ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)

25.11.2019 - (10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Комисия по международна търговия
Докладчик: Бернд Ланге


Процедура : 2019/0142M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0037/2019
Внесени текстове :
A9-0037/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)

(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (10681/2019),

 като взе предвид проекта на споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно преработения Меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.) (10678/2019),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0107/2019),

 като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 12 септември 2018 г. относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ[1], резолюцията на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно дипломацията по въпросите на климата[2] и резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно изменението на климата – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика в съответствие с Парижкото споразумение[3],

 като взе предвид съвместното изявление на САЩ и ЕС от 25 юли 2018 г. след посещението на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер в Белия дом („съвместното изявление“)[4],

 като взе предвид Доклада за напредъка относно прилагането на съвместното изявление на ЕС и САЩ от 25 юли 2018 г.[5],

 като взе предвид своята законодателна резолюция от …[6] относно проекта на решение,

 като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9‑0037/2019),

А. като има предвид, че в световен мащаб двустранните търговски и инвестиционни отношения между ЕС и САЩ са с най-голям размер, а икономическите отношения — най-интегрирани, както и че ЕС и САЩ споделят важни ценности и политически и икономически интереси въпреки настоящите напрежения в областта на търговията;

Б. като има предвид, че през 2009 г. ЕС и САЩ сключиха меморандум за разбирателство („МР“, преработен през 2014 г.[7]), в който се предвижда временно решение на отдавнашен спор в Световната търговска организация (СТО) относно мерките, наложени от ЕС през 1989 г. върху износа от САЩ на говеждо месо, което съдържа изкуствени хормони на растежа[8]; като има предвид, че с МР се създаде тарифна квота („тарифната квота“) в размер на 45 000 тона за месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани хормони, достъпна за всички отговарящи на условията доставчици в държавите – членки на СТО;

В. като има предвид, че през 2019 г. Комисията договори ново разпределение на тарифната квота със САЩ (35 000 тона за САЩ от общо 45 000 тона), като другите доставчици (Австралия, Уругвай и Аржентина) се съгласиха да си разделят останалата част от квотата;

Г. като има предвид, че това споразумение трябва да се разглежда в контекста на намаляването на напрежението в търговията между ЕС и САЩ, договорено в съвместното изявление на ЕС и САЩ от 25 юли 2018 г.;

Д. като има предвид, че САЩ, като се позовават на съображения за националната сигурност, наложиха през март 2018 г. допълнителни тарифи върху вноса на стомана и алуминий и заплашват да приложат подобни тарифи върху вноса на моторни превозни средства и автомобилни части от ЕС (съгласно член 232 от Закона за разширяване на търговията на САЩ от 1962 г.);

Е. като има предвид, че ЕС оспорва в рамките на СТО налагането от страна на САЩ на антидъмпингови и изравнителни мита върху испанските маслини[9];

Ж. като има предвид, че въз основа на арбитражното решение на СТО, публикувано на 2 октомври 2019 г.[10], САЩ наложиха на 18 октомври 2019 г. като ответна мярка за неправомерните субсидии, предоставени от ЕС на производителя на въздухоплавателни средства „Еърбъс“, тарифи върху внос от ЕС на стойност 7,5 милиарда щатски долара, като повечето от селскостопанските сектори в ЕС са застрашени от прилагането на тарифи в размер на 25%, вместо промишления, в това число сектора на въздухоплаването с тарифа в размер на 10%;

З. като има предвид, че Европейският парламент многократно е насърчавал ЕС да обмисли начини за допълнително повишаване на равнището на амбиция на Парижкото споразумение и да интегрира амбициите по отношение на климата във всички политики на ЕС, включително в търговската политика, и настоятелно призовава Комисията да гарантира, че всички търговски споразумения, подписани от ЕС, са в пълно съответствие с Парижкото споразумение;

1. приветства въпросното споразумение със САЩ относно разпределението на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо като решение на отдавнашен търговски спор, тъй като то дава положителен пример за постигнато чрез преговори решение между ЕС и САЩ;

2. приветства и отчита факта, че другите членове на СТО, които изнасят за ЕС месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани хормони, са се съгласили да подкрепят това споразумение, като са приели, че по-голямата част от квотата ще бъде разпределена в полза на САЩ; отчита факта, че според Комисията тези членове на СТО не са получили никаква компенсация за това, че подкрепят споразумението;

3. отбелязва, че споразумението не засяга настоящите равнища на достъп до пазара на говеждо месо на ЕС и че общата квота на ЕС за достъп до пазара на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани хормони, не трябва да се увеличава; отчита, че споразумението не следва да засяга техническите характеристики на квотата, определени в приложение 2 към Регламент (ЕС) № 481/2012[11], включително качеството и проследимостта на продуктите, за да се гарантира възможно най-високото равнище на защита на потребителите в ЕС; отбелязва, че споразумението не засяга забраната на ЕС за внос на говеждо месо от животни, третирани с определени хормони на растежа;

4. подкрепя Комисията в усилията ѝ да намери справедливо и балансирано решение за намаляване на настоящото напрежение в областта на търговията, включително чрез това споразумение; подчертава значението на намирането на решения чрез преговори; отбелязва, че ЕС е направил всичко, което е по силите му, за облекчаване на настоящото напрежение в областта на търговията; призовава САЩ да работят заедно с ЕС в това отношение; изразява съжаление във връзка с официалното уведомление, направено от страна на САЩ на 4 ноември 2019 г., относно оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение; припомня, че общата търговска политика на ЕС трябва да допринася за насърчаване на прилагането на практика на Парижкото споразумение;

5. подчертава, че е важно настоящото споразумение да не бъде обвързано с други текущи търговски преговори между САЩ и Европейския съюз, в които селскостопанският сектор не следва да бъде включен;

6. отбелязва липсата на напредък при прилагането на съвместното изявление, въпреки че ЕС изпълнява целите за намаляване на напрежението в областта на търговията, определени в него;

7. изразява съжаление поради факта, че досега САЩ са отказали да работят с ЕС за справедливо и балансирано решение за нашите съответни въздухоплавателни индустрии в контекста на дългогодишния спор „Еърбъс“/„Боинг“ и призовава САЩ да започнат преговори за разрешаването му; изразява загриженост относно мерките, предприети от САЩ, които засягат европейския сектор на въздухоплаването и многобройни селскостопански хранителни продукти; призовава Комисията да въведе мерки за подкрепа на европейските производители;

8. призовава САЩ да отменят наложените едностранно от тях допълнителни мита върху стоманата и алуминия, както и върху маслините, и да оттеглят заплахата си за налагане на допълнителни мита върху автомобилите и автомобилните части;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо

Позовавания

2019/0142M(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

22.10.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

INTA

 

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AGRI

 

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

AGRI

5.11.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Бернд Ланге

23.9.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.11.2019

 

 

 

Дата на приемане

25.11.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

6

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Tanja Fajon

Дата на внасяне

25.11.2019

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Легенда на използваните знаци:

+ : Гласове „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност