Procedură : 2019/0142(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0038/2019

Texte depuse :

A9-0038/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/11/2019 - 8.4

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0075

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2019</NoDocSe>
PDF 184kWORD 60k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Comisia pentru comerț internațional</Commission>

Raportor: <Depute>Bernd Lange</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10681/2019),

 având în vedere proiectul de acord între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) (10678/2019),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0107/2019),

 având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din ...[1] referitoare la proiectul de decizie,

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0038/2019),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite ale Americii.


 

 

 

AVIZ AL Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (6.11.2019)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru comerț internațional</CommissionInt>


<Titre>referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană </Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Herbert Dorfmann</Depute>

 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Din 1989, SUA și Uniunea Europeană au avut un lung litigiu comercial în urma deciziei Uniunii de a interzice carnea tratată cu hormoni. Prima acțiune a SUA, în 1989, a fost aceea de a impune tarife de retorsiune de 100 % ad valorem pentru anumite produse alimentare, iar acestea au rămas în vigoare până în 1996. A doua acțiune a SUA, în 1999, a impus din nou o taxă ad valorem de 100 % pentru anumite produse alimentare din Uniune. Uniunea interzice în continuare importurile de carne tratată cu hormoni și restricționează majoritatea exporturilor de carne către Uniune la o cantitate limitată de importuri de carne de vită certificată ca fiind produsă fără a utiliza hormoni.

De-a lungul anilor, SUA și Uniunea au încercat să soluționeze acest litigiu (DS 26 – „CE-Hormoni”) printr-o serie de consultări în cadrul OMC privind litigiul, grupuri de conciliere, proceduri de arbitraj și căi de atac oficiale. Ultima dintr-o serie de decizii a fost adoptată în octombrie 2008, când OMC a emis o hotărâre mixtă ce permite SUA să aplice în continuare sancțiunile comerciale, dar care totodată permite Uniunii să mențină interdicția.

În ianuarie 2009, SUA și-a anunțat intenția de a majora tarifele la anumite produse pe fondul litigiului. Uniunea a considerat această acțiune o escaladare a litigiului. În mai 2009, după mai multe negocieri, SUA și Uniunea au semnat un memorandum de înțelegere, care introduce treptat o serie de modificări în următorii câțiva ani. Prin acest memorandum de înțelegere, Uniunea a acordat un nou acces pe piață pentru exporturile de carne de vită produsă fără a utiliza stimulatori de creștere cu proveniența din SUA, iar SUA, la rândul său, a suspendat tarifele de retorsiune pentru anumite produse provenite din Uniune.

Accesul a fost acordat prin introducerea unui contingent tarifar pentru carne de vită de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 617/2009]. Inițial, accesul pe piață a fost acordat în cadrul unui contingent tarifar anual de 20 000 de tone metrice cu taxe vamale zero pentru carnea de vită produsă fără hormoni de stimulare a creșterii (carne de vită de calitate superioară), astfel cum s-a convenit în memorandumul de înțelegere, iar apoi această cifră a fost crescută la 45 000 de tone metrice în 2013. Pentru a asigura conformitatea cu normele OMC, contingentul a fost deschis și altor țări eligibile.

În decembrie 2016, la solicitarea industriei cărnii de vită din SUA, care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la punerea în aplicare a contingentului tarifar, SUA a luat măsuri de reinstituire a tarifelor de retorsiune pentru lista de produse provenite din Uniune care făceau obiectul litigiului. Pentru a evita reinstituirea unor taxe majorate pentru anumite produse din UE, SUA și Uniunea au desfășurat consultări referitoare la funcționarea memorandumului de înțelegere revizuit, SUA solicitând alocarea unei părți a contingentului tarifar.

Soluția convenită implică o alocare progresivă a 16 500 de tone metrice în contingentul tarifar deschis, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 617/2009, de la alți furnizori eligibili (Australia, Uruguay și Argentina) în favoarea SUA. Distribuția care va rezulta după o perioadă de punere în aplicare de șapte ani este următoarea: 35 000 de tone metrice din cele 45 000 de tone metrice în cadrul contingentului tarifar vor fi alocate SUA, iar restul de 10 000 de tone metrice vor fi alocate celorlalți furnizori eligibili. Ca parte a negocierilor și pentru a se conforma cerințelor OMC, Comisia a încercat să obțină acordul țărilor furnizoare care au un interes semnificativ și a obținut consimțământul lor în scris în ceea ce privește alocarea către SUA a unei părți a contingentului tarifar, sub forma scrisorilor de acceptare primite la 10, 20 și 31 mai 2019.

Raportorul propune Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală să recomande aprobarea acestui acord. Per ansamblu, nu va avea loc o creștere a volumului total de carne de vită care intră în Uniune. SUA va avea o cotă mai mare din contingentul actual, care este stabilit anual. Acordul cu SUA va proteja interesele părților interesate din Uniune împotriva amenințării reprezentate de taxe majorate pentru anumite produse ale Uniunii. Raportorul subliniază că SUA poate profita din plin de această realocare, însă contingentul total actual de 45 000 de tone metrice și specificațiile produselor nu se modifică, astfel că aprovizionarea Uniunii cu carne de vită nu va fi afectată. Acest acord prevede o închidere a litigiului OMC odată ce acordul va fi fost pus în aplicare în întregime.

******

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să recomande aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană.

 


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Încheierea unui acord între UE și Statele Unite ale Americii privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară

Referințe

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Comisie competentă

 

INTA

 

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

AGRI

16.9.2019

Raportor pentru aviz:

 Data numirii

Herbert Dorfmann

18.9.2019

Examinare în comisie

7.10.2019

 

 

 

Data adoptării

5.11.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

7

3

Membri titulari prezenți la votul final

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Membri supleanți prezenți la votul final

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

33

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

7

-

GUE/NGL

Lucke Ming Flanagan

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Maria Noichl

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 


 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea unui acord între UE și Statele Unite ale Americii privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară

Referințe

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Data sesizării

28.8.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

16.9.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Examinare în comisie

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Data adoptării

25.11.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

7

4

Membri titulari prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Tanja Fajon

Data depunerii

25.11.2019

 


 

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

26

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

RENEW

Jérémy Decerle

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] Texte adoptate, P9_TA(0000)0000.

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate