Förfarande : 2019/0142M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0037/2019

Ingivna texter :

A9-0037/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.5

Antagna texter :

P9_TA(2019)0076

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0037/2019</NoDocSe>
PDF 156kWORD 52k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014) </Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Utskottet för internationell handel</Commission>

Föredragande: <Depute>Bernd Lange</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (10681/2019),

 med beaktande av utkastet till avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014) (10678/2019),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket och artikel 218.6 andra stycket a och v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0107/2019),

 med beaktande av sina resolutioner av den 12 september 2018 om läget i förbindelserna mellan EU och USA[1], av den 3 juli 2018 om klimatdiplomati[2] och av den 14 mars 2019 om klimatförändringar – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi i överensstämmelse med Parisavtalet om klimatförändringar[3],

 med beaktande av USA:s och EU:s gemensamma uttalande av den 25 juli 2018 efter ordförande Jean-Claude Junckers besök i Vita huset (gemensamma uttalandet)[4],

 med beaktande av lägesrapporten om genomförandet av EU:s och USA:s gemensamma uttalande av den 25 juli 2018[5],

 med beaktande av sin lagstiftningsresolution av ...[6], om förslaget till beslut,

 med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0037/2019), och av följande skäl:

A. EU och USA har de mest utvecklade bilaterala handels- och investeringsförbindelserna och de mest integrerade ekonomiska förbindelserna i världen och delar viktiga värderingar och politiska och ekonomiska intressen trots de rådande spänningarna i handeln.

B. EU och USA ingick 2009 ett samförståndsavtal (reviderat 2014[7]) om en tillfällig lösning på en långvarig tvist inom Världshandelsorganisationen (WTO) avseende åtgärder som infördes av EU 1989 på USA:s export av kött som innehåller konstgjorda tillväxthormoner[8]. I samförståndsavtalet fastställdes en tullkvot på 45 000 ton för nötkött från djur som inte behandlats med hormoner, som var öppen för alla kvalificerade leverantörer i WTO:s medlemsstater.

C. 2019 förhandlade kommissionen fram en ny fördelning av tullkvoten med USA (35 000 ton till USA av den totala kvoten på 45 000 ton), och de övriga leverantörerna (Australien, Uruguay och Argentina) accepterade att dela den återstående delen av kvoten.

D. Detta avtal ska ses mot bakgrund av den nedtrappning av spänningarna i handeln mellan EU och USA som man enades om i USA:s och EU:s gemensamma uttalande av den 25 juli 2018.

E. USA, som åberopar nationella säkerhetsintressen, införde i mars 2018 ytterligare tullar på import av stål och aluminium, och hotar att tillämpa liknande tullar på import av motorfordon och bildelar från EU (enligt avsnitt 232 i USA:s Trade Expansion Act från 1962).

F. EU har i WTO ifrågasatt USA:s införande av antidumpnings- och utjämningstullar på spanska oliver[9].

G. Den 18 oktober 2019 införde USA, på grundval av WTO:s beslut i skiljeförfarandet som skickades ut den 2 oktober 2019[10], och som vedergällning för olagliga EU-subventioner som beviljats flygplanstillverkaren Airbus, tullar på EU-import till ett värde på 7,5 miljarder USD, vilket äventyrar de flesta av EU:s jordbrukssektorer med tullar på 25 %, snarare än industrisektorn, inbegripet luftfartyg, med tullar på 10 %.

H. Europaparlamentet har flera gånger uppmanat EU att överväga olika sätt att ytterligare höja ambitionsnivån i Parisavtalet och att integrera ambitionerna på klimatområdet i all EU-politik, inklusive handelspolitiken, och uppmanar kommissionen att se till att alla handelsavtal som undertecknas av EU är fullt förenliga med Parisavtalet.

1. Europaparlamentet välkomnar detta avtal med USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för nötkött av hög kvalitet som en lösning på en långvarig handelstvist, eftersom det ger ett positivt exempel på en förhandlingslösning mellan EU och USA.

2. Europaparlamentet välkomnar och noterar att andra WTO-medlemmar som exporterar nötkött från djur som inte behandlats med hormoner till EU har accepterat att stödja detta avtal genom att godta att den största delen av kvoten skulle tilldelas USA. Enligt kommissionen har ingen kompensation beviljats dessa WTO-medlemmar för deras stöd till avtalet.

3. Europaparlamentet noterar att avtalet inte påverkar det nuvarande tillträdet till EU:s marknad för nötkött och att EU:s totala marknadstillträdeskvot för nötkött från djur som inte behandlats med hormoner inte får höjas. Avtalet bör inte påverka kvotens tekniska särdrag, enligt definitionen i bilaga 2 i förordning (EU) 481/2012[11], såväl när det gäller produktkvalitet som spårbarhet, för att garantera högsta möjliga skyddsnivå för konsumenterna i EU. Parlamentet noterar att avtalet inte påverkar EU:s förbud mot import av nötkött från djur som behandlats med vissa tillväxthormoner.

4. Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar att finna en rättvis och balanserad lösning för att minska de nuvarande spänningarna, bland annat genom detta avtal. Parlamentet betonar vikten av att finna förhandlingslösningar. Parlamentet konstaterar att EU har gjort allt som står i dess makt för att minska de nuvarande handelsspänningarna. Parlamentet uppmanar Förenta staterna att samarbeta med EU i detta avseende. Parlamentet beklagar Förenta staternas formella meddelande av den 4 november 2019 om landets tillbakadragande från Parisavtalet. Parlamentet påminner om att EU:s gemensamma handelspolitik måste bidra till att främja och genomföra Parisavtalet.

5. Europaparlamentet betonar vikten av att skilja detta avtal från andra pågående handelsförhandlingar mellan USA och EU, i vilka jordbrukssektorn inte bör inkluderas.

6. Europaparlamentet noterar de bristande framstegen i genomförandet av det gemensamma uttalandet, trots att EU uppfyller målen om att minska spänningarna i handeln, som fastställs i detta.

7. Europaparlamentet beklagar att Förenta staterna hittills har vägrat att samarbeta med EU om en rättvis och balanserad lösning för våra respektive flygplansindustrier i samband med den långvariga tvisten mellan Airbus och Boeing, och uppmanar USA att inleda förhandlingar för att finna en lösning. Parlamentet är bekymrat över de åtgärder som USA har vidtagit och som drabbar den europeiska luftfartssektorn och ett stort antal jordbruksprodukter. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa stödåtgärder för de europeiska producenterna.

8. Europaparlamentet uppmanar USA att upphäva sina unilaterala ytterligare tullar på stål och aluminium, samt oliver, och att dra tillbaka sitt hot om att införa ytterligare tullar på bilar och bildelar.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet

Referensnummer

2019/0142M(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

22.10.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

INTA

 

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

AGRI

 

 

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

AGRI

5.11.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Behandling i utskott

6.11.2019

 

 

 

Antagande

25.11.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

6

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Tanja Fajon

Ingivande

25.11.2019

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] Antagna texter, P8_TA(2018)0342.

[2] Antagna texter, P8_TA(2018)0280.

[3] Antagna texter, P8_TA(2019)0217.

[6] Antagna texter, P9_TA(0000)0000.

[7] Ändrat samförståndsavtal med Amerikas förenta stater om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen, EUT L 27, 30.1.2014, s. 2.

[8] Gemensamt meddelande från Europeiska unionen och Förenta staterna om åtgärder rörande kött och köttprodukter (hormoner) av den 17 april 2014 (WT/DS26/29).

[9] Antidumpnings- och utjämningstullar på mogna oliver från Spanien: begäran av den 17 maj 2019 från Europeiska unionen om inrättande av en panel (WT/DS577/3).

[10] Europeiska gemenskaperna och vissa medlemsstater – Åtgärder som påverkar handeln med stora civila

luftfartyg: Förenta staternas tillämpning av artikel 7.9 i SCM-avtalet och artikel 22.7 i DSU av den 4 oktober 2019 (WT/DS316/42).

[11] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 481/2012 av den 7 juni 2012 om regler för förvaltningen av en tullkvot för nötkött av hög kvalitet (EUT L 148, 8.6.2012, s. 9).

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy