Процедура : 2019/2027(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0036/2019

Внесени текстове :

A9-0036/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/11/2019 - 6.4

Приети текстове :

P9_TA(2019)0070

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0036/2019</NoDocSe>
PDF 190kWORD 56k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0252 – C9‑0008/2019 – 2019/2027(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Комисия по бюджети</Commission>

Докладчик: <Depute>Моника Холмайер</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.

(COM(2019)0252 – C9‑0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0252 – C9‑0008/2019),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[1],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[2], и по-специално член 10 от него,

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3], и по-специално точка 11 от него,

 като взе предвид общия проект, одобрен от помирителния комитет на 18 ноември 2019 г. (14283/2019 – C9-0186/2019),

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0036/2019),

A. като има предвид, че в съответствие с член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002, сума в размер на 50 000 000 евро се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза;

1. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[4], и по-специално член 4а, параграф 4 от него,

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[5], и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1) фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-долу „фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации, с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия;

(2) съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013[6] на Съвета максималната годишна сума, която Фондът не може да надхвърля, е 500 милиона евро (по цени от 2011 г.);

(3) в член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 е предвидено, че когато е необходимо и за да се гарантира своевременното наличие на бюджетни ресурси, от Фонда могат да се мобилизират максимум 50 000 000 EUR за авансови плащания, като съответните бюджетни кредити се включват в общия бюджет на Съюза;

(4) с цел да бъде гарантирано своевременното наличие на достатъчни бюджетни ресурси в общия бюджет на Съюза за 2020 г., от фонда следва да се мобилизират 50 000 000 EUR за авансови плащания;

(5) за да се сведе до минимум необходимото време за мобилизиране на фонда, настоящото решение следва да се прилага от началото на 2020 финансова година;

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 финансова година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на 50 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за извършването на авансови плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

То се прилага от 1 януари 2020 г.

 

 

Съставено в …,

 

 

 

 

За Европейския парламент  За Съвета

 

 

 

 

 

Председател  Председател

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

 

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е създаден, за да може Съюзът да реагира при извънредни ситуации, причинени от големи природни бедствия и като израз на европейска солидарност с регионите в Европа, засегнати от бедствия. Фондът може да предоставя финансова помощ на държави членки и държави, които са в процес на преговори за присъединяване към Съюза, в случай на „голямо природно бедствие“, когато причинените от него общи преки щети се оценяват или на над 3 милиарда евро по цени от 2011 г. или на над 0,6% от брутния национален доход на съответната държава (която от двете суми е по-ниска). Той може да бъде мобилизиран също така в случай на регионално бедствие. Условията за финансиране от фонд „Солидарност“ на ЕС са изложени в съответния основен акт (Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета), изменен през 2014 г. (Регламент (ЕС) № 661/2014).

 

Регламентът за МФР за периода 2014 ‒ 2020 г.[7] предвижда в своя член 10 възможност за мобилизиране на средства от Фонда в рамките на годишен таван от 500 милиона евро (по цени от 2011 г.) над съответните функции от финансовата рамка.

 

Настоящото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета не е свързано с конкретно бедствие. По-скоро целта му е в общия бюджет на Съюза за 2020 г. да се запише сумата от 50 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания за своевременно и ефикасно извършване на авансови плащания в случай на бедствие през следващата година.

Тази възможност, силно подкрепена от Европейския парламент, съществува от реформата от 2014 г. насам и е предвидена в член 4а от регламента за изменение[8]. Намерението на законодателя беше да ускори изплащането, поне отчасти, на помощта на засегнатите държави чрез авансово плащане, докато процесът на вземане на решение за мобилизиране на пълната подкрепа все още продължава. Това обезпечава навременната наличност на бюджетни средства и засилва ефективността на Фонда.

Следва да се отбележи, че авансово плащане може да бъде извършено по искане на държава членка и след предварителна оценка от страна на Комисията на съответното заявление до фонд „Солидарност“ на ЕС. Размерът на авансовото плащане не следва да надвишава 10% от очаквания размер на финансовата помощ и не следва да надвишава 30 милиона евро. Авансовото плащане се извършва, без това да оказва влияние върху окончателното решение за мобилизиране на средства от Фонда. Европейската комисия възстановява неправомерно изплатените авансови средства от държавата членка.

След реформата от 2014 г. плащанията на помощ станаха по-бързи, като средното време, необходимо за целия процес на вземане на решения, беше намалено с 12%. Въпреки това все още е необходима средно 1 година за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС и за пълното възстановяване на подкрепата от ЕС. Задълбочена оценка[9] установи, че възможностите за по-нататъшно спестяване на време в рамките на съществуващата регулаторна среда са много ограничени. Следователно възможността за частично авансово плащане остава още по-уместна.

 

Данните за изпълнението показват, че от общо 32 заявления в обхвата на изменения регламент до момента са били одобрени 15 заявления са включвали заявления за авансови плащания, като 11 от тях са били одобрени, предимно за доста малки суми. Общият размер на авансовите плащания за този период възлиза на близо 40 милиона евро, т.е. малка част от теоретично наличните ресурси. Според оценителите средната продължителност на авансовото плащане е около 1 месец след подаването на пълното досие по заявлението.

 

С оглед на тези констатации докладчикът изисква от Комисията да оцени дали настоящата система на авансови плащания е адекватна и какви са конкретните пречки, които обезкуражават държавите членки да подават заявления. Освен това тя отправя искане към Комисията да обмисли начини за увеличаване на използването на възможността за авансово плащане от страна на засегнатите държави членки. Това може да бъде свързано с предложението за регламент за изменение[10], което в момента се преразглежда от Парламента, в което Комисията предлага повишаване на равнището на авансовите плащания до 25% от очаквания принос от ФСЕС, с горна граница от 100 милиона евро, както и увеличение на общия размер на бюджетните кредити за авансови плащания от фонд „Солидарност“ на ЕС в годишния бюджет от 50 на 100 милиона евро.

 

Докладчикът би искал да припомни, че фонд „Солидарност“ на ЕС, който от неговото създаване насам даде възможност на ЕС да предложи помощ в отговор на широк спектър от значими природни явления в почти всяка държава — членка на Съюза и извън него, продължава да бъде един от най-силните символи на ЕС за солидарност във време на нужда. С изменението на климата, което придобива все по-голяма тежест по отношение на броя, мащаба и сериозността на природните бедствия, които засягат държавите членки и населението на ЕС, става още по-важно да се оптимизира готовността и ефективността на този ценен механизъм на ЕС за подпомагане. Докладчикът е твърдо убеден, че способността за бързо реагиране, включително чрез по-ефективна система за авансови плащания, ще помогне на Съюза да покаже своята солидарност със засегнатите държави членки и региони.

Ето защо докладчикът препоръчва предложените суми за авансови плащания да бъдат включени в бюджета за 2020 г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.11.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

[2] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

[3] ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[4] ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

[5] ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[6] Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).

[7] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

[8] ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143.

[9] Оценка на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за периода 2002 – 2017 г., SWD (2019) 186 final, 15.5.2019 г.

[10] Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение 4.9.2019 г., COM(2019) 399 final, 2019/0183 (COD).

Последно осъвременяване: 26 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност