Ziņojums - A9-0037/2019Ziņojums
A9-0037/2019

ZIŅOJUMS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014)

25.11.2019 - (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Bernd Lange


Procedūra : 2019/0142M(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0037/2019
Iesniegtie teksti :
A9-0037/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014)

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10681/2019),

 ņemot vērā projektu nolīgumam ar Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā Saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014) (10678/2019),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C9-0107/2019),

 ņemot vērā 2018. gada 12. septembra rezolūciju par ES un ASV attiecību stāvokli[1], 2018. gada 3. jūlija rezolūciju par klimata diplomātiju[2] un 2019. gada 14. marta rezolūciju par klimata pārmaiņām — stratēģisku Eiropas ilgtermiņa redzējumu par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku saskaņā ar Parīzes nolīgumu[3],

 ņemot vērā kopīgo 2018. gada 25. jūlija ASV un Eiropas Savienības paziņojumu pēc Komisijas priekšsēdētāja Ž. Junkera vizītes Baltajā namā[4],

 ņemot vērā Progresa ziņojumu par to, kā tiek īstenots ES un ASV 2018. gada 25. jūlija kopīgais paziņojums[5],

 ņemot vērā Parlamenta ... normatīvo rezolūciju [6] par lēmuma projektu,

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu,

 ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0037/2019),

A. tā kā ES un ASV veido lielāko divpusējās tirdzniecības un ieguldījumu partnerību pasaulē, tām ir visintegrētākās ekonomiskās attiecības pasaulē un ir kopīgas nozīmīgas vērtības un politiskās un ekonomiskās intereses, neraugoties uz pašreizējo tirdzniecības spriedzi;

B. tā kā 2009. gadā ES un ASV noslēdza saprašanās memorandu (pārskatīts 2014. gadā[7]), paredzot pagaidu risinājumu ieilgušajam strīdam Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) attiecībā uz pasākumiem, ko ES 1989. gadā noteica tādam ASV gaļas eksportam, kas satur mākslīgus liellopu augšanu veicinošus hormonus[8]; tā kā saprašanās memorandā tika noteikta tarifa likmes kvota 45 000 tonnu apmērā liellopu gaļai, kas nav apstrādāta ar hormoniem, attiecinot šo kvotu uz visiem kvalificētajiem piegādātājiem no PTO dalībvalstīm;

C. tā kā 2019. gadā Komisija veda sarunas par jaunu tarifa likmes kvotu piešķiršanu ASV (35 000 tonnas ASV no kopējā 45 000 tonnu apjoma), citiem piegādātājiem (Austrālijai, Urugvajai un Argentīnai) piekrītot kopīgi izmantot pārējo kvotas daļu;

D. tā kā šis nolīgums ir jāskata, ņemot vērā ES un ASV tirdzniecības attiecību saspīlējuma mazināšanos, par ko tika panākta vienošanās 2018. gada 25. jūlija kopīgajā ASV un ES paziņojumā;

E. tā kā ASV, atsaucoties uz valsts drošības apsvērumiem, 2018. gada martā noteica papildu tarifus tērauda un alumīnija importam un draud piemērot līdzīgus tarifus attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un automobiļu detaļu importu no ES (saskaņā ar ASV 1962. gada Tirdzniecības paplašināšanas akta 232. pantu);

F. tā kā ES PTO apstrīd to, ka ASV piemēro Spānijas olīvām kompensācijas un antidempinga maksājumus[9];

G. tā kā ASV, pamatojoties uz  2019. gada 2. oktobrī izplatīto PTO šķīrējtiesas lēmumu[10] un atbildot uz nelikumīgām ES subsīdijām gaisa kuģu ražotājam Airbus, 2019. gada 18. oktobrī piemēroja importam no ES tarifus 7,5 miljardu USD vērtībā, izvēloties ar 25 % tarifu apgrūtināt lielāko daļu ES lauksaimniecības nozaru, nevis kādu no rūpniecības nozarēm, tostarp gaisa kuģu nozari, ar tarifu 10 % apmērā;

H. tā kā Eiropas Parlaments ir atkārtoti mudinājis ES apsvērt veidus, kā vēl vairāk paaugstināt Parīzes nolīguma vērienīgumu un integrēt klimata mērķus visās ES politikas jomās, tostarp tirdzniecības politikā, un mudina Komisiju nodrošināt, ka visi ES parakstītie tirdzniecības nolīgumi ir pilnībā saderīgi ar Parīzes nolīgumu,

1. atzinīgi vērtē šo nolīgumu ar ASV par tarifa likmes kvotas daļas piešķiršanu augstas kvalitātes liellopu gaļai, kas ir ilgstoša tirdzniecības strīda risinājums un pozitīvs piemērs sarunu ceļā panāktam risinājumam starp ES un ASV;

2. atzinīgi vērtē un atzīst to, ka citas PTO dalībvalstis, kas uz ES eksportē liellopu gaļu, kura nav apstrādāta ar hormoniem, piekrita atbalstīt šo nolīgumu, piekrītot, ka lielākā daļa kvotas tiks piešķirta ASV; atzīst, ka saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju šīm PTO dalībvalstīm nav piešķirta kompensācija par nolīguma atbalstīšanu;

3. norāda, ka nolīgums neietekmē pašreizējo liellopu gaļas tirgus piekļuves līmeni ES tirgum un ka nedrīkst palielināt vispārējo ES tirgus piekļuves kvotu liellopu gaļai, kura nav apstrādāta ar hormoniem; atzīst, ka nolīgumam nevajadzētu ietekmēt kvotas tehniskās īpašības, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 481/2012 2. pielikumā[11], tostarp produktu kvalitāti un izsekojamību, lai ES patērētājiem garantētu pēc iespējas augstāku aizsardzības līmeni; norāda, ka nolīgums neietekmē ES aizliegumu importēt liellopu gaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni;

4. atbalsta Komisijas centienus rast taisnīgu un līdzsvarotu risinājumu, lai mazinātu pašreizējo tirdzniecības spriedzi, tostarp izmantojot šo nolīgumu; uzsver, ka ir svarīgi sarunu ceļā rast vienotus risinājumus; norāda, ka ES ir darījusi visu iespējamo, lai mazinātu pašreizējo tirdzniecības spriedzi; aicina ASV sadarboties ar ES šajā jautājumā; pauž nožēlu par to, ka ASV 2019. gada 4. novembrī oficiāli paziņoja par izstāšanos no Parīzes nolīguma; atgādina, ka ES kopējai tirdzniecības politikai jāveicina Parīzes nolīguma īstenošana;

5. uzsver, ka ir svarīgi nošķirt šo nolīgumu no citām pašreizējām ASV un ES tirdzniecības sarunām, kurās lauksaimniecības nozari nevajadzētu iekļaut;

6. ņem vērā, ka kopīgā paziņojuma īstenošanā nav panākta virzība, kaut arī ES īsteno tajā noteiktos mērķus mazināt tirdzniecības spriedzi;

7. pauž nožēlu par to, ka ASV līdz šim ir atteikusies strādāt ar ES, lai rastu taisnīgu un līdzsvarotu risinājumu mūsu attiecīgajām gaisa kuģu nozarēm saistībā ar ilgstošo strīdu par Airbus/Boeing, un aicina ASV sākt sarunas, lai šo risinājumu atrastu; pauž bažas par pasākumiem, ko veikušas Amerikas Savienotās Valstis un kas ietekmē Eiropas aviācijas nozari un daudzus lauksaimniecības pārtikas produktus; aicina Komisiju ieviest atbalsta pasākumus Eiropas ražotājiem;

8. aicina ASV atcelt tās papildu vienpusējos tarifus tēraudam un alumīnijam, kā arī olīvām un atsaukt draudus piemērot līdzīgus tarifus automašīnām un automašīnu detaļām;

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Amerikas Savienoto Valstu valdībai.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

Atsauces

2019/0142M(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

22.10.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

 

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

 

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

AGRI

5.11.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

6.11.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.11.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

6

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tanja Fajon

Iesniegšanas datums

25.11.2019

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika