Procedure : 2019/2027(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0036/2019

Indgivne tekster :

A9-0036/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2019 - 6.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0070

<Date>{26/11/2019}26.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0036/2019</NoDocSe>
PDF 163kWORD 56k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020

(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0252 – C9-0008/2019),

 der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[1],

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[2], særlig artikel 10,

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[3], særlig punkt 11,

 der henviser til det fælles udkast, der blev godkendt af Forligsudvalget den 18. november 2019 (14283/2019 – C9-0186/2019),

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0036/2019),

A. der henviser til, at et beløb på 50 000 000 EUR stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 4a, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på udbetaling af forskud i form af bevillinger i forbindelse med Unionens almindelige budget;

1. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

 


 

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[4], særlig artikel 4a, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[5], særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at gøre det muligt for Unionen at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødsituationer for at udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af naturkatastrofer.

(2) Fonden må ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013[6].

(3) I artikel 4a, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2012/2002 fastsættes det, at fonden, når det er nødvendigt for at sikre rettidigt disponible budgetmidler, kan anvendes for et beløb på højst 50 000 000 EUR til udbetaling af forskud, og at de tilsvarende bevillinger opføres på Unionens almindelige budget.

(4) For at sikre, at der er tilstrækkelige budgetmidler til rådighed i rette tid på Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020, bør fonden anvendes til udbetaling af forskud til et beløb på 50 000 000 EUR.

(5) For at minimere den tid, det tager at anvende fonden, bør denne afgørelse anvendes fra starten af regnskabsåret 2020 –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2020 stiller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond et beløb på 50 000 000 EUR til rådighed i forpligtelses- og betalingsbevillinger til udbetaling af forskud.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2020.

 

 

Udfærdiget i ..., den …

 

 

 

 

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

 

 

 

 

 

Formand  Formand

BEGRUNDELSE

 

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) blev oprettet for at sætte Unionen i stand til at reagere på nødsituationer i forbindelse med større naturkatastrofer og for at udtrykke europæisk solidaritet med katastroferamte regioner i Europa. Fonden kan yde økonomisk støtte til medlemsstater og lande, der deltager i tiltrædelsesforhandlinger, i tilfælde af større naturkatastrofer, dvs. hvis den samlede direkte skade, som katastrofen har forvoldt, overstiger tre mia. EUR i 2011-priser eller 0,6 % af landets BNI, alt efter hvilket beløb der er lavest. Fonden kan ligeledes anvendes i tilfælde af en regional katastrofe. Betingelserne for anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond er fastsat i den relevante basisretsakt (Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002) som ændret i 2014 (forordning (EU) nr. 661/2014).

 

FFR-forordningen for perioden 2014-2020[7] (artikel 10) giver mulighed for anvendelse af fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR (2011-priser) ud over de relevante udgiftsområder i den finansielle ramme.

 

Nærværende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse er ikke knyttet til en bestemt katastrofe. Det har i stedet til formål at opføre et beløb på 50 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger på Unionens almindelige budget for 2020 med henblik på udbetaling af forskud på en rettidig og effektiv måde i tilfælde af, at der indtræffer en katastrofe næste år.

Denne mulighed, der støttes kraftigt af Europa-Parlamentet, har eksisteret siden 2014-reformen og er fastsat i artikel 4a i den ændrede forordning[8]. Lovgivernes hensigt var at fremskynde udbetalingen af bistanden til de berørte lande, i det mindste delvist, gennem udbetaling af et forskud, mens beslutningsprocessen vedrørende mobilisering af den fulde støtte stadig var i gang. Dette sikrer, at der er budgetmidler til rådighed i rette tid, og øger fondens effektivitet.

Det bør bemærkes, at et forskud kan tildeles på anmodning af en medlemsstat og efter en foreløbig vurdering af den respektive anmodning om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som foretages af Kommissionen. Forskudsbeløbet bør ikke overstige 10 % af det forventede finansielle bidrag og bør ikke overstig

e 30 mio. EUR. Udbetalingen af et forskud berører ikke den endelige afgørelse om mobilisering af fonden. Uretmæssigt udbetalte forskud inddrives fra medlemsstaten af Kommissionen.

Støtteudbetalingerne er foregået hurtigere siden 2014-reformen, og den tid, der i gennemsnit er brug for til hele beslutningsprocessen, er reduceret med 12 %. Ikke desto mindre tager det stadig i gennemsnit et år at mobilisere EUSF og udbetale hele støtten fra EU. En tilbundsgående evaluering[9] konkluderede, at mulighederne for yderligere tidsbesparelser inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer er meget begrænsede. Muligheden for et delvist forskud forbliver derfor så meget desto mere relevant.

 

Af gennemførelsesdataene fremgår det, at 15 ud af de 32 ansøgninger, der blev indgivet inden for rammerne af den ændrede forordning, omfattede anmodninger om forskud, hvoraf 11 blev godkendt – som oftest temmelig små beløb. Det samlede beløb for forskuddene i denne periode andrager tæt ved 40 mio. EUR, dvs. en brøkdel af de midler, der i teorien er til rådighed. Ifølge evaluatorerne var den gennemsnitlige tid for udbetaling af forskuddet ca. én måned efter indgivelsen af den fuldstændige ansøgning.

 

I lyset af disse konklusioner anmoder ordføreren Kommissionen om at vurdere, om den nuværende ordning for udbetaling af forskud er hensigtsmæssig, og hvad de præcise hindringer, der afholder medlemsstaterne fra at ansøge, er. Ordføreren anmoder endvidere Kommissionen om at overveje, hvordan man kan øge de berørte medlemsstaters anvendelse af muligheden for udbetaling af forskud. Dette kan kædes sammen med det forslag til ændringsforordning[10], som Parlamentet i øjeblikket er ved at gennemgå, hvori Kommissionen foreslår at forhøje niveauet for forskudsbetalinger til 25 % af det forventede bidrag fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med en grænse på maksimalt 100 mio. EUR, samt at forhøje det samlede niveau af bevillinger til EUSF-forskud i det årlige budget fra 50 mio. EUR til 100 mio. EUR.

 

Ordføreren vil gerne minde om, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som har gjort det muligt for EU at yde bistand som reaktion på en bred vifte af alvorlige naturfænomener i stort set alle medlemsstater i Unionen og også i tredjelande, fortsat er et af EU's stærkeste udtryk for solidaritet i vanskelige situationer. I en tid, hvor klimaforandringerne giver stadig større tab som følge af antallet, omfanget og alvoren af naturkatastrofer, der rammer EU's medlemsstater og befolkning, bliver det endnu vigtigere at optimere denne værdifulde EU-støttemekanismes beredskab og effektivitet. Det er ordførerens faste overbevisning, at evnen til at reagere hurtigt, herunder via en mere effektiv ordning for udbetaling af forskud, vil hjælpe Unionen med at vise sin solidaritet med de berørte medlemsstater og regioner.

Ordføreren henstiller derfor, at de foreslåede beløb til udbetaling af forskud medtages i budgettet for 2020.

 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.11.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 

 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

32

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

[1] EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

[2] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

[3] EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[4] EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

[5] EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[6] Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

[7] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

[8] EUT L 189 af 27.6.2014, s. 143.

[9] Evaluering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 2002-2017, SWD(2019)0186 af 15.5.2019.

[10] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale, 4.9.2019, COM(2019)0399, 2019/0183(COD).

Seneste opdatering: 26. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik