Procedure : 2019/0142(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0038/2019

Indgivne tekster :

A9-0038/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0075

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0038/2019</NoDocSe>
PDF 177kWORD 56k

<TitreType>HENSTILLING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Udvalget om International Handel</Commission>

Ordfører: <Depute>Bernd Lange</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE FRA Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10681/2019),

 der henviser til udkast til aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014) (10678/2019),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0107/2019),

 der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...[1] om udkastet til afgørelse,

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

 der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9‑0038/2019),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Amerikas Forenede Staters regering og parlament.


 

 

UDTALELSE FRA Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (6.11.2019)

<CommissionInt>til Udvalget om International Handel</CommissionInt>


<Titre>om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union </Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Herbert Dorfmann</Depute>

 

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Siden 1989 har USA og EU været involveret i en langvarig handelstvist om EU's beslutning om at forbyde hormonbehandlet kød. USA's første foranstaltning i 1989 indførte straftold i form af en værditold på 100 % på udvalgte fødevarer. Tolden forblev i kraft indtil 1996. USA's anden foranstaltning i 1999 indførte igen en værditold på 100 % på udvalgte fødevarer fra Unionen. Unionen forbyder fortsat import af hormonbehandlet kød og begrænser størstedelen af kødimporten til Unionen til en begrænset mængde oksekød, der er certificeret som produceret uden anvendelse af hormoner.

I årenes løb har USA og Unionen forsøgt at løse denne tvist (DS26 – "EF-Hormoner") gennem en række WTO-tvistbilæggelseskonsultationer, forligspaneler, voldgiftsprocedurer og formelle klager. Den sidste i en række afgørelser blev truffet i oktober 2008, hvor WTO traf en blandet afgørelse, der gav USA mulighed for at fortsætte sine handelssanktioner, men også gav Unionen mulighed for at opretholde sit forbud.

I januar 2009 meddelte USA, at det agtede at hæve tolden på visse produkter i forbindelse med tvisten. Unionen betragtede dette tiltag som en eskalering af tvisten. Efter en række forhandlinger undertegnede USA og Unionen i maj 2009 et aftalememorandum, som gradvist indførte en række ændringer over de følgende mange år. Som led i dette aftalememorandum gav Unionen ny markedsadgang til øget amerikansk eksport af oksekød produceret uden anvendelse af vækstfremmende stoffer, og USA suspenderede sin straftold på visse produkter fra Unionen.

Adgangen blev givet ved indførelse af et toldkontingent for oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 617/2009). I første omgang blev der indrømmet markedsadgang i henhold til et årligt toldkontingent på 20 000 ton til nulsats for oksekød produceret uden vækstfremmende hormoner (oksekød af høj kvalitet) som aftalt i aftalememorandummet, og det blev hævet til 45 000 ton i 2013. For at overholde WTO's regler blev denne kvote også åbnet for andre berettigede lande.

I december 2016 tog USA efter anmodning fra den amerikanske oksekødsindustri, som gav udtryk for betænkeligheder med hensyn til gennemførelsen af toldkontingentet, skridt til at genindføre straftold på de varer, der i forbindelse med tvisten var opført på listen over varer fra Unionen. For at undgå genindførelse af øget told på visse produkter fra Unionen gennemførte USA og Unionen konsultationer om dette ændrede aftalememorandum, hvor USA anmodede om at få tildelt en andel af toldkontingentet.

Den aftalte løsning indebærer en gradvis tildeling af et toldkontingent på 16 500 ton i henhold til forordning (EF) nr. 617/2009 fra andre berettigede leverandører (Australien, Uruguay og Argentina) til USA. Den deraf følgende fordeling efter en gennemførelsesperiode på syv år vil være følgende: 35 000 ton af de 45 000 ton under dette toldkontingent tildeles USA, og de resterende 10 000 ton tildeles de øvrige berettigede leverandører. Som led i forhandlingerne og for at overholde WTO's krav har Kommissionen derfor søgt om godkendelse fra de vigtige leverandørlande og modtog henholdsvis den 10., 20. og 31. maj 2019 i form af godkendelsesbreve deres skriftlige samtykke til, at USA tildeles en andel af toldkontingentet. Ordføreren foreslår, at Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter anbefaler, at aftalen godkendes. Der vil ikke være nogen stigning i den samlede mængde oksekød, der kommer ind i Unionen. USA får en større andel af den eksisterende kvote, som udfyldes en gang om året. Aftalen med USA vil beskytte Unionens aktører mod truslen om øget told på visse produkter fra Unionen. Ordføreren understreger, at USA fuldt ud kan benytte sig af denne omfordeling, men at den eksisterende samlede kvote på 45 000 ton og produktspecifikationerne ikke ændrer sig, hvorfor der ikke er nogen indvirkning på forsyningen af oksekød til Unionen. Denne aftale lægger op til en afslutning af WTO-tvisten, når aftalen er gennemført fuldt ud.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union, godkendes.


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Title

Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet

Referencer

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

16.9.2019

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Herbert Dorfmann

18.9.2019

Behandling i udvalg

7.10.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

7

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

33

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer‑Pierik, Michal Wiezik

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

7

-

GUE/NGL

Lucke Ming Flanagan

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Maria Noichl

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 


 

 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet

Referencer

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

28.8.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

16.9.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Dato for vedtagelse

25.11.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

7

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Tanja Fajon

Dato for indgivelse

25.11.2019

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

26

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

RENEW

Jérémy Decerle

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] Vedtagne tekster, P9_TA(0000)0000.

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik