POROČILO o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku

20.11.2019 - (00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru
Poročevalca:  Monika Hohlmeier (oddelek III – Komisija)
 Eider Gardiazabal Rubial (drugi oddelki)

Postopek : 2019/2028(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0035/2019
Predložena besedila :
A9-0035/2019
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku

(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju skupnega predloga, ki ga je odobril spravni odbor in zadevnih izjav Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (00000/2019 – C9-0000/2019),

 ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki ga je Komisija sprejela 5. julija 2019 (COM(2019)0400),

 ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki ga je Svet sprejel 3. septembra 2019 in posredoval Evropskemu parlamentu 13. septembra 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

 ob upoštevanju pisnega predloga spremembe št. 1/2020 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki ga je Komisija predstavila 15. oktobra 2019,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2019 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020[1] in o proračunskih spremembah, ki jih vsebuje,

 ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

 ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije[2],

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[3],

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[4],

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[5],

 ob upoštevanju člena 95 in člena 96 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila svoje delegacije v spravnem odboru (A9-0035/2019),

1. odobri skupni predlog;

2. potrdi skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije priložene tej resoluciji;

3. upošteva izjavo Komisije priloženo tej resoluciji;

4. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.


PRILOGA

KONČNA RAZLIČICA
Proračun 2020 – Elementi za skupne sklepe

 

Ti skupni sklepi vključujejo naslednja poglavja:

1. Proračun 2020

2. Izjave

Kratek pregled

V skladu z elementi za skupne sklepe:

 Skupna raven odobritev za prevzem obveznosti v proračunu za leto 2020 znaša 168 688,1 milijona EUR, kar pomeni, da razlika do zgornje meje večletnega finančnega okvira za leto 2020 znaša 1 492,3 milijona EUR.

 To ustreza skupnemu povečanju za 400,0 milijonov EUR v primerjavi s predlogom proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020.

 Skupna raven odobritev plačil v proračunu za leto 2020 znaša 153 566,2 milijona EUR.

 To ustreza skupnemu zmanjšanju za 49,1 milijona EUR v primerjavi s predlogom proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020.

 

 

Obveznosti

Plačila

Končna raven odobritev (v milijonih EUR)

168 688,1

153 566,2

Kot % GNI 28

0,99 %

0,90 %

 

 V letu 2020 bo uporabljen instrument prilagodljivosti v znesku 778,1 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo).

 Skupna razlika do zgornje meje za obveznosti bo uporabljena v znesku 269,6 milijona EUR za razdelka 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta) in 1b (Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija).

 Varnostna rezerva, uporabljena v letu 2017, se v znesku 252,0 milijonov EUR izravna z nerazporejeno razliko do zgornje meje v razdelku 5 (Uprava).

 Po ocenah Komisije naj bi odobritve plačil, povezane z uporabo instrumenta prilagodljivosti v letih 2017, 2018, 2019 in 2020, v letu 2020 znašale 849,8 milijona EUR.

 Preostale razpoložljivosti za leto 2020 so povzete v spodnji tabeli:

V milijonih EUR (cene iz leta 2019)

Razlika do zgornje meje večletnega finančnega okvira za obveznosti za leto 2020

1 492,3

Trenutno razpoložljivi posebni instrumenti

1 216,9

Instrument prilagodljivosti

141,3

Skupna razlika do zgornje meje za obveznosti (iz leta 2018)

1 075,6

Dodatni posebni instrumenti, na voljo v letu 2020

1 463,5

Instrument prilagodljivosti

 

Od zapadlih zneskov (2019) Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

173,5

Od zapadlih zneskov (2018) Solidarnostnega sklada Evropske unije

Skupna razlika do zgornje meje za obveznosti (iz leta 2019)

1 290,0

Skupaj

4 172,7


1. Proračun 2020

1.1. „Zaprte“ vrstice

Če v teh sklepih ni navedeno drugače, so vse proračunske vrstice, ki jih ni spremenil niti Svet niti Parlament, in tiste, za katere je Parlament med obravnavo sprejel spremembe Sveta, potrjene.

Za vse druge proračunske postavke se je spravni odbor strinjal o sklepih v spodnjih razdelkih od 1.2 do 1.7.

 

1.2. Horizontalna vprašanja

Decentralizirane agencije

Prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil ter številu delovnih mest) za vse decentralizirane agencije bo takšen kot v predlogu proračuna, kakor ga je pripravila Komisija in kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020, z izjemo naslednjih agencij:

 V razdelku 1a:

o Evropska agencija za kemikalije (ECHA, proračunski člen 02 03 03), za katero so se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil zmanjšale za 1 000 000 EUR.

o Agencija za evropski GNSS (GSA, proračunski člen 02 05 11), kateri je bilo dodeljenih 5 dodatnih delovnih mest, odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil pa so se povečale za 370 000 EUR.

o Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop, proračunski člen 04 03 13), za katerega so se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil zmanjšale za 300 000 EUR.

 V razdelku 2:

o Evropska agencija za okolje (EEA, proračunski člen 07 02 06), kateri je bilo dodeljenih 5 dodatnih delovnih mest, odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil pa so se povečale za 1 300 000 EUR.

 V razdelku 3:

o Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol, proračunski člen 18 02 04), kateri je bilo dodeljenih 10 dodatnih delovnih mest, odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil pa so se povečale za 13 000 000 EUR.

o Evropska agencija za zdravila (EMA, proračunski člen 17 03 12 01), kateri je bilo dodeljenih 5 dodatnih delovnih mest, odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil pa so se povečale za 2 000 000 EUR.

o Evropski azilni podporni urad (EASO, proračunski člen 18 03 02), za katerega so se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil v rezervi zmanjšale za 24 685 306 EUR.

o Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust, proračunski člen 33 03 04), za katero so se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil povečale za 1 700 000 EUR.

o Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex, proračunski člen 18 02 03), za katero so se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil zmanjšale za 8 734 813 EUR.

o Evropsko javno tožilstvo (EJT, proračunski člen 33 03 05), kateremu je bilo dodeljenih 5 dodatnih delovnih mest.

 

Izvajalske agencije

Prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil ter številu delovnih mest) za izvajalske agencije bo takšen kot v predlogu proračuna, kakor ga je pripravila Komisija in kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020.

 

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

Dogovor je bil dosežen o celovitem svežnju 78 pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov v skupnem znesku 140 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti.

Če je pilotni projekt ali pripravljalni ukrep zajet v obstoječi pravni podlagi, lahko Komisija predlaga prerazporeditev odobritev na ustrezno pravno podlago, da omogoči izvajanje ukrepa.

Pri tem svežnju so v celoti upoštevane zgornje meje za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, določene v finančni uredbi.

 

1.3. Razdelki odhodkov v finančnem okviru – odobritve za prevzem obveznosti

 

Po upoštevanju navedenih sklepov o „zaprtih“ proračunskih vrsticah, agencijah, pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih se je spravni odbor dogovoril o naslednjem:

 

Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta

Znesek odobritev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji tabeli:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

Sprememba v odobritvah za prevzem obveznosti

PP 2020 (vključno z DP 1)

Proračun 2020

Razlika

1.1.31

Obzorje 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno proti podnebnim spremembam, ter trajnostne oskrbe s surovinami

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Zagotavljanje zanesljive in zadostne preskrbe z varno hrano in drugimi biološkimi izdelki visoke kakovosti

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Doseganje evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in brez pomanjkljivosti

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Boljši dostop do financiranja tveganih naložb v raziskave in inovacije

463 764 801

390 264 801

–73 500 000

08 02 03 01

Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in nemoteč

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2

249 947 970

243 447 970

–6 500 000

08 02 08

Instrument za MSP

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Krepitev raziskav na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Vodilni položaj na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Spodbujanje vključujočih, inovativnih in varnih evropskih družb

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Spodbujanje varne evropske družbe

78 153 053

68 153 053

–10 000 000

15 03 01 01

Ukrepi Marie Skłodowske-Curie – Ustvarjanje, razvoj in prenos novih spretnosti, znanja in inovacij

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Spodbujanje varne evropske družbe

195 504 220

185 504 220

–10 000 000

32 04 03 01

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Program Euratoma za raziskave in usposabljanje

 

 

–2 200 000

08 03 01 02

Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem

74 754 023

73 354 023

–1 400 000

10 03 01

Dejavnosti Euratom na področju neposrednih raziskav

13 701 830

12 901 830

–800 000

1.1.4

Konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Izobraževanje, usposabljanje in šport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba mladih v evropskem demokratičnem življenju

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Spodbujanje odličnosti pri dejavnostih poučevanja in raziskovalnih dejavnostih na področju evropskega združevanja s pomočjo dejavnosti programa Jean Monnet po vsem svetu

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

 

 

–2 000 000

04 03 02 01

Progress – Podpora razvoju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju zaposlitvene in socialne politike Unije ter zakonodaje Unije o delovnih pogojih

78 400 000

77 900 000

–500 000

04 03 02 03

Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo – Povečevanje dostopnosti in razpoložljivosti finančnih sredstev za pravne in fizične osebe, zlasti najbolj oddaljene od trga dela, ter za socialna podjetja

15 735 000

14 235 000

–1 500 000

1.1.81

Energetika

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Nadaljnje povezovanje notranjega energetskega trga ter čezmejna interoperabilnost elektroenergetskih in plinskih omrežij

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Izboljšanje zanesljivosti oskrbe Unije z energijo

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Prispevanje k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Promet

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Odpravljanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema, vzpostavitev manjkajočih povezav in izboljšanje čezmejnih odsekov

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Zagotavljanje trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

–930 000

02 03 03

Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij

59 827 657

58 827 657

–1 000 000

02 05 11

Agencija za evropski GNSS

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

–300 000

1.1.OTH

Drugi ukrepi in programi

 

 

–200 000

26 02 01

Postopki oglaševanja in oddaje javnih naročil za oddajo pogodb v zvezi z dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanjem storitev

7 200 000

7 000 000

–200 000

1.1.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

 

 

–1 500 000

02 03 01

Delovanje in razvoj notranjega trga blaga in storitev

32 027 000

31 027 000

–1 000 000

09 02 01

Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja

3 815 000

3 315 000

–500 000

 

Skupaj

 

 

568 335 000

Zato dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti znaša 25 284,8 milijona EUR, pri čemer v podrazdelku 1a ni več razlike do zgornje meje za odhodke in se uporabi skupna razlika do zgornje meje za obveznosti v znesku 93,8 milijona EUR.

Spravni odbor se strinja tudi, da ne bo dal ponovno na voljo odobritev za prevzem obveznosti v skladu s členom 15(3) finančne uredbe.

 

Podrazdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

Znesek odobritev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji tabeli:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

Sprememba v odobritvah za prevzem obveznosti

PP 2020 (vključno z DP 1)

Proračun 2020

Razlika

1.2.5

Pobuda za zaposlovanje mladih, posebna dodatna sredstva

 

 

28 333 333

04 02 64

Pobuda za zaposlovanje mladih

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

5 600 000

 

Skupaj

 

 

33 933 333

Zato dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti znaša 58 645,8 milijona EUR, pri čemer v podrazdelku 1b ni več razlike do zgornje meje za odhodke in se uporabi skupna razlika do zgornje meje za obveznosti v znesku 175,8 milijona EUR.


Razdelek 2 – Trajnostna rast: Naravni viri

Znesek odobritev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji tabeli:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

Sprememba v odobritvah za prevzem obveznosti

PP 2020 (vključno z DP 1)

Proračun 2020

Razlika

2.0.10

Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila

 

 

–72 000 000

05 03 01 10

Shema osnovnega plačila

16 189 000 000

16 117 000 000

–72 000 000

2.0.4

Okolje in podnebni ukrepi (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov Unije

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Krepitev odpornosti Unije proti podnebnim spremembam

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Boljše podnebno upravljanje in obveščanje na vseh ravneh

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

1 300 000

07 02 06

Evropska agencija za okolje

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

22 514 881

 

Skupaj

 

 

–38 185 119

Glede na to dogovorjena raven obveznosti znaša 59 907,0 milijona EUR, pri čemer razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 2 znaša 514,0 milijona EUR.

 

Razdelek 3 – Varnost in državljanstvo

Znesek odobritev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji tabeli:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

Sprememba v odobritvah za prevzem obveznosti

PP 2020 (vključno z DP 1)

Proračun 2020

Razlika

3.0.11

Ustvarjalna Evropa

 

 

7 500 000

09 05 01

Podprogram MEDIA – Nadnacionalno in mednarodno delovanje ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Krepitev finančnih zmogljivosti malih in srednjih podjetij ter malih in zelo malih organizacij v evropskem kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter spodbujanje razvoja politike in novih poslovnih modelov

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Podprogram Kultura – Podpiranje čezmejnih ukrepov ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Pravice, enakost in državljanstvo

 

 

1 200 000

33 02 01

Zagotavljanje varstva pravic in krepitev vloge državljanov

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

 

 

–15 000 000

23 03 01 01

Preprečevanje nesreč in pripravljenost nanje v Uniji

137 788 000

122 788 000

–15 000 000

3.0.7

Evropa za državljane

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Živila in krma

 

 

–1 500 000

17 04 01

Zagotavljanje višjega zdravstvenega statusa živali in visoke ravni varstva živali v Uniji

171 000 000

169 500 000

–1 500 000

3.0.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

–16 720 119

17 03 12 01

Prispevek Unije Evropski agenciji za zdravila (EMA)

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

420 555 842

411 821 029

–8 734 813

18 02 04

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Evropski azilni podporni urad (EASO)

133 012 725

108 327 419

–24 685 306

33 03 04

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimedijske dejavnosti

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Skupaj

 

 

0

Glede na to dogovorjena raven obveznosti znaša 3 729,1 milijona EUR, pri čemer je uporabljena vsa razlika do zgornje meje odhodkov razdelka 3, pa tudi 778,1 milijona EUR iz instrumenta prilagodljivosti.

 

Razdelek 4 – Evropa v svetu

Znesek odobritev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji tabeli:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

Sprememba v odobritvah za prevzem obveznosti

PP 2020 (vključno z DP 1)

Proračun 2020

Razlika

4.0.1

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II)

 

 

–85 000 000

05 05 04 02

Turčija – Podpora za gospodarski, družbeni in ozemeljski razvoj ter s tem povezano postopno uskladitev s pravnim redom Unije

28 178 364

18 178 364

–10 000 000

22 02 03 01

Turčija – Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

160 000 000

150 000 000

–10 000 000

22 02 03 02

Turčija – Podpora gospodarskemu, družbenemu in teritorialnemu razvoju in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

65 000 000

0

–65 000 000

4.0.10

Makrofinančna pomoč

 

 

–7 000 000

01 03 02

Makrofinančna pomoč

27 000 000

20 000 000

–7 000 000

4.0.2

Evropski instrument sosedstva

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje sporov

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Vzhodno partnerstvo – Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Vzhodno partnerstvo – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Okolje in podnebni ukrepi

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Trajnostna energija

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice

 

 

–5 000 000

19 04 01

Izboljšanje zanesljivosti volilnih postopkov, zlasti z misijami za opazovanje volitev

48 442 462

43 442 462

–5 000 000

4.0.OTH

Drugi ukrepi in programi

 

 

2 000 000

13 07 01

Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

4 000 000

 

Skupaj

 

 

–46 000 000

Glede na to dogovorjena raven obveznosti znaša 10 261,6 milijona EUR, pri čemer razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 4 znaša 248,4 milijona EUR.

 

Razdelek 5 – Uprava

Število delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij in odobritve, ki jih je Komisija predvidela v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020, je spravni odbor potrdil z naslednjimi izjemami:

 Oddelek Parlamenta, za katerega so potrjena naslednja povečanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil, ki izhajajo iz statuta poslancev in preložitve izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, kot je 28. oktobra 2019 sklenil Evropski svet: 410 000 EUR v proračunski vrstici 1 0 0 0 Plače, 408 000 EUR v proračunski vrstici 1 0 0 4 Redni potni stroški, 12 000 EUR v proračunski vrstici 1 0 0 5 Drugi potni stroški, 900 000 EUR v proračunski vrstici 1 0 0 6 Nadomestila splošnih stroškov, 6 050 000 EUR v proračunski vrstici 1 0 2 Začasna nadomestila, 12 000 EUR v proračunski vrstici 3 2 2 Stroški za dokumentacijo, 68 000 EUR v proračunski vrstici 3 2 4 4 Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav in 1 463 000 EUR v proračunski vrstici 4 2 2 Odhodki za parlamentarno pomoč.

 Oddelek Sveta, za katerega je odobrena različica Sveta.

 

Poleg tega je v proračunu za leto 2020 v vseh oddelkih institucij upoštevana samodejna prilagoditev plač s 1. julijem 2019 (2,0 % namesto 3,1 %), kot sledi:

 

v EUR

Parlament

–10 922 000

Svet

–3 627 000

Komisija (vključno s pokojninami)

–52 453 000

Sodišče

–3 393 000

Računsko sodišče

–1 380 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

–819 672

Odbor regij

–610 000

Varuh človekovih pravic

–111 000

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

–64 000

Evropska služba za zunanje delovanje

–3 529 000

Skupaj

–76 908 672

 

Zaradi tega dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti znaša 10 272,1 milijona EUR, pri čemer razlika do zgornje meje razdelka 5 ob upoštevanju, da bo 252,0 milijona EUR namenjenih izravnavi uporabe varnostne rezerve v letu 2017, znaša 729,9 milijona EUR.

Posebni instrumenti: ESPG, rezerva za nujno pomoč in Solidarnostni sklad Evropske unije

Odobritve za prevzem obveznosti Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), rezerve za nujno pomoč (EAR) in Solidarnostnega sklada Evropske unije (EUSF) so take, kot jih v predlogu proračuna predlaga Komisija.

 

1.4. Odobritve plačil

Skupni znesek odobritev plačil v proračunu za leto 2020 je tak kot v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru:

1. Upoštevana je bila dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti za nediferencirane odhodke, za katere je raven odobritev plačil enaka ravni odobritev za prevzem obveznosti. To vključuje dodatno zmanjšanje odhodkov za kmetijstvo za 72,0 milijonov EUR. Ta pristop se enakovredno uporablja za prispevek EU k decentraliziranim agencijam. Končni učinek je zmanjšanje za 156,4 milijona EUR.

2. Odobritve plačil za vse nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, ki jih je predlagal Parlament, znašajo 25 % ustreznih odobritev za prevzem obveznosti ali toliko, kot je predlagal Parlament, če je ta znesek nižji. Raven odobritev plačil za podaljšanje obstoječih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov je takšna kot v predlogu proračuna plus 25 % ustreznih novih odobritev za prevzem obveznosti ali takšna, kot je predlagal Parlament, če je ta znesek nižji. Končni učinek je povečanje za 35 milijonov EUR.

3. Prilagoditve naslednjih proračunskih vrstic so bile dogovorjene zaradi spremembe odobritev za prevzem obveznosti za diferencirane odhodke:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

Sprememba v odobritvah plačil

PP 2020 (vključno z DP 1)

Proračun 2020

Razlika

1.1.31

Obzorje 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Zagotavljanje zanesljive in zadostne preskrbe z varno hrano in drugimi biološkimi izdelki visoke kakovosti

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Doseganje evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in brez pomanjkljivosti

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Boljši dostop do financiranja tveganih naložb v raziskave in inovacije

120 856 938

98 806 938

–22 050 000

08 02 03 01

Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in nemoteč

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2

184 313 342

179 520 198

–4 793 144

08 02 08

Instrument za MSP

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Krepitev raziskav na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Vodilni položaj na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Spodbujanje vključujočih, inovativnih in varnih evropskih družb

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Spodbujanje varne evropske družbe

55 400 000

52 400 000

–3 000 000

15 03 01 01

Ukrepi Marie Skłodowske-Curie – Ustvarjanje, razvoj in prenos novih spretnosti, znanja in inovacij

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Spodbujanje varne evropske družbe

168 549 256

165 549 256

–3 000 000

32 04 03 01

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Program Euratoma za raziskave in usposabljanje

 

 

–1 100 000

08 03 01 02

Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem

92 297 374

91 597 374

–700 000

10 03 01

Dejavnosti Euratom na področju neposrednih raziskav

12 000 000

11 600 000

–400 000

1.1.4

Konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Izobraževanje, usposabljanje in šport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba mladih v evropskem demokratičnem življenju

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Spodbujanje odličnosti pri dejavnostih poučevanja in raziskovalnih dejavnostih na področju evropskega združevanja s pomočjo dejavnosti programa Jean Monnet po vsem svetu

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

 

 

–2 000 000

04 03 02 01

Progress – Podpora razvoju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju zaposlitvene in socialne politike Unije ter zakonodaje Unije o delovnih pogojih

59 400 000

58 900 000

–500 000

04 03 02 03

Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo – Povečevanje dostopnosti in razpoložljivosti finančnih sredstev za pravne in fizične osebe, zlasti najbolj oddaljene od trga dela, ter za socialna podjetja

23 000 000

21 500 000

–1 500 000

1.1.81

Energetika

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Nadaljnje povezovanje notranjega energetskega trga ter čezmejna interoperabilnost elektroenergetskih in plinskih omrežij

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Izboljšanje zanesljivosti oskrbe Unije z energijo

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Prispevanje k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Promet

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Odpravljanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema, vzpostavitev manjkajočih povezav in izboljšanje čezmejnih odsekov

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Zagotavljanje trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Drugi ukrepi in programi

 

 

–200 000

26 02 01

Postopki oglaševanja in oddaje javnih naročil za oddajo pogodb v zvezi z dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanjem storitev

7 200 000

7 000 000

–200 000

1.1.SPEC

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

 

 

–1 200 000

02 03 01

Delovanje in razvoj notranjega trga blaga in storitev

26 610 000

25 810 000

–800 000

09 02 01

Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja

3 000 000

2 600 000

–400 000

1.2.5

Pobuda za zaposlovanje mladih, posebna dodatna sredstva

 

 

3 000 000

04 02 64

Pobuda za zaposlovanje mladih

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Okolje in podnebni ukrepi (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov Unije

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Krepitev odpornosti Unije proti podnebnim spremembam

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Boljše podnebno upravljanje in obveščanje na vseh ravneh

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Ustvarjalna Evropa

 

 

6 000 000

09 05 01

Podprogram MEDIA – Nadnacionalno in mednarodno delovanje ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Krepitev finančnih zmogljivosti malih in srednjih podjetij ter malih in zelo malih organizacij v evropskem kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter spodbujanje razvoja politike in novih poslovnih modelov

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Podprogram Kultura – Podpiranje čezmejnih ukrepov ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Pravice, enakost in državljanstvo

 

 

1 200 000

33 02 01

Zagotavljanje varstva pravic in krepitev vloge državljanov

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

 

 

–15 000 000

23 03 01 01

Preprečevanje nesreč in pripravljenost nanje v Uniji

63 000 000

48 000 000

–15 000 000

3.0.7

Evropa za državljane

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimedijske dejavnosti

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II)

 

 

–75 000 000

22 02 03 01

Turčija – Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

58 772 300

48 772 300

–10 000 000

22 02 03 02

Turčija – Podpora gospodarskemu, družbenemu in teritorialnemu razvoju in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije

463 786 099

398 786 099

–65 000 000

4.0.3

Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Okolje in podnebni ukrepi

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Trajnostna energija

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice

 

 

–5 000 000

19 04 01

Izboljšanje zanesljivosti volilnih postopkov, zlasti z misijami za opazovanje volitev

42 000 000

37 000 000

–5 000 000

4.0.OTH

Drugi ukrepi in programi

 

 

2 000 000

13 07 01

Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Solidarnostni sklad Evropske unije

 

 

–50 000 000

13 06 01

Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo

100 000 000

50 000 000

–50 000 000

 

Skupaj

 

 

72 294 857

 

1.5. Rezerve

Rezerve v proračunu za leto 2020 so določene v skladu s predlogom proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020, razen za proračunska člena 13 06 01 (Solidarnostni sklad Evropske unije) in 18 03 02 (Evropski azilni podporni urad), za katera se ustrezne rezerve razveljavijo.

1.6. Opombe k proračunu

Če v predhodnih odstavkih ni izrecno navedeno drugače, so spremembe besedila opomb, ki sta jih vnesla Evropski parlament in Svet, sprejete, z izjemo opomb v proračunskih vrsticah v naslednjih tabelah:

 Proračunske vrstice, v katerih so spremembe Evropskega parlamenta potrjene skupaj s spremembo, ki jo je predlagala Komisija v pismu o izvedljivosti.

Proračunska vrstica

Ime

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

19 05 01

Sodelovanje s tretjimi državami za uveljavljanje in spodbujanje interesov Unije in skupnih interesov

21 02 07 03

Človekov razvoj

21 02 08 01

Civilna družba v razvoju

21 07 01

Sodelovanje z Grenlandijo

 Proračunske vrstice, za katere so bile potrjene proračunske opombe iz predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2020.

Proračunska vrstica

Ime

02 04 03 01

Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami

06 01 04 01

Odhodki za podporo Instrumentu za povezovanje Evrope – Promet

07 02 06

Evropska agencija za okolje

08 02 03 03

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

08 02 03 05

Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami

08 02 07 33

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase – Odhodki za podporo

09 02 01

Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja

13 04 61 01

Kohezijski sklad – Operativna tehnična pomoč

21 01 04 05

Odhodki za podporo instrumentu za sodelovanje na področju jedrske varnosti (INSC)

32 04 03 01

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

 Proračunske vrstice, za katere so bile proračunske opombe iz predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom, potrjene z naslednjimi spremembami.

Proračunska vrstica

Ime

04 03 02 01

Progress – Podpora razvoju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju zaposlitvene in socialne politike Unije ter zakonodaje Unije o delovnih pogojih

Besedilo se spremeni tako:
– spodbujati ustvarjanje dostojnih delovnih mest ter zaposlovanje mladih in boj proti revščini z zavzemanjem za socialno zbliževanje z uporabo socialne oznakev smislu stabilne zaposlitve in socialnih pravic, ob spodbujanju primernega dela za mlade in boju proti revščini s spodbujanjem socialnega zbliževanja.

08 02 03 01

Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju

Besedilo se spremeni tako:
Cilj teh dejavnosti je zdravje in dobro počutje skozi celotno življenjsko obdobje za vse, visokokakovostni in gospodarsko vzdržni zdravstveni sistemi in sistemi oskrbe, z zdravstvenim varstvom, ki postaja bolj prilagojeno posamezniku za večjo učinkovitost, ter priložnosti za nova delovna mesta in rast v zdravstvenem sektorju ter povezanih industrijah. V tem pogledu bodo dejavnosti osredotočene na učinkovito promocijo zdravja in preprečevanje bolezni (npr. razumevanje zdravstvenih dejavnikov, razvoj boljših preventivnih cepiv). Posebno pozornost je treba nameniti s spolom in starostjo povezanim zdravstvenim posebnostim. Poleg tega bo poudarek na obvladovanju in zdravljenju bolezni (zlasti z bolj osebnim pristopom v medicini), vključno z bojem proti raku, invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti (npr. s prenosom znanja v klinično prakso in z nadgradljivimi ukrepi na področju inovacij, boljšo uporabo zdravstvenih podatkov ter s prenosom ukrepov za samostojno življenje in pomoč za samostojno življenje). Prizadevanja bodo usmerjena tudi k izboljšanju odločanja pri preventivi in zdravljenju, opredelitvi najboljših praks in podpori njihovega širjenja v zdravstvenem sektorju ter podpori celostne oskrbe in uporabe tehnoloških, organizacijskih in socialnih inovacij, ki bodo zlasti starejšim in invalidom omogočile aktivno in samostojno življenje. Pri dejavnostih se bo upošteval tudi vidik spola, ki med drugim priznava položaj žensk v uradnem in neuradnem sektorju oskrbe.

08 02 03 03

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

Doda se naslednje besedilo:
Pozornost se nameni prispevanju k premostitvi raziskovalne in inovacijske vrzeli v Evropi, ne da bi se pri tem ogrožala merila odličnosti.

08 02 08

Instrument za MSP

Besedilo se spremeni tako:
V skladu s členom 15(3) finančne uredbe je za ta proračunski člen na voljo 72 000 000 EUR odobritev za prevzem obveznosti poleg sproščenih proračunskih sredstev iz leta 2018 zaradi celotne ali delne neizvedbe raziskovalnih projektov.

09 04 02 01

Vodilni položaj na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

Doda se naslednje besedilo:
To bi lahko zajemalo nadaljnje raziskovalno delo na področju razvoja evropskih internetnih iskalnikov.

09 04 03 02

Spodbujanje vključujočih, inovativnih in varnih evropskih družb

Besedilo se spremeni tako:
Cilj drugega izziva je „prispevati k razumevanju evropskega intelektualnega temelja in kulturne dediščine: njune zgodovine in mnogih evropskih in neevropskih vplivov; kot navdiha za današnje življenje“ ter olajšali dostopnost in izkoriščanje kulturne dediščine, tudi na poti k prihodnjemu oblaku za evropsko kulturno dediščino.

32 04 03 01

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

Doda se naslednje besedilo:
Pozornost se nameni prispevanju k premostitvi raziskovalne in inovacijske vrzeli v Evropi, ne da bi se pri tem ogrožala merila odličnosti.

32 02 77 12

Pripravljalni ukrep — Vzpostavitev celostne podpore za premogovno in ogljično intenzivne regije v prehodu

Doda se naslednje besedilo:

 ustanovi delovno skupino med generalnimi direktorati za: (a) opredelitev področij, kjer bi bila možna sinergija med politikami/programi Unije, da bi zagotovili čim učinkovitejšo finančno in politično podporo po letu 2020; (bpomoč regijam (centralni in lokalni organi) pri razvoju trajnostnih strategij za prehod, tako da se zagotovijo bolj ciljno usmerjeni instrumenti za izmenjavo primerov dobre prakse znotraj regij, tudi v zvezi s celovitimi časovnimi načrti za nizkoogljično ponovno industrializacijo,

 preusmeri fokus obstoječih forumov deležnikov, vključno s socialnim dialogom in dialogom s civilno družbo na splošno, o pripravi pravičnega prehoda in gospodarskih strategij,

 zagotovi dodatna finančna podpora (poleg obstoječih shem financiranja, ne da bi bila prerazporejena sredstva iz drugih programov) za pripravo regionalnih/lokalnih načrtov za pravični prehod na ogljično nevtralno gospodarstvo EU do leta 2050 v najbolj prizadetih regijah in skupnostih. Z dodatnimi sredstvi bi bilo treba podpreti tudi obstoječe ali prihodnje teritorialne/skupnostne projekte, ki temeljijo na sodelovanju zadevnih delavcev in skupnosti v obliki posvetovanja in opolnomočenja.

 okrepi platforma za premogovno intenzivne regije v prehodu in njen sekretariat (vzpostavljena s pripravljalnim ukrepom leta 2018, ki se je nadaljeval leta 2019), da bi dosegli podnebne cilje EU in izpolnili obveznosti v okviru Pariškega sporazuma, ob tem pa zagotovili pravičen energetski prehod, pri katerem premogovno intenzivne regije ne bodo zapostavljene, in sicer z zagotovitvijo več sredstev v letu 2020 in razširitvijo obsega ukrepov na:

 dodatno tehnično pomoč in gradnjo zmogljivosti v premogovno in ogljično intenzivnih regijah v EU na področjih, kot so priprava strategij, razvoj projektov, financiranje projektov in olajšanje zasebnih naložb (v pobudi EU je marca 2019 sodelovalo 20 pilotnih regij, leta 2017 pa štiri);

 sodelovanje s člani in opazovalci energetske skupnosti za premogovno intenzivne regije v prehodu, in sicer z organizacijo regionalnega ozaveščanja v sodelovanju z mednarodnimi finančnimi institucijami in mednarodnimi partnerji;

 razvoj socialne razsežnosti platforme za premogovno intenzivne regije, in sicer z uporabo primerov najboljše prakse pri socialnih inovacijah: prekvalifikacija in izpopolnjevanje delavcev ter programi za mlade ter za upokojene rudarje.

34 02 01

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov Unije

Doda se naslednje besedilo:

Kar zadeva integrirane projekte, se pri izbiri projektov upošteva distribucijski element, da se olajša geografsko ravnotežje. Ta je indikativne narave in naj ne bi nakazoval na zagotovljena sredstva ali dodelitve za posamezne države članice.

34 02 02

Krepitev odpornosti Unije proti podnebnim spremembam

Doda se naslednje besedilo:
Kar zadeva integrirane projekte, se pri izbiri projektov upošteva distribucijski element, da se olajša geografsko ravnotežje. Ta je indikativne narave in naj ne bi nakazoval na zagotovljena sredstva ali dodelitve za posamezne države članice.

34 02 03

Boljše podnebno upravljanje in obveščanje na vseh ravneh

Doda se naslednje besedilo:
Kar zadeva integrirane projekte, se pri izbiri projektov upošteva distribucijski element, da se olajša geografsko ravnotežje. Ta je indikativne narave in naj ne bi nakazoval na zagotovljena sredstva ali dodelitve za posamezne države članice.

Pri tem se razume, da osnutki dopolnitev Evropskega parlamenta in Sveta ne morejo spremeniti ali razširiti obstoječe pravne podlage oziroma posegati v upravno avtonomijo institucij, ukrepi pa se lahko financirajo z razpoložljivimi sredstvi.

 

1.7. Proračunska nomenklatura

Dogovor je bil dosežen o proračunski nomenklaturi, kot jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna in kot je bila dopolnjena z dopolnilnim pismom 1/2020, in sicer z vključitvijo novih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, ob upoštevanju naslednjih sprememb.

Proračunska vrstica v skladu z obravnavo v EP

Postavka

Ime/Novo ime

Nova proračunska vrstica

Nova postavka

02 04 77 08

1a

Pilotni projekt — Odpornost letalstva na motenje in slepljenje sistema za globalno satelitsko navigacijo (GNSS) ter kibernetske grožnje zanj

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Pilotni projekt — Ekološko označevanje za letalstvo/Demonstracijski projekt za uvedbo prostovoljnega sistema zelenega znaka v letalstvu na podlagi ekoportala Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Pilotni projekt — Povezovanje mobilnosti v mestih z infrastrukturo letalskega prevoza

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Pilotni projekt — Oživitev čezmejnih nočnih železniških povezav

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Pilotni projekt — Zmogljivosti za ekologizacijo evropskih morskih pristanišč

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Pilotni projekt —Pametna urbana mobilnost z avtonomnimi vozili

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Pilotni projekt — BEST Culture: program za podporo kulturne raznolikosti na evropskih čezmorskih ozemljih

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Pilotni projekt — Študija izvedljivosti za evropski register premoženja v okviru boja proti pranju denarja in davčnim utajam

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Pripravljalni ukrep — Financiranje, učenje, inovacije in patentiranje za kulturni in ustvarjalni sektor

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Pripravljalni ukrep — Zaščita judovskih pokopališč v Evropi: proces popolnega kartiranja z raziskovanjem in spremljanjem ter predlogi za zaščito z individualnimi ocenami stroškov

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Pripravljalni ukrep — Vzpostavitev celostne podpore za premogovno in ogljično intenzivne regije v prehodu

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Pripravljalni ukrep – Posredovanje znanja otoškim organom in skupnostim za pripravo javnih razpisov za projekte na področju obnovljivih virov energije

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Pripravljalni ukrep — Krepitev sodelovanja pri podnebnih ukrepih med vasmi v Uniji in izven nje z oblikovanjem podeželske identitete v okviru svetovne konvencije županov

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1b

Pilotni projekt — Odložišče za energetske skupnosti – Spremljanje in podpora energetskim skupnostim v EU

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Pilotni projekt — Navduševanje podjetij za energetski prehod

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Pilotni projekt — Vključujoč dostop do spleta za osebe s kognitivnimi motnjami (spletna vključenost: dostop za vse)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Pripravljalni ukrep — Ocena domnevnih razlik v kakovosti proizvodov, ki so naprodaj na enotnem trgu

33 04 77 07

1a

 

 

2. Izjave

 

2.1  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o financiranju EASO

Evropski parlament in Svet sta seznanjena z namero Komisije, da pregleda zahteve glede financiranja Agencije Evropske unije za azil (EASO) za proračunsko leto 2020, ko bo sprejet zakonodajni predlog z dne 12. septembra 2018 za okrepitev zmogljivosti agencije za operativno podporo.

Evropski parlament in Svet se zavezujeta, da bosta morebitno prošnjo za okrepitev prispevka EU za EASO v letu 2020, ki bi lahko zahtevala prenos s strani proračunskega organa ali predlog spremembe proračuna, obravnavala ob ustreznem upoštevanju njene nujnosti.

 

2.2. Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o odobritvah plačil

Evropski parlament in Svet opozarjata, da je treba z vidika izvrševanja zagotoviti nemoten potek plačil v zvezi z odobritvami za prevzem obveznosti, da se prepreči kakršna koli neobičajna raven neplačanih računov ob koncu leta.

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj še naprej pozorno in dejavno spremlja izvajanje programov za obdobje 2014–2020 (zlasti v podrazdelku 1b in na področju razvoja podeželja). V ta namen jo pozivata, naj pravočasno predstavi posodobljene zneske glede stopnje izvajanja in ocene v zvezi z odobritvami plačil za leto 2020.

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj v primeru, da podatki pokažejo, da odobritve, vnesene v proračun za leto 2020, ne zadostujejo za kritje potreb, čim prej predstavi ustrezno rešitev, med drugim spremembo proračuna, da bi proračunskemu organu omogočila, da za upravičene potrebe pravočasno sprejme morebitne nujne odločitve. Po potrebi bosta upoštevala nujnost zadeve. Za Svet bi to lahko pomenilo skrajšanje osemtedenskega roka za odločitev, če bo to potrebno.

 

2.3 Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o pobudi za zaposlovanje mladih

Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo, da je zmanjšanje brezposelnosti mladih še vedno pomembna skupna politična prednostna naloga, in zato ponovno poudarjajo svojo odločenost čim bolje izrabiti temu namenjena proračunska sredstva, predvsem prek pobude za zaposlovanje mladih.

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj pozorno spremlja trend izvajanja te pobude in predloži poročilo do 30. junija 2020.

Če bo Komisija v svoji oceni potrdila potrebo po okrepitvi pobude za zaposlovanje mladih, bo hkrati predložila predlog spremembe proračuna, s katerim bi posebno dodelitev za to pobudo povečala za 50 milijonov EUR.

Evropski parlament in Svet se obvezujeta, da bosta brez odlašanja preučila kakršen koli tak predlog spremembe proračuna za leto 2020, ki ga bo predložila Komisija.

 

2.4. Enostranska izjava Komisije o pobudi za zaposlovanje mladih

Za povečanje posebne dodelitve za pobudo za zaposlovanje mladih je potrebna tehnična sprememba uredbe o skupnih določbah.

Tako kot v prejšnjih letih bo ta sprememba strogo omejena na spreminjanje, potrebno za vključitev dodatnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih, in ne bo vplivala na izvajanje kohezijske politike.

2.5. Enostranska izjava Komisije o približevanju cilju, da se v obdobju 2014–2020 20 % sredstev porabi za podnebne ukrepe

Komisija bo pozorno spremljala izvrševanje proračuna v letu 2020. V primeru nezadostnega izvrševanja v zadevnih razdelkih bo pripravila ustrezne proračunske predloge za okrepitev odhodkov, povezanih s podnebjem, kjer je to mogoče.

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

 

Naslov

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020

Referenčni dokumenti

00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/2020(BUD)

Predsednik/-ca delegacije: predsednik/-ca

David Maria Sassoli

Pristojni odbor
 Predsednik/-ca

BUDG
Johan Van Overtveldt

Poročevalec/-ka

Monika Hohlmeier

Eider Gardiazabal Rubial

Obravnavani osnutki aktov

COM(2019)0400, COM(2019)0487

Stališče Sveta
 Datum sprejetja

 Datum razglasitve na zasedanju

11374/2019 – C9-0119/2019

5.9.2019

16.9.2019

Datum stališča EP

23.10.2019

P9_TA(2019)0038

Datum pisma Sveta o zavrnitvi predlogov sprememb EP

23.10.2019

Seje Spravnega odbora

4.11.2019

15.11.2019

18.11.2019

 

Datum sprejetja s strani delegacije Parlamenta v skladu s členom 314(5) PDEU

18.11.2019

Navzoči poslanci

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Datum soglasja v Spravnem odboru

18.11.2019

Datum, ko sta sopredsedujoča ugotovila odobritev skupnega predloga in ga posredovala EP in Svetu

18.11.2019

Datum predložitve

20.11.2019

 

 

Zadnja posodobitev: 25. november 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov