POROČILO s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014)

25.11.2019 - (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Bernd Lange


Postopek : 2019/0142M(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0037/2019
Predložena besedila :
A9-0037/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014)

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10681/2019),

 ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10678/2019),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0107/2019),

 ob upoštevanju svojih resolucij z dne 12. septembra 2018 o stanju odnosov med EU in ZDA[1], z dne 3. julija 2018 o podnebni diplomaciji[2] ter z dne 14. marca 2019 o podnebnih spremembah – evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu s Pariškim sporazumom[3],

 ob upoštevanju skupne izjave ZDA in EU z dne 25. julija 2018 po obisku predsednika Junckerja v Beli hiši (v nadaljnjem besedilu: skupna izjava)[4],

 ob upoštevanju poročila o napredku pri uresničevanju skupne izjave EU in ZDA z dne 25. julija 2018[5],

 ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ...[6] o osnutku sklepa,

 ob upoštevanju člena 105(2) Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0037/2019),

A. ker imata EU in ZDA največji obseg dvostranskih trgovinskih in naložbenih odnosov, uživata najbolj celovite gospodarske odnose na svetu in kljub sedanjim trgovinskim trenjem delita pomembne vrednote ter politične in gospodarske interese;

B. ker sta EU in ZDA leta 2009 sklenili memorandum o soglasju (spremenjen leta 2014[7]), ki omogoča začasno rešitev dolgotrajnega spora v Svetovni trgovinski organizaciji (STO) v zvezi z ukrepi, ki jih je EU leta 1989 uvedla za izvoz mesa iz ZDA, ki je vsebovalo umetne rastne hormone za govedino[8]; ker je memorandum o soglasju vzpostavil tarifno kvoto 45.000 ton za govedino, ki ni hormonsko obdelana, odprto za vse kvalificirane dobavitelje iz držav članic STO;

C. ker je Komisija leta 2019 z ZDA izpogajala novo tarifno kvoto (35.000 ton od skupaj 45.000 ton se nameni ZDA), pri čemer so se drugi dobavitelji (Avstralija, Urugvaj in Argentina) strinjali, da si bodo razdelili preostanek kvote;

D. ker je treba ta sporazum obravnavati v kontekstu zmanjševanja trgovinskih napetosti med EU in ZDA, dogovorjenem v skupni izjavi EU in ZDA z dne 25. julija 2018;

E. ker so ZDA, domnevno zaradi varnostnih pomislekov, marca 2018 uvedle dodatne carinske dajatve na uvoz jekla in aluminija, grozijo pa tudi, da bodo podobne dajatve uvedle za uvoz motornih vozil in avtomobilskih delov iz EU (v skladu z oddelkom 232 ameriškega zakona o širitvi trgovine iz leta 1962);

F. ker EU v STO izpodbija uvedbo protidampinških in izravnalnih dajatev za španske oljke, ki so jih uvedle Združene države[9];

G. ker so ZDA 18. oktobra 2019 na podlagi arbitražne odločitve STO, razposlane 2. oktobra 2019[10], kot povračilni ukrep za nezakonite subvencije, ki jih je EU dodelila proizvajalcu zrakoplovov Airbus, uvedle tarife na uvoz EU v vrednosti 7,5 milijard USD, s čimer so bolj kot industrijski sektor s tarifo 25 % ogrozile večino kmetijskih sektorjev EU, s tarifo 10 % pa tudi letalski sektor;

H. ker je Evropski parlament večkrat spodbudil EU, naj razmisli, kako bi dodatno povečala ambicije Pariškega sporazuma in vključila podnebne cilje v vse politike EU, vključno s trgovinsko politiko, in poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vsi trgovinski sporazumi, ki jih podpiše EU, povsem skladni s Pariškim sporazumom;

1. pozdravlja, da je bil s sklenitvijo sporazuma z ZDA o dodelitvi deleža v tarifni kvoti za kakovostno govedino rešen dolgotrajni trgovinski spor in postavljen zgled za s pogajanji doseženo rešitev med EU in ZDA;

2. pozdravlja in priznava, da so druge članice STO, ki v EU izvažajo govedino, ki ni hormonsko obdelana, podprle sporazum in sprejele dejstvo, da bo največji del kvote dodeljen ZDA; potrjuje, da po podatkih Komisije te članice STO za podporo sporazuma niso prejele nikakršnega nadomestila;

3. ugotavlja, da sporazum ne vpliva na sedanjo raven dostopa za govedino na trg EU in da se splošna kvota za dostop do trga EU za govedino, ki ni hormonsko obdelana, ne sme povečati;  se zaveda, da sporazum ne sme vplivati na tehnične značilnosti kvote, kakor so opredeljene v prilogi 2 k Uredbi (EU) 481/2012[11], vključno s kakovostjo in sledljivostjo proizvodov, da bi zagotovili najvišjo mogočo raven varstva potrošnikov EU; ugotavlja, da sporazum ne vpliva na prepoved EU za uvoz govejega mesa živali, ki so dobivale določene hormone za rast;

4. podpira Komisijo pri prizadevanjih za pravično in uravnoteženo rešitev, da bi – tudi s tem sporazumom – zmanjšali sedanjo trgovinsko napetost; poudarja, kako pomembno je doseči rešitev s pogajanji; ugotavlja, da je EU storila vse, kar je v njeni moči, da bi zmanjšala sedanjo trgovinsko napetost; poziva ZDA, naj v zvezi s tem sodelujejo z EU; obžaluje, da so ZDA 4. novembra 2019 posredovale uradno obvestilo o odstopu od Pariškega sporazuma; opozarja, da mora skupna trgovinska politika EU prispevati k uresničevanju Pariškega sporazuma;

5. poudarja, kako pomembno je, da se ta sporazum razlikuje od drugih potekajočih trgovinskih pogajanj med ZDA in EU, v katere ne bi smeli vključiti kmetijskega sektorja;

6. je seznanjen s tem, da ni vidnejšega napredka pri uresničevanju skupne izjave, čeprav si EU prizadeva izpolniti cilje za zmanjševanje trgovinske napetosti, navedene v skupni izjavi;

7. obžaluje, da ZDA v luči dolgotrajnega spora v zvezi z družbama Airbus in Boeing še zmeraj zavrača sodelovanje z EU pri iskanju pravične in uravnotežene rešitve za letalsko industrijo na obeh straneh, in poziva ZDA, naj začnejo pogajanja za rešitev tega spora; je zaskrbljen zaradi ukrepov ZDA, ki vplivajo na evropski letalski sektor in številne agroživilske proizvode; poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe v podporo evropskim proizvajalcem;

8. poziva Združene države, naj odpravijo enostransko sprejete dodatne dajatve za jeklo in aluminij ter oljke, prav tako pa naj umaknejo grožnjo o uvedbi dodatnih carinskih dajatev za avtomobile in avtomobilske dele;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Združenih držav Amerike.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum EU/ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa

Referenčni dokumenti

2019/0142M(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

22.10.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

INTA

 

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

 

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

AGRI

5.11.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

6.11.2019

 

 

 

Datum sprejetja

25.11.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

6

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Tanja Fajon

Datum predložitve

25.11.2019

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

27

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 27. november 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov