Menettely : 2019/0142(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0038/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0038/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/11/2019 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0075

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2019</NoDocSe>
PDF 170kWORD 60k

<TitreType>SUOSITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Kansainvälisen kaupan valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Bernd Lange</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10681/2019),

 ottaa huomioon luonnoksen Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin väliseksi sopimukseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille (10678/2019),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0107/2019),

 ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön[1], esityksestä päätökseksi,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A9-0038/2019),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.


 

 

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.11.2019)

<CommissionInt>kansainvälisen kaupan valiokunnalle</CommissionInt>


<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Herbert Dorfmann</Depute>

 

 

 

LYHYET PERUSTELUT

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat vuodesta 1989 käyneet pitkää kauppakiistaa unionin päätöksestä, joka koskee hormonikäsitellyn lihan kieltämistä. Yhdysvaltojen ensimmäisenä toimena vuonna 1989 olivat rankaisutullit, joilla määrättiin 100 prosentin arvotulli tietyille elintarviketuotteille, ja ne olivat voimassa vuoteen 1996 asti. Toisella toimella Yhdysvallat määräsi vuonna 1999 jälleen 100 prosentin arvotullin tietyille unionin elintarvikkeille. Hormonikäsitellyn lihan tuonti unioniin on edelleen kiellettyä, ja unioni rajoittaa suurimman osan unioniin suuntautuvasta lihantuonnista sellaisen naudanlihan rajalliseen tuontiin, joka on sertifioitu ilman hormoneja tuotetuksi.

Yhdysvallat ja unioni ovat vuosien mittaan yrittäneet ratkaista tätä kiistaa (DS 26 – ”EY-hormonit”) useilla sitä koskeneilla WTO:n kuulemisilla, riitojenratkaisupaneeleilla, välimiesmenettelyillä sekä virallisilla valituksilla. Viimeisin päätöksistä tehtiin lokakuussa 2008. Tuolloin WTO teki kaksitahoisen päätöksen, joka salli Yhdysvaltojen jatkavan kauppapakotteitaan mutta antoi unionin samalla jatkaa omaan kieltoaan.

Tammikuussa 2009 Yhdysvallat ilmoitti aikeestaan nostaa kiistaan liittyen joidenkin tuotteiden tulleja. Unioni katsoi tämän pahentavan kiistaa. Toukokuussa 2009 Yhdysvallat ja unioni allekirjoittivat moniosaisten neuvottelujen jälkeen yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla käyttöön otetaan lähivuosina asteittain tiettyjä muutoksia. Osana yhteisymmärryspöytäkirjaa unioni myönsi uuden markkinoille pääsyn ilman kasvua edistäviä tekijöitä tuotetulle yhdysvaltalaiselle tuontinaudanlihalle ja Yhdysvallat poisti tiettyjen unionin tuotteiden rankaisutullit.

Markkinoille pääsy toteutettiin ottamalla käyttöön korkealaatuista naudanlihaa koskeva tariffikiintiö (asetus (EY) N:o 617/2009). Alun perin markkinoille pääsy myönnettiin vuotuisella 20 000 metrisen tonnin tariffikiintiöllä ilman kasvua edistäviä hormoneja tuotetulle naudanlihalle (korkealaatuiselle naudanlihalle), kuten yhteisymmärryspöytäkirjassa oli sovittu. Määrää kasvatettiin 45 000 metriseen tonniin vuonna 2013. WTO:n sääntöjen noudattamiseksi sama kiintiö avattiin myös muille ehdot täyttäville maille.

Joulukuussa 2016 Yhdysvallat alkoi taas ottaa käyttöön rankaisutulleja tietyille kiistaan liittyville unionin tuotteille tariffikiintiön toteutumisesta huolissaan olleen Yhdysvaltojen naudanliha-alan vaatimuksesta. Jotta korotettuja tulleja ei alettaisi kantaa uudelleen tietyistä unionin tuotteista, Yhdysvallat ja unioni neuvottelivat tarkistetun yhteisymmärryspöytäkirjan toiminnasta, ja tällöin Yhdysvallat pyysi osuutta tariffikiintiöstä.

Sovitun ratkaisun mukaan 16 500 metristä tonnia avatusta tariffikiintiöstä jaetaan vähitellen asetuksen (EY) N:o 617/2009 mukaisesti muilta ehdot täyttäviltä toimittajilta (Australia, Uruguay ja Argentiina) Yhdysvalloille. Tästä tuloksena saatava jakauma on seitsemän vuoden toteutusvaiheen jälkeen seuraava: 35 000 metristä tonnia tämän tariffikiintiön 45 000 metrisestä tonnista jaetaan Yhdysvalloille ja loput 10 000 metristä tonnia muille ehdot täyttäville toimittajille. Osana neuvotteluja ja WTO:n vaatimusten täyttämiseksi komissio haki merkittävien toimittajamaiden suostumusta ja sai niiden kirjallisen hyväksynnän tariffikiintiön osan myöntämiselle Yhdysvalloille 10., 20. ja 31. toukokuuta 2019 vastaanotetuilla hyväksymiskirjeillä.

Valmistelija ehdottaa, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta suosittelee tämän sopimuksen hyväksymistä. Unioniin tulevan naudanlihan kokonaismäärä ei kasva. Yhdysvaltojen osuus nykyisestä, vuosittain täytettävästä kiintiöstä on entistä suurempi. Yhdysvaltojen kanssa tehty sopimus suojaa unionin sidosryhmien etuja siltä uhalta, että tiettyjen unionin tuotteiden tulleja nostetaan. Valmistelija korostaa, että Yhdysvallat voi hyödyntää täysin tätä uutta jakoa, mutta tämänhetkinen 45 000 metrisen tonnin kokonaiskiintiö ja tuotteiden määritelmät eivät kuitenkaan muutu, joten asia ei vaikuta naudanlihan toimittamiseen unioniin. Tämän sopimuksen mukaan WTO:n kiista päättyy, kun sopimus on pantu täysimääräisesti täytäntöön.

******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä hyväksytään.


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä

Viiteasiakirjat

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

16.9.2019

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Herbert Dorfmann

18.9.2019

Valiokuntakäsittely

7.10.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

7

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

7

-

GUE/NGL

Lucke Ming Flanagan

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Maria Noichl

 

Merkkien selitykset:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 


 

 

 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä

Viiteasiakirjat

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

28.8.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

16.9.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.11.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

7

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Tanja Fajon

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.11.2019

  

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

26

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

RENEW

Jérémy Decerle

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(0000)0000.

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö