foarte mici din sectoarele culturale și creative europene și stimularea elaborării de politici și de noi modele de afaceri

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Subprogramul „Cultura” — Sprijinirea acțiunilor transfrontaliere și promovarea circulației transnaționale și a mobilității

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Drepturi, egalitate și cetățenie

 

 

1 200 000

33 02 01

Asigurarea protecției drepturilor cetățenilor și consolidarea capacităților acestora

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Prevenirea dezastrelor și pregătirea pentru intervenție în caz de dezastre în interiorul Uniunii

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Europa pentru cetățeni

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Europa pentru cetățeni — Consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Produse alimentare și hrană pentru animale

 

 

-1 500 000

17 04 01

Asigurarea unei stări de sănătate mai bune a animalelor și a unui nivel înalt de protecție a animalelor în Uniune

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Agenții descentralizate

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Contribuția Uniunii la Agenția Europeană pentru Medicamente

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Acțiuni finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei și al competențelor specifice conferite Comisiei

 

 

1 000 000

09 05 05

Acțiuni multimedia

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Total

 

 

0

În consecință, s-a convenit asupra stabilirii nivelului creditelor de angajament la 3 729,1 milioane EUR, fără nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de la rubrica 3, și asupra mobilizării a 778,1 milioane EUR prin Instrumentul de flexibilitate.

 

Rubrica 4 – Europa globală

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020, însă cu ajustările convenite de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linie bugetară/Program

Denumire

Variație în credite de angajament

PB 2020 (incl. SR 1)

Buget 2020

Diferență

4.0.1

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Turcia - Sprijin pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Turcia - Sprijin pentru reformele politice și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Turcia - Sprijin pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Asistență macrofinanciară (AMF)

 

 

-7 000 000

01 03 02

Asistență macrofinanciară

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Instrumentul european de vecinătate (IEV)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Țările mediteraneene — Consolidarea încrederii, securitate, precum și prevenirea și soluționarea conflictelor

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Parteneriatul estic — Drepturile omului, bună guvernanță și mobilitate

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Parteneriatul estic — Combaterea sărăciei și dezvoltarea durabilă

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Mediu și schimbările climatice

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Energie durabilă

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Îmbunătățirea fiabilității proceselor electorale, în special prin misiuni de observare a alegerilor

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Alte acțiuni și programe

 

 

2 000 000

13 07 01

Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității turco-cipriote

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

4 000 000

 

Total

 

 

-46 000 000

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 10 261,6 milioane EUR, lăsând o marjă de 248,4 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli de la rubrica 4.

 

Rubrica 5 – Administrație

Numărul de posturi din organigramele instituțiilor și creditele propuse de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020, sunt convenite de Comitetul de conciliere, cu următoarele excepții:

 secțiunea aferentă Parlamentului, pentru care următoarele majorări ale creditelor de angajament și ale creditelor de plată rezultate din Statutul deputaților și amânarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană decisă la 28 octombrie 2019 de Consiliul European se aprobă: 410 000 EUR la linia bugetară 1 0 0 0 Indemnizații, 408 000 EUR la linia bugetară 1 0 0 4 Cheltuieli de deplasare ordinare, 12 000 EUR la linia bugetară 1 0 0 5 Alte cheltuieli pentru deplasări, 900 000 EUR la linia bugetară 1 0 0 6 Indemnizație pentru cheltuieli generale  , 6 050 000 EUR la linia bugetară 1 0 2 Indemnizații tranzitorii, 12 000 EUR la linia bugetară 3 2 2 Cheltuieli de documentare, 68 000 EUR la linia bugetară 3 2 4 4 Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe și 1 463 000 EUR la linia bugetară 4 2 2 Cheltuieli aferente asistenței parlamentare;

 secțiunea Consiliului, a cărui lectură este aprobată;

 

De asemenea, impactul asupra bugetului pe 2020 al actualizării salariale automate aplicabile începând cu data de 1 iulie 2019 (2,0 % în loc 3,1 %) este integrat în toate secțiunile instituțiilor după cum urmează:

 

în EUR

Parlament

-10 922 000

Consiliu

-3 627 000

Comisie (inclusiv pensii)

-52 453 000

Curtea de Justiție

-3 393 000

Curtea de Conturi

-1 380 000

Comitetul Economic și Social European

-819 672

Comitetul Regiunilor

-610 000

Ombudsmanul European

-111 000

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

-64 000

Serviciul European de Acțiune Externă

-3 529 000

Total

-76 908 672

 

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 10 272,1 milioane EUR, lăsându-se o marjă de 729,9 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli de la rubrica 5, după utilizarea sumei de 252,0 milioane EUR din marjă pentru a compensa mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017.

Instrumente speciale: FEG, EAR și FSUE

Creditele de angajament pentru Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), rezerva pentru ajutoare de urgență (EAR) și Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget.

 

1.4. Credite de plată

Nivelul global al creditelor de plată din bugetul pe 2020 este stabilit la nivelul din proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020, cu următoarele ajustări convenite de Comitetul de conciliere:

1. În primul rând, se ține seama de nivelul convenit al creditelor de angajament pentru cheltuielile nediferențiate, pentru care nivelul creditelor este egal cu nivelul creditelor de plată. Aici intră și reducerea suplimentară a cheltuielilor agricole cu 72,0 milioane EUR. Această abordare este aplicată, prin analogie, contribuției UE pentru agențiile descentralizate. Efectul combinat este o reducere de 156,4 milioane EUR.

2. Creditele de plată pentru toate proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare noi propuse de Parlament sunt stabilite la 25 % din creditele de angajament corespunzătoare sau la nivelul propus de Parlament, în cazul în care acesta este mai scăzut. În cazul prelungirii proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare existente, nivelul creditelor de plată este cel definit în proiectul de buget plus 25 % din creditele de angajament corespunzătoare noi sau la nivelul propus de Parlament, în cazul în care acesta este mai scăzut. Efectul combinat este o majorare cu 35,0 milioane EUR.

3. Ajustările la următoarele linii bugetare sunt convenite ca urmare a evoluției creditelor de angajament pentru cheltuielile diferențiate:

 

 

 

 

În EUR

Linie bugetară/Program

Denumire

Variație în credite de plată

PB 2020 (incl. SR 1)

Buget 2020

Diferență

1.1.31

Orizont 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Realizarea unei economii în care resursele sunt utilizate în mod eficient și care este rezistentă la schimbările climatice, precum și o aprovizionare sustenabilă cu materii prime

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Asigurarea unor cantități suficiente de alimente sigure și de înaltă calitate și de alte bioproduse

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Realizarea unui sistem european de transport eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, ecologic, sigur și fără sincope

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțarea de risc pentru investițiile în cercetare și inovare

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Realizarea unui sistem european de transport eficient din punctul de vedere al resurselor, ecologic, sigur și fără sincope

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Realizarea unei economii în care resursele sunt utilizate în mod eficient și care este rezistentă la schimbările climatice, precum și o aprovizionare sustenabilă cu materii prime

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Răspândirea excelenței și extinderea participării

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Instrumentul pentru IMM-uri

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare și emergente

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Rolul de lider în materie de tehnologii ale informației și comunicațiilor

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflexie

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Promovarea unor societăți europene sigure

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie — Crearea, dezvoltarea și transferarea de noi competențe, cunoștințe și de inovare

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Promovarea unor societăți europene sigure

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Programul de cercetare și formare al Euratom

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom — Fisiune nucleară și protecția împotriva radiațiilor

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Activitățile de cercetare directă desfășurate de Euratom

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Competitivitatea întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sub formă de capitaluri proprii și datorii

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Educație, formare și sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul tineretului în Europa, precum și a participării tinerilor la viața democratică din Europa

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Promovarea excelenței în activitățile de predare și cercetare în domeniul integrării europene prin activitățile Jean Monnet, la nivel mondial

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de muncă

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Microfinanțare și antreprenoriat social — Creșterea accesului la finanțare și a disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Energie

 

 

28 740 000

32 02 01 01

O mai bună integrare a pieței interne a energiei și interoperabilitatea transfrontalieră a rețelelor de energie electrică și gaze

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Sporirea nivelului de securitate a aprovizionării cu energie în Uniune

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Contribuția la dezvoltarea durabilă și la protecția mediului

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Transport

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Eliminarea blocajelor, sporirea gradului de interoperabilitate feroviară, eliminarea conexiunilor lipsă și îmbunătățirea tronsoanelor transfrontaliere

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Asigurarea unor sisteme de transport durabile și eficiente

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Alte acțiuni și programe

 

 

-200 000

26 02 01

Proceduri de atribuire și promovare a contractelor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Acțiuni finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei și al competențelor specifice conferite Comisiei

 

 

-1 200 000

02 03 01

Funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Definirea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul comunicațiilor electronice

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (alocare complementară specifică)

 

 

3 000 000

04 02 64

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Mediu și politici climatice (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniune

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Creșterea rezistenței Uniunii la schimbările climatice

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

O mai bună guvernanță și informare în domeniul climei la toate nivelurile

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Europa creativă

 

 

6 000 000

09 05 01

Subprogramul „MEDIA” — Acțiuni la nivel transnațional și internațional și promovarea circulației transnaționale și a mobilității

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Întărirea capacității financiare a IMM-urilor și a organizațiilor mici și foarte mici din sectoarele culturale și creative europene și stimularea elaborării de politici și de noi modele de afaceri

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Subprogramul „Cultura” — Sprijinirea acțiunilor transfrontaliere și promovarea circulației transnaționale și a mobilității

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Drepturi, egalitate și cetățenie

 

 

1 200 000

33 02 01

Asigurarea protecției drepturilor cetățenilor și consolidarea capacităților acestora

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Prevenirea dezastrelor și pregătirea pentru intervenție în caz de dezastre în interiorul Uniunii

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Europa pentru cetățeni

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Europa pentru cetățeni — Consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Acțiuni finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei și al competențelor specifice conferite Comisiei

 

 

1 000 000

09 05 05

Acțiuni multimedia

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Turcia - Sprijin pentru reformele politice și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Turcia - Sprijin pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Mediu și schimbările climatice

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Energie durabilă

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Îmbunătățirea fiabilității proceselor electorale, în special prin misiuni de observare a alegerilor

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Alte acțiuni și programe

 

 

2 000 000

13 07 01

Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității turco-cipriote

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Total

 

 

72 294 857

 

1.5. Rezerve

Rezervele în bugetul pe 2020 sunt stabilite în conformitate cu proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020, cu excepția articolelor bugetare 13 06 01 (Fondul de solidaritate al Uniunii Europene) și 18 03 02 (Biroul European de Sprijin pentru Azil - EASO), ale căror rezerve sunt anulate.


1.6. Comentarii bugetare

Cu excepția cazului în care sunt tratate în mod special în punctele precedente, s-a ajuns la un acord privind amendamentele introduse de Parlamentul European sau de Consiliu cu privire la textul comentariilor la buget, cu excepția celor privind liniile bugetare enumerate în următoarele tabele:

 Liniile bugetare pentru care amendamentele introduse de Parlamentul European sunt aprobate odată cu modificarea propusă de către Comisie în scrisoarea sa privind caracterul executabil.

Linia bugetară

Denumire

15 02 01 01

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

19 05 01

Cooperarea cu țările terțe pentru a obține progrese în ceea ce privește interesele Uniunii și cele comune, precum și pentru a le promova

21 02 07 03

Dezvoltare umană

21 02 08 01

Societatea civilă în dezvoltare

21 07 01

Cooperarea cu Groenlanda

 Linii bugetare pentru care respectivul comentariu bugetar, astfel cum a fost propus în proiectul de buget și modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020, este aprobat.

Linia bugetară

Denumire

02 04 03 01

Realizarea unei economii în care resursele sunt utilizate în mod eficient și care este rezistentă la schimbările climatice, precum și o aprovizionare sustenabilă cu materii prime

06 01 04 01

Cheltuieli de sprijin pentru Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) — Transporturi

07 02 06

Agenția Europeană de Mediu

08 02 03 03

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

08 02 03 05

Realizarea unei economii în care resursele sunt utilizate în mod eficient și care este rezistentă la schimbările climatice, precum și o aprovizionare sustenabilă cu materii prime

08 02 07 33

Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) — Cheltuieli de sprijin

09 02 01

Definirea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul comunicațiilor electronice

13 04 61 01

Fondul de coeziune — Asistență tehnică operațională

21 01 04 05

Cheltuieli de sprijin pentru Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (ICSN)

32 04 03 01

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

 Linii bugetare pentru care respectivul comentariu bugetar, astfel cum a fost propus în proiectul de buget și modificat prin scrisoarea rectificativă, este aprobat.

Linia bugetară

Denumire

04 03 02 01

Progress — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de muncă

Se modifică textul după cum urmează:
- încurajarea creării de locuri de muncă , promovarea angajării tinerilor și combaterea sărăciei prin promovarea unei convergențe sociale crescute datorită etichetei sociale decente, caracterizate de raporturi de muncă stabile și drepturi sociale, promovarea locurilor de muncă acceptabile pentru tineri și combaterea sărăciei prin promovarea unei convergențe sociale.

08 02 03 01

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții

Se modifică textul după cum urmează:
Obiectivele vizate de aceste activități sunt sănătatea și bunăstarea pentru toți pe tot parcursul vieții, sisteme sustenabile din punct de vedere economic în materie de sănătate și de îngrijiri medicale de înaltă calitate, cu o asistență medicală mai personalizată în vederea obținerii unei eficacități sporite, precum și oportunități pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru creștere economică în sectorul sănătății și în sectoarele conexe. În acest sens, activitățile se vor concentra pe promovarea eficace a sănătății și pe prevenirea bolilor (de exemplu, înțelegerea factorilor determinanți ai sănătății, dezvoltarea unor vaccinuri preventive mai bune). Se va acorda o atenție deosebită aspectelor de sănătate legate de gen și de vârstă. În plus, se va pune accentul pe gestionarea, tratarea și vindecarea bolilor (în special cu ajutorul unei personalizări sporite a medicinii), inclusiv combaterea cancerului, a invalidității și a funcționalității reduse (de exemplu, prin transferul de cunoștințe către practica clinică și acțiuni inovatoare scalabile, o mai bună utilizare a datelor medicale, o viață independentă și asistență pentru autonomie). În plus, se vor face eforturi pentru îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor în ceea ce privește prevenirea și acordarea de tratament, pentru identificarea și sprijinirea activităților de diseminare a celor mai bune practici în sectorul asistenței medicale și pentru sprijinirea îngrijirii integrate și preluarea inovațiilor tehnologice, organizaționale și sociale care le permit, în special persoanelor în vârstă și celor cu handicap, să rămână active și independente. În fine, activitățile se vor baza pe o abordare care integrează dimensiunea de gen ce recunoaște, printre altele, poziția femeilor atât în sectorul formal de îngrijire, cât și în cel informal.

08 02 03 03

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

Se adaugă următorul text:
Se va acorda atenție contribuției la eliminarea disparităților în materie de cercetare și inovare în Europa, fără a submina criteriile de excelență.

08 02 08

Instrumentul pentru IMM-uri

Se modifică textul după cum urmează:
În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 72 000 000 EUR în credite de angajament este disponibilă pentru acest articol bugetar în urma dezangajărilor efectuate în 2018 ca urmare a nepunerii în aplicare totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.

09 04 02 01

Rolul de lider în materie de tehnologii ale informației și comunicațiilor

Se adaugă următorul text:
Aceasta ar putea include activități de cercetare suplimentare în domeniul dezvoltării motoarelor europene de căutare pe internet.

09 04 03 02

Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflexie

Se modifică textul după cum urmează:
Scopul celei de a doua provocări este de a „contribui la înțelegerea fundamentelor intelectuale ale Europei și a patrimoniului său cultural: a istoriei sale și a numeroaselor influențe europene și non-europene, ca inspirație pentru viața noastră de astăzi”, precum și de a facilita accesul la acest patrimoniu cultural și exploatarea sa, inclusiv viitorul cloud pentru patrimoniul cultural european.

32 04 03 01

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

Se adaugă următorul text:
Se va acorda atenție contribuției la eliminarea disparităților în materie de cercetare și inovare în Europa, fără a submina criteriile de excelență.

32 02 77 12

Acțiune pregătitoare — Instituirea unui sprijin semnificativ pentru regiunile aflate în tranziție cu o intensitate ridicată a carbonului și cărbunelui

Se adaugă următorul text:

 să instituie o echipă intra-DG pentru (a) a identifica domeniile de posibile sinergii între politicile/programele Uniunii pentru a eficientiza la maximum sprijinul financiar și politic post-2020; (b) sprijinirea regiunilor (a autorităților centrale și locale) în elaborarea unor strategii de tranziție sustenabile, prin furnizarea unor instrumente mai bine direcționate pentru schimburile intraregionale cu privire la cele mai bune practici, inclusiv cu privire la foile de parcurs cuprinzătoare privind reindustrializarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

 să redirecționeze forurile părților interesate existente, inclusiv dialogul social și dialogul cu societatea civilă, în general, către elaborarea unor strategii de tranziție echitabilă și economice;

 să ofere sprijin financiar suplimentar, în plus față de schemele de finanțare existente, fără redistribuire din alte programe, pentru stabilirea de foi de parcurs regionale/locale pentru o tranziție echitabilă către neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050 în regiunile și comunitățile cele mai afectate. Finanțarea suplimentară ar trebui să sprijine, de asemenea, proiectele teritoriale/comunitare existente sau viitoare care se bazează pe implicarea lucrătorilor și a comunităților afectate prin consultare și responsabilizare.

 să se consolideze Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție și secretariatul acesteia (instituită prin acțiunea pregătitoare în 2018 și continuată în 2019), pentru a îndeplini obiectivele climatice ale UE și angajamentele sale din cadrul Acordului de la Paris, asigurând în același timp o tranziție energetică echitabilă, în care regiunile carbonifere nu sunt lăsate în urmă, printr-o creștere a bugetului în 2020 și lărgind domeniul de aplicare al acțiunii pentru a include:

 o asistență tehnică și o consolidare a capacităților suplimentare în regiunile care depind de cărbune și de activitățile cu o intensitate ridicată a carbonului, în domenii precum pregătirea strategiilor, dezvoltarea proiectelor, finanțarea proiectelor și facilitatea investițiilor private (numărul regiunilor-pilot participante la inițiativa UE a fost de 20 în martie 2019, în comparație cu patru în 2017);

 un angajament împreună cu membrii și observatorii Comunității Energiei în ceea ce privește regiunile carbonifere în tranziție, prin organizarea unor acțiuni de informare regionale, în cooperare cu instituțiile financiare internaționale și cu partenerii internaționali;

 dezvoltarea unei dimensiuni sociale a Platformei pentru regiunile carbonifere în tranziție, folosind cele mai bune practici ale inovării sociale: recalificarea și îmbunătățirea competențelor lucrătorilor și programe pentru tineret și minerii ieșiți în pensie.

34 02 01

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniune

Se adaugă următorul text:

În ceea ce privește proiectele integrate, se va ține seama de un element de distribuție la selecția proiectelor, cu scopul de a facilita echilibrul geografic. Acesta va avea un caracter orientativ și nu ar trebui să insinueze că ar exista fonduri sau alocări garantate per stat membru.

34 02 02

Creșterea rezistenței Uniunii la schimbările climatice

Se adaugă următorul text:
În ceea ce privește proiectele integrate, se va ține seama de un element de distribuție la selecția proiectelor, cu scopul de a facilita echilibrul geografic. Acesta va avea un caracter orientativ și nu ar trebui să insinueze că ar exista fonduri sau alocări garantate per stat membru.

34 02 03

O mai bună guvernanță și informare în domeniul climei la toate nivelurile

Se adaugă următorul text:
În ceea ce privește proiectele integrate, se va ține seama de un element de distribuție la selecția proiectelor, cu scopul de a facilita echilibrul geografic. Acesta va avea un caracter orientativ și nu ar trebui să insinueze că ar exista fonduri sau alocări garantate per stat membru.

Se înțelege că amendamentele introduse de Parlamentul European sau de Consiliu nu pot modifica sau extinde domeniul de aplicare al unui temei juridic existent și nu pot afecta autonomia administrativă a instituțiilor, precum și că acțiunea poate fi acoperită de resursele disponibile.

 

1.7. Nomenclatorul bugetar

Se aprobă nomenclatura bugetară propusă de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020, cu includerea noilor proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare, ținând seama de modificările de mai jos.

Linia bugetară conform lecturii în PE

Rubrica

Denumire / Denumire nouă

Noua linie bugetară

Noua rubrică

02 04 77 08

1a

Proiect-pilot — Reziliența aviației la bruierea GNSS și la amenințările ciberneticespoofingul

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Proiect-pilot — Etichetarea ecologică pentru sectorul aviației / Proiect demonstrativ în vederea introducerii unui sistem de etichetare ecologică pe bază voluntară în aviație, pe baza portalului eco al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Proiect-pilot — Mobilitatea urbană, interconexiunea cu infrastructura de transport aerian

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Proiect-pilot — Revitalizarea trenurilor de noapte transfrontaliere

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Proiect-pilot — Capacitatea de ecologizare a porturilor maritime europene

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Proiect-pilot — Mobilitatea urbană inteligentă cu ajutorul vehiculelor autonome

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Proiect-pilot — BEST Culture: Program pentru susținerea diversității culturale din teritoriile europene de peste mări

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Proiect-pilot — Studiu de fezabilitate pentru un registru european al activelor în contextul combaterii spălării banilor și a evaziunii fiscale

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Acțiune pregătitoare — Finanțare, învățare, inovare și brevetare pentru industriile culturale și creative (FIIB pentru ICC)

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Acțiune pregătitoare — Protejarea cimitirelor evreiești din Europa: un proces complet de inventariere, însoțit de activități de cercetare și monitorizare și de propuneri specifice de protecție cu estimările de costuri aferente

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Acțiune pregătitoare — Instituirea unui sprijin semnificativ pentru regiunile aflate în tranziție cu o intensitate ridicată a carbonului și cărbunelui

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Acțiune pregătitoare — Formarea insularilor în organizarea licitațiilor publice în domeniul energiei regenerabile

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Acțiune pregătitoare — Consolidarea cooperării între satele din Uniune și din afara ei în privința politicilor climatice, prin crearea unei identități rurale în cadrul Convenției primarilor

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1b

Proiect-pilot — Registrul comunităților energetice – Monitorizarea și sprijinirea comunităților energetice din UE

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Proiect-pilot — Stimularea implicării întreprinderilor în tranziția energetică

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Proiect-pilot — Acces la internet favorabil incluziunii pentru persoanele cu dizabilități cognitive (caracterul incluziv al internetului: acces pentru toți)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Acțiune pregătitoare — Evaluarea presupuselor diferențe de calitate între produsele vândute pe piața unică

33 04 77 07

1a

 

2. Declarații

 

2.1  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei referitoare la finanțarea EASO

Parlamentul European și Consiliul iau act de intenția Comisiei de a revizui cerințele de finanțare ale Agenției Uniunii Europene pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2020, odată ce propunerea legislativă din 12 septembrie 2018 de consolidare a capacităților de sprijin operațional ale agenției este adoptată.

Parlamentul European și Consiliul se angajează să proceseze o posibilă cerere de consolidare a contribuției UE la EASO în 2020, care ar putea necesita un transfer din partea autorității bugetare sau un proiect de buget rectificativ, ținând seama în mod corespunzător de cât de urgentă este aceasta.

 

2.2. Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind creditele de plată

Parlamentul European și Consiliul reamintesc nevoia de a asigura, în contextul execuției, o evoluție ordonată a plăților în legătură cu creditele pentru angajamente, în vederea evitării unui eventual nivel anormal de facturi restante la sfârșit de an.

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să continue monitorizarea îndeaproape și activă a punerii în aplicare a programelor pentru perioada 2014-2020 (în special în ceea ce privește subrubrica 1b și dezvoltarea rurală). În acest scop, invită Comisia să prezinte în timp util cifre actualizate privind situația punerii în aplicare și estimări privind creditele de plată pentru 2020.

În cazul în care cifrele arată că creditele înscrise în bugetul pentru 2020 sunt insuficiente pentru a acoperi necesitățile, Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil o soluție adecvată, printre altele un buget rectificativ, pentru a permite autorității bugetare să ia orice decizie necesară, la momentul oportun, pentru nevoile justificate. După caz, Parlamentul European și Consiliul vor ține seama de urgența situației. În ceea ce privește Consiliul, acest lucru ar putea însemna o reducere a termenului de opt săptămâni pentru luarea unei decizii, dacă acest lucru este considerat necesar.

 

2.3 Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei referitoare la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc că reducerea șomajului în rândul tinerilor rămâne o prioritate politică comună înaltă și, în acest sens, își reafirmă voința de a rezolva această problemă utilizând resursele bugetare disponibile, în special prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), în modul cel mai bun posibil.

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să urmărească îndeaproape evoluția punerii în aplicare a acestei inițiative și să prezinte un raport înainte de 30 iunie 2020.

În cazul în care evaluarea efectuată de Comisie confirmă necesitatea unei creșteri a YEI, Comisia va prezenta în paralel un proiect de buget rectificativ care va crește alocarea specifică pentru YEI cu 50 de milioane EUR.

Consiliul și Parlamentul European se angajează să analizeze rapid proiectul de buget rectificativ pentru 2020 prezentat de Comisie.

 

2.4. Declarație unilaterală a Comisiei referitoare la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Majorarea alocării specifice pentru YEI necesită o modificare tehnică a Regulamentului privind dispozițiile comune.

La fel ca în anii precedenți, această modificare va fi limitată strict la modificările necesare pentru a integra pachetul suplimentar aferent YEI și nu va avea niciun impact asupra punerii în aplicare a politicii de coeziune.

2.5. Declarație unilaterală a Comisiei cu privire la apropierea de obiectivul de reducere cu 20 % a cheltuielilor legate de climă în perioada 2014-2020

Comisia va monitoriza îndeaproape execuția bugetului în decursul exercițiului 2020. În cazul unei subutilizări a rubricilor corespunzătoare, Comisia va face propuneri bugetare adecvate pentru a consolida, atunci când este posibil, cheltuielile legate de climă.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

Referințe

00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2020(BUD)

Președintele delegației: Președintele

David Maria Sassoli

Comisie competentă
 Președinte

BUDG
Johan Van Overtveldt

Raportor

Monika Hohlmeier

Eider Gardiazabal Rubial

Proiecte de acte examinate

COM(2019)0400, COM(2019)0487

Poziția Consiliului
 Data adoptării

 Data anunțului în plen

11374/2019 – C9‑0119/2019

5.9.2019

16.9.2019

Data poziției PE

23.10.2019

P9_TA(2019)0038

Data scrisorii Consiliului referitoare la neaprobarea amendamentelor PE

23.10.2019

Reuniunile comitetului de conciliere

4.11.2019

15.11.2019

18.11.2019

 

Data adoptării de către delegația Parlamentului în conformitate cu articolul 314 alineatul (5) din TFUE

18.11.2019

Membri titulari prezenți

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Data acordului în comitetul de conciliere

18.11.2019

Data constatării de către copreședinți(te) a aprobării proiectului comun și transmiterea acestuia către PE și Consiliu

18.11.2019

Data depunerii

20.11.2019

 

 

Ultima actualizare: 25 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate