Postupak : 2019/2027(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0036/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0036/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2019 - 6.4

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0070

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0036/2019</NoDocSe>
PDF 170kWORD 55k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2020. omogućila isplata predujmova</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0252 – C9‑0008/2019 – 2019/2027(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2020. omogućila isplata predujmova

(COM(2019)0252 – C9‑0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0252 – C9‑0008/2019),

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije[1],

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[2], a posebno njezin članak 10.,

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3], a posebno njegovu točku 11.,

 uzimajući u obzir zajednički tekst koji je Odbor za mirenje odobrio 18. studenog 2019. (14283/2019 – C9-0186/2019),

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0036/2019),

A. budući da je u skladu s člankom 4.a stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002 iznos od 50 000 000 EUR dostupan za isplatu predujmova preko odobrenih sredstava u općem proračunu Unije;

1. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

 


 

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2020. omogućila isplata predujmova

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije[4], a posebno njezin članak 4.a stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[5], a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Fondom solidarnosti Europske unije („Fond”) Uniji se želi omogućiti da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na hitne situacije kako bi pokazala solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih prirodnim katastrofama.

(2) Sredstva Fonda ne smiju prijeći maksimalni godišnji iznos od 500 000 000 EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[6].

(3) Člankom 4.a stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002 utvrđeno je da se, kad je to potrebno kako bi se osigurala pravodobna dostupnost proračunskih sredstava, iz Fonda može mobilizirati iznos od najviše 50 000 000 EUR za isplatu predujmova, pri čemu se u opći proračun Unije unose odgovarajuća odobrena sredstva.

(4) Kako bi se osigurala pravodobna dostupnost dostatnih proračunskih sredstava u općem proračunu Unije za 2020., potrebno je mobilizirati sredstva Fonda u iznosu od 50 000 000 EUR za isplatu predujmova.

(5) Kako bi vrijeme potrebno za mobilizaciju Fonda bilo što kraće, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od početka financijske godine 2020.

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2020. mobilizira se Fond solidarnosti Europske unije kako bi se izdvojio iznos od 50 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje u svrhu isplate predujmova.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

 

Primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

 

 

Sastavljeno u ...,

 

 

 

 

Za Europski parlament  Za Vijeće

 

 

 

 

 

Predsjednik  Predsjednik

OBRAZLOŽENJE

 

Fond solidarnosti Europske unije (EUSF) osnovan je kako bi se Uniji omogućilo da reagira na hitne situacije prouzročene prirodnim katastrofama velikih razmjera i da iskaže europsku solidarnost s regijama pogođenima katastrofama u Europi. Fond može pružiti financijsku pomoć državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju u slučaju „prirodnih katastrofa velikih razmjera”, tj. kada ukupna izravna šteta prouzročena katastrofom premašuje 3 milijarde EUR u cijenama iz 2011. ili 0,6 % BND-a te zemlje, ovisno o tome što je niže. Također se može mobilizirati u slučaju regionalne katastrofe. Uvjeti za mobilizaciju EUSF-a utvrđeni su u odgovarajućem temeljnom aktu (Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002), kako je izmijenjena 2014. (Uredba (EU) br. 661/2014).

 

Uredbom o VFO-u za razdoblje 2014. – 2020.[7] (članak 10.) omogućuje se mobilizacija Fonda u okviru godišnje granice od 500 milijuna EUR (po cijenama iz 2011.) povrh granica relevantnih naslova financijskog okvira.

 

Aktualni prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća nije povezan s konkretnom katastrofom. Umjesto toga, njime se u opći proračun Unije za 2020. nastoji unijeti iznos od 50 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i plaćanje radi pravodobnoga i učinkovitoga plaćanja predujmova ako tijekom sljedeće godine dođe do katastrofe.

Ta mogućnost, koju Europski parlament snažno podupire, postoji od reforme iz 2014. i predviđena je u članku 4.a Uredbe o izmjeni[8]. Namjera zakonodavca bila je plaćanjem predujma barem djelomično ubrzati isplatu pomoći pogođenim zemljama tijekom trajanja postupka donošenja odluke o mobilizaciji cjelokupnog iznosa potpore. Time se osigurava pravodobna dostupnost proračunskih sredstava i povećava djelotvornost Fonda.

Valja naglasiti da se predujam može odobriti na zahtjev države članice i slijedom preliminarne procjene pripadajućega zahtjeva za mobilizaciju EUSF-a koju priprema Komisija. Iznos predujma ne bi trebao premašiti 10 % predviđenoga financijskog doprinosa i 30 milijuna EUR. Isplata predujma ne prejudicira konačnu odluku o mobiliziranju Fonda. Za iznose pogrešno uplaćene državama članicama Komisija izvršava povrat.

Reformom iz 2014. ubrzana je isplata pomoći, pri čemu je prosječno vrijeme potrebno za cijeli postupak odlučivanja smanjeno za 12 %. Međutim, i dalje je potrebna u prosjeku jedna godina za mobilizaciju Fonda i potpunu isplatu pomoći EU-a. Detaljnom evaluacijom[9] utvrđeno je da je mogućnost dodatne uštede vremena uz postojeći regulatorni okvir iznimno ograničena. Mogućnost djelomičnog plaćanja predujma time postaje još važnija.

 

Prema podacima o provedbi, od dosadašnja 32 zahtjeva u okviru izmijenjene Uredbe, 15 zahtjeva uključivalo je zahtjeve za isplatu predujma, od kojih je 11 odobreno, većinom za razmjerno male iznose. Ukupan iznos predujmova tijekom tog razdoblja iznosi gotovo 40 milijuna EUR, što predstavlja malen dio teoretski dostupnih sredstava. Prema autorima evaluacije, prosječno vrijeme isplate predujma iznosilo je otprilike jedan mjesec nakon podnošenja potpunog zahtjeva.

 

U svjetlu tih zaključaka, izvjestiteljica traži od Komisije da procijeni adekvatnost sadašnjeg sustava plaćanja predujmova te da utvrdi koje točno prepreke obeshrabruju države članice od podnošenja zahtjeva. Nadalje, traži od Komisije da razmotri načine na koje bi se pogođene države članice mogle u većoj mjeri koristiti mogućnosti plaćanja predujma. To se može povezati s prijedlogom Uredbe o izmjeni[10], koju Parlament trenutačno razmatra, u kojemu Komisija predlaže da se razina predujmova poveća na 25 % očekivanog doprinosa Fonda, uz maksimalni iznos od 100 milijuna EUR, te da se ukupna razina odobrenih sredstava za predujmove Fonda u godišnjem proračunu poveća s 50 milijuna EUR na 100 milijuna EUR.

 

Izvjestiteljica bi htjela podsjetiti da je Fond, koji je od svojega začetka omogućio EU-u da nudi pomoć nakon širokog raspona elementarnih nepogoda u gotovo svim državama članicama, ali i šire, i dalje jedan od najsnažnijih simbola solidarnosti EU-a u vrijeme potrebe. S obzirom na to da klimatske promjene imaju sve veći utjecaj na broj, razmjer i ozbiljnost prirodnih katastrofa koje utječu na države članice i stanovništvo EU-a, postaje sve važnije optimizirati spremnost i učinkovitost tog vrijednog mehanizma pomoći EU-a. Izvjestiteljica čvrsto smatra da će sposobnost brze reakcije, među ostalim putem učinkovitijeg sustava isplate predujmova, pomoći Uniji u pokazivanju solidarnosti s pogođenim državama članicama i regijama.

Stoga, izvjestiteljica predlaže da se predloženi iznosi predujmova uključe u proračun za 2020.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

25.11.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee


 

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

32

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

[2] SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[3] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[4] SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

[5] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[6] Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

[7] SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[8] SL L 189, 27.6.2014., str. 143.

[9] Evaluacija Fonda solidarnosti Europske unije 2002. – 2017., SWD(2019) 186 final, 15.5.2019.

[10] Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 kako bi se državama članicama pružila financijska pomoć za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma, 4.9.2019., COM(2019)399 final, 2019/0183 (COD).

Posljednje ažuriranje: 26. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti