Procedura : 2019/0142(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0038/2019

Teksty złożone :

A9-0038/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0075

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2019</NoDocSe>
PDF 191kWORD 58k

<TitreType>ZALECENIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Komisja Handlu Międzynarodowego</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Bernd Lange</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (10681/2019),

 uwzględniając projekt umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014) (10678/2019),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0107/2019),

 uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …[1] w sprawie projektu decyzji,

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

 uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0038/2019),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.


 

 

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (6.11.2019)

<CommissionInt>dla Komisji Handlu Międzynarodowego</CommissionInt>


<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej </Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: <Depute>Herbert Dorfmann</Depute>

 

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Od 1989 r. Stany Zjednoczone i Unia Europejska wiodą długotrwały spór handlowy w sprawie decyzji Unii zakazującej wprowadzania do obrotu mięsa poddanego działaniu hormonów. W 1989 r. Stany Zjednoczone nałożyły po raz pierwszy cła odwetowe w postaci stawki celnej ad valorem w wysokości 100 % na wybrane produkty spożywcze i pozostała ona w mocy do 1996 r. W 1999 r. USA ponownie nałożyły stawkę celną ad valorem w wysokości 100 % na wybrane produkty spożywcze pochodzące z Unii. Do chwili obecnej Unia utrzymuje zakaz przywozu mięsa poddanego działaniu hormonów i ogranicza większość przywozu mięsa do Unii do ograniczonej ilości wołowiny, która jest certyfikowana jako produkowana bez stosowania hormonów.

Na przestrzeni lat Stany Zjednoczone i Unia próbowały rozwiązać ten spór (DS 26 – „Spór z WE dotyczący hormonów”) za pośrednictwem szeregu konsultacji na temat sporu, paneli ds. rozstrzygnięcia sporu, postępowań arbitrażowych i formalnych odwołań w ramach WTO. Ostatnia z decyzji pochodzi z października 2008 r., kiedy to WTO wydała orzeczenie mieszane upoważniające USA do dalszego stosowania sankcji handlowych, a jednocześnie zezwalające Unii na utrzymanie zakazu.

W styczniu 2009 r. Stany Zjednoczone ogłosiły zamiar podniesienia ceł na niektóre produkty w związku ze sporem. Unia uznała to działanie za eskalację sporu. W maju 2009 r., po szeregu negocjacji, Stany Zjednoczone i Unia podpisały protokół ustaleń, w którym przewidziano pewne stopniowe zmiany na przestrzeni kolejnych kilku lat. W ramach tego protokołu ustaleń Unia przyznała nowy dostęp do rynku dla przywożonej z USA wołowiny z krów hodowanych bez użycia stymulatorów wzrostu, a Stany Zjednoczone zawiesiły cła odwetowe na niektóre produkty unijne.

Przyznany dostęp polegał na wprowadzeniu kontyngentu taryfowego na wołowinę wysokiej jakości (rozporządzenie (WE) nr 617/2009). Początkowo przyznano dostęp do rynku w ramach rocznego kontyngentu taryfowego o zerowej stawce celnej na 20 000 ton wołowiny produkowanej bez hormonów wzrostu (wołowina wysokiej jakości), jak uzgodniono w protokole ustaleń, a następnie w 2013 r. kontyngent ten zwiększono do 45 000 ton. Aby zapewnić zgodność z przepisami WTO, kontyngent ten został również otwarty dla innych kwalifikujących się krajów.

W grudniu 2016 r. na żądanie amerykańskich producentów wołowiny, którzy wyrazili obawy związane ze stosowaniem kontyngentu taryfowego, Stany Zjednoczone podjęły kroki w celu przywrócenia ceł odwetowych na szereg produktów unijnych stanowiących przedmiot sporu. Aby uniknąć przywrócenia wyższych ceł na niektóre produkty unijne, Stany Zjednoczone i Unia przeprowadziły konsultacje dotyczące funkcjonowania zmienionego protokołu ustaleń, w ramach których Stany Zjednoczone zwróciły się o przyznanie udziału w kontyngencie taryfowym.

Uzgodnione rozwiązanie przewiduje stopniowe przydzielenie USA 16 500 ton z kontyngentu taryfowego otwartego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 617/2009, dla innych kwalifikujących się dostawców (Australia, Urugwaj i Argentyna). Wynikający z tego podział po siedmioletnim okresie wdrażania będzie następujący: 35 000 z 45 000 ton w ramach tego kontyngentu taryfowego zostanie przyznane Stanom Zjednoczonym, a pozostałe 10 000 ton – innym kwalifikującym się dostawcom. W ramach negocjacji i aby zapewnić zgodność z wymogami WTO, Komisja dążyła do porozumienia z państwami będącymi znaczącymi dostawcami i uzyskała od nich zgodę na piśmie – w formie listów akceptacyjnych otrzymanych 10, 20 i 31 maja 2019 r. – na przyznanie Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje, by Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaleciła wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy. Całkowita ilość wołowiny przywożonej do Unii nie zwiększy się. Większa część kontyngentu, który jest realizowany w ujęciu rocznym, zostanie przyznana USA. Umowa z USA będzie chronić interesy zainteresowanych stron z Unii przed groźbą zwiększonych ceł na niektóre produkty unijne. Sprawozdawca komisji opiniodawczej podkreśla, że Stany Zjednoczone mogą w pełni skorzystać z tej realokacji, jednak obowiązująca całkowita kwota 45 000 ton i specyfikacje produktu nie ulegną zmianie, zatem nie ma ona wpływu na dostawy wołowiny do Unii. W umowie przewidziano, że po jej pełnym wdrożeniu spór toczący się w ramach WTO zostanie zamknięty.

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, by zaleciła Parlamentowi przyjęcie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej


PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

Odsyłacze

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

16.9.2019

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

 Data powołania

Herbert Dorfmann

18.9.2019

Rozpatrzenie w komisji

7.10.2019

 

 

 

Data przyjęcia

5.11.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

7

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

33

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

7

-

GUE/NGL

Lucke Ming Flanagan

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Maria Noichl

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 


 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

Odsyłacze

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

28.8.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

16.9.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Data przyjęcia

25.11.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

7

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Tanja Fajon

Data złożenia

25.11.2019

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

26

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

RENEW

Jérémy Decerle

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Teksty przyjęte, P9_TA(0000)0000.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności