Процедура : 2019/0142(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0038/2019

Внесени текстове :

A9-0038/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.4

Приети текстове :

P9_TA(2019)0075

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2019</NoDocSe>
PDF 202kWORD 65k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Комисия по международна търговия</Commission>

Докладчик: <Depute>Бернд Ланге</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)

(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (10681/2019),

 като взе предвид проекта на споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно преработения Меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.) (10678/2019),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0107/2019),

 като взе предвид своята незаконодателна резолюция от …[1] относно проекта на решение,

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

 като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия
(A9-0038/2019),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по земеделие и развитие на селските райони (6.11.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по международна търговия</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз </Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Херберт Дорфман</Depute>

 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

От 1989 г. насам Съединените щати и Европейският съюз участват в дългогодишен търговски спор относно решението на Съюза за забрана на третирано с хормони месо. Първите действия на САЩ през 1989 г. наложиха ответни мита в размер на 100% адвалорно мито върху избрани хранителни продукти, които останаха в сила до 1996 г. Второто действие на САЩ през 1999 г. отново наложи адвалорно мито в размер на 100 % върху избрани храни от Съюза. До момента Съюзът продължава да забранява вноса на третирано с хормони месо и ограничава по-голямата част от износа на месо за Съюза до ограничено количество внос на говеждо месо, сертифицирано като произведено без използване на хормони.

През годините САЩ и Съюзът са се опитали да разрешат този спор (DS 26 — „ЕС-Хормони“) чрез поредица от консултации в рамките на СТО за уреждане на спорове, комисии за уреждане на спорове, арбитражни производства и официални обжалвания. Последното решение беше прието през октомври 2008 г., когато СТО излезе със смесено решение, даващо възможност на САЩ да продължат да прилагат своите търговски санкции, но също така позволяващо на Съюза да запази забраната си.

През януари 2009 г. САЩ обявиха намерението си да повишат митата върху някои продукти във връзка със спора. Съюзът сметна това действие за ескалация на спора. През май 2009 г., след поредица от преговори, САЩ и Съюзът подписаха меморандум за разбирателство, с който бяха въведени някои промени през следващите няколко години. Като част от този Меморандум за разбирателство Съюзът предостави нов пазарен достъп за внос от САЩ на говеждо месо, произведено без използване на стимулатори на растежа, а САЩ прекратиха своите ответни мита върху някои продукти от Съюза.

Достъпът беше предоставен чрез въвеждането на тарифна квота (TRQ) за висококачествено говеждо месо (Регламент (ЕО) № 617/2009). Първоначално пазарният достъп беше предоставен в рамките на годишна TRQ в размер на 20000 метрични тона при нулево мито за говеждо месо, произведено без хормони за стимулиране на растежа (висококачествено говеждо месо), както е договорено в меморандума за разбирателство, като квотата беше увеличена до 45000 метрични тона през 2013 г. За да бъдат спазени правилата на СТО, тази квота е отворена и за други държави, които отговарят на условията за това.

През декември 2016 г. по искане на американския отрасъл за производство на говеждо месо, който изрази загриженост във връзка с прилагането на TRQ, САЩ предприеха мерки за възобновяване на ответните мита върху списъка с продукти от Съюза в рамките на този спор. За да се избегне повторното налагане на увеличените мита върху определени продукти от Съюза, САЩ и Европейският съюз проведоха консултации във връзка с действието на преработения Меморандум за разбирателство, като САЩ поискаха в тяхна полза да бъде разпределен дял от тарифната квота.

Договореното решение води до постепенно разпределяне на 16 500 метрични тона в тарифните квоти, отворени съгласно Регламент (ЕО) № 617/2009, от други допустими доставчици (Австралия, Уругвай и Аржентина) за САЩ. Полученото разпределение след седемгодишен период на прилагане ще бъде, както следва: 35000 метрични тона от 45000 метрични тона по тази тарифна квота, разпределени на САЩ, и останалите 10000 метрични тона, разпределени на другите допустими доставчици. Като част от преговорите и с цел спазване на изискванията по линия на СТО Комисията поиска съгласието на значимите държави доставчици за разпределението на дял от ТК в полза на САЩ и го получи в писмен вид под формата на писма за потвърждение на приемането, получени на 10, 20 и 31 май 2019 г.

Докладчикът предлага комисията по земеделие и развитие на селските райони да препоръча одобряването на настоящото споразумение. Няма да има увеличение на общия обем на говеждо месо, което влиза в Съюза. САЩ ще имат по-голям дял от съществуващата квота, която се попълва ежегодно. Споразумението със САЩ ще защитава интересите на заинтересованите страни от Съюза срещу заплахата от увеличаване на митата върху някои продукти от Съюза. Докладчикът подчертава, че САЩ могат да се възползват изцяло от това преразпределение, но съществуващата обща квота от 45000 метрични тона и продуктовите спецификации не се променят, така че няма въздействие върху доставките на говеждо месо за Съюза. Това споразумение предвижда прекратяване на спора в рамките на СТО, след като споразумението бъде изцяло изпълнено.

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да препоръча одобряването на проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо

Позовавания

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

AGRI

16.9.2019

Докладчик по становище

Дата на назначаване

Herbert Dorfmann

18.9.2019

Разглеждане в комисия

7.10.2019

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

7

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer‑Pierik, Michal Wiezik

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

7

-

GUE/NGL

Lucke Ming Flanagan

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Maria Noichl

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 


 

 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо

Позовавания

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Дата на сезиране

28.8.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

INTA

16.9.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Дата на приемане

25.11.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

7

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъстващи на окончателното гласуване

Tanja Fajon

Дата на внасяне

25.11.2019

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

26

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

RENEW

Jérémy Decerle

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] Приети текстове, P9_TA(0000)0000.

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност