SPRAWOZDANIE zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)

25.11.2019 - (10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Bernd Lange


Procedura : 2019/0142M(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0037/2019
Teksty złożone :
A9-0037/2019
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)

(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (10681/2019),

 uwzględniając projekt umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014) (10678/2019),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9‑0107/2019),

 uwzględniając swoją rezolucję z 12 września 2018 r. w sprawie stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi[1], z 3 lipca 2018 r. w sprawie dyplomacji klimatycznej[2] i z 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany klimatu – europejska, długofalowa i zgodna z porozumieniem paryskim wizja strategiczna na rzecz dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki[3],

 uwzględniając wspólne oświadczenie USA i UE z 25 lipca 2018 r. po wizycie przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera w Białym Domu (wspólne oświadczenie)[4],

 mając na uwadze sprawozdanie z postępów poświęcone kwestii wdrażania wspólnego oświadczenia UE–USA z 25 lipca 2018 r.[5],

 uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia ...[6] w sprawie projektu decyzji,

 uwzględniając art. 105 ust. 2 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0037/2019),

A. mając na uwadze, że UE i USA utrzymują najrozleglejsze dwustronne stosunki handlowe i inwestycyjne, ich gospodarki są najbardziej zintegrowanymi ze sobą gospodarkami na świecie, a poza tym obydwa podmioty współdzielą ważne wartości i mają wspólne interesy polityczne i gospodarcze mimo obecnych napięć handlowych;

B. mając na uwadze, że w 2009 r. UE i USA zawarły protokół ustaleń (zmieniony w 2014 r.[7]) przewidujący tymczasowe rozwiązanie długotrwałego sporu w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), który dotyczył środków nałożonych przez UE w 1989 r. na mięso wołowe eksportowane przez USA i zawierające sztuczne hormony wzrostu[8]; mając na uwadze, że protokół ustaleń przewidywał kontyngent taryfowy o wielkości 45 tys. ton wołowiny niezawierającej hormonów, otwarty dla wszystkich kwalifikujących się dostawców w państwach członkowskich WTO;

C. mając na uwadze, że w 2019 r. Komisja wynegocjowała z USA nowy przydział kontyngentu taryfowego (35 z 45 tys. ton dla USA), a pozostali dostawcy (Australia, Urugwaj i Argentyna) zgodzili się na udział w pozostałej części kontyngentu;

D. mając na uwadze, że umowę tę należy postrzegać w kontekście deeskalacji napięć handlowych między UE a USA zgodnie z treścią wspólnego oświadczenia UE–USA z 25 lipca 2018 r.;

E. mając na uwadze, że w marcu 2018 r., powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego, Stany Zjednoczone nałożyły dodatkowe cła na import stali i aluminium oraz grożą zastosowaniem podobnych ceł wobec importu pojazdów silnikowych i części samochodowych z UE (na mocy art. 232 amerykańskiej ustawy o rozwoju handlu z 1962 r. – Trade Expansion Act);

F. mając na uwadze, że UE kwestionuje na forum WTO nałożenie przez Stany Zjednoczone ceł antydumpingowych i wyrównawczych na hiszpańskie oliwki[9];

G. mając na uwadze, że na podstawie orzeczenia arbitrażowego WTO opublikowanego 2 października 2019 r.[10] Stany Zjednoczone, działając w odwecie za nielegalne dotacje UE przyznane producentowi statków powietrznych Airbus, w dniu 18 października 2019 r. nałożyły cła na importowane z UE towary o wartości 7,5 mld USD, co z uwagi na stawkę celną w wysokości 25% zagraża większości sektorów rolnictwa w UE, a nie sektorowi przemysłu czy sektorowi lotniczemu, w przypadku którego obowiązuje stawka w wysokości 10%;

H. mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie zachęcał UE do rozważenia sposobów dalszego podnoszenia poziomu ambicji porozumienia paryskiego i włączenia ambicji w zakresie klimatu do wszystkich dziedzin polityki unijnej, w tym polityki handlowej; mając na uwadze, że Komisja powinna zapewnić pełną zgodność wszystkich umów handlowych zawieranych przez UE z porozumieniem paryskim;

1. wyraża zadowolenie z niniejszej umowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przydzielenia udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości jako rozwiązania długotrwałego sporu handlowego, ponieważ umowa ta jest pozytywnym przykładem rozwiązania wynegocjowanego między UE a USA;

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że pozostali członkowie WTO eksportujący do UE wołowinę niezawierającą hormonów zgodzili się poprzeć tę umowę i zaakceptowali przydział ogromnej większości kontyngentu Stanom Zjednoczonym; zauważa, że według informacji podawanych przez Komisję członkom WTO popierającym tę umowę nie przyznano żadnych środków kompensacyjnych;

3. zwraca uwagę, że umowa nie ma wpływu na obecny poziom dostępu wołowiny do rynku UE oraz że nie wolno zwiększać ogólnego kontyngentu wołowiny niezawierającej hormonów w ramach dostępu do rynku UE; zauważa, że umowa nie powinna mieć wpływu na techniczne aspekty kontyngentu określone w załączniku 2 do rozporządzenia (UE) 481/2012[11], w tym na jakość i identyfikowalność produktów, aby zagwarantować jak najwyższy poziom ochrony konsumentów w UE; zwraca uwagę, że umowa nie ma wpływu na unijny zakaz importu wołowiny pochodzącej od zwierząt, którym podawano niektóre hormony wzrostu;

4. wspiera Komisję w jej staraniach mających na celu znalezienie uczciwego i wyważonego rozwiązania, aby rozładować obecne napięcia handlowe, w tym również dzięki przedmiotowej umowie; podkreśla znaczenie wypracowywania rozwiązań w procesie negocjacji; zwraca uwagę, że UE zrobiła wszystko, co w jej mocy, by złagodzić obecne napięcia handlowe; apeluje do USA o podjęcie współpracy z UE w tym względzie; ubolewa, że 4 listopada 2019 r. Stany Zjednoczone oficjalnie ogłosiły, że wycofują się z porozumienia paryskiego; przypomina, że wspólna polityka handlowa UE musi przyczyniać się do promowania i wdrażania porozumienia paryskiego;

5. podkreśla, że należy odróżnić tę umowę od pozostałych trwających negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, w których nie należy uwzględniać sektora rolnego;

6. zwraca uwagę na brak postępów we wdrażaniu postanowień wspólnego oświadczenia, choć UE realizuje ustalone w nim cele dotyczące złagodzenia napięć handlowych;

7. ubolewa, że jak dotychczas Stany Zjednoczone odmawiają współpracy z UE w celu wypracowania sprawiedliwego i wyważonego rozwiązania z myślą o przemyśle lotniczym w USA i UE w kontekście długotrwałego sporu między przedsiębiorstwami Airbus i Boeing oraz wzywa Stany Zjednoczone do podjęcia negocjacji w celu rozstrzygnięcia tego sporu; wyraża zaniepokojenie środkami podjętymi przez Stany Zjednoczone, które uderzyły w europejski sektor lotniczy i wiele produktów rolno-spożywczych; wzywa Komisję do wprowadzenia środków wsparcia dla producentów europejskich;

8. apeluje do USA o uchylenie jednostronnych dodatkowych ceł na stal, aluminium i oliwki oraz o wycofanie groźby nałożenia dodatkowych ceł na samochody i części do nich;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

Odsyłacze

2019/0142M(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

22.10.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

 

 

 

 

Komisje opiniodawcze

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

 

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

 Data decyzji

AGRI

5.11.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.11.2019

 

 

 

Data przyjęcia

25.11.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

6

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Tanja Fajon

Data złożenia

25.11.2019

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

27

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności