Betänkande - A9-0035/2019Betänkande
A9-0035/2019

BETÄNKANDE om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet

20.11.2019 - (00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén
Föredragande:  Monika Hohlmeier (avsnitt III – kommissionen)
 Eider Gardiazabal Rubial (övriga avsnitt)

Förfarande : 2019/2028(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0035/2019

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet

(00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma förslag och Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalanden om detta (00000/2019 – C9‑0000/2019),

 med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 som kommissionen antog den 5 juni 2019 (COM(2019)0400),

 med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 som rådet antog den 3 september 2019 och översände till Europaparlamentet den 13 september 2019 (11734/2019 – C9‑0119/2019),

 med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2020 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, som kommissionen lade fram den 15 oktober 2019,

 med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2019 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020[1], och de budgetändringar som antagits,

 med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel[2],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[3],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[4],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[5],

 med beaktande av artiklarna 95 och 96 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A9-0035/2019).

1. Europaparlamentet godkänner det gemensamma förslaget.

2. Europaparlamentet bekräftar Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalanden, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.


BILAGA

SLUTLIG
Budgeten för 2020 – De gemensamma slutsatsernas olika delar

Dessa gemensamma slutsatser omfattar följande delar:

1. Budgeten för 2020

2. Uttalanden

Sammanfattande översikt

Enligt utkastet till paket gäller följande:

 De totala åtagandebemyndigandena i 2020 års budget uppgår till 168 688,1 miljoner EUR, vilket ger en marginal under den fleråriga budgetramens tak för 2020 på 1 492,3 miljoner EUR.

 Detta motsvarar en total ökning med 400,0 miljoner EUR jämfört med budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020.

 Totalt uppgår betalningsbemyndigandena i 2020 års budget till 153 566,2 miljoner EUR.

 Detta motsvarar en total minskning med 49,1 miljoner EUR jämfört med budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020.

 

 

Åtaganden

Betalningar

Slutliga anslag (i miljoner EUR)

168 688,1

153 566,2

I % av 28 BNI

0,99 %

0,90 %

 

 Flexibilitetsmekanismen för 2020 tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 778,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden under rubrik 3 Säkerhet och medborgarskap.

 Den samlade marginalen för åtaganden utnyttjas till ett belopp på 269,6 miljoner EUR för rubrik 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning och rubrik 1b Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

 Utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017 avräknas till ett belopp på 252,0 miljoner EUR mot de outnyttjade marginalerna under rubrik 5 Administration.

 De betalningsbemyndiganden för 2020 som avser utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen under 2017, 2018, 2019 och 2020 beräknas av kommissionen uppgå till 849,8 miljoner EUR.

 Resterande belopp som är tillgängliga för 2020 sammanfattas i följande tabell:

I miljoner EUR (2019 års priser)

Marginal för åtaganden under taken i den fleråriga budgetramen för 2020

1 492,3

Särskilda instrument som är tillgängliga för närvarande

1 216,9

Flexibilitetsmekanism

141,3

Samlad marginal för åtaganden (från 2020)

1 075,6

Ytterligare särskilda instrument som finns tillgängliga under 2020

1 463,5

Flexibilitetsmekanism

 

Från belopp som förfallit (2019) från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

173,5

Från belopp som förfallit (2018) från Europeiska unionens solidaritetsfond

Samlad marginal för åtaganden (från 2019)

1 290,0

Totalt

4 172,7


1. Budgeten 2020

1.1. ”Avklarade” budgetposter

Om inget annat anges nedan i dessa slutsatser är alla budgetposter som varken ändrats av rådet eller parlamentet och de budgetposter för vilka parlamentet accepterat rådets ändringar under respektive behandling bekräftade.

För övriga budgetposter har förlikningskommittén kommit överens om slutsatserna i avsnitten 1.2–1.7 nedan.

 

1.2. Sektorsövergripande frågor

Decentraliserade byråer

EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för samtliga decentraliserade byråer är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020 med undantag för:

 Under rubrik 1a:

o Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa, artikel 02 03 03) vars åtagande- och betalningsbemyndiganden minskas med 1 000 000 EUR.

o Europeiska byrån för GNSS (GSA, artikel 02 05 11) vars åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas med 370 000 EUR.

o Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop, artikel 04 03 13) vars åtagande- och betalningsbemyndiganden minskas med 300 000 EUR.

 Under rubrik 2:

o Europeiska miljöbyrån (EEA, artikel 07 02 06) som tilldelas ytterligare 5 tjänster och vars åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas med 1 300 000 EUR.

 Under rubrik 3:

o Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol, artikel 18 02 04) som tilldelas ytterligare 10 tjänster och vars åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas med 13 000 000 EUR.

o Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA, artikel 17 03 12 01) som tilldelas ytterligare 5 tjänster och vars åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas med 2 000 000 EUR.

o Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo, artikel 18 03 02) vars åtagande- och betalningsbemyndiganden i reserven minskas med 24 685 306 EUR.

o Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust, artikel 33 03 04) vars åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas med 1 700 000 EUR.

o Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex, artikel 18 02 03) vars åtagande- och betalningsbemyndiganden minskas med 8 734 813 EUR.

o Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo, artikel 33 03 05) som tilldelas ytterligare 5 tjänster.

 

Genomförandeorgan

EU:s bidrag (i åtagande- och betalningsbemyndiganden och antalet tjänster) till genomförandeorganen har fastställts på den nivå som föreslagits av kommissionen i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020.

 

Pilotprojekt/förberedande åtgärder

Ett omfattande paket med 78 pilotprojekt/förberedande åtgärder, till ett totalt belopp på 140,0 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, har godkänts.

När ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd verkar täckas av en befintlig rättslig grund kan kommissionen föreslå en överföring av anslag till den motsvarande rättsliga grunden i syfte att underlätta åtgärdens genomförande.

Detta paket respekterar till fullo taken för de pilotprojekt och förberedande åtgärder som anges i budgetförordningen.

 

1.3. Utgiftsrubrikerna i budgetramen - åtagandebemyndiganden

 

Efter att ha beaktat de ovanstående slutsatserna om ”avklarade” budgetposter, byråer samt pilotprojekt och förberedande åtgärder, har förlikningskommittén kommit överens om följande:

 

Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och arbetstillfällen

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020, men med de anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

i EUR

Budgetpost / program

Namn

Variation i åtagandebemyndiganden

BF 2020 (inkl. ÄS 1)

Budget 2020

Skillnad

1.1.31

Horisont 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Säkerställa tillräcklig försörjning av säkra och högkvalitativa livsmedel och andra biobaserade produkter

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Att skapa ett resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande europeiskt transportsystem

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Öka tillgången till riskfinansiering för att investera i forskning och innovation

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Förbättring av livslång hälsa och välbefinnande

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Spridning av spetskompetens och bredare deltagande

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Instrument för små och medelstora företag

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Förbättring av livslång hälsa och välbefinnande

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Främjande av inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska samhällen

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Främjande av säkra europeiska samhällen

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-åtgärder – Generera, utveckla och överföra ny kompetens, kunskap och innovation

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Främjande av säkra europeiska samhällen

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Euratoms program för forskning och utbildning

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom – Kärnklyvning och strålskydd

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Euratoms direkta forskningsåtgärder

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Främja kvalitet i undervisnings- och forskningsverksamhet som gäller europeisk integration genom Jean Monnet-aktiviteter i hela världen

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Sysselsättning och social innovation (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress – Stöd till utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av unionens sysselsättnings- och socialpolitik samt lagstiftning om arbetsvillkor

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap ‒ Öka tillgången och tillgängligheten till finansiering för juridiska och fysiska personer, särskilt dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden, och sociala företag

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Energi

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Fortsatt integrering av den inre marknaden för energi och driftskompatibiliteten för el- och gasnät över gränserna

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Öka unionens energiförsörjningstrygghet

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Bidra till hållbar utveckling och miljöskydd

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Transport

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Att undanröja flaskhalsar, förstärka järnvägens driftskompatibilitet, komplettera felande länkar, och förbättra gränsöverskridande sträckor

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Att säkerställa hållbara och effektiva transportsystem

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Decentraliserade byråer

 

 

-930 000

02 03 03

Europeiska kemikaliemyndigheten – Kemikalielagstiftning

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Europeiska byrån för GNSS

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Övriga åtgärder och program

 

 

-200 000

26 02 01

Förfaranden vid tilldelning och offentliggörande av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt varor och tjänster

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

 

 

-1 500 000

02 03 01

Verksamhet och utveckling avseende den inre marknaden för varor och tjänster

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Fastställande och genomförande av en unionspolitik för elektronisk kommunikation

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Totalt

 

 

568 335 000

Följaktligen uppgår de godkända åtagandebemyndigandena till 25 284,8 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 1a, och medför utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 93,8 miljoner EUR.

Förlikningskommittén samtycker också till att inte göra åtagandebemyndigandena disponibla på nytt i enlighet med artikel 15.3 i budgetförordningen.

 

Rubrik 1b – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020, men med den anpassning som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

i EUR

Budgetpost / program

Namn

Variation i åtagandebemyndiganden

BF 2020 (inkl. ÄS 1)

Budget 2020

Skillnad

1.2.5

Ungdomssysselsättningsinitiativet (särskilt tilläggsanslag)

 

 

28 333 333

04 02 64

Ungdomssysselsättningsinitiativet

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

 

 

5 600 000

 

Totalt

 

 

33 933 333

Följaktligen uppgår de godkända åtagandebemyndigandena till 58 645,8 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för underrubrik 1b, och medför utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 175,8 miljoner EUR.


Rubrik 2 – Hållbar tillväxt: Naturresurser

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020, men med de anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

i EUR

Budgetpost / program

Namn

Variation i åtagandebemyndiganden

BF 2020 (inkl. ÄS 1)

Budget 2020

Skillnad

2.0.10

Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) — marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Ordningen för grundstöd

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Miljö- och klimatpolitik (Life)

 

 

10 000 000

34 02 01

Minskning av utsläpp av växthusgaser i unionen

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Motståndskraften mot klimatförändringar i unionen

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Bättre klimatstyrning och information på alla nivåer

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Decentraliserade byråer

 

 

1 300 000

07 02 06

Europeiska miljöbyrån

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

 

 

22 514 881

 

Totalt

 

 

-38 185 119

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena till 59 907,0 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 514,0 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 2.

 

Rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020, men med de anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

i EUR

Budgetpost / program

Namn

Variation i åtagandebemyndiganden

BF 2020 (inkl. ÄS 1)

Budget 2020

Skillnad

3.0.11

Kreativa Europa

 

 

7 500 000

09 05 01

Delprogrammet Media – Verka över gränserna inom och utanför unionen och främja spridning och rörlighet över gränserna

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Stärka den finansiella kapaciteten hos små och medelstora företag och små och mycket små organisationer i de kulturella och kreativa sektorerna i Europa, och främja strategiutformning och nya affärsmodeller

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Delprogrammet Kultur – Stödja gränsöverskridande åtgärder och främja spridning och rörlighet över gränserna

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Rättvisa, jämlikhet och medborgarskap

 

 

1 200 000

33 02 01

Garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna och öka allmänhetens möjligheter

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Unionens civilskyddsmekanism

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Katastrofförebyggande och katastrofberedskap inom unionen

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Ett Europa för medborgarna

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Ett Europa för medborgarna – Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på unionsnivå

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Livsmedel och foder

 

 

-1 500 000

17 04 01

En förbättrad djurhälsostatus och en hög djurskyddsnivå i unionen

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Decentraliserade byråer

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Unionens stöd till Europeiska läkemedelsmyndigheten

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimedieåtgärder

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Totalt

 

 

0

Följaktligen uppgår de godkända åtagandebemyndigandena till 3 729,1 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 3, och medför utnyttjande av 778,1 miljoner EUR genom flexibilitetsmekanismen.

 

Rubrik 4 – Europa i världen

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020, men med de anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

i EUR

Budgetpost / program

Namn

Variation i åtagandebemyndiganden

BF 2020 (inkl. ÄS 1)

Budget 2020

Skillnad

4.0.1

Instrumentet för stöd inför anslutning (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Turkiet – Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till unionens regelverk

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Turkiet – Stöd till politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Turkiet – Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till unionens regelverk

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Makroekonomiskt stöd

 

 

-7 000 000

01 03 02

Makroekonomiskt stöd

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Det europeiska grannskapsinstrumentet

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Medelhavsområdet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande och medling av konflikter

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Det östliga partnerskapet – Mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och rörlighet

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Det östliga partnerskapet – Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Miljö och klimatförändringar

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Hållbar energi

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Europeiskt instrument för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Förbättring av valprocessernas tillförlitlighet, särskilt genom valobservatörsuppdrag

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Övriga åtgärder och program

 

 

2 000 000

13 07 01

Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

 

 

4 000 000

 

Totalt

 

 

-46 000 000

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena till 10 261,6 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 248,4 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 4.

 

Rubrik 5 – Administration

Antalet tjänster i institutionernas tjänsteförteckningar och de anslag som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020, har godkänts av förlikningskommittén med följande undantag:

 Parlamentets avsnitt, där följande ökningar av åtagande- och betalningsbemyndiganden till följd av ledamotsstadgan och uppskjutandet av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen, som beslutades av Europeiska rådet den 28 oktober 2019, har godkänts: 410 000 EUR under budgetpost 1 0 0 0 Arvoden, 408 000 EUR under budgetpost 1 0 0 4 Utgifter för ordinarie resor, 12 000 EUR under budgetpost 1 0 0 5 Övriga reseutgifter, 900 000 EUR under budgetpost 1 0 0 6 Ersättning för allmänna utgifter, 6 050 000 EUR under budgetpost 1 0 2 Övergångsersättningar, 12 000 EUR under budgetpost 3 2 2 Informationsanskaffning, 68 000 EUR under budgetpost 3 2 4 4 Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater och 1 463 000 EUR under budgetpost 4 2 2 Utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

 Rådets avsnitt godkänns i enlighet med rådets behandling.

 

Dessutom kommer konsekvenserna i budgeten för 2020 av den automatiska uppdateringen av lönerna, som ska tillämpas från och med den 1 juli 2019 (2,0 % i stället för 3,1 %), ingå i alla avsnitten för institutionerna enligt följande:

 

i EUR

Parlamentet

-10 922 000

Rådet

-3 627 000

Kommissionen (inklusive pensioner)

-52 453 000

Domstolen

-3 393 000

Revisionsrätten

-1 380 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

-819 672

Regionkommittén

-610 000

Ombudsmannen

-111 000

Europeiska datatillsynsmannen

-64 000

Europeiska utrikestjänsten

-3 529 000

Totalt

-76 908 672

 

Som en följd av detta fastställs den godkända nivån för åtagandebemyndiganden till 10 272,1 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 729,9 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 5, med hänsyn till att ett belopp på 252,0 miljoner EUR används för att kompensera för utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter 2017.

Särskilda instrument: Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, reserven för katastrofbistånd och Europeiska unionens solidaritetsfond

Åtagandebemyndigandena för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, reserven för katastrofbistånd och Europeiska unionens solidaritetsfond fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i budgetförslaget.

 

1.4. Betalningsbemyndiganden

Den totala nivån för betalningsbemyndigandena i budgeten för 2020 är fastställd till nivån i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020 med följande anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om:

1. Först och främst tas hänsyn till den godkända nivån för åtagandebemyndigandena för de icke-differentierade utgifterna, för vilka betalningsbemyndigandena motsvarar åtagandebemyndigandena. Detta omfattar den ytterligare minskningen av jordbruksutgifterna med - 72,0 miljoner EUR. Detta tillvägagångssätt tillämpas analogt på EU:s bidrag till de decentraliserade byråerna. Den kombinerade effekten blir en minskning med - 156,4 miljoner EUR.

2. Betalningsbemyndigandena för alla nya pilotprojekt och förberedande åtgärder som föreslagits av parlamentet är fastställda till 25 % av motsvarande åtagandebemyndiganden, eller till den nivå som föreslagits av parlamentet om denna är lägre. Vid en förlängning av befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder är nivån på betalningsbemyndigandena den som fastställts i budgetförslaget plus 25 % av motsvarande nya åtagandebemyndiganden, eller den nivå som föreslagits av parlamentet om den är lägre. Den kombinerade effekten är en minskning med 35,0 miljoner EUR.

3. Anpassningarna av följande budgetposter har överenskommits till följd av utvecklingen av åtagandena för differentierade anslag:

 

 

 

 

i EUR

Budgetpost / program

Namn

Variation betalningsbemyndiganden

BF 2020 (inkl. ÄS 1)

Budget 2020

Skillnad

1.1.31

Horisont 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Säkerställa tillräcklig försörjning av säkra och högkvalitativa livsmedel och andra biobaserade produkter

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Att skapa ett resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande europeiskt transportsystem

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Öka tillgången till riskfinansiering för att investera i forskning och innovation

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Förbättring av livslång hälsa och välbefinnande

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Spridning av spetskompetens och bredare deltagande

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Instrument för små och medelstora företag

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Förbättring av livslång hälsa och välbefinnande

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Främjande av inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska samhällen

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Främjande av säkra europeiska samhällen

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-åtgärder – Generera, utveckla och överföra ny kompetens, kunskap och innovation

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Främjande av säkra europeiska samhällen

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Euratoms program för forskning och utbildning

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom – Kärnklyvning och strålskydd

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Euratoms direkta forskningsåtgärder

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Främja kvalitet i undervisnings- och forskningsverksamhet som gäller europeisk integration genom Jean Monnet-aktiviteter i hela världen

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Sysselsättning och social innovation (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress – Stöd till utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av unionens sysselsättnings- och socialpolitik samt lagstiftning om arbetsvillkor

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap ‒ Öka tillgången och tillgängligheten till finansiering för juridiska och fysiska personer, särskilt dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden, och sociala företag

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Energi

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Fortsatt integrering av den inre marknaden för energi och driftskompatibiliteten för el- och gasnät över gränserna

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Öka unionens energiförsörjningstrygghet

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Bidra till hållbar utveckling och miljöskydd

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Transport

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Att undanröja flaskhalsar, förstärka järnvägens driftskompatibilitet, komplettera felande länkar, och förbättra gränsöverskridande sträckor

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Att säkerställa hållbara och effektiva transportsystem

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Övriga åtgärder och program

 

 

-200 000

26 02 01

Förfaranden vid tilldelning och offentliggörande av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt varor och tjänster

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

 

 

-1 200 000

02 03 01

Verksamhet och utveckling avseende den inre marknaden för varor och tjänster

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Fastställande och genomförande av en unionspolitik för elektronisk kommunikation

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Ungdomssysselsättningsinitiativet (särskilt tilläggsanslag)

 

 

3 000 000

04 02 64

Sysselsättningsinitiativ för ungdomar

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Miljö- och klimatpolitik (Life)

 

 

5 000 001

34 02 01

Minskning av utsläpp av växthusgaser i unionen

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Motståndskraften mot klimatförändringar i unionen

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Bättre klimatstyrning och information på alla nivåer

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Kreativa Europa

 

 

6 000 000

09 05 01

Delprogrammet Media – Verka över gränserna inom och utanför unionen och främja spridning och rörlighet över gränserna

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Stärka den finansiella kapaciteten hos små och medelstora företag och små och mycket små organisationer i de kulturella och kreativa sektorerna i Europa, och främja strategiutformning och nya affärsmodeller

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Delprogrammet Kultur – Stödja gränsöverskridande åtgärder och främja spridning och rörlighet över gränserna

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Rättvisa, jämlikhet och medborgarskap

 

 

1 200 000

33 02 01

Garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna och öka allmänhetens möjligheter

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Unionens civilskyddsmekanism

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Katastrofförebyggande och katastrofberedskap inom unionen

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Ett Europa för medborgarna

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Ett Europa för medborgarna – Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på unionsnivå

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimedieåtgärder

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Instrument för stöd inför anslutning (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Turkiet – Stöd till politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Turkiet – Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till unionens regelverk

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Miljö och klimatförändringar

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Hållbar energi

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Europeiskt instrument för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Förbättring av valprocessernas tillförlitlighet, särskilt genom valobservatörsuppdrag

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Övriga åtgärder och program

 

 

2 000 000

13 07 01

Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Europeiska unionens solidaritetsfond

 

 

-50 000 000

13 06 01

Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Totalt

 

 

72 294 857

 

1.5. Reserver

Reserverna i 2020 års budget har fastställts i enlighet med budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020, med undantag för artiklarna 13 06 01 (Europeiska unionens solidaritetsfond) och 18 03 02 (Europeiska stödkontoret för asylfrågor – Easo), för vilka reserverna i fråga har annulleras.


1.6. Budgetanmärkningar

Om inte annat specifikt nämnts i punkterna ovan har de ändringar som gjorts av Europaparlamentets eller rådet av budgetanmärkningarna godkänts, med undantag för de budgetposter som anges i följande tabeller:

 Budgetposter för vilka Europaparlamentets ändringar godkänns med de ändringar som kommissionen föreslår i sin skrivelse om genomförbarheten.

Budgetpost

Namn

15 02 01 01

Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

19 05 01

Samarbete med tredjeländer för att gynna och främja unionens intressen och gemensamma intressen

21 02 07 03

Mänsklig utveckling

21 02 08 01

Det civila samhällets roll för utvecklingen

21 07 01

Samarbete med Grönland

 Budgetposter för vilka respektive budgetanmärkning enligt budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2020, godkänns.

Budgetpost

Namn

02 04 03 01

Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror

06 01 04 01

Utgifter för stöd till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Transport

07 02 06

Europeiska miljöbyrån

08 02 03 03

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

08 02 03 05

Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror

08 02 07 33

Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) – Stödutgifter

09 02 01

Fastställande och genomförande av en unionspolitik för elektronisk kommunikation

13 04 61 01

Sammanhållningsfonden – Operativt tekniskt stöd

21 01 04 05

Stödutgifter för instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete

32 04 03 01

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

 Budgetposter för vilka respektive budgetanmärkning enligt budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelsen, godkänns.

Budgetpost

Namn

04 03 02 01

Progress – Stöd till utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av unionens sysselsättnings- och socialpolitik samt lagstiftning om arbetsvillkor

Ändra texten enligt följande:
Syftet är att främja skapande av sysselsättning och anställning av unga samt bekämpa fattigdom genom att främja ökad social konvergens med hjälp av social märkning. Uppmuntra skapandet av sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, inklusive stabila anställningsförhållanden och anständiga löner, främja sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för unga och bekämpa fattigdom genom att främja social konvergens. 

08 02 03 01

Förbättring av livslång hälsa och välbefinnande

Ändra texten enligt följande:
Denna verksamhet syftar till livslång hälsa och välbefinnande för alla, högkvalitativa och ekonomiskt hållbara hälso- och sjukvårdssystem, med en hälso- och sjukvård som blir mer individanpassad och därmed effektivare, samt möjligheter till nya arbetstillfällen och tillväxt inom hälsosektorn och näraliggande sektorer. Därför inriktas verksamheten på effektivt främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar (t.ex. förståelse av hälsofaktorer och utveckling av bättre förebyggande vaccin). Köns- och åldersbetingade hälsoaspekter kommer särskilt att uppmärksammas. Dessutom kommer tyngdpunkten att läggas på att hantera, behandla och bota sjukdomar (bl.a. genom individualiserad behandling i allt större utsträckning), inklusive bekämpning av cancer, funktionshinder och nedsatt funktionsnivå (t.ex. genom överföring av kunskap till klinisk praxis och anpassningsbara innovationsinsatser, förbättrad användning av hälsodata samt självständigt boende och stöd i hemmet). Slutligen kommer insatser att göras för att förbättra beslutsfattandet inom förebyggande insatser och behandling, identifiera och stödja spridning av bästa praxis inom hälso- och sjukvårdssektorn samt stödja integrerad vård och utnyttjandet av tekniska, organisatoriska och sociala innovationer som särskilt ger äldre personer och funktionshindrade personer möjlighet att fortsätta att vara aktiva och oberoende. Verksamheten kommer att grundas på ett jämställdhetsinriktat tillvägagångssätt som bl.a. erkänner kvinnors ställning inom såväl den informella som den formella vårdsektorn.

08 02 03 03

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

Följande text ska läggas till:
Uppmärksamhet ska ägnas åt att bidra till att överbrygga forsknings- och innovationsklyftan i Europa, utan att spetskompetenskriterierna sätts på spel.

08 02 08

Instrument för små och medelstora företag

Ändra texten enligt följande:
I överensstämmelse med artikel 15. 3 i budgetförordningen finns ett belopp på 72 000 000 euro i åtagandebemyndiganden tillgängligt för denna budgetartikel med hänvisning till anslag som dragits tillbaka under 2018 till följd av att forskningsprojekt genomförts delvis eller inte alls.

09 04 02 01

Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik

Följande text ska läggas till:
Detta skulle kunna omfatta fortsatt forskning om utvecklingen av europeiska sökmotorer på internet.

09 04 03 02

Främjande av inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska samhällen

Ändra texten enligt följande:
Målet med den andra utmaningen är ”att bidra till förståelse av Europas intellektuella bas och kulturarvet – dess historia och de många influenserna från Europa och annat håll som inspirationskälla för dagens människor”, liksom att underlätta tillgång till och utnyttjande av detta kulturarv, även när det gäller utvecklingen mot det framtida europeiska kulturarvsmolnet.

32 04 03 01

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

Följande text ska läggas till:
Uppmärksamhet ska ägnas åt att bidra till att överbrygga forsknings- och innovationsklyftan i Europa, utan att spetskompetenskriterierna sätts på spel.

32 02 77 12

Förberedande åtgärd — Inrättande av ett omfattande stöd för kol- och koldioxidintensiva övergångsregioner

Följande text ska läggas till:

 inrätta en GD-övergripande grupp som ska a) kartlägga eventuella synergier mellan unionens politik och program för att garantera största möjliga finansiella och strategiska stöd efter 2020, b) hjälpa regioner (centrala och lokala myndigheter) att utveckla hållbara övergångsstrategier genom att tillhandahålla mer målinriktade verktyg för intraregionala utbyten om bästa praxis, bland annat om övergripande färdplaner för utsläppssnål återindustrialisering och omskolnings- och fortbildningsbehov.

 se till att befintliga forum för berörda aktörer, däribland den sociala dialogen och dialogen med det civila samhället i allmänhet, riktas om till en rättvis övergång och ekonomiska strategier,

 bevilja ytterligare finansiellt stöd, utöver befintliga finansieringssystem utan omfördelning från andra program, för upprättande av regionala/lokala färdplaner för en rättvis övergång till koldioxidneutralitet senast 2050 i de hårdast drabbade regionerna och samhällena; extra finansiering bör också stödja befintliga eller framtida territoriella/samhällsmässiga projekt, som bygger på involveringen av berörda arbetstagare och lokalsamhällen genom samråd och inflytande,

 stärka plattformen för kolregioner i omställning och dess sekretariat (som inrättades genom den förberedande åtgärden 2018 och fortsatte under 2019) för att uppnå EU:s klimatmål och fullgöra EU:s åtaganden enligt Parisavtalet, och samtidigt säkerställa en rättvis energiomställning där kolregionerna inte hamnar på efterkälken, genom att tillhandahålla en ökad budget under 2020 och utvidga insatsens räckvidd till följande:

 Ytterligare tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad i kol- och koldioxidintensiva regioner på områden som strategiplanering, projektutveckling, projektfinansiering och underlättande av privata investeringar (20 pilotregioner deltog i EU-initiativet i mars 2019, jämfört med 4 regioner 2017).

 Samarbete med energigemenskapens medlemmar och observatörer när det gäller kolregioner under omställning genom regional utåtriktad verksamhet i samarbete med internationella finansinstitut och partner.

 Utveckling av en social dimension för plattformen för kolregioner i omställning med tillämpning av bästa praxis för social innovation: omskolning och fortbildning av arbetare samt program för unga personer och pensionerade gruvarbetare.

34 02 01

Minskning av utsläpp av växthusgaser i unionen

Följande text ska läggas till:

När det gäller integrerade projekt ska en fördelning i urvalet av projekt beaktas för den geografiska jämviktens skull. Denna fördelning är vägledande och innebär inte garanterad finansiering eller tilldelning per medlemsstat.

34 02 02

Motståndskraften mot klimatförändringar i unionen

Följande text ska läggas till:
När det gäller integrerade projekt ska en fördelning i urvalet av projekt beaktas för den geografiska jämviktens skull. Denna fördelning är vägledande och innebär inte garanterad finansiering eller tilldelning per medlemsstat.

34 02 03

Bättre klimatstyrning och information på alla nivåer

Följande text ska läggas till:
När det gäller integrerade projekt ska en fördelning i urvalet av projekt beaktas för den geografiska jämviktens skull. Denna fördelning är vägledande och innebär inte garanterad finansiering eller tilldelning per medlemsstat.

Det är underförstått att ändringar från Europaparlamentet eller rådet inte kan ändra eller utvidga tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund eller inkräkta på institutionernas administrativa självständighet, och att åtgärderna kan täckas med tillgängliga resurser.

 

1.7. Kontoplanen

Den kontoplan som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, ändrad genom ändringsskrivelse nr 1/2020, godkänns med inbegripandet av de nya pilotprojekten och de förberedande åtgärderna med beaktande av följande ändringar:

Budgetpost enligt parlamentets behandling

Rubrik

Namn/nytt namn

Ny budgetpost

Ny rubrik

02 04 77 08

1a

Pilotprojekt – Luftfartens motståndskraft mot GNSS-störningar och cyberhot spoofing

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Pilotprojekt – Miljömärkning av luftfarten / Demonstrationsprojekt med avseende på införande av ett frivilligt miljömärkningssystem inom luftfarten på basis av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhets miljöportal

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Pilotprojekt – Sammanlänkning av rörlighet i städer med luftfartsinfrastruktur

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Pilotprojekt – Främjande av gränsöverskridande nattåg

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Pilotprojekt – Kapacitet att miljöanpassa de europeiska kusthamnarna

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Pilotprojekt – Smart rörlighet i städer med hjälp av självkörande fordon

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Pilotprojekt – BEST Kultur: Program till stöd för kulturell mångfald i de utomeuropeiska territorierna

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Pilotprojekt – Genomförbarhetsstudie för ett europeiskt tillgångsregister inom ramen för kampen mot penningtvätt och skatteundandragande

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Förberedande åtgärd – Finansiering, livslångt lärande, innovation och patentering (FLIP) inom den kulturella och kreativa sektorn

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Förberedande åtgärd — Skydd av judiska begravningsplatser i Europa: en fullständig kartläggningsprocess med forskning, övervakning och individuellt kalkylerade förslag till skydd

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Förberedande åtgärd — Inrättande av ett omfattande stöd för kol- och koldioxidintensiva övergångsregioner

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Förberedande åtgärd — Att visa öar hur man utformar anbud i fråga om projekt för förnybar energi

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Förberedande åtgärd – Förstärkning av samarbetet om klimatåtgärder mellan byar i och utanför EU genom skapandet av en landsbygdsidentitet inom ramen för borgmästaravtalet

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1b

Pilotprojekt – Register över energisamhällen – Övervakning och stöd till energisamhällen i EU

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Pilotprojekt — Involvering av företag för energiövergång

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Pilotprojekt – Inkluderande webbtillgänglighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning (Inkludering på webben: tillgång för alla)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Förberedande åtgärd – Utvärdering av påstådda skillnader i kvalitet för produkter som säljs på den inre marknaden

33 04 77 07

1a

 

2. Uttalanden

 

2.1  Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska stödkontoret för asylfrågor

Europaparlamentet och rådet noterar kommissionens avsikt att se över kraven på finansiering av Europeiska stödkontoret för asylfrågor (nedan kallat Easo) för budgetåret 2020, när lagförslaget av den 12 september 2018 för att stärka byråns operativa stödkapacitet har antagits.

Europaparlamentet och rådet åtar sig att behandla en eventuell begäran om ökning av EU:s bidrag till Easo under 2020, vilket kan kräva en överföring från budgetmyndigheten eller ett förslag till ändringsbudget, med vederbörlig hänsyn till ärendets brådskande natur.

 

2.2. Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om betalningsbemyndigandena

Mot bakgrund av genomförandet påminner Europaparlamentet och rådet om att det är nödvändigt att säkerställa en ordnad utveckling av betalningarna i förhållande till anslagen för åtaganden i syfte att undvika ett onormalt antal obetalda fakturor vid årets slut.

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att fortsätta att noggrant och aktivt övervaka genomförandet av programmen för 2014–2020 (särskilt i underrubrik 1b och landsbygdsutveckling). De uppmanar i detta syfte kommissionen att i god tid lägga fram uppdaterade uppgifter om hur genomförandet fortlöper samt beräkningar för 2020 års betalningsbemyndiganden.

Om uppgifterna visar att anslagen i budgeten för 2020 inte är tillräckliga för att täcka behoven, uppmanar Europaparlamentet och rådet kommissionen att så snart som möjligt lägga fram en lämplig lösning, bland annat en ändringsbudget, så att budgetmyndigheten i god tid kan fatta beslut som kan bli nödvändiga i samband med motiverade behov. I förekommande fall kommer Europaparlamentet och rådet att beakta hur brådskande ärendet är. För rådet skulle detta kunna innebära att tidsfristen på åtta veckor för ett beslut förkortas om det anses nödvändigt.

 

2.3 Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om ungdomssysselsättningsinitiativet

Europaparlamentet, rådet och kommissionen erinrar om att minskad ungdomsarbetslöshet förblir en viktig och gemensam politisk prioritering och bekräftar därför på nytt sin föresats att på bästa sätt använda de tillgängliga budgetresurserna för att motverka den, framför allt genom ungdomssysselsättningsinitiativet.

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att noga följa hur genomförandet av detta initiativ utvecklas och att lägga fram en rapport före den 30 juni 2020.

Om kommissionens bedömning bekräftar behovet av en ökning av anslagen till ungdomssysselsättningsinitiativet kommer kommissionen att parallellt lägga fram ett förslag till ändringsbudget som innebär en ökning av det särskilda anslaget till ungdomssysselsättningsinitiativet med 50 miljoner euro.

Europaparlamentet och rådet åtar sig att skyndsamt behandla sådana förslag till ändringsbudget för 2020 som kommissionen lägger fram.

 

2.4. Ensidigt uttalande från kommissionen om ungdomssysselsättningsinitiativet

En ökning av det särskilda anslaget till ungdomssysselsättningsinitiativet kräver en teknisk ändring av förordningen om gemensamma bestämmelser.

Liksom under tidigare år kommer denna ändring att vara strikt begränsad till de ändringar som krävs för att ta hänsyn till det ytterligare anslaget till ungdomssysselsättningsinitiativet, och den kommer inte att påverka genomförandet av sammanhållningspolitiken.

2.5. Ensidigt uttalande från kommissionen om att närma sig det klimatrelaterade utgiftsmålet på 20 % under 2014–2020

Kommissionen kommer att noga övervaka genomförandet av budgeten under 2020. Vid underutnyttjande inom de berörda rubrikerna kommer kommissionen att lägga fram lämpliga budgetförslag för att stärka de klimatrelaterade utgifterna om detta är möjligt.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

Referensnummer

00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2020(BUD)

Delegationsordförande: Talman

David Maria Sassoli

Ansvarigt utskott
Ordförande

BUDG
Johan Van Overtveldt

Föredragande

Monika Hohlmeier

Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till akt som behandlats

COM(2019)0400, COM(2019)0487

Rådets ståndpunkt

 Antagande 

 Tillkännagivande i kammaren

 

11374/2019 – C9‑0119/2019

5.9.2019

16.9.2019

Datum för parlamentets ståndpunkt

23.10.2019

P9_TA(2019)0038

Datum för rådets skrivelse om icke godkännande av parlamentets ändringar 

23.10.2019

Förlikningskommitténs sammanträden

4.11.2019

15.11.2019

18.11.2019

 

Datum för antagande av parlamentets delegation i enlighet med artikel 314.5 i EUF-fördraget

18.11.2019

Närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Datum för enighet i förlikningskommittén

18.11.2019

Datum då ordföranden/ordförandena förklarade det gemensamma förslaget godkänt och översände det till parlamentet och rådet

18.11.2019

Ingivande

20.11.2019

 

Senaste uppdatering: 25 november 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy