Διαδικασία : 2019/0142(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0038/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0038/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0075

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2019</NoDocSe>
PDF 193kWORD 61k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014)</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Bernd Lange </Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014)

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10681/2019),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) (10678/2019),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0107/2019),

 έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...[1] σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0038/2019),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (6.11.2019)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης </Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Herbert Dorfmann</Depute>

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από το 1989, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εμπλακεί σε μια μακροχρόνια εμπορική διαφορά σχετικά με την απόφαση της Ένωσης να απαγορεύσει το κρέας με ορμόνες. Το πρώτο μέτρο που έλαβαν οι ΗΠΑ το 1989 –και το οποίο παρέμεινε σε ισχύ έως το 1996– αφορούσε την επιβολή ανταποδοτικών δασμών ύψους 100% κατ’ αξίαν σε επιλεγμένα τρόφιμα. Το δεύτερο μέτρο των ΗΠΑ, το 1999, αφορούσε και πάλι την επιβολή δασμού ύψους 100% κατ’ αξίαν σε επιλεγμένα τρόφιμα από την Ένωση. Μέχρι σήμερα, η Ένωση συνεχίζει να απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος με ορμόνες και περιορίζει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών κρέατος στην Ένωση σε συγκεκριμένες εισαγωγές βοείου κρέατος που έχει πιστοποιηθεί ως παραγόμενο χωρίς τη χρήση ορμονών.

Με την πάροδο των ετών, οι ΗΠΑ και η Ένωση επιχείρησαν να επιλύσουν τη διαφορά αυτή (DS 26 – «ΕΚ-ορμόνες») με σειρά διαβουλεύσεων για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ομάδες διευθέτησης διαφορών, διαδικασίες διαιτησίας και επίσημες προσφυγές. Η τελευταία απόφαση εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2008, όταν ο ΠΟΕ εξέδωσε μια αντιφατική απόφαση που επιτρέπει στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τις εμπορικές τους κυρώσεις, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην Ένωση να διατηρήσει την απαγόρευση που έχει θεσπίσει.

Τον Ιανουάριο του 2009, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τους δασμούς για ορισμένα προϊόντα σε σχέση με τη διαφορά. Η Ένωση θεώρησε ότι η δράση αυτή κλιμακώνει τη διαφορά. Τον Μάιο του 2009, μετά από σειρά διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ και η Ένωση υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ), το οποίο σταδιακά επέφερε ορισμένες αλλαγές τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο του εν λόγω μνημονίου συμφωνίας, η Ένωση χορήγησε νέα πρόσβαση στην αγορά για τις εξαγωγές βοείου κρέατος των ΗΠΑ χωρίς τη χρήση αυξητικών παραγόντων και οι ΗΠΑ ανέστειλαν τους ανταποδοτικούς δασμούς για ορισμένα προϊόντα της Ένωσης.

Η πρόσβαση χορηγήθηκε μέσω της εισαγωγής δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2009). Αρχικά, χορηγήθηκε πρόσβαση στην αγορά βάσει ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 20.000 μετρικών τόνων με μηδενικό δασμό για βόειο κρέας που παράγεται χωρίς αυξητικές ορμόνες (βόειο κρέας υψηλής ποιότητας), όπως συμφωνήθηκε στο ΜΣ, η οποία αυξήθηκε σε 45.000 μετρικούς τόνους το 2013. Προκειμένου να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ΠΟΕ, η ποσόστωση αυτή ανοίχθηκε και σε άλλες επιλέξιμες χώρες.

Τον Δεκέμβριο του 2016, κατόπιν αιτήματος του κλάδου βοείου κρέατος των ΗΠΑ, που εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή της δασμολογικής ποσόστωσης, οι ΗΠΑ έλαβαν μέτρα για την επαναφορά των δασμών στον κατάλογο ενωσιακών προϊόντων ως αντίποινα στο πλαίσιο της διαφοράς. Προκειμένου να αποφευχθεί η επαναφορά αυξημένων δασμών σε ορισμένα προϊόντα της Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ένωση διεξήγαγαν διαβουλεύσεις σχετικά με την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΜΣ, στο πλαίσιο των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν να τους κατανεμηθεί μερίδιο της δασμολογικής ποσόστωσης.

Η συμφωνηθείσα λύση συνεπάγεται τη σταδιακή κατανομή 16.500 μετρικών τόνων στη δασμολογική ποσόστωση που ανοίχθηκε, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 617/2009, από άλλους επιλέξιμους προμηθευτές (Αυστραλία, Ουρουγουάη και Αργεντινή) στις ΗΠΑ. Η κατανομή που προκύπτει μετά την επταετή περίοδο εφαρμογής έχει ως εξής: από τους 45.000 μετρικούς τόνους βάσει της συγκεκριμένης δασμολογικής ποσόστωσης, οι 35.000 μετρικοί τόνοι κατανέμονται στις ΗΠΑ και οι υπόλοιποι 10.000 μετρικοί τόνοι κατανέμονται στους άλλους επιλέξιμους προμηθευτές. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και προκειμένου να συνάδει με τις απαιτήσεις του ΠΟΕ, η Επιτροπή ζήτησε τη συγκατάθεση των σημαντικών προμηθευτριών χωρών για την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία και έλαβε εγγράφως με τη μορφή επιστολών αποδοχής που ελήφθησαν στις 10, 20 και 31 Μαΐου 2019.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να συστήσει την έγκριση της παρούσας συμφωνίας. Δεν θα υπάρξει αύξηση του συνολικού όγκου του βοείου κρέατος που εισέρχεται στην Ένωση. Οι ΗΠΑ θα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο της υφιστάμενης ποσόστωσης, η οποία συμπληρώνεται σε ετήσια βάση. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ θα προστατεύει τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών της Ένωσης από την απειλή αύξησης των δασμών σε ορισμένα προϊόντα της Ένωσης. Ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως αυτή την ανακατανομή, ωστόσο η υφιστάμενη συνολική ποσόστωση των 45.000 μετρικών τόνων και οι προδιαγραφές του προϊόντος δεν αλλάζουν, οπότε δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην προσφορά βοείου κρέατος στην Ένωση. Η συμφωνία αυτή προβλέπει την περάτωση της διαφοράς στο πλαίσιο του ΠΟΕ μετά την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.

******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας

Έγγραφα αναφοράς

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

16.9.2019

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Herbert Dorfmann

18.9.2019

Εξέταση στην επιτροπή

7.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

7

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik, Πέτρος Κόκκαλης

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

7

-

GUE/NGL

Lucke Ming Flanagan

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης

S&D

Maria Noichl

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας

Έγγραφα αναφοράς

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

28.8.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

16.9.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.11.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

7

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Νίκος Ανδρουλάκης, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tanja Fajon

Ημερομηνία κατάθεσης

25.11.2019

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου,

RENEW

Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Νίκος Ανδρουλάκης

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

RENEW

Jérémy Decerle

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(0000)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου