MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä

25.11.2019 - (10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Bernd Lange


Menettely : 2019/0142M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0037/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0037/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä

(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10681/2019),

 ottaa huomioon luonnoksen Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin väliseksi sopimukseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille (10678/2019),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0107/2019),

 ottaa huomioon 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tilasta[1], 3. heinäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman ilmastodiplomatiasta[2] ja 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmastonmuutoksesta: eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta Pariisin sopimuksen mukaisesti[3],

 ottaa huomioon 25. heinäkuuta 2018 annetun Yhdysvaltain ja EU:n yhteisen lausuman puheenjohtaja Junckerin vierailusta Valkoisessa talossa[4],

 ottaa huomioon kertomuksen edistymisestä 25. heinäkuuta 2018 annetun EU:n ja Yhdysvaltain yhteisen lausuman täytäntöönpanossa[5],

 ottaa huomioon ... antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä päätökseksi[6],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0037/2019),

A. ottaa huomioon, että EU:lla ja Yhdysvalloilla on laajimmat kahdenväliset kauppa- ja investointisuhteet, niiden taloussuhteet ovat maailman integroiduimmat ja niillä on tärkeitä yhteisiä arvoja ja poliittisia ja taloudellisia etuja huolimatta nykyisistä kaupan jännitteistä;

B. ottaa huomioon, että EU ja Yhdysvallat tekivät vuonna 2009 yhteisymmärryspöytäkirjan, jota tarkistettiin vuonna 2014[7] ja joka toi väliaikaisen ratkaisun Maailman kauppajärjestössä (WTO) pitkään jatkuneeseen kiistaan EU:n vuonna 1989 käyttöön ottamista toimenpiteistä, jotka koskevat keinotekoisia naudanlihan kasvuhormoneja sisältävän lihan tuontia Yhdysvalloista[8]; ottaa huomioon, että yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettiin hormoneilla käsittelemätöntä naudanlihaa koskeva 45 000 tonnin tariffikiintiö, joka on avoin kaikille vaatimukset täyttäville WTO:n jäsenvaltioiden tavarantoimittajille;

C. ottaa huomioon, että vuonna 2019 komissio neuvotteli tariffikiintiön uuden jakotavan Yhdysvaltojen kanssa (45 000 tonnin kokonaismäärästä 35 000 tonnia myönnetään Yhdysvalloille) ja että muut toimittajamaat (Australia, Uruguay ja Argentiina) sopivat jakavansa kiintiön loppuosan keskenään;

D. katsoo, että sopimus on nähtävä osana pyrkimyksiä lieventää EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä kaupan jännitteitä 25. heinäkuuta 2018 annetun Yhdysvaltojen ja EU:n yhteisen lausuman mukaisesti;

E. ottaa huomioon, että Yhdysvallat otti kansallisiin turvallisuusnäkökohtiin vedoten maaliskuussa 2018 käyttöön teräksen ja alumiinin tuontiin sovellettavat lisätullit ja uhkaa soveltaa samanlaisia tulleja moottoriajoneuvojen ja niiden osien tuontiin EU:sta (vuonna 1962 annetun Yhdysvaltojen kaupanlaajennuslain 232 pykälän nojalla);

F. ottaa huomioon, että EU on riitauttanut WTO:ssa Yhdysvaltojen espanjalaisille oliiveille asettamat polkumyynti- ja tasoitustullit[9];

G. ottaa huomioon, että 2. lokakuuta 2019 annetun WTO:n välimiespäätöksen[10] perusteella ja vastatoimena Airbusille myönnetyille laittomille EU:n tuille Yhdysvallat asetti 18. lokakuuta 2019 EU:n tuontituotteille yhteensä 7,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta tulleja, jotka kohdistuvat valtaosaan EU:n maataloussektoreista 25 prosentin suuruisina, samalla kun teollisuudelle, muun muassa lentokoneille, asetetaan 10 prosentin tulli;

H. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on toistuvasti kannustanut EU:ta harkitsemaan tapoja nostaa entisestään Pariisin sopimuksen tavoitetasoa ja valtavirtaistaa ilmastotavoitteet kaikkiin EU:n politiikkoihin, myös kauppapolitiikkaan, ja kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki EU:n allekirjoittamat kauppasopimukset ovat täysin Pariisin sopimuksen mukaisia;

1. on tyytyväinen Yhdysvaltojen kanssa tehtyyn sopimukseen korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiön myöntämisestä, sillä se ratkaisee pitkäaikaisen kauppakiistan ja on myönteinen esimerkki EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä neuvotteluratkaisusta;

2. pitää myönteisenä ja arvostaa sitä, että muut WTO:n jäsenet, jotka vievät hormoneilla käsittelemätöntä naudanlihaa EU:hun, asettuivat sopimuksen tueksi ja hyväksyivät sen, että valtaosa kiintiöstä myönnetään Yhdysvalloille; toteaa, että komission mukaan näille WTO:n jäsenille ei ole hyvitetty sopimuksen tukemista;

3. toteaa, että sopimus ei vaikuta naudanlihan nykyiseen markkinoillepääsyn tasoon EU:n markkinoilla ja että hormoneilla käsittelemättömän naudanlihan yleistä EU:n markkinoillepääsyn kiintiötä ei saa korottaa; toteaa, että sopimus ei saisi vaikuttaa kiintiön teknisiin vaatimuksiin, jotka määritellään asetuksen (EU) N:o 481/2012[11] liitteessä II, muun muassa tuotteiden laatuun ja jäljitettävyyteen, jotta voidaan taata EU:n kuluttajien suojelun mahdollisimman korkea taso; toteaa, että sopimus ei vaikuta EU:n asettamaan kieltoon tuoda unioniin sellaisista eläimistä saatua naudanlihaa, joille on annettu tiettyjä kasvuhormoneja;

4. tukee komissiota sen pyrkimyksissä löytää oikeudenmukainen ja tasapainoinen ratkaisu nykyisten kaupan jännitteiden lieventämiseksi, myös kyseisen sopimuksen avulla; korostaa, että on tärkeää löytää neuvotteluratkaisuja; huomauttaa, että EU on tehnyt kaiken voitavansa nykyisten kaupan jännitteiden lieventämiseksi; kehottaa Yhdysvaltoja tekemään yhteistyötä EU:n kanssa tässä asiassa; pitää valitettavana, että Yhdysvallat ilmoitti 4. marraskuuta 2019 virallisesti vetäytyvänsä Pariisin sopimuksesta; muistuttaa, että EU:n yhteisellä kauppapolitiikalla on myötävaikutettava Pariisin sopimuksen tavoitteiden toteutumiseen;

5. korostaa, että käsillä oleva sopimus on tärkeää pitää erillään muista Yhdysvaltojen ja EU:n välillä käynnissä olevista kauppaneuvotteluista, joihin ei pitäisi sisällyttää maatalousalaa;

6. panee merkille, että yhteisen lausuman täytäntöönpanossa ei ole edistytty, vaikka EU on toteuttanut lausumaan kirjattuja tavoitteita kaupan jännitteiden lieventämiseksi;

7. pitää valitettavana, että Yhdysvallat on tähän asti kieltäytynyt yhteistyöstä EU:n kanssa molempien osapuolten ilmailuteollisuudelle oikeudenmukaisen ja tasapainoisen ratkaisun löytämiseksi pitkään jatkuneeseen Airbus/Boeing-kiistaan, ja kehottaa Yhdysvaltoja aloittamaan neuvottelut kiistan ratkaisemiseksi; on huolissaan Yhdysvaltojen toteuttamista toimista, jotka vaikuttavat Euroopan ilmailualaan ja monenlaisiin maatalous- ja elintarviketuotteisiin; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön eurooppalaisten tuottajien tukitoimenpiteitä;

8. kehottaa Yhdysvaltoja peruuttamaan teräksen ja alumiinin sekä oliivien yksipuoliset lisätullit ja perumaan uhkauksensa ottaa käyttöön moottoriajoneuvojen ja niiden osien lisätulleja;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä

Viiteasiakirjat

2019/0142M(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

22.10.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

 

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

AGRI

5.11.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

6.11.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.11.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

6

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Tanja Fajon

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.11.2019

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö