ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014)

25.11.2019 - (10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Bernd Lange


Διαδικασία : 2019/0142M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0037/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0037/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014)

(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10681/2019),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) (10678/2019),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0107/2019),

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 12 Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ[1], της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος[2] και της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού[3],

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ, της 25ης Ιουλίου 2018, μετά την επίσκεψη του Προέδρου κ. Juncker στον Λευκό Οίκο (κοινή δήλωση)[4],

 έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ της 25ης Ιουλίου 2018[5],

 έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της [...][6] σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0037/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαθέτουν τη μεγαλύτερη διμερή εμπορική και επενδυτική σχέση ενώ επίσης έχουν τη στενότερη οικονομική σχέση παγκοσμίως και μοιράζονται σημαντικές αξίες και πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, παρά τις τρέχουσες εμπορικές εντάσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας (MoU, αναθεωρημένο το 2014)[7], το οποίο προβλέπει προσωρινή λύση για μια μακροχρόνια διαμάχη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) όσον αφορά τα μέτρα που επέβαλε η ΕΕ το 1989 στις αμερικανικές εξαγωγές κρέατος που περιέχει τεχνητές αυξητικές ορμόνες βοείου κρέατος[8]· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μνημόνιο θέσπισε δασμολογική ποσόστωση (TRQ) 45 000 τόνων για το βόειο κρέας που δεν περιέχει ορμόνες, η οποία είναι ανοικτή σε όλους τους επιλέξιμους προμηθευτές από κράτη μέλη του ΠΟΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε με τις ΗΠΑ μια νέα κατανομή της δασμολογικής ποσόστωσης (TRQ, 35 000 τόνοι υπέρ των ΗΠΑ εκ των συνολικών 45 000 τόνων), ενώ οι υπόλοιποι προμηθευτές (Αυστραλία, Ουρουγουάη και Αργεντινή) συμφώνησαν να μοιραστούν το υπόλοιπο μέρος της ποσόστωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ η οποία συμφωνήθηκε στην κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ της 25ης Ιουλίου 2018·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας, επέβαλαν τον Μάρτιο του 2018 πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, και απειλούν να επιβάλουν παρόμοιους δασμούς στις εισαγωγές μηχανοκίνητων οχημάτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων από την ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου των ΗΠΑ του 1962 για την ανάπτυξη του εμπορίου, US Trade Expansion Act)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αμφισβητεί, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, την επιβολή από τις ΗΠΑ δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών στις ισπανικές ελιές[9]·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, στις 18 Οκτωβρίου 2019, με βάση τη διαιτητική απόφαση του ΠΟΕ που κοινοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2019[10], σε αντίποινα για παράνομες επιδοτήσεις της ΕΕ προς την αεροναυπηγική εταιρεία Airbus, επέβαλαν δασμούς αξίας 7,5 δισ. USD σε εισαγόμενα προϊόντα ΕΕ θέτοντας έτσι, με ένα δασμό 25%, σε κίνδυνο τους περισσότερους γεωργικούς τομείς της ΕΕ και όχι τον βιομηχανικό, συμπεριλαμβανομένου του αεροναυπηγικού, που έχει δασμό 10%·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα προτρέψει την ΕΕ να εξετάσει τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των φιλοδοξιών της Συμφωνίας του Παρισιού και να ενσωματώσει φιλόδοξους κλιματικούς στόχους σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες που υπογράφει η ΕΕ θα είναι απολύτως συμβατές με τη Συμφωνία του Παρισιού·

1. χαιρετίζει τη συμφωνία αυτή με τις ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης (TRQ) για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, ως λύση σε μια μακροχρόνια εμπορική διαφορά, δεδομένου ότι αποτελεί θετικό παράδειγμα λύσης μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ·

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα άλλα μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν στην ΕΕ βόειο κρέας χωρίς ορμόνες δέχτηκαν να στηρίξουν την εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα να κατανεμηθεί υπέρ των ΗΠΑ το μεγαλύτερο μέρος της ποσόστωσης. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, δεν δόθηκε αντιστάθμιση στα ανωτέρω μέλη του ΠΟΕ προκειμένου να υποστηρίξουν τη συμφωνία·

3. διαπιστώνει ότι η συμφωνία δεν επηρεάζει τα τρέχοντα επίπεδα πρόσβασης βοείου κρέατος στην αγορά της ΕΕ και ότι δεν πρέπει να αυξηθεί η συνολική ποσόστωση πρόσβασης βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες στην αγορά της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει να επηρεάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ποσόστωσης, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 481-2012[11], συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές στην ΕΕ· διαπιστώνει ότι η συμφωνία δεν επηρεάζει την ενωσιακή απαγόρευση εισαγωγών βοείου κρέατος από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες·

4. στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της, μεταξύ άλλων και μέσω της ανωτέρω συμφωνίας, να βρει μια δίκαιη και ισόρροπη λύση ώστε να αμβλυνθούν οι τρέχουσες εμπορικές εντάσεις· τονίζει τη σημασία του να εξευρίσκονται λύσεις μέσα από διαπραγματεύσεις· διαπιστώνει ότι η ΕΕ έχει κάνει ό,τι μπορούσε για να παύσουν οι τρέχουσες εμπορικές εντάσεις· καλεί τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με την ΕΕ στο θέμα αυτό· θεωρεί λυπηρή την επίσημη ανακοίνωση της 4ης Νοεμβρίου 2019 περί απόσυρσης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού· υπενθυμίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ οφείλει να συμβάλλει στην προώθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διαχωριστεί η εν λόγω συμφωνία από τις άλλες εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, στις οποίες δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο γεωργικός τομέας·

6. διαπιστώνει έλλειψη προόδου στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης, παρ’ όλο που η ΕΕ υλοποιεί τους στόχους για αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων κατά τα οριζόμενα στην κοινή δήλωση·

7. θεωρεί λυπηρό το ότι οι ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να συνεργαστούν με την ΕΕ για μια δίκαιη και ισόρροπη λύση σχετικά με τις αντίστοιχες αεροναυπηγικές βιομηχανίες στο πλαίσιο της μακρόχρονης διαμάχης Airbus/Boeing, και καλεί τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη διευθέτησή της· ανησυχεί για τα μέτρα που έχουν λάβει οι ΗΠΑ και τα οποία επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό αεροναυπηγικό κλάδο και πολλά γεωργικά είδη διατροφής· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα στήριξης για τους Ευρωπαίους παραγωγούς·

8. καλεί τις ΗΠΑ να ανακαλέσουν τους μονομερείς πρόσθετους δασμούς στον χάλυβα, το αλουμίνιο καθώς και στις ελιές, και να αποσύρουν την απειλή περί επιβολής πρόσθετων δασμών στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας

Έγγραφα αναφοράς

2019/0142M(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

22.10.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AGRI

5.11.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.11.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

6

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tanja Fajon

Ημερομηνία κατάθεσης

25.11.2019

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου